Kpss Cozumlu Soru Bankasi

hakantok hakantok is basvurusu yap hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok Twitter Takipci hakantok iletisim Bilgilerim hakantok Web Sayfasi Yapilir hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok Yerli Arabamiz hakantok hakantok Gida Teroru hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok Aloculara Dikkat hakantok hakantok hakantok Turbeler Turk Starlar hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok Nostalji Anilar hakantok Kaybolan Meslekler hakantok Antik Kentler Turizm Tanitimi sehitlerimiz  Kpss Test Kpss Test 2 Gezici Rehber VOLKSWAGEN 1303 Anadol STC Siyaset Yolsuzluk MARKALAR  Kangal  Ek Gelir israil Boykot Otel ik Derin Haber Edebsizlik  Teror Aile ve Evlilk Askerlik-Sehitlik Gundem  Evlenmek istiyorum 444 hakantok Favorite LinksProgram Geliştirme Yaprak Testi - 4

1-Program geliştirme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

A-)  P.G. devamlı ve kapsamlı bir süreç­tir.
B-)  P.G. uzmanlık gerektiren bir görev­dir.
C-)  P.G. uzmanların masa başında tartışarak ve araştı imaları inceleyerek yaptıkları bir iştir.
D-)  P.G.'nin  amacı   bireyde  istendik davranış değişikliğini meydana ge­tirmektir.
E-)  P. G. araştırmaya dayalı olarak ya­pılır.

2-Program geliştirme uzmanları çoğunlukla yapısalcı öğrenme, çoklu zeka, gibi yeni öğrenme kuramlarını uygulamaya, aktarmaya çalışırlar. Bu tür çalışmalar daha çok hangi araştırmalarla karakterize edilebilir?

A-)  AR-GE araştırmaları
B-)  Aksiyon araştırmaları
C-)  Alan incelemeleri
D-)  Temel araştırmalar
E-)  Nitel araştırmalar

3-Aşağıda verilen maddeler hangi başlık altında toplanabilir?

I.   Geleneksel içerik ve yöntemlere bağlı kalma
II.  Hizmet içi eğitim ihtiyacına inanma­ma
III. Kayıtsızlık
IV. Beceri eksikliği
V.  Araştırma süreçlerinde yetişmemiş olma
VI. Aşın bireysellik

A-)  Program geliştirme süreci
B-)  P.G. sürecini engelleyen faktörler
C-)  Program geliştirmenin temel öğeleri
D-)  Eğitim sorunları
E-)  Öğretmen özellikleri

4-Ders dışı   kol faaliyetleri, sağlık ve rehberlik hizmetleri,  özel  günlerin kutlanması ile gezi ve kurslarla ilgili yürütülen etkinlikler hangi kapsam içerisinde yer alır?

A-)   Eğitim programı
B-)   Öğretim programı
C-)  Ders programı
D-)  Ünite programı
E-)  Günlük plan

5-Aşağıdakilerden hangisi Charters ve Bobbit'in eğitim programları alanına getirdiği katkı içerisinde ver almaz?

A-)  Amaçları, hedefleri, ihtiyaçları ve öğrenme yaşantılarını içeren ilkeleri geliştirmişlerdir.
B-)  Hedef-davranışların kullanılmasında öncü olmuşlardır.
C-)  Hedeflerin ihtiyaç çalışmalarıyla ortaya konulabileceğini savunmuşlar­dır.
D-)  Anaokullarının gelişmesine katkı sağlamışlardır.
E-)  Program  geliştirme  uzmanlarının, mutlaka bir alan uzmanı olmasına gerek olmadığını savunmuşlardır.

6-Aşağıdakilerden  hangisi  Bloom'un okulda öğrenme modelinin öğelerinden değildir?

A-)  Hedefler
B-)   Öğrenci giriş davranışları
C-)  öğretim hizmeti
D-)  Öğretim stratejileri
E-)  Değerlendirme

7-Bilgiyi işleme kuramını öğretime uygulayan kimdir?

A-)  Gagne
B-)   Bloom
C-)  Skinner
D-)  Carroll
E-)  Glaser

8-Hangisi tam öğrenme modelinin olumsuz yönlerinden biridir?

A-)  Yavaş öğrenenler, hızlı öğrenenleri engeller.
B-)  Duyuşsal giriş özellikleri öğrenme hızını düşürür.
C-)  Öğrencilerin başarılan değerlendiri­lemez.
D-)  Öğrenciler arasındaki bireysel fark­lılıkları artırır.
E-)  Öğrenciler istenilen düzeyde öğre­tim hedeflerine ulaşamazlar.
9-Eğitim programının odağını, klasik konuların ve edebi çözümlemelerin oluşturduğu, katı program anlayışının yer aldığı eğitim felsefesi hangisidir?

A-)  İlerlemecilik (Progressivism)
B-)  Yeniden Kurmacılık (Reconstructionism)
C-)  Esasicilik (Essentialism)
D-)  Daimicilik (Prennialism)
E-)  Gerçekçilik (Realism)

10- Program geliştirme faaliyetlerine en fazla katkı getiren değerlendirme tü­rü hangisidir?

A-)  Program tasarısının değerlendiril­mesi
B-)  Öğrenme-öğretme ortamının değer­lendirilmesi
C-)  Öğrenci  başarısının değerlendiril­mesi
D-)   Öğrenci erişinin değerlendirilmesi
E-)  Programın ortaya koyduğu ürünün değerlendirilmesi

11-Öğrencinin okul dışında yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan, ders dışı etkinliklere yönelik program hangisidir?

A-)  Örtük program
B-)  Kapalı program
C-)  Açık program
D-)   Faaliyet programı
E-)  Ders dışı etkinlik programı

12-Bir eğitim programına kayıt yaptır­mak için çok sayıda öğrenci başvurmuştur. Adaylar, birbirleriyle karşılaştırılmakta ve seçilmektedir. Han­gi tür değerlendirme yapılmaktadır?

A-)  Hedefe dayalı değerlendirme
B-)  Norma dayalı değerlendirme
C-)  Ürüne dayalı değerlendirme
D-)  Biçimlendirmeye dayalı değerlendirme
E-)  İzlemeye dayalı değerlendirme
13-Hangisi, toplumsal sorunlar ve yeni­den  kurmacılık tasarım  modelinin görüşleri içerisinde yer almaz?

A-)   Sosyal, politik, ekonomik gelişmeler program tasarımında önemlidir.
B-)  Zaman sürekli olarak toplumu de­ğiştirmeye zorlamaktadır.
C-)  Konulan mantığa uygun bir şekilde bir araya getirmek gerekir.
D-)  Toplumdaki değişim en iyi, okullar yoluyla gerçekleştirilir.
E-)  Okulların görevi aynı zamanda top­lumun sorunlarını çözmektir.

14-"Program geliştirmenin amacı bir yazılı doküman hazırlamak değil, uy­gulamayı araştırma yoluyla geliştir­mek ve öğrencide istenen davranış değişikliğini sağlamaktır" görüşün­den çıkarılabilecek en dolaylı sonuç hangisidir?

A-)  Yapılan araştırma sonuçlarının uygulayıcılar tarafından dikkate alınmadığı
B-)  Teori ve uygulama arasında kopuk­luk bulunduğu
C-)  Program geliştirmenin masa başın­da yürütüldüğü
D-)  Öğrencilerin   istenen   davranışları kazanamadı klan
E-)  Araştırma yetersizliği

15-Program geliştirme sürecinde yer alan  araştırma türlerinden  hangisi; okuldaki  problemi yerinde çözme amacıyla, ilgililerin bir araya gelerek tartıştıkları, çeşitli seçenekleri ortaya koyduktan, genellikle görüş birliğine dayalı olarak çözüm ürettikleri, ge­nelleme amacı taşımayan araştırma etkinliğidir?

A-)  Temel araştırmalar
B-)  Deneysel araştırmalar
C-)  Alan incelemeleri
D-)  Aksiyon araştırmaları
E-)  AR-GE araştırmaları

16-Öğretimi planlama ve değerlendirme dersinde öğretim elemanı, öğrencilere günlük plan hazırlatmaktadır. Öğrencilere kazandırılan davranış hangi alan ve basamakla ilgilidir?

A-)   Bilişsel-analiz
B-)  Duyuşsal-tepkide bulunma
C-)  Bilişsel-uygulama
D-)  Devimsel- beceri haline getirme
E-)  Devimsel-kılavuz denetiminde yap­ma

17-Hangisi öğretme-öğrenme sürecinde araç-gereç kullanmanın sağladığı yarar değildir?

A-)  Zamandan tasarruf sağlar.
B-)   Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar.
C-)  Dikkat çekerler, motivasyon sağlar­lar.
D-)  Hatırlamayı kolaylaştırırlar.
E-)  Velilerin gözünde okulun değerini artırır.

18-Öğrencileri   hedeflerden   haberdar etmek, dersin hangi bölümü içerisinde yer alır?

A-)  Derse hazırlanma
B-)  Dikkat çekme
C-)  Giriş bölümü
D-)  Geçiş bölümü
E-)  Gözden geçirme

19-Hangisi eğitim durumlarının düzenlenmesinde araç-gereç seçimini etkileyen ve ortamdan kaynaklanan özelliklerden birisidir?

A-)  Öğrencinin öğrenme stili
B-)   Öğrenci sayısı
C-)  Öğretmenin  araç-gereç  kullanma becerisi ve tutumu
D-)  Zaman ve ekonomik sınırlılıklar
E-)  Öğrenciye kazandırılacak davranış­lar

20-Mesleki ve teknik eğitim programlarının başlıca amacı, nedir?

A-)  Bireyin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alan iş olanakları sağlamaktır.
B-)  Bireyin iş hayatında geçerli bir işe girebilmesi için gerekli davranışları kazandırmaktır.
C-)  Etkili öğretme-öğrenme sistemi ge­liştirmektir.
D-)  İşi öğretilebilecek parçalara ayrıştı­rarak öğretmektir.
E-)  Ülkenin kalkınmasını sağlamaktır.

 Soru 1 C
 Soru 2  A
 Soru 3  B
 Soru 4  A
 Soru 5  D
 Soru 6  D
 Soru 7  A
 Soru 8  A
 Soru 9  D
 Soru 10  E
 Soru 11  A
 Soru 12  B
 Soru 13  C
 Soru 14  D
 Soru 15  D
 Soru 16  C
 Soru 17  E
 Soru 18  C
 Soru 19  B
 Soru 20  B

Program Geliştirme Yaprak Testi - 5

1-Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme sürecinin başlangıç noktası,

A-)  İşin analiz edilmesidir.
B-)  işin tanımlanmasıdır.
C-)  İşin öğretilebilecek unsurlara ayrış­tırılmasıdır.
D-)  iş için gerekli davranışların belir­lenmesidir.
E-)  Eğitim amaçların belirlenmesidir.

2-Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme süreci, sistem yaklaşımına dayalı olarak yürütülmektedir. Sis­tem yaklaşımının uygulanması, prog­ram geliştirme sürecine bir çok açı­dan katkı getirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının mesleki ve teknik eğitim programla­rına sağladığı en önemli fayda olarak nitelendirilebilir?

A-)  Program içeriğinin seçimine esas teşkil edecek, öğretim envanterleri­nin gerçek ihtiyaçlara göre tespit edilmesi
B-)  Sistem  amaçlarının  gerçekleştiril­mesinde, izlenecek genel stratejinin tespit edilmesi
C-)  Eğitim programlarına etki eden un­surların bir bütün oluşturacak şekilde organize edilmesi
D-)  Eğitim için gerekli kaynakların ger­çekçi bir biçimde tespit edilmesi
E-)  Sistemin değişen şartlara göre yenilenebilmesi

3-Hangisi Bloom'un tam öğrenme modelinin dayandığı temel sayılır?

A-)  Öğrenme zor bir süreçtir.
B-)  Okulda başlangıçta olumlu öğren­me koşulları sağlanmışsa, dünya­daki herhangi bir kişinin öğreneceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenir.
C-)  Özel bilişsel davranışların kazandı­rılması, genel bilişsel davranışların kazandırılmasından daha kolaydır.
D-)  Öğrencilerin   duyuşsal   özellikleri, okul yaşantılarının bir ürünü olarak ortaya çıkar.
E-)  Öğretime başlamadan önce,  ka­zandırılmak istenen hedeflerin dav­ranış cinsinden ifade edilmesi gerekir.

4-Hangisi yeterliliğe dayalı amacın unsurlarından biri değildir?

A-)   İşlem
B-)   Davranış
C-)  Şart
D-)  Standard
E-)  Öğrenci

5-Tesviye bölümü 1. sınıf atölye eğitim programını  başarı  ile tamamlayan öğrenci; metallerin talaşlı işlenmesiyle ilgili temel işlemleri teknolojik ilkelere uygun olarak yapar" şeklinde verilen hedef hangi düzeye yönelik­tir?

A-)  Mesleki eğitimin genel hedefleri
B-)  Meslek alanının genel hedefleri
C-)  Bölümün genel hedefleri
D-)  Programın genel hedefleri
E-)  Okulun genel hedefleri

6-Davranış yazarken kullanılan fiillerin anlamları açık olmalı ve yanlış yo­rumlamalara neden olmamalıdır. Aşağıda verilen fiillerden hangisi, yan­lış yorumlamalara neden olmayacak biçimde davranışı açık bir şekilde ifade etmektedir?

A-)  Bilme
B-)   Anlama
C-)  Yazma
D-)  Öğrenme
E-)  Kazanma

7-Aşağıdakilerden   hangisi   duyuşsal alanla ilgili değildir?

A-)  İş güvenliği kurallarına uymak
B-)   Sorumluluk almak
C-)  Hedef yazmak
D-)  Takımları dikkatli kullanmak
E-)  Kaliteli iş yapmak için özenmek
8-Teknolojideki hızlı değişimin eğitim programlarına yansıması değerlendirildiğinde, program geliştirme çalışmalarından daha çok, program hazırlama çalışmalarını gerekli kılan etki biçimi hangisidir?

A-)  Teknolojik değişim kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu eğitimi zo­runlu hale getirmektedir.
B-)  Okullardaki teknolojik araç, gereç ve ortamlar eskimekte ve yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
C-)  Araç, gereç ve ortamlardan yarar­lanma adına, okulla iş hayatı ara­sındaki ilişkilerin geliştirilmesini zorlamaktadır.
D-)  Yeni teknolojileri kullanabilecek yeni meslek ve iş olanakları doğurmaktadır.
E-)  Bireylere teknolojik ortamda yaşa­yabilecek ve çağa ayak uydurabilecek düzeyde bilgi, beceri kazandırma      ihtiyacı doğurmaktadır.

9-"Dünyadaki nüfus artış hızı dikkate alındığında ve geleneksel uygulama­lar devam ettiğinde, 20 yıl sonrasın­da mevcut okul ve öğretmen sayısını ikiye katlamak gerekecektir" görüşü eğitim programlarında nasıl bir deği­şimi gerekli görmektedir?

A-)  Çok sayıda okul yapılması
B-)  Çok sayıda öğretmen yetiştirilmesi
C-)  Yeni teknoloji ve yöntemlerin uygu­lamaya konulması
D-)  Nüfus artış hızının düşürülmesi
E-)  Okul sonrası  eğitim imkanlarının artırılması

10-Öğretim teknolojileri ve materyallerin, eğitim programıyla ilişkisi değerlendirildiğinde, daha çok programın hangi öğesiyle ilişkili olduğu söylenebilir?

A-)  Hedef
B-)  İçerik
C-)  Süreç
D-)   Değerlendirme
E-)  Araştırma

11-Bireyin mevcut davranışları ile ka­zandırılmak istenen davranışlar arasındaki fark, eğitim programı açısından neyi ifade eder?

A-)  Eğitimin amacını
B-)  Değerlendirmeyi
C-)  Eğitim ihtiyacını
D-)   Eğitim yaşantısını
E-)  İstendik davranışları

12-Aşağıdakilerden   hangisi,   program hazırlama ve geliştirme çalışmalarını etkileyen yeni yaklaşımlar içerisinde, daha eski olanıdır?

A-)  Beyin temelli öğrenme
B-)  Yapılandırmadık
C-)  Çoklu zeka
D-)  Proje tabanlı öğrenme
E-)  Tam öğrenme

13-Öğrenme yaşantıları düzeneği olarak da adlandırılan eğitim programında, yaşantılar önemli bir yer tutmaktadır. Eğitim programının başarıya ulaşması, eğitim durumlarında geçerli öğrenme yaşantılarının düzenlenmesine bağlıdır. Buna göre aşağıdaki­lerden hangisi eğitim durumlarında geçerli öğrenme yaşantıları düzen­lerken dikkat edilmesi gereken önemli bir özellik değildir?

A-)   Yaşantının hedefe uygun olması
B-)  Yaşantının öğrenciye uygun olması
C-)  Yaşantının ekonomik olması
D-)  Yaşantının öğretmene uygun olması
E-)  Kazandırılacak  diğer  yaşantılarla uyumlu olması

14-Eğitim öğretimde plan yapmanın sağladığı faydalardan hangisi diğerlerini kapsamaktadır?

A-)  Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenek­lerine uygun olarak yetiştirilmesini sağlar.
B-)  Öğrenme-öğretme sürecinin verimini artırır.
C-)  Sürecinin zaman sırasına göre dü­zenlenmesini ve sürenin ayarlanmasını sağlar.
D-)  Öğretmen ve öğrenciye güven kazandırır.
E-)  Öğretmen ve öğrencilerin derslere hazırlıklı girmesini sağlar.
15-Yıllık, ünite ve günlük planlarla ilgili olarak Türkiye'de yaşanan sorunlar dikkate alındığında, hangisinin diğerlerine göre daha lüks bir sorun oldu­ğu söylenebilir?

A-)  Öğretmenler yaptıkları işi daha iyi ve verimli yapmaktan çok, müfettiş ve okul idaresi istediği için yıllık, ünite ve günlük planlan yaparlar.

B-)  Öğretmenler genellikle, daha önceki yıllarda yaptıkları  planları  aynen kopye eder ya da tarihlerini değiştirerek kullanırlar.

C-)  Öğretmenler genellikle ders esna­sında   ünite  ve   günlük  planlara başvurmaz ya da plandaki sıra ve etkinliklere bağlı kalarak derslerini işlemezler.

D-)  Öğretmenler genellikle planlamaya başlamadan önce öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini tespit etmez ve planları öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine  göre  hazırlamazlar.

E-)  Öğretmenler genellikle öğrencilerin ne yapacaklarından daha çok ken­dilerinin hangi etkinlikleri yapacaklarını planlarlar.

16-Eğitim-öğretimde kullanılan planlar tek tiptir ve hemen hemen Türkiye'nin her yerinde aynı hedef ve dav­ranışlara yer vermektedir. Bu durum hangisiyle çelişmez?

A-)   Eğitimin merkeziyetçiliği
B-)  Zaman ve fiziksel olanaklar
C-)  Programların esnekliği
D-)  Öğretmenlerin yaratıcılıkları
E-)  Öğrencilerin bireysel farklılıkları

17-Eğitim-öğretim etkinlikleri planlanır­ken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınmalıdır. Bu du­rum en çok hangi öğretmenler için önemlidir?

A-)  Sınıf öğretmenleri
B-)   Branş öğretmenleri
C-)  Rehber öğretmenler
D-)  Ara sınıfları okutan öğretmenler
E-)  Ana sınıfı öğretmenleri

18-Hangisi eğitim-öğretim planlarının öğretmenlerin içinde bulundukları şartlar dikkate alınarak yapılamamasının gerekçelerinden değildir?

A-)  Sınıfların kalabalık olması nedeniyle öğrenci seviyelerinde büyük farklılıkların oluşması
B-)  Öğretmenlerin internet, dergi vb. yerlerden planları hazır olarak elde etmeleri
C-)  Okulların fiziki yapısı ve zaman kısıtlılığı
D-)  Müfettişlerin gereksiz ayrıntıları beklemeleri ve belirli bir şablonu görmek istemeleri
E-)  Öğretmenlerin kendilerini geliştirememeleri, mesleki bilgi beceri eksikliği

19-İyi bir plan hazırlamanın birinci aşaması nedir?

A-)  Öğrenciye kazandırılacak hedef ve davranışları belirlemektir.
B-)   Öğrencilerin giriş davranışları ve seviyelerini belirlemektir.
C-)  Hedeflere ulaşma düzeyi için değer­lendirme ölçüt ve yöntemlerini belir­lemektir.
D-)  Hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol izleneceğini belirlemektir.
E-)  Derse gelmeden önce hazırlık yap­maktır.

20-Öğretmenlerin en çok yaptığı planlar hangileridir?

I.    Günlük ders planlan
II.   Yıllık planlar
III.  Gözlem planlan
IV.   İnceleme planları
V.    Ünite planlan

A-)  I-II-IV
B-)  I-II-V
C-)  I-III-V
D-)  I-IV-V
E-)  I-II-III
 Soru 1   B
 Soru 2   C
 Soru 3   B
 Soru 4   A
 Soru 5   C
 Soru 6   C
 Soru 7   C
 Soru 8   D
 Soru 9   C
 Soru 10   C
 Soru 11   C
 Soru 12   A
 Soru 13   D
 Soru 14   B
 Soru 15   D
 Soru 16   A
 Soru 17   D
 Soru 18   C
 Soru 19   B
 Soru 20   B

Program Geliştirme Yaprak Testi - 6

1-Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Tyler modeline göre, eğitim öğrenci­lerde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Eğitimin hedefi is­tenilen davranışları öğrencilere ka­zandırmaktır.   Bunun   için   eğitim programının başında açık seçik, göz­lenebilir, ölçülebilir ve öğretilebilir olarak ayrıntılı bir şekilde ifade edilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerinden dolayı Tyler modeline yöneltilecek eleştirilerden değildir?

A-)  Her türlü bilgi, beceri, tutum ve alış­kanlıkların  davranışa  dönüştürül­mesi güçtür.
B-)  Öğrencilerin ilgi, beklenti ve geçmiş yaşantıları bilinmeden öğrenme ya­şantıları belirlenemez.
C-)  Felsefe, program hazırlayanların değer yargılarını yansıttığı için eği­tim   hedeflerinin   belirlenmesinde süzgeç olamaz.
D-)  Öğrenci  ihtiyaçları görecelidir. Normlara, yaş grubu vb. özelliklere göre değişir.
E-)  Program geliştirme işinde program geliştirme ve konu alanı uzmanı bu­lunmadan,   başarılı   bir  program hazırlanamaz.

2-Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri ve hayatta geçerli, güncel bilgileri öğrenmeleri eğilim programının hangi özelliği ile ilgilidir?

A-)  Esneklik
B-)  Bilimsellik
C-)  İşlevsellik
D-)  Ekonomiklik
E-)  Amaca görelik

3-Öğretmenin yıllık plan hazırlamaya başlamadan önce yapacağı faaliyet­ler içerisinde hangisi diğerlerine göre daha fazla zaman gerektirmektedir?

A-)  Çevreyi incelemek, kaynak olabile­cek araç-gereç, tarihi yapı ve anıtları belirlemek
B-)  Eğitim programında yer alan ünite­leri incelemek, çevre özelliklerine göre ekleme ve çıkartma yapılacak konuları belirlemek
C-)  Okulda bulunan araç-gereç ve kay­nakların neler olduğunu tespit et­mek
D-)  Eski   planlan   gözden   geçirmek, o eski planda ne gibi değişiklikler olabileceğini kararlaştırmak
E-)  Bir takvim alarak belirli gün ve haf­talarda yapılacak faaliyetleri belir­lemek

4-Hangisi, iyi bir günlük plan hazırlamak için öğretmenin dikkat etmesi gereken bir özellik değildir?

A-)   Fazla ayrıntıdan kaçınılmalıdır.
B-)   Çok kısa ya da dağınık bir plan ya­pılmamalıdır.
C-)  Plan hep aynı biçimde yapılmama­lıdır, değişikliklere yer verilmelidir.
D-)  Kitaba aşın bir şekilde bağlı kalın­mamalıdır.
E-)  Farklı  kaynaklardan yararlanılmamalıdır.

5-Gezi, Gözlem ve Deney Planları hangi planın bir parçasıdır?

A-)  Yıllık plan
B-)  Ünite planı
C-)  Günlük plan
D-)  Araştırma planı
E-)  İnceleme planı

6-"Bir hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemin dayandığı sağlık ilkelerini bulabilme"   hedefi   bilişsel   alanın hangi basamağına yöneliktir

A-)  ilişkilere dönük analiz
B-)   Örgütleme ilkelerine dönük analiz
C-)  Özdeşsiz   bir  iletişim   muhtevası oluşturma
D-)  Bir plan ya da işlemler takımı öneri­si oluşturma
E-)  Yorumlama

7-Okula zamanında gelen, arkadaşla­rıyla kavga etmeyen, okula temiz ve düzgün giyinerek gelen bir öğrenci en alt düzeyde hangi hedefe uygun davranışlar göstermektedir?

A-)  Eğitim ve öğretim kurallarına uymaya razı oluş
B-)   Eğitim ve öğretim kurallarına uy­maktan zevk alış
C-)  Eğitim ve öğretim kuralları taktir ediş
D-)  Eğitim ve öğretim kurallarına uyma­yı kendine görev ediniş
E-)  Eğitim ve öğretim kurallarına uyma­yı alışkanlık haline getiriş

8-"Damardan kanı kurallara uygun ola­rak bir dakikada alabilme" hedefi, devimsel alanının hangi basamağıyla ilgilidir?

A-)  Kılavuz denetiminde yapma
B-)  Uyarılma
C-)  Yaratma
D-)  Duruma uydurma
E-)  Beceri haline getirme

9-Plan defteri hazırlayan bir öğretmen, plan defterinin ilk sayfasında kendi­ne ve sınıfına ait bilgilere yer verir. Bu bilgileri yazmanın temel gerekçesi nedir?

A-)  Öğrencileri ve kendisini tanımak için
B-)  Öğrencileri bu bilgilerden haberdar etmek için
C-)  Rehberlik ya da değerlendirme amacıyla gelen kişilere, tanıtıcı bilgi vermek için
D-)  Tüm öğretmenlerin yazması gere­ken bilgiler olduğu için
E-)  Gerekli durumlarda bilgileri hatırla­mak için

10-Bir eğitim programında yer alan hedef ve davranışlarla, program içeriği arasındaki ilişki kurulurken ya da bir başka ifadeyle ünite analiz tablosu hazırlanırken, hangisi dikkate alınmaz?

A-)  Ünitelerde yer alan hedef sayısı
B-)  Ünitelerde yer alan davranış sayısı
C-)  Hedef ve davranışların program içe­risindeki yüzdesi
D-)   Hedef ve davranışları gerçekleştir­mek için kaç öğretim gününün ayrı­lacağı
E-)  Hedef ve davranışların gerçekleşti­rileceği öğrenci sayılan

11-Eğitim  durumlarının  düzenlenmesi sırasında, öğrenciler için öğrenme yaşantılarını hazırlayan bir program geliştirme uzmanı en çok neleri dikkate almalıdır?

I.    Öğrenme stilleri
II.   Öğrenme stratejileri
III.  Öğrenme modelleri
IV.  Öğrenci sayılan
V.   Ders kitabı
VI.  Yönetim

A-)  I-III-VI
B-)  III-IV-V
C-)  I-II-III
D-)   II-IV-VI
E-)  I-V-VI

12-Hazırlanan  programlar yaygınlaştırılmadan önce, ön denemesinin ya­pılması gerekir. Hangisi ön deneme uygulamalarında özellikle dikkat edilmesi gereken bir durum değildir?

A-)  Uygulamaların deneyimli ve başarılı öğretmenlerle yapılması gerekir.
B-)  Uygulamaların önkoşul bilgi ve be­cerilere sahip öğrencilerle yapılması gerekir.
C-)  Uygulamaların tanıdık yöneticilerle yapılması gerekir.
D-)  Sonuçların uygun yöntem ve teknik­ler   kullanılarak   değerlendirilmesi gerekir.
E-)  Uygulamaların uygun öğrenme or­tamlarında yapılması gerekir

13-Hangisinde programların denenme­sinde izlenecek sıra doğru olarak ve­rilmiştir

A-)   Planlama - okul seçme - uygulayıcıları seçme - programı tanıtma – uygulama -değerlendirme
B-)  Planlama - okul seçme - programı tanıtma - uygulayıcıları seçme – uygulama -değerlendirme
C-)  Planlama - uygulayıcıları seçme - okul seçme - programı tanıtma – uygulama -değerlendirme
D-)  Planlama - okul seçme - programı tanıtma - uygulayıcıları seçme – uygulama -değerlendirme
E-)  Planlama - programı tanıtma - uygulayıcıları seçme - okul seçme – uygulama -değerlendirme

14-

I.    Öğrenme  yaşantıları   ucuza  mal edilmeli
II.   Bir öğrenme yaşantısı birkaç hedefi aynı anda gerçekleştirebilmen
III.  Yaşantılar   istenmeyen   olumsuz davranışlar kazandırmamalıdır
         Yukarıda öğrenme yaşantılarına iliş­kin verilen özelliklerle anlatılmak is­tenen nedir?

A-)  Öğrenme yaşantıları diğer yaşantı­larla tutarlı olmalıdır.
B-)  Öğrenme yaşantıları diğer yaşantılarla kaynaşık olmalıdır.
C-)  Öğrenme yaşantıları ekonomik ol­malıdır.
D-)  Öğrenme yaşantıları öğrenci düze­yine uygun olmalıdır.
E-)  Öğrenme yaşantıları hedefle ilgili olmalıdır.

15-Bireyin çevresiyle etkileşiminin bireyde bıraktığı iz, hangi kavramı tanımlamaktadır?

A-)  Süreç
B-)  Yaşantı
C-)  Kazantı
D-)  Öğrenme
E-)  Kalıcı iz

16- 17. soruları örnek öğretim etkinliğine göre cevaplayınız.
     
Öğretmen sosyal bilgiler dersinde ve dersin belirli bir aşamasında öğrencilere "nereye yaya kaldırımı denir? şeklinde soru yöneltmiş, bir müddet bekledikten sonra cevap gelmediğini görünce taşıt, trafik polisi, trafik ışığı, kavşak, durak, yaya kaldırımı ile ilgili hızlı bir şekilde slayt gösterisi yapmıştır. Öğrencilerin cevaplarını dinleyerek ve doğru cevapla­rı teşvik ederek yaya kaldırımını öğrencilerle birlikte tanımlamıştır.

16-Yapılan etkinlik dersin hangi aşamasında gerçekleşmiş olabilir?

A-)   Giriş bölümü
B-)  Geliştirme bölümü
C-)  Sonuç bölümü
D-)  Değerlendirme bölümü
E-)  Kapanış bölümü

17- Öğretmenin kullandığı materyal ne amaçla kullanılmıştır?

A-)  Dönüt
B-)   Düzeltme
C-)  İpucu
D-)  Güdüleme
E-)  Dikkat çekme

18-Derste işlenen konunun  başlığı ne olabilir?

A-)  Taşıt trafiği
B-)  Yaya kaldırımı kullanımı
C-)  Trafik ışıkları
D-)  Çevremizde trafik
E-)  Trafik polisinin görevleri

19-Yapılan etkinlik hangi hedefe yöneliktir?

A-)  Olgular bilgisi    B-)   Kavramlar bilgisi  C-)  Sınıflamalar bilgisi
D-)  İlke ve genellemeler bilgisi  E-)  Alışılar bilgisi

20-Biçimlendirici değerlendirme ne za­man yapılır?

A-)  Hedeflerin belirlenmesi aşamasında
B-)  Programın hazırlanması aşamasın­da
C-)  Programın uygulanması sırasında
D-)  Program uygulandıktan sonra
E-)  Programın yaygınlaştırılması aşa­masında

 Soru 1   E
 Soru 2   C
 Soru 3   A
 Soru 4   E
 Soru 5   C
 Soru 6   B
 Soru 7   A
 Soru 8   E
 Soru 9   C
 Soru 10   E
 Soru 11   C
 Soru 12   C
 Soru 13   A
 Soru 14   B
 Soru 15   B
 Soru 16   A
 Soru 17   C
 Soru 18   D
 Soru 19   B
 Soru 20   C

Program Geliştirme Yaprak Testi - 7

1-Eğitim ihtiyaçları belirlenirken "konu ile ilgili seçilmiş uzmanlar grubunun akıla bir yaklaşımla ortak görüşleri­nin alındığı" bilgi toplama tekniği hangisidir?

A-)  Meslek analizi
B-)  Progel-Dacum
C-)  Delphi
D-)  Görüşme
E-)  Anket

2-"Karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan  unsurların  tasarlanan  eğitim amaçlarını gerçekleştirmek için bir bütün meydana getirecek şekilde organize edilmesi" neyi tanımlamaktadır?

A-)  Sistem tasarımı
B-)  Öğretme-öğrenme sistemi
C-)  Program geliştirme
D-)  Tasarım sistemi
E-)  Öğretim programı

3-Program değerlendirme çalışmala­rında öğrenci başarısının ölçülmesi önem taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci başarısını değerlen­dirmede diğerlerine göre daha az önemli bir ölçüt olabilir?

A-)  Devam durumu
B-)  Vize ve final sonuçlan
C-)  Dersin hedef ve davranışları
D-)  Öğrencinin giriş davranışları
E-)  Sınıfın basan ortalaması

4-Aşağıdakilerden   hangisi öğretim kavramını tanımlamaz?

A-)   Ortam düzenleme
B-)   Öğrenmeyi kılavuzlama
C-)  Anlamlan ortak kılma
D-)  Çevre ayarlaması
E-)  Öğrenmeyi sağlama

5-Program karar ve koordinasyon gru­bunda konu alanı ile ilgili olarak hangi temsilcinin yer almaması gerekir?

A-)  Konu alanı öğretmenlerinin temsil­cisi
B-)  Kamu kurum ve kuruluşlarının tem­silcisi
C-)  İşçi ve işveren temsilcisi
D-)  Öğrenci velisi temsilcisi
E-)  Meslek odası ve birliği temsilcisi

6-Okul düzeyinde program geliştirme etkinliklerinin etkili ve verimli bir şe­kilde gerçekleşmesi için hangisi daha önemlidir?

A-)  Ekip çalışması, işbirliği yapma ve uyumlu iletişim kurmak
B-)   Bilgilerin arşivlenerek bilgisayar or­tamında saklamak
C-)  Okul yönetiminde hiyerarşik bir dü­zen oluşturmak
D-)  Program geliştirme uzmanın prog­ramı geliştirmesini sağlamak
E-)  Öğretmenlerin yaptıkları çalışmaları denetlemek

7-Aşağıdaki program değerlendirme modellerinden hangisi yalnızca nitel yöntem kullanarak programın değerlendirilmesini öngörmektedir?

A-)  Tyler'ın değerlendirme modeli
B-)   Metfessel ve Michael'in değerlen­dirme modeli
C-)  Provus'un değerlendirme modeli
D-)  Stake'nin değerlendirme modeli
E-)  Eisnertn değerlendirme modeli

8-Eğitim durumlarının düzenlenmesin­de binlerce araç-gereç, onlarca yöntem ve teknikle, strateji ve yaklaşım­lar değişik biçimlerde düzenlenebilmektedir. Öğretme-öğrenme durumlarının başarılı olabilmesi bu düzenlemelerin birbiriyle uyumuna bağlı­dır. Hangisinde etkili bir eğitim du­rumu düzenlemek amacıyla; hedef, strateji, yöntem ve teknik uyumuna daha fazla dikkat edildiği söylenebilir?

A-)  Bilgi-araştırma-problem çözme-gösteri
B-)  Kavrama-sunuş-anlatma-grup ça­lışması
C-)  Analiz- araştırma-proje-benzetim
D-)  Kavrama-buluş-gösterip yaptırma beyin fırtınası
E-)  Bilgi-buluş-problem çözme-drama

9-Aşağıdakilerden hangisi konu mer­kezli tasarımlar içerisinde yer almaz?

A-)  Konu tasarımı
B-)  Disiplin tasarımı
C-)  Geniş alanlı tasan m
D-)  Hümanistik tasarım
E-)  Süreç tasarımı

10-Hangisi, psikolojik temel olarak bi­lişsel yaklaşımı dikkate alan bir program tasarımında öngörü olarak yer almaz?

A-)  Öğrenciler içsel süreçlere ve kendi özelliklerine göre öğrenecekler.
B-)  Öğrenciler öğrenme sürecine aktif olarak katılacaklar.
C-)  Öğrenciler doğal öğrenme ortamları içerisinde  farklı  durumlarla  karşı karşıya gelecekler.
D-)   Öğretmenler davranışa neden olan ve onu takip eden uyarıcıları gözle­yerek öğrencilerin öğrenip öğrenmediğini belirleyecekler.
E-)  Öğrenciler uyarıcılara yönelik dik­kat, seçme, anlamlandırma ve kod-lamalar yapacaklar.

11-Hangisi, çoklu zeka kuramına dayalı bir eğitim programı hazırlanmış ol­masına rağmen, geleneksel eğitim programının bir yansımasıdır?

A-)  Öğrencilere sürekli araştırma soru­ları ve kendi kendine yürütecekleri projeler verilmeli.
B-)  Öğretmenler bütün zekalara eşit de­recede önem vermeli.
C-)  Öğretmenler öğrencilerin gelişmiş zekalarını kullanarak öğrenmelerini sağlamalı.
D-)   Öğrencilere başarısız oldukları zeka türlerinde de gelişme fırsatı tanın­malı.
E-)  Öğrenciyi değerlendirme aracı ola­rak test sınavları yapılmalı.

12-Programlara göre ders kitaplarını ha­zırlamak, hazırlatmak veya satın al­mak hangi bakanlık biriminin görevidir?

A-)  Araştırma planlama ve koordinas­yon kurulu başkanlığı
B-)  Yayımlar dairesi başkanlığı
C-)  Talim ve terbiye kurulu başkanlığı
D-)  Eğitim araçları ve donatım dairesi başkanlığı
E-)  Eğitimi araştırma ve geliştirme dai­resi başkanlığı


13-Orta öğretim programlarının hazır­lanması hangi bakanlık biriminin görevidir?
A-)   Ortaöğretim genel müdürlüğü
B-)  Talim ve terbiye kurulu başkanlığı
C-)  Eğitim teknolojileri genel müdürlüğü
D-)  Hizmet içi eğitim dairesi başkanlığı
E-)  Eğitimi araştırma ve geliştirme dai­resi başkanlığı

14-Öğrencilerin öğrendiklerini nasıl kul­lanacaklarını kavramaları dersin hangi aşamasında gerçekleşir?

A-)  Dikkat çekme
B-)  Güdüleme
C-)  Gözden geçirme
D-)  Geçiş
E-)  Yeniden güdüleme

15-Öğrencilerin davranışları nasıl öğreneceklerini anlamaları dersin hangi aşamasında gerçekleşir?

A-)  Dikkat çekme
B-)  Güdüleme
C-)  Geliştirme
D-)  Geçiş
E-)  Özetleme

16-Hangisi dersin geliştirme bölümünde öğrencinin kazanacağı duyuşsal bir sonuçtur?

A-)   Derse karşı olumlu tutum oluşturmak
B-)  Konunun önemini düşünmek
C-)  Psikolojik doyuma ulaşmak
D-)  Yeteneklerini geliştirmek
E-)  ilgisini artırmak ve yüreklenmek
17-Eğitim durumları düzenlenirken, öğretme stratejileri ile hedef ve davranışların ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Programda öngörülen bi­lişsel, duyuşsal, devimsel hedef ve davranışların tümünü kazandırmayı planlayan bir öğretmenin hangi öğretme stratejisini dikkate alması gerekir?

A-)  Sunuş
B-)   Buluş
C-)  Araştırma
D-)  Soruşturma
E-)  Tam öğrenme

18-Edgar Dale tarafından öğrenme yaşantılarının ve eğitim durumlarının düzenlenmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen yaşantı konisi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-)  Öğrenme işlemine katılan duyu or­ganlarının sayısı ne kadar fazla ise öğrenme o kadar kalıcı olur.
B-)  En iyi öğrendiğimiz şeyler, kendi kendimize   yaparak   öğrendiğimiz şeylerdir.
C-)  Sözel semboller kullanılarak edini­len yaşantılar, geziler yoluyla edini­len yaşantılara göre daha kalıcı öğrenme sağlar.
D-)  En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.
E-)  Öğrendiklerimizin çoğunu gözleri­mizin yardımıyla öğreniriz.

19-Hangisi   iletişim   sürecinin   temel öğelerindendir?

A-)  Dönüt
B-)   Pekiştireç
C-)  İpucu
D-)  Tekrar
E-)  Katılım

20-Eğitim durumlarının düzenlenmesinde araç-gereç kullanmanın ana amacı nedir?

A-)  Öğretim sürecini zenginleştirmek
B-)  Öğretimi desteklemek
C-)  Dersi eğlenceli kılmak
D-)  Laf kalabalığını önlemek
E-)  Öğrencinin dikkatini çekmek
   
 Soru 1   C  Soru 11   E
 Soru 2   B  Soru 12   C
 Soru 3   A  Soru 13   A
 Soru 4   C  Soru 14   E
 Soru 5   D  Soru 15   D
 Soru 6   A  Soru 16   A
 Soru 7   E  Soru 17   E
 Soru 8   C  Soru 18   C
 Soru 9   D  Soru 19   A
 Soru 10   C  Soru 20   B

Program Geliştirme Yaprak Testi - 8

1-Öğretim araç-gereçlerinin seçiminde hangisi daha az dikkate alınmalıdır?

A-)  Öğretim hedefleri
B-)  Araç-gerecin özellikleri
C-)  Okul yöneticisinin tutumu
D-)  Öğrencinin özellikleri
E-)  Öğretim ortamıyla ilgili bilgiler

2-Aşağıdaki öğrenme ortamlarından hangisi, beceri öğretiminde ve bece­rinin gerçek bir iş ortamında tecrübe edilmesi gerektiğinde kullanılması daha uygun bir ortamdır?

A-)  Sınıf
B-)  Laboratuar
C-)  Bireysel çalışma ortamı
D-)  Atölye
E-)  Sanayi gezisi

3-Aşağıdaki araçlardan hangisi daha çok küçük gruplar (25 öğrencinin bulunduğu gruplar için uygundur?

A-)  Tepegöz
B-)  Slayt
C-)  Video
D-)  Bilgisayar yazılımı
E-)  Yazı tahtası

4-Aşağıdaki araçlardan hangisi öğretmenden bağımsız olarak kullanılabi­lir?

A-)   Tepegöz
B-)   Basılı materyaller
C-)  Video
D-)  Gerçek eşyalar
E-)  Yazı tahtası

5-Aşağıdakilerden hangisi görsel materyallerin tasarım öğelerinden değildir?

A-)  Çizgi
B-)  Renk
C-)  Uyum
D-)  Boyut
E-)  Doku

6-Araçlara dayalı öğretimin olası sa­kıncalarından değildir?

A-)  Öğrencinin düşünmesini engelleye­bilir.
B-)   Dilin kullanımını azaltabilir.
C-)  Temin ve taşınması güç olabilir.
D-)  Fazla zaman ve hazırlık gerektirebi­lir.
E-)  Öğrencileri bireysel çalışmaya yö­neltmeyebilir.

7-Hangisi tamlayıcı değerlendirmenin kullanım zamanı içerisinde yer almaz?

A-)  Ünite başı
B-)   Eğitim sırası
C-)  Program sonu
D-)  Uyumsuzluk olduğu durum
E-)  Sömestr başı

8-Hangisi  biçimlendiriri değerlendirmede kullanılan ölçme araçlarındandır?

A-)  Düzey belirleyici ön testler
B-)  Standart basan testleri
C-)  Gözlem formları
D-)  Özel hazırlanmış sürece dayalı iz­leme testleri
E-)  Ürüne dayalı sınavlar
9-İletişim sürecini bozan, aksatan faktörlere gürültü denir. Aşağıdakilerden hangisi gürültü kapsamı içerisinde değerlendirilemez?

A-)  Alıcının az duyması
B-)  Kaynağın çok yavaş konuşması
C-)  Alıcının kaynağa yönelik olumsuz tutumu
D-)  Yazı tahtasına yansıyan ışık
E-)  Ortak yaşantı alanının fazla olması

10-Hangi özellik, iletişim sürecinde kaynağın güvenirliğine yönelik bir gösterge olarak yorumlanamaz?

A-)  Dürüstlük
B-)  İkna gücü
C-)  Uzmanlık
D-)   İsteklilik
E-)  Nesnelllik

11-Çoklu zeka kuramına göre, hangi et­kinlik sınıf içerisinde öğrencilerin dil zekasını geliştirmeye yönelik değildir?

A-)  Konuşma
B-)  Hikaye ve dergi okuma
C-)  Dinleme
D-)   Drama etkinliklerinde bulunma
E-)  Deney yapma

12-Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sınıfın sahip olması gereken fiziksel özelliklerden değildir?

A-)  Araç-gereçler öğrencilerin  fiziksel özelliklerine uygun olmalı
B-)  Yeterince aydınlık olmalı
C-)  Öğrenciler birbirlerini görebilmeli
D-)  Öğrenci sayısı 8-12 kişi olmalı
E-)  Temiz olmalı

13-İlişkilerin etkili ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini   sağlamak   amacıyla yapılan yazılı ya da sözlü düzenlemeler aşağıdakilerden hangisiyle tanım­lanabilir?

A-)   İletişim
B-)  Kural
C-)  Yönetmelik
D-)  Plan
E-)  Program

14-Öğretmenin, birbirleriyle konuşmasını engellemek için öğrencileri birbirinden uzak sıralarda oturtması, daha çok hangi sınıf yönetim yaklaşımını benimsediğini gösterir?

A-)  Geleneksel yaklaşım
B-)  Tepkisel yaklaşım
C-)  Önlemsel yaklaşım
D-)  Gelişimsel yaklaşım
E-)  Bütünsel yaklaşım

15-Hangisi öğretmenin öğretim davranışlarını etkileyen okulla ilgili etkenler arasında yer almaz?

A-)  Müdür ve diğer yöneticilerle ilişkiler
B-)  Okulun hedefleri
C-)  Okulun sosyal yapısı
D-)  Diğer öğretmenlerle resmi olmayan ilişkiler
E-)  Ekonomik problemler

16-Hangisi öğretim materyali hazırlar­ken daha fazla dikkat edilmesi gere­ken bir durumdur?

A-)   Materyal dayanıklı olmalıdır.
B-)  Basit, sade ve anlaşılır olmalıdır.
C-)  Hedef ve davranışlara uygun olmalıdır.
D-)  Geliştirilebilir ve güncellenebilir ol­malıdır.
E-)  Alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalıdır.
17-Aşağıda verilen gruplama şekilleri dikkate alındığında;

I.    Bilgiye göre gruplandırma
II.   Beceriye göre gruplandırma
III.  ilgiye göre gruplandırma
IV.  Rast gele gruplandırma
V.   Arkadaşlık  durumuna  göre gruplandırma

Öğretmenin yalnızca konu başlıkla­rını vererek öğrencilerin 4 kişilik gruplar oluşturmasını ve belirlenen tarihte konularını sunmalarını iste­mesi, öğretmenin hangi gruplama yöntemlerini kullandığını gösterir?

A-)  I-II-III
B-)   III-IV-V
C-)  II-IV-V
D-)  I-III-V
E-)  II-III-IV

18-Öğretmenlerin sınıf ortamını en olumlu olabilecek şekilde düzenlemelerinin ana nedeni ne olabilir?

A-)  Öğrencileri sessiz kılmak
B-)  Konuların tekrar edilmesini sağla­mak
C-)  Öğrencilere istendik davranışlar kazandırmak
D-)  Öğrencileri kontrol altında tutmak
E-)  Konuyu farklı örneklerle sunmak

19-Bir öğretmen sınıfta söz almadan konuşan bir öğrenciyi dersten attığında ne tür bir ceza vermiş olur?

A-)  Uyarma
B-)   Doğru davranışı gösterme
C-)  Fiziksel müdahale
D-)  Umursamama
E-)  Sözlü uyarı

20-Aşağıdakilerden hangisi, öğrenciyi istenen davranışlar yoluyla, istenmeyen davranışlardan uzaklaştırma yollarından birisi değildir?

A-)  İstenen davranışı çağrıştırmak
B-)  İstenen davranışa inandırmak
C-)  İstenen davranışı güçlendirmek
D-)  İstenen davranışı kolaylaştırmak
E-)  İstenen davranışı eleştirmek

 Soru 1   C
 Soru 2   D
 Soru 3   E
 Soru 4   B
 Soru 5   C
 Soru 6   E
 Soru 7   C
 Soru 8   D
 Soru 9   E
 Soru 10   B
 Soru 11   E
 Soru 12   A
 Soru 13   B
 Soru 14   C
 Soru 15   E
 Soru 16   C
 Soru 17   B
 Soru 18   C
 Soru 19   C
 Soru 20   E

 Program Geliştirme Yaprak Testi - I

1-Aşağıdakilerden hangisi önceden hazırlanan bir plan veya program çerçevesinde hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik etkinlikler bütününü ifade eder?

A-)  Öğrenme
B-)  Kültürleşme
C-)  Eğitim
D-)  İnformal eğitim
E-)  Formal Eğitim

2-Program değerlendirme kavramına ilişkin verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-)  Program değerlendirme belli bir amaca yöneliktir.
B-)  Kazandırılan davranışların gerçekleşme düzeylerini belirlemek yeterlidir.
C-)  Değerlendirmede doğru ve uygun araçların kullanılması gerekir.
D-)  Program değerlendirme sürekli bir süreçtir.
E-)  Değerlendirme programın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini sağlar.

3-Konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar öğretilmesinin söz konusu olduğu ders içeriklerinin düzenlenmesinde hangi tür programlama yaklaşımı kullanılır?

A-)  Sarmal
B-)  Doğrusal
C-)  Modüler
D-)  Piramitsel
E-)  Konu ağı

4-Bilişsel alanın bilgi basamağındaki zihinsel etkinlikler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-)   Bilgiyi başka bir formda ifade etme
B-)   Bilgiyi özetleme yorumlama
C-)  Bilgiyi tanıma hatırlama
D-)  Bilgiyi yeni durumlara uygulama
E-)  Bilgiye ilişkin yargıda bulunma

5-İçerik düzenlenirken kullanılabilecek yaklaşımlardan biriside konuların içeriğine öğrencilerin kendi kendine yada gruplar halinde karar vermeleridir.Öğrencilere belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir.’Temel özelliklerden bazıları verilen bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Piramitsel ve çekirdek programlama yaklaşımı
B-)  Konu ağı proje merkezli programlama yaklaşımı
C-)  Sorgulama merkezli programlama yaklaşımı
D-)  Modüler programlama yaklaşımı
E-)  Doğrusal programlama yaklaşımı

6-Bir öğretmenin fen bilgisi dersinde öncelikle öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini araştırması ve öğretim etkinliklerini buna göre planlaması ve uygulaması ‘eğitim yaşantılarına ilişkin hangi özelliği gerçekleştirmeye çalıştığının göstergesidir?

A-)  Kaynaşıklık
B-)   Dayanıklılık
C-)  Kullanışlılık
D-)  Hedefe görelik
E-)  Öğrenciye görelik

7-Soyut modelleri tanıyabilen tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanabilen deney yapmaktan hoşlanan eleştirel düşünebilen  öğrencilerde hangi zeka alanının daha çok geliştiği söylenebilir.

A-)  Görsel –uzamsal zeka
B-)   Mantıksal- matematiksel zeka
C-)  Kişisel arası- sosyal zeka
D-)  Benlik bilgisi –öze dönük zeka
E-)  Bedensel –Duyudevinimsel zeka
8-Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğrenme kuramının öğretimde uygulanmasında uygun olmayan bir davranıştır?

A-)  Öğrencinin dikkatlerini konuya yönlendirmek
B-)  Öğrencilerin düşünmelerini sağlayacak problemler ortaya koymak
C-)  Öğrencilere ulaşması beklenen çözümleri bildirmek
D-)  Öğrencilerin temel kavram ilke ve genellemelere ulaşmalarını sağlayacak örnekler vermek
E-)  Öğrencilere tümevarım tümdengelim gibi yöntemlerle düşünmelerine yardımcı olmak

9-Çoklu zeka kuramına göre yapılan sınıf içi etkinliklerde aşağıdakilerden hangisi görsel uzamsal zekayı geliştirici bir araç olarak nitelendirilemez?

A-)  Zihin haritaları
B-)  Grafikler
C-)  Ses örüntüleri
D-)  Renkler
E-)  Görsel bulmacalar

10-Aşağıdakilerden hangisi öğretme öğrenme sürecinde araç ve gereç kullanmanın sağladığı yararlar içinde değerlendirilmez.

A-)  Eğitimin niteliği konusunda ailelerde olumlu tutum geliştirmesi
B-)  Davranışlarda kalıcılık düzeyinin arttırılması
C-)  Zamandan tasarruf sağlanması
D-)   Konuların daha iyi anlaşılmasına imkan sağlaması
E-)  Öğrencilerin konuya ilgi ve katılımlarının arttırılması

 Soru 1  E
 Soru 2  B
 Soru 3  A
 Soru 4  C
 Soru 5  B
 Soru 6  E
 Soru 7  B
 Soru 8  C
 Soru 9  C
 Soru 10  A

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test - 2

1-Ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlanıldığı bir durumda aşağıdaki modellerden hangisi seçilmelidir?

A-)  İş birliğine dayalı öğrenme
B-)  Tam öğrenme modeli
C-)  Buluş yoluyla öğretim
D-)  Sunuş yoluyla öğretim
E-)  Problem çözmeye dayalı öğretim

2-Öncüleri Max Wertheimer, W. Köhler, K.Kofka, ve Ausebel olan  kuram hangi kuramdır?

A-)  Bioteknik kuram,
B-)  Bilişsel alan Geştaltçı kuram,
C-)  Bağlaşıma kuram,
D-)  Güdüleme kişilik, toplumsal ağırlıklı kuram,
E-)  Bilgi işlem kuramı.

3-Öğretim stratejileri...........doğrultu­sunda gelişir ve yön bulur?

A-)  Öğretim yöntemleri
B-)  Öğrenme kuramları
C-)  Öğretim teknikleri
D-)  Eğitim durumları
E-)  Modeller

4-Teknik, strateji ve yöntem kavramla­rının hiyerarşik sıralaması en üstten alta doğru nasıl olur?

A-)   Teknik, yöntem, strateji,
B-)   Teknik, strateji, yöntem
C-)  Teknik strateji, yöntem,
D-)  Strateji, yöntem, teknik
E-)  Yöntem, teknik, strateji,

5-"Öğretimde anlamlılık ilkeleri" olarak bilinen ilkeler kime aittir?

A-)  Skinner
B-)  Pavlov
C-)  Piaget
D-)  Köhler
E-)  Koffka

6-Bir üst yetkiliye kısa ve öz bilgileri grafiksel veriler ve araç gereçler kul­lanarak verilen teknik hangisidir?

A-)  Konferans
B-)   Brifing
C-)  Nutuk
D-)  Demeç
E-)  Diyalog

7- 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramın­da öğretmenin öğrencilere coşkulu bir konuşma yapar. Bayram törenine katılan tüm konuklar bu konuşmadan çok etkilenir. Okul müdürünün kullandığı duyuşsal ağırlıklı teknik hangisidir?

A-)  Demeç
B-)   Brifing
C-)  Nutuk(Söylev)
D-)  Konferans
E-)  Diyalog

8-Bir öğretmen Yurdumuz ünitesiyle ilgili depremler konusunu işlemektedir. Bu öğretmen sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak önce deprem konusuna ilişkin ön organize edici bilgileri vermiş, daha sonra kavramın tanımını vermiştir. Bu öğretmenin takip etmesi gereken etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Olumlu örnekler verme
B-)  Olumsuz örnekler verme
C-)  Öğrenciden olumlu örnekler isteme
D-)  Deprem kavramının özelliklerini be­lirleme
E-)  Öğrenciden olumsuz örnek isteme

9-Bir dersin öğretim yönteminin seçilmesine yön veren en temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Taktik
B-)  Yöntem
C-)  Strateji
D-)  Model
E-)  Araç gereçler

10-Bilginin aktarılması, kavram ilke ve genellemelerin açıklamasında kullanılan strateji ve yöntem hangisidir?

A-)  Buluş yoluyla öğretim stratejisi, Tar­tışma yöntemleri
B-)  Araştırma, soruşturma yoluyla öğre­tim stratejisi, Grupla çalışma yön­temleri,
C-)  Sunuş yoluyla öğretim strateji, Anla­tım yöntemleri
D-)   Tam öğrenme yoluyla öğretim stra­tejisi, Bireysel öğretim yöntemleri
E-)  Programlı öğretim, işbirliğine dayalı öğretim

11-Aşağıdakilerden   hangisi   araştırma soruşturma yoluyla öğretmede en çok kullanılan yöntemdir?

A-)  Düz Anlatım
B-)  Tartışma
C-)  Örnek Olay
D-)   Soru Cevap
E-)  Proje Çalışması

12-................ dersin amaçlarına ulaş­masını sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır?

A-)  Yöntem
B-)  Teknik
C-)  Strateji
D-)  Model
E-)  Kuram

13-Temel amacı kısa sürede çok sayıda fikir üretirken sorunların benzerinden   yararlanma,   düşünce   ilişkisi kurma ve zarardan yarar üretme gibi çözüm yollarını kullanmayı gerektiren ayrıca yaratıcılığı geliştirmek gibi amacı olan yöntem (teknik) hangisi­dir?

A-)   Rol Oynama
B-)  Ekiple Öğretim
C-)  İşbirliğine Dayalı Öğretim
D-)  Panel
E-)  Beyin Fırtınası

14-Thorndike'nin öğrenme ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Pekiştirme, güdüleme, tekrar
B-)  Açıklama, uygulama, değerlendirme
C-)  Etki, alıştırma, anlama
D-)  Rehberlik, dikkat çekme, anlama
E-)  Tekrar, uygulama, değerlendirme.

15-Sağlığımız konusuyla ilgili açıklamalarda bulunması için bir öğretmen sınıfa bir hemşire davet etmiş ve sağlık kuralları ile ilgili bilgi vermesini istemiştir. Bu davranışı gösteren öğretmen anlatım yöntemleri içinde bulunan hangi tekniği benimsemiş­tir?

A-)  Demeç
B-)  Brifing
C-)  Konferans
D-)  Nutuk (Söylev)
E-)  Diyalog

16-Öğretme    yöntemini    uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlerin bütününe ne denir?

A-)   Teknik
B-)  Yöntem
C-)  Kuram
D-)  Taktik
E-)  Strateji

17-Türkçe dersinde cümlenin öğeleri kavramını  sunuş  yoluyla  öğretim stratejisini kullanarak veren bir öğretmenin, bu stratejide gerçekleştirmesi gereken en son aşama hangisidir?

A-)  Öğeler kavramına ilişkin bilgilerin verilmesi
B-)   Öğeler kavramına ilişkin özelliklerin belirlenmesi
C-)  Öğrencilerden örnek istemesi,
D-)  Öğeler kavramına ilişkin olumlu ör­nekler vermesi,
E-)  Öğeler kavramına ilişkin olumsuz örnekler vermesi

18-Buluş  yoluyla  öğretim  stratejisini kullanan bir öğretmenin öğrencilerinin, en az bilişsel alanın hangi aşamasına sahip olması gerekir?

A-)  Bilgi
B-)  Kavrama
C-)  Uygulama
D-)  Analiz
E-)  Sentez

19-Aşağıdakilerin hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisini uygulayan bir öğretmen davranışı değildir?

A-)  İpucu verme
B-)   Rehberlik etme
C-)  Konuya ilişkin kavramın özelliklerini açıklama
D-)  Örnek Verme
E-)  Öğrenciden örnek isteme

20-Aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisi öğrenci merkez­lidir?

A-)  Sunu (Brifing)
B-)  Demeç
C-)  Nutuk
D-)  Problem çözme
E-)  Konferans

 Soru 1  D  Soru 11  E
 Soru 2  B  Soru 12  C
 Soru 3  B  Soru 13  E
 Soru 4  D  Soru 14  C
 Soru 5  E  Soru 15  C
 Soru 6  B  Soru 16  A
 Soru 7  C  Soru 17  C
 Soru 8  D  Soru 18  B
 Soru 9  C  Soru 19  B
 Soru 10  C  Soru 20  D
 
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri – 3

1-Aşağıdakilerden  hangisi  programlı öğretimin temel ilkelerinden değildir.

A-)  Küçük adımlar ilkesi
B-)  Öğrenmeye etkin katılım ilkesi
C-)  Doğru cevaplar ilkesi
D-)  Anında düzeltme ilkesi
E-)  Rehberlik İlkesi

2-Bir öğretmenin anlatım yönteminde başarılı olabilmesi için yapması gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Kavramın özelliklerini belirtme
B-)  Sözel ve görsel destek kullanma
C-)  Kavrama ilişkin örnekler sunma
D-)  Öğrenciden kavrama ilişkin örnekler isteme
E-)  Rehberlik İsteme

3-Bir öğretmen Çevre sağlık trafik dersinde dersinde, trafik kuralları konusuyla ilgili hedef davranışları kazandırırken bir grup öğrenciye bu konuyla ilgili ödev vermiş ve bu ödevlerini yaptıktan sonra sınıfta belirtilen zamanda toplanıp başkanlarını seçmelerini ve arkadaşlarına çevreyi korumayla ilgili her birinin hazırladığı ödevi sunmalarını istemiştir. Sunu bittikten sonra ise arkadaşlarının soru sormalarını ve grubun bu sorulara yanıt vermesini istemiştir. Öğretmen bu yolla hangi tekniği benimsemiş­tir?

A-)  Münazara
B-)  Konferans
C-)  Panel
D-)  Forum
E-)  Diyalog

4-Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yönteminin  amaçlan arasında yer almaz?

A-)   Güdüleme
B-)   Karar verme
C-)  Yargılama
D-)  Hatırlama
E-)  Yaratıcı düşünme

5-Gösteri yöntemi özellikle hangi alanlarda kullanılmaktadır?

A-)  Fen
B-)  Spor
C-)  Müzik
D-)  Sanat
E-)  Hepsi

6-Öğretmenin sınıfı 7 gruba ayırıp Kurtuluş savaşı ünitesini grup çalışması ile işlemesi davranışı hangi tekniği kullandığını gösterir?

A-)  Tartışma
B-)   Soru-Cevap
C-)  Örnek olay
D-)  Ekiple Öğretim
E-)  İşbirliğine dayalı öğretim

7-Öğretmenin başarılı olan grup üyelerine teşekkür ederek kitap dağıtması hangi amaca hizmet eder?

A-)  Pekiştireç
B-)   Hedeften haberdar etme
C-)  Dönüt verme
D-)  Öğrenmeleri kontrol etme
E-)  Sınıfta disiplin sağlama
……..Bir öğretmen ilkokul 3. sınıfta sağ­lığımız ünitesini işlerken yakınındaki en yakın dispanserden aldığı bazı afişleri, resimleri sınıfa getirir. Öğrencilere bu resimleri göstererek, neler gördüklerine ilişkin konuşma yapmalarını ister. Daha sonra bugün diş fırçalama ile ilgili öğre­necekleriniz size hayat boyunca yar­dımcı olacak ve diş fırçalamayı hatasız olarak bilen kişiler olacaksınız diyerek konuya giriş yapar.

8-Bu öğretmenin sınıfa dispanserden elde ettiği afişlerle gelip görüş alması davranışı aşağıdakilerden hangisine hizmet eder?

A-)  Dönüt verme
B-)  Dikkat çekme
C-)  Gözden geçirme
D-)  Pekiştirme
E-)  Ödül verme

9-Öğretmenin öğrencilere dersin sonunda diş fırçalamayı hatasız olarak yapabilen bireyler olacaksınız deme­si hangi davranışa hizmet eder?

A-)  Öğrenmeyi kontrol etme
B-)  Pekiştirme
C-)  Güdüleme
D-)  Gözden geçirme
E-)  Dönüt-Düzeltme

10-Bir sınıfta öğretmen çalışan annelerin çocuğu mu mutlu; yoksa çalışmayan annelerin çocuğu mu mutludur, tartışmasını ortaya atar. Öğretmen bu durumda jüri olur ve sınıf iki karşıt görüşe ayrılır. İki grup görüşlerini nedenleri ile savunur. Öğretmenin izlediği bu yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Forum
B-)  Zıt panel
C-)  Açıkoturum
D-)   Konferans
E-)  Münazara

11-Ders anlatırken bir öğretmenin ka­zandırılacak hedef davranışların ya­şamda ne işe yarayacağını ve hangi sorunların çözümünde nasıl kullanı­lacağını vurgulaması aşağıdaki öğ­retmen davranışlarından hangisiyle ilgidir?

A-)  Gözden geçirme
B-)  Güdüleme
C-)  Dikkat çekme
D-)   Dönüt verme
E-)  Düzeltme yapma

12-Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yönteminin özelliklerinden değildir?

A-)  Gerçek hayat meseleleriyle öğrenci­leri yüz yüze getirir.
B-)  Kuram  ve   uygulama  arasındaki boşluğun doldurulmasına yardımcı olur.
C-)  Bir sorunu çözebilmek için öğretim­de kullanılır.
D-)  Öğrenciyi edilgin halden kurtarıp et­ken hale getirir.
E-)  Öğrencilere   kavram  ve   ilkelerin doğrudan öğretimini sağlayan bir yöntemdir.

13-Türkiye'deki turistik yerler konusunda öğretmen öğrencilerine videoda film izlettirmektedir. Filmin en ilginç yerinde televizyonu kapatıp bundan sonra neler olabilir? Niçin? sorularını sorarak tartışma açmıştır. Daha sonra tartışma sonuçlarını da kullanarak filmin sonuçlarını göstermiştir. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem (teknik) hangisidir?

A-)   Proje Yöntemi
B-)  Münazara
C-)  Beyin Fırtınası
D-)  Örnek olay
E-)  Problem çözme

14-Karar verme süreci özellikle hangi yöntemin en önemli aşamalarından biridir?

A-)  Problem çözme
B-)  Proje yöntemi
C-)  Örnek olay
D-)  Soru-Cevap
E-)  Rol oynama

15-Öğrencilerin taklit etmelerini, jest mimik el kol ve vücut hareketleri yaparak ses tonunu ayarlamasını gerektiren, hem öğrenme, hem de eğ­lenmenin olduğu yöntem hangisidir?

A-)  Gösteri
B-)  Dramatizasyon
C-)  Örnek olay
D-)  Gözlem
E-)  Workshop

16-Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçimini etkileyen faktörlerden değildir?

A-)   Konunun özelliği
B-)  Öğrenci grubunun büyüklüğü
C-)  Öğretmenin konuya yatkınlığı
D-)  Zaman ve fiziksel imkanlar
E-)  Yönetim

17-Aşağıdakilerden  hangisi   Bloom'un tam öğrenme modelinde yer alan öğretim hizmetinin niteliği başlığı altında yer alan unsurlardan değildir?

A-)  Sınıf Disiplini
B-)   İpucu
C-)  Pekiştireç
D-)  Öğrencinin etkin katılımı
E-)  Dönüt-Düzeltme

18-Öğretimin  bireyselleşmesi  esasına dayalı olarak Skinner tarafından ortaya atılan Programlı Öğretimde yer alan "öğrenme işi bizzat öğrencinin kendi tarafından yapılmalıdır" tanımı programlı öğretimin hangi ilkesi ile ilgilidir?

A-)  Küçük adımlar ilkesi
B-)  Etkin katılım ilkesi
C-)  Başarı İlkesi
D-)  Anında düzeltme ilkesi
E-)  Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi

19-Kısa zamanda çok miktarda bilgiyi kalabalık bir öğrenci grubuna aktar­mayı sağlayan en uygun yöntem hangisidir?

A-)  Soru-Cevap
B-)   Örnek olay
C-)  Anlatım
D-)  Proje
E-)  Konferans

20-Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçimini etkileyen faktörlerden değildir?

A-)  Maliyet
B-)  Zaman ve fiziksel imkanlar
C-)  Yönetim
D-)  Konunun özelliği
E-)  Öğrenci grubunun büyüklüğü

 Soru1  E
 Soru2  B
 Soru3  D
 Soru4  A
 Soru5  E
 Soru6  C
 Soru7  A
 Soru8  B
 Soru9  C
 Soru10  E
 Soru11  B
 Soru12  E
 Soru13  D
 Soru14  A
 Soru15  B
 Soru16  E
 Soru17  A
 Soru18  B
 Soru19  C
 Soru20        C

Öğretim Yöntem ve Teknikleri – 4

1-
    1-Sonuca ulaşma
    2- Veri toplama
    3- Problemi tanıma
    4- Sonuçları test etme
    5- Geçici hipotezleri formüle etme
  
Yukarıdaki problem çözme aşamasının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  2-4-5-1-3
B-)  3-5-2-4-1
C-)  3-5-1-2-4
D-)  1-2-3-4-5
E-)  1-4-3-2-5

2-Öğretmenin öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir prensibi açıklamak için yaptığı işlemleri kapsayan teknik, yöntem hangisidir?

A-)  Benzetişim
B-)  Proje
C-)  Ekiple Çalışma
D-)  Gösteri
E-)  Anlatım

3-Eğitime yapılan en eski eleştirilerden biri; kapalı kapılar arkasında olması ve gerçek öğrenmeye yer vermemesidir. Bu eleştiriler karşısında uygulaması önerilen yöntem hangisidir?

A-)  Gözlem Gezisi
B-)  Gösteri
C-)  Örnek olay
D-)  Rol oynama
E-)  Benzetişim

4-Öğrencilerin   bireysel   farklılıklarını dikkate alan ve her öğrenciye kendi öğrenme hızına göre ilerleme imkanı veren, ayrıca öğrencinin öğrenme süresince dikkatli ve etkin olmasını sağlayan yöntem hangisidir?

A-)   Gösteri
B-)   İşbirliğine dayalı öğretim
C-)  Programlı öğretim
D-)  Proje yönetimi
E-)  Problem çözme yöntemi

5- Özellikle öğretmen adaylarının mesleğinin gerektirdiği rol ve davranışlarını kazanmalarında uygulanan ve davranışların analiz edilmesi, geri besleme ve bireye yönelik olma gibi özellikler taşıyan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Programlı öğretim
B-)  Proje yöntemi
C-)  Örnek olay
D-)  Mikro öğretim
E-)  Ekiple öğretim

6-Aşağıdakilerden hangisinde iletişim sürecinin öğeleri doğru sıralanmıştır?

A-)  Kaynak - mesaj - alıcı - kanal
B-)   Kanal - kaynak - mesaj – alıcı
C-)  Kaynak - mesaj - kanal - alıcı
D-)  Kanal - kaynak - alıcı - mesaj
E-)  Mesaj - kaynak - alıcı – kanal

7-Aşağıdakilerden hangisi mikro öğretim yönteminin faydalarından değildir?

A-)  Gerçek yaşantılar kazandırır.
B-)   Anında değerlendirme ve geri bes­leme sağlar.
C-)  Bütün öğretim becerilerinin kazan­dırılmasında uygun düşer.
D-)  Öğretimde laboratuar ortamı sağlar.
E-)  Belli hedeflerin gerçekleşmesini ön plana çıkarır.

8-İki ya da daha fazla sayıda öğretmen ve diğer ilgilinin, öğretim etkinliklerini planlama, sunma ve değerlendirmede anlamlı ve metodolojik işbirliği gerektiren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Ekiple öğretim
B-)  İşbirliğine dayalı öğretim
C-)  Problem çözme
D-)  Proje
E-)  Mikro öğretim

9-Aşağıdakilerden hangisi ekiple öğre­tim yönteminde uygulanabilecek or­ganizasyon yapılarından değildir?

A-)  Konu yaklaşımı
B-)  Ortak merkezli yaklaşım
C-)  Birlikte sunulan konular yaklaşımı
D-)  Art arda gelme yaklaşımı
E-)  Doğrusal program yaklaşımı

10-Aşağıdaki yöntemlerden hangisi öğrencinin bilgisayar kullanım becerisini gerektirir?

A-)  Gösteri
B-)  Proje Yöntemi
C-)  Mikro öğretim
D-)   Problem çözme
E-)  Programlı öğretim

11-Aşağıdakilerden   hangisi   problem çözme yönteminin yararların değildir?

A-)  Öğrencide sorumluluklar gelişir.
B-)  Hem bilişsel, hem duyuşsal öğren­me oluşur.
C-)  Öğrencinin aktif katılımı sağlanır.
D-)   Uygulaması kolay ve ekonomiktir.
E-)  Öğretmen planlaması çok fazladır.

12-Eleştirilerin yasaklanması, düşüncelerin teşvik edilmesi, çok sayıda dü­şünce üretiminin amaçlanması ve hayal etmenin sağlanmasına ağırlık veren teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Açıkoturum
B-)  Panel
C-)  Beyin fırtınası
D-)  Münazara
E-)  Soru-Cevap

Bir öğretmen sınıftaki öğrencileri 5 gru­ba ayırır. Daha sonra bitki örtüsü konu­su ile ilgili incelenebilecek konuları be­lirlemek için öncelikle sınıfta konu hak­kında görüş alış verişinde bulunur. Grupları şöyle görevlendirir.

1 Grup, bitki örtüsü nasıl oluşur,
2 Grup, yakın çevrede bulunan bitki ör­tüsü üzerinde araştırma yapınız
3 Grup. Türkiye'nin bitki örtüsünü bütün olarak inceleyiniz.

13-Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı öğretim stratejisi hangisidir?

A-)   Sunuş yoluyla öğretim
B-)  Buluş yoluyla öğretim
C-)  Araştırma - geliştirme yoluyla öğretim
D-)  Tam öğrenme
E-)  Programlı öğretme
14-Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem hangisidir?

A-)  Örnek olay
B-)  Problem çözme
C-)  Proje yöntemi
D-)  Ekiple öğretim
E-)  Mikro öğretim

15-Öğretmenin konuya ilişkin sınıfta görüş alışverişinde bulunması hangi teknikle ilgilidir?

A-)  Münazara
B-)  Sunu (brifing)
C-)  Örnek olay
D-)  Fikir taraması (Beyin fırtınası)
E-)  Panel

16-   3 öğrencinin 3'er dakika konuştuğu grup    tartışması    aşağıdakilerden hangisidir?

A-)   Fikir taraması 33
B-)  Vızıltı 33
C-)  Vızıltı 36
D-)  Vızıltı 33
E-)  Beyin fırtınası 33

17-Belli öğretim amaçlarının karşılana­bilmesi için belli olay ve durumların gerçek dünyada incelenmesine yö­nelik olarak yapılan gözlem gezisi yönteminin başarılı olabilmesi başta hangi şarta bağlıdır?

A-)  Gözlem öncesi planlama
B-)   Gözlem gezisini gerçekleştirme
C-)  Gözlem yerini tespit etme
D-)  Gözlem sonrası değerlendirme
E-)  "Amaçları belirleme"

18-Psikomotor davranışların öğretiminde en etkili yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Örnek olay
B-)  Gösteri
C-)  Proje yöntemi
D-)  Panel
E-)  Soru Cevap yöntemi

19-Proje yönteminde en etkin kullanıla­bilecek strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Sunuş yoluyla öğretim
B-)   Buluş yoluyla öğretim
C-)  Araştırma inceleme yoluyla öğretim
D-)  Tam öğrenme
E-)  Programlı öğretim


20-Öğretmenin ses tonu,  öğrencilere karşı tutumu, dili kullanma becerisi gibi  özellikleri  aşağıdakilerden en çok hangisini etkiler?

A-)  Öğrencilerin derse etkin katılımı
B-)  Sınıftaki fiziki durumu
C-)  Ölçme değerlendirme etkinliklerini
D-)  Materyal kullanımı
E-)  Sınıftaki psikolojik havayı
   
1  B
2  D
3  A
4  C
5  D
6  C
7  C
8  A
9  E
10  E
11  E
12  C
13  C
14  C
15  D
16  B
17  A
18  B
19  C
20 A

Öğretim Yöntem ve Teknikleri - 5

1-Bilgi ve beceri kullanmayı gerektirir. Bu teknikte gösteri ve tartışma vardır. Yukarıda belirtilen teknik hangisidir?

A-)  Münazara        
B-)  Panel
C-)  Demonstrasyon
D-)  Simülasyon
E-)  Rol oynama

2-Aşağıdakilerden hangisi grupla çalışmayı gerektiren öğretim tekniği değildir?

A-)  Konferans
B-)  Work-shop
C-)  Problem çözme
D-)  Rol oynama
E-)  İşbirliğine dayalı öğretim

3- Bir öğretmenin soru cevap yöntemini etkili bir şekilde uygulayabilmesi için nelere dikkat etmesi gerekir?

A-)  Soru sorma düzeylerini bilmesi ge­rekir.
B-)  Soru sorma tekniklerini bilmesi ge­rekir.
C-)  İpuçlarını yerinde kullanmalı.
D-)  Sorunun cevabı için bekleme süresi verilmeli.
E-)  Hepsi

4-Soru cevap yöntemini uygulayan bir öğretmenin Bloom'un soru sorma basamaklarını bilmesi gerekir.  Bu durumda soruların hiyerarşik sıralaması nasıl olmalıdır?

A-)   Bilgi - uygulama - analiz - kavrama - değerlendirme - sentez
B-)   Bilgi - sentez - analiz - kavrama -değerlendirme - uygulama
C-)  Kavrama - uygulama - bilgi - ana­liz - sentez - değerlendirme
D-)  Bilgi - kavrama - uygulama - ana­liz - sentez - değerlendirme
E-)  Sentez - analiz - kavrama - bilgi -değerlendirme - uygulama

5-Bir öğrencinin Türkiye'nin yüzölçümünü bilmesi hangi davranışla ilgilidir?

A-)  Duyuşsal
B-)  Bilişsel
C-)  Sosyal
D-)  Psikolog
E-)  Psikomotor

6-Bir  öğrencinin   sınıfın  temizliğine dikkat etmesi ve yerdeki çöplerden rahatsız olması hangi davranışla ilgidir?

A-)  Duyuşsal
B-)   Bilişsel
C-)  Sosyal
D-)  Psikolog
E-)  Psikomotor

7-Aşağıda belirtilen duyu organımızdan hangisi öğrenme üzerinde en etkili olanıdır?

A-)  İşitme
B-)   Dokunma
C-)  Görme
D-)  İşitme-Dokunma
E-)  Hepsi
8-İşin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise bilgileri hemen   hemen   herkes   öğrenebilir, sayıltısına dayalı olarak geliştirilmiş öğrenme modeli hangisidir?

A-)  Proje yöntemi
B-)  Programlı öğretim
C-)  Tam öğrenme
D-)  İşbirliğine dayalı öğretim
E-)  Problem çözme

9-Ünlü psikolog Skinner'in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış ve temelde öğretimin bireyselleşti­rilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yenilik getiren teknik hangisidir?

A-)  Çoklu zeka kuramı
B-)  Tam öğrenme
C-)  Proje yöntemi
D-)  Programlı öğretim
E-)  Hiçbiri

10-Öğrencilerin derse katılımlarını ve güdülenmelerini arttıran, öğrenmeyi soyutluktan kurtaran, somut ve ya­parak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan teknik hangisidir?

A-)  Benzetişim (simülasyon)
B-)  Örnek olay
C-)  Tam öğrenme
D-)   Problem çözme
E-)  Proje yöntemi

11-Aşağıdakilerden    hangisi    anlatma yönteminin özelliklerinden değildir?

A-)  Kişinin kendine olan güvenini arttırır.
B-)  Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir.
C-)  Akıcı konuşmayı geliştirir.
D-)   Yaratıcılığı arttırır.
E-)  Öğrencilerin   bilişsel   becerilerinin kazandırılmasında etkilidir.

12-Özellikle derse giriş yaparken, konuyu özetlerken ya da bir konuyla ilgili bilgiyi aktarırken kullanılan stra­teji ve yöntem hangisidir?

A-)  Buluş yoluyla öğretim stratejisi - örnek olay yöntemi
B-)  Sunuş-Anlatım
C-)  Sunuş-Proje
D-)  Buluş-Problem çözme
E-)  Araştırma geliştirme-Problem çözme

13-Aşağıdakilerden hangisi soru cevap yönteminin etkin bir şekilde kullanılması için bir öğretmenin sahip olması gereken davranışlardandır?

A-)   Sorunun cevabı için bekleme süresi verilmesi
B-)  Öğrencilerin isimleriyle çağrılması
C-)  Pekiştirmenin verilmesi
D-)  İpucunun verilmesi
E-)  Hepsi

14-Duyuşsal alan davranışları ile devin-sel (psikomotor) davranışlar arasın­daki en büyük fark sizce nedir?

A-)  Aralarında hiçbir fark yoktur.
B-)  Birisi duyguları, öteki hareketleri içerir.
C-)  Birisi gözlenebilir, diğeri gözlenemez.
D-)  Birisi bilgiyi, diğeri duyguları içerir.
E-)  ikisi de duygularla ilgidir.

15-Dramatizasyon (rol oynama) tekniğinde aşağıdakilerden hangisi daha çok rol oynar?

A-)  Akıl yürütme  B-)  Duygular  C-)  Beceriler
D-)  Bilgiler   E-)  Hiçbiri

16-Münazara yapmada bir takımın diğer bir takıma üstün gelmesindeki en önemli ölçüt hangisidir?

A-)   Etkili konuşma ve ikna etme gücü
B-)  Etkili kanıtlar ortaya koyabilme
C-)  Tarafların etkisi
D-)  Grubun bilgi seviyesi
E-)  Hepsi

Karadeniz bölgesinde balıkçılık ve turizm konusunu işleyen bir öğretmen, dersinin başında bu bölgede balıkçılık ve turizmi geliştirmek için neler yapabiliriz sorusunu sınıfa sorar ve birkaç sani­ye bekledikten sonra istekli öğrencilere cevap hakkı verir. Verilen cevaplara doğru ya da yanlış demeyerek öğrencilere, konu işlendikten sonra Karadeniz bölgesiyle ilgili soruları doğru bir şekilde cevaplayabileceksiniz der. Ayrıca bu dersin sonunda Karadeniz bölgesinin temel sorunlarına yeni çözümler önere­bileceksiniz der.

17-Bu öğretmenin dersine konuyla ilgili bir soruyla başlaması hangi davra­nışla ilgilidir?

A-)  Derse Geçiş
B-)   Gözden geçirme
C-)  İpucu
D-)  Güdüleme
E-)  Dikkat çekme

18-Öğretmenin soruyu sorduktan sonra birkaç saniye beklemesi hangi tekniğin uygulaması ile ilgidir?

A-)  Anlatım
B-)  Örnek olay
C-)  Soru cevap
D-)  Münazara
E-)  Hiçbiri

19-Verilen cevaplara doğru ya da yanlış dememesi öğretmenin hangi davranışıyla ilgidir?

A-)  İpucu
B-)   Gözden geçirme
C-)  Pekiştirme
D-)  Hatırlatma
E-)  Güdüleme

20-Bu dersin sonunda Karadeniz bölgesi ile ilgili sorulan soruları doğru bir şekilde cevaplayabileceksiniz demesi öğretmenin hangi davranışıyla ilgidir?

A-)  Pekiştirme
B-)  Güdüleme
C-)  Derse geçiş
D-)  Değerlendirme
E-)  Gözden geçirme
   
 Soru 1  C  Soru 17  E
 Soru 2  A  Soru 18  C
 Soru 3  E  Soru 19  C
 Soru 4  D  Soru 20  B
 Soru 5  B
 Soru 6  A
 Soru 7  C
 Soru 8  C
 Soru 9  D
 Soru 10  A
 Soru 11  D
 Soru 12  B
 Soru 13  E
 Soru 14  B
 Soru 15  B
 Soru 16  A
 Öğretim Yöntem ve Teknikleri – 6

1-Tartışma yöntemi içerisinde bulunan münazara tekniği aşağıda belirtilen hangi akıl yürütme sürecini belirler?

A-)  Analoji
B-)  Hipotetik-dedüktif
C-)  Tez-Antitez
D-)  Tümevarım
E-)  Tümdengelim

2-Tümel ve doğru olan önermeden, orta terim yoluyla tekile gitme süreci hangi akıl yürütme sürecidir?

A-)  Analoji
B-)  Sentez
C-)  Tümdengelim
D-)  Tümerevarım
E-)  Hiçbiri

3-Açık bir sistem olarak ele alınan eğitimin en önemli süreçlerinden birisi öğrenme - öğretme ortamıdır. Bu kavram aşağıdaki hangi kavramla eş anlamlıdır?

A-)  Eğitim Durumu
B-)  Öğretim Yöntemleri
C-)  Değerlendirme
D-)  Amaçlar
E-)  İçerik

4-..........hedef davranışları öğrenciye kazandırmak için gerekli uyarıcıların düzenlenip işe koşulmasıdır. Yukarıdaki boşluk hangisi ile tamamlanma­lıdır?

A-)   Amaç
B-)   İçerik
C-)  Eğitim Durumu
D-)  Değerlendirme
E-)  Hiçbiri

5-İstendik davranışın ileride tekrarlanma ihtimalini arttıran eğitim durumu değişkeni hangisidir?

A-)  Dönüt
B-)  Düzeltme
C-)  İpucu
D-)  Pekiştireç
E-)  Güdüleme

6-Panel, diyalog, forum gibi öğretim tekniklerinin kullanıldığı strateji hangisidir?

A-)  Sunuş
B-)   Buluş
C-)  Araştırma-Soruşturma
D-)  Tam öğrenme
E-)  Programlı öğretim

7-Buluş yoluyla öğretim stratejisinin uygulanması için öğretmenin yapması gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Konuya ilişkin kavramın ne anlama geldiğini açıklama
B-)   Kavrama ilişkin olumlu örnek isteme
C-)  Konuya ilişkin sorunun doğru ceva­bını öğretmenin söylemesi
D-)  Konuya ilişkin sorunun doğru ceva­bını  kesinlikle öğretmenin söyle­memesi
E-)  Hepsi

8-Güdümlü tartışma, küçük ve büyük grup tartışması çember, panel, münazara, açık oturum, gibi tekniklerin kullanıldığı strateji hangidir?

A-)  Sunuş
B-)  Buluş
C-)  Araştırma-buluş
D-)  İşbirliğine dayalı öğretim
E-)  Tam öğretim

9-Hedeflerin uygulama ve daha üst düzeyde  olmasını  gerektiren  strateji hangisidir?

A-)  Sunuş
B-)  Buluş
C-)  Araştırma-Soruşturma
D-)  İşbirliğine dayalı öğretim
E-)  Tam öğretim

10-Araştırma soruşturma yoluyla öğretim stratejisine ilişkin olarak aşağı­daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-)  Bu stratejide örnek olay, problem çözme, rol oynama, gösteri, gezi -gözlem yaratıcı drama, gibi teknikler kullanılır.
B-)  Örneklerle ilgili değişik durumların denencelerini öğrenciler tartışarak kendileri kurmalıdır.
C-)  Kurulan denenceleri öğrenci test etmelidir.
D-)   Öğrenciler yaparak yaşarak öğren­me etkinliğini kullanmalıdır.
E-)  Bu stratejide sözlü ifade becerilerini geliştirici teknikler kullanılmadır.

11-Öğrencinin duyuşsal ve bilişsel giriş davranışları  ile ilgilenen  öğrenme modeli hangisidir?

A-)  Sunuş
B-)  Buluş
C-)  Araştırma-soruşturma
D-)   Tam öğrenme
E-)  İş birliğine dayalı öğretim

12-On, on bir, on iki yaş çocukları, anlatılan bir konu üzerinde dikkatlerini en fazla kaç dakika toplayabilirler?

A-)  3
B-)  5
C-)  7
D-)  10
E-)  15

13-Öğrencilerin bir ünitedeki eksik ve yanlışları düzeltilmeden ondan sonraki üniteye geçilmesinin izin verilmediği strateji hangisidir?

A-)   İşbirliğine dayalı öğretim
B-)  Programlı öğretim
C-)  Tam öğrenme
D-)  Hiçbiri
E-)  Mikro öğretim

14-Tam öğrenme modelinde her işlem­den sonra doğru yapanlara pekiştireç verilmesi, yanlışların dü­zeltilmesi, eksiklerin tamamlanması, bunlar için ipuçlarının kullanılması .................ile ilgilidir.

A-)  Bilişsel giriş davranışları
B-)  Duyuşsal giriş davranışları
C-)  Tamamlama eğitimi
D-)  Hazır bulunuştuk
E-)  Eğitim hizmetinin niteliği

15-İş başında eğitimin başarısı büyük ölçüde.........Bu cümleyi tamamlayınız.

A-)  iyi öğretici seçimine bağlıdır.
B-)  Mali imkana bağlıdır.
C-)  iş alanlarına dönük çalışmaya bağ­lıdır.
D-)  Öğrenciye bağlıdır.
E-)  iyi bir sınıf atmosferine bağlıdır.

16-Aşağıdakilerden hangisi anlatım yöntemiyle ilgili değildir?

A-)   Geleneksel bir yöntemdir.
B-)  Öğrenci anlatım yönteminde öğret­menin bilgilerini, pasif bir şekilde dinler.
C-)  En eski yöntemdir.
D-)  Sık ve yanlış kullanımı nedeniyle en etkisiz yöntem olarak bilinmektedir.
E-)  Yüksek bilişsel düzeyde öğrenme için idealdir.

17-Anlatım   yönteminin   iyi   organize edilmesi için ilk koşul,............?

A-)  Özel ve genel amaçlar saptanmalı­dır.
B-)   Anlatım planı hazırlanmalıdır.
C-)  Dinleyicilerin özel ilgi ve ihtiyaçları bilinmelidir.
D-)  Anlatılan konunun yazılı bir özeti dağıtılmalıdır.
E-)  Sorulardan faydalanılmalıdır.

18-Bir öğretmen sınıfında problem çözme yöntemini uygulayarak ders işlemek is­temektedir. Bu öğretmenin yaptığı ilk iş problemi sınıfa tanıtmaktır.
Daha sonraki aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Veri toplama
B-)  Hipotezleri kurma
C-)  Verileri analiz etme
D-)  Sonuca ulaşma
E-)  Sonuçları test etme

19-Aşağıdaki (yöntem - tekniklerden) hangisinde hem görsel, hem işitsel iletişim kullanılır?

A-)  Anlatım
B-)   Soru-cevap
C-)  Gösteri (demonstrasyon)
D-)  Örnek olay
E-)  Problem çözme

20-Öğrencilere gerçek dünyayı görme ve gözlem yapma imkanı sağlayan yöntem hangisidir?

A-)  Simülasyon
B-)  Proje yöntemi
C-)  Örnek olay
D-)  Gözlem gezisi
E-)  Anlatım
   
 Soru 1  C  Soru 17  B
 Soru 2  C  Soru 18  B
 Soru 3  A  Soru 19  C
 Soru 4  C  Soru 20  D
 Soru 5  D
 Soru 6  A
 Soru 7  C
 Soru 8  B
 Soru 9  C
 Soru 10  E
 Soru 11  D
 Soru 12  B
 Soru 13  C
 Soru 14  E
 Soru 15  A
 Soru 16  E
 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yaprak Testi – I

1-Öğrencinin duyuşsal ve bilişsel giriş davranışları ile ilgilenen öğrenme modeli hangisidir.

A-)  Sunuş yoluyla öğrenme   
B-)  Buluş  yoluyla öğrenme
C-)  Araştırma –Soruşturma 
D-)  İşbirliğine dayalı öğretim
E-)  Hiçbiri

2-Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yönteminin özelliklerinden değildir?

A-)  Gerçek hayat meseleleriyle öğrencileri yüz yüze getirir.
B-)  Kuram ve uygulama arasındaki boşluğun doldurulmasına yardımcı olur.
C-)  Bir sorunu çözebilmek için öğretimde kullanılır
D-)  Öğrenciyi edilgen halden kurtarıp etken hale getirir.
E-)  Öğrencilere kavram ve ilkelerin doğrudan öğretimini sağlayan yöntemdir.

3-Aşağıdakilerin hangisi ‘bir elin nesi var iki elin sesi vargörüşünü destekleyen öğretim metodudur?

A-)  Gösteri
B-)  Benzetişim
C-)  Ekiple öğretim
D-)  Proje yöntemi
E-)  Mikro öğretim

4-Ders anlatırken bir öğretmenin kazandırılacak hedef davranışların yaşamda ne işe yarayacağını ve hangi sorunların  çözümünde nasıl kullanılacağını vurgulaması aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisiyle ilgilidir.

A-)   Gözden geçirme
B-)   Güdüleme
C-)  Dikkat çekme
D-)  Dönüt verme
E-)  Düzeltme yapma

5-Ünlü psikolog Skinner’in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış olan temelde öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yeniliği getiren teknik hangisidir.

A-)  Çoklu zeka kuramı
B-)  Tam öğrenme
C-)  Proje yöntemi
D-)  Programlı öğretim
E-)  Hiçbiri

6-Tam öğrenme modelinde öğrencilerin düzeylerini değerlendirirken ele alınan tam öğrenme ölçütü en az kaçtır.

A-)  %50                    
B-)   %60                      
C-)  %70             
D-)  %80               
E-)  %90

7-Her bilim alanında öğrencilerin öğrenmelerini arttıran zekanın yedi yönünün olduğunu savunarak çoklu zeka  kuramını ortaya atan bilim adamı kimdir.

A-)  Bloom
B-)   Gardner
C-)  Skinner
D-)  Pavlov
E-)  Goleman

8- …………….. bir metne bağlı olmadan içten geldiği gibi ve aniden gelişen durumdur.Yaratıcı dramanın bir aşamasıdır. Metindeki boşlukta bahsedilen davranış türü aşağıdakilerden hangisidir ?

A-)  Isınma
B-)  Oyun
C-)  Doğaçlama
D-)  Değerlendirme
E-)  Oluşum

9-Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı drama etkinliklerinin bir aşamasıdır.

A-)  Isınma
B-)  Doğaçlama
C-)  Oluşum
D-)  Oyun
E-)  Hepsi

10-Yaratıcı drama yönteminin kullanılmasında en son yer verilen çalışma hangisidir.

A-)  Oyun
B-)  Doğaçlama
C-)  Isınma
D-)   Oluşum
E-)  Değerlendirme

11-  1.Öğretmen ,öğrenci ile etkileşim halindedir.
       2.Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler verilmesine olanak sağlanır.
       3.Öğrenci düşüncelerini söyler ve yorum yapar.
       4.Analiz sentez ve değerlendirme yapılır.
       Yukarıdaki ifadeler hangi öğretim yönteminin özelliklerindendir.

A-)  Anlatma
B-)  Tartışma
C-)  Gösterip yaptırma
D-)   Örnek olay
E-)  Bireysel çalışma

12-  1.Öğrenci merkezlidir.
       2.Öğrencide ilgi ve güdülemeyi arttırır.
       3.Daha kalıcı ve izli öğrenmeleri oluşturur.
       4.Bilimsel yöntemi kullanmayı öğretir.
        Yukarıda ifade edilen durumlar hangi öğretim yöntemiyle ilgilidir ?

A-)  Problem çözme
B-)  Bireysel çalışma
C-)  Örnek olay
D-)  Tartışma
E-)  Anlatma

13-Aşağıdakilerden hangisi Tartışma yönteminde kullanılmaz.

A-)   Büyük grup tartışması
B-)  İnformal öğreten konuşma
C-)  Sempozyum
D-)  Kollegyum
E-)  Panel

14-Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yöntemi uygulanırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz.

A-)  Temel bir sorun olmalı
B-)  Sorunlar hedefler,ilkeler ve değerler açısından değerlendirilmeli
C-)  Sorun analiz edilmeli
D-)  Uygulama süreci üzerinde durulmalı
E-)  Dersin tümü yönteme ayrılmalı

15-İstenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanmaya ne ad verilir.

A-)  Materyal kullanma
B-)  Beyin fırtınası
C-)  Araştırma
D-)  Problem çözme
E-)  Hiçbiri

16-Aşağıdakilerden hangisi sınıf dışı öğretim tekniklerinden biri değildir.

A-)   Sergi tekniği
B-)  Gezi tekniği
C-)  Ev ödevi
D-)  Proje tekniği
E-)  Yansıtma tekniği

17-Duygu düşünce ve fikirlerin konuşmaksızın el kol veya yüz hareketleriyle anlatılması hangi dramatizasyon tekniğidir.

A-)  Parmak oyunu
B-)   Sözsüz oyun
C-)  Öykünme
D-)  Rol yapma
E-)  Bağımlı dramatizasyon

18-Aşağıdakilerden hangisi küme çalışması tekniğinin kullanılmasındaki olumsuzluklarından birisidir.

A-)  Her ünitenin öğretilmesine uygun olmaması
B-)  Öğretmenin etkili kümeler oluştururken yeterli bilgi sahibi olmaması
C-)  Ünite kapsamının fazla olması ve zamanın yeterli olmaması
D-)  Küme elemanlarının konuya fazla hazırlanmış olmaması
E-)  Öğrencilerin o konunun öğretilmesine ilişkin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması

19-Gözlem yoluyla öğrenmenin en önemli avantajı hangisidir.

A-)  Büyük gruplarda kullanışlı olması
B-)   Planlı etkinlikler yapmayı gerektirmesi
C-)  Öğrencilerin olayları ve nesneleri gerçek biçimleriyle görmesi
D-)  Bireyler hakkında bağımsız karalar vermeyi sağlaması
E-)  Yüzde yüz gerçek sonuçlar elde etmeyi sağlaması

20-Sergi tekniği öğrencide hangi duygu yada becerilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır.

A-)  Nesne yada olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneğini geliştirmesi.
B-)  Sergi hazırlayabilme becerisini geliştirmesi
C-)  Aktif katılımı yaratıcı ve estetik duyguları geliştirmesi
D-)  Yaparak yaşayarak ve gezerek görerek öğrenme yaşantılarını kazandırması
E-)  Planlama organizasyon ve sorumluluk duygularını geliştirmesi

21-Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretim yaklaşımının özellikleri arasında yer alır.

A-) .  Öğretim muhtevasının yapısallaştırılması
B-)  Öğrenme yaşantılarının sıralanması
C-)  Öğretme öğrenme sürecinde Pekiştireç’in kullanılması
D-)  Öğrenilecek bilginin kendi içinde bir bütünlük oluşturması
E-)  Öğrencilerde hazır bulunuşluk çalışmalarının yapılması

22-Çoklu zeka kuramının eğitimde uygulanmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir.

A-)  Öğrencilerin zekalarının çok yönlü olduğunun kanıtlanması
B-)  Öğrencilerin yalnız zekalarının değil yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi
C-)   Sözel ve sayısal zekaya ağırlık veren etkinliklerin sıkıcı olması
D-)  Klasik testlerde değerlendirmenin yeterli olmadığının ortaya çıkmış olması
E-)  Öğrencilerde var olan gizil güçlerin ortaya çıkarılması
23-Aşağıdakilerden hangisi keşfetme yoluyla öğretim basamaklarından birisi değildir.

A-)  Öğrencinin örneklemi beğenmesi
B-)  Öğrencinin örneklemi karşılaştırması
C-)  Öğrencinin örneklemi başka bir öğretim ortamına saklaması
D-)  Öğrencinin duruma ters düşen örnekleri belirlemesi
E-)  Öğrencinin tanımı yaparak ilişkiyi kurması

24- (1) Öğrencilerin merakını uyandırmak
      (2) Öğrenciyi işbirliği yapmaya yönlendirmek
      (3) Ünite sonunda öğrenme eksikliklerini belirlemek
      (4) Kısa sürede daha fazla bilgiyi aktarmak
      (5) Öğrencilerin güdülenmişlik düzeylerini cevaplar buluncaya kadar sürdürme
    
Yukarıdaki özelliklerden hangisi buluş yoluyla öğretim yaklaşımının yaraları arasında yer alır?

A-)  1 ve 2 
B-)  1 ve 4
C-)  2 ve 5
D-)  3 ve 4
E-)  1 ve 5

25-Bireylerin fiziksel zihinsel  yeteneklerini geliştirici  öğrenme yaşantısını zevkli kılacak sanatsal estetik nitelikleri ve beceriyi geliştirici öğretim tekniklerine ne ad verilir.

A-)  Rol yapma
B-)  Eğitsel oyunlar
C-)  Güdümlü tartışma
D-)  Gösterim
E-)  Vaka inceleme

26-Öğretmen merkezli sınıflarda en fazla görülen öğrenme ortamı faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir.

A-)  Kendi kendine öğrenme faaliyeti
B-)  Değişik teknolojik araç gereçler.
C-)  Sınıf dışı ve gerçek yaşam
D-)  Deneyler inceleme araştırma ve geziler
E-)  Sınıf ortamı ve bu ortamdaki araç gereçler

27-Öğretimde anlamlılık ilkeleri olarak yer alan ilkeler kime aittir.

A-)  Skinner
B-)  Pavlov
C-)  Piaget
D-)  Köhler
E-)  Koffika

28-En belirgin üstünlüğü öğrencilere problem çözme yaşantıları kazandırmak olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir.

A-)  Örnek olay
B-)   Anlatım
C-)  Soru Cevap
D-)  Gösterip yaptırma
E-)  Tartışma

29-Aşağıda hangi yöntemin faydalarından söz edilmektedir.
 
    (1) Bireyin anlatma yeteneğini geliştirir
    (2) Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamamıza yardımcı olur.
    (3) Akıcı bir konuşma sağlar.

A-)  Gösterim     B-)  Drama   C-)  Problem çözme
D-)  Soru cevap   E-)  İnceleme

30-Hangisi buluş yöntemi ile öğretim yaklaşımı için doğru bir ifadedir.

A-)  Uygulaması çok zaman almaz.
B-)  Öğrenci tanımlamaları kendi başına yapamaz
C-)   Olguların kazandırılmasında daha etkilidir.
D-)  Öğretmen olgu ve kavramları açıklar.
E-)  Örneklerin analizi sonucunda genellemelere ulaşılır.

1  D  16  E
2  E  17  B
3  C  18  A
4  B  19  E
5  D  20  B 
6  C  21  D
7  B  22  A
8  C  23  C
9  E  24  E
10  E  25  B
11  D  26  E
12  A  27  E
13  B  28  A
14  E  29  B
15  A  30  E

Genel Kültür Tarih Yaprak Testi - I

1-Türk adının millet olarak geçtiği, Türk Edebiyatı ve Tarihinin ilk yazılı örnekleri olan edebi metinlerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Yenisey Kitabeleri
B-)  Kutadgu Bilig
C-)  Atabet-ül Hakayık
D-)  Divan-ı Hikmet
E-)  Orhun Anıtları

2-İslamiyet öncesi Türklerde her türlü devlet işlerinin görüşülüp, karara bağlandığı kuruma ne ad verilir?

A-)  Töre
B-)  Toy
C-)  Arz Divanı
D-)  Kam
E-)  Otağ

3-Aşağıda adları yazılı beyliklerden hangisi Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinden birisi değildir?

A-)  Artukoğulları
B-)  Saltukoğulları
C-)  Danişmentliler
D-)  Germiyanoğulları
E-)  Mengücekoğulları

4-Selçuklularda  ve Osmanlılarda gelişemeyen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A-)   Mimari
B-)   Çinicilik
C-)  Minyatür
D-)  Heykel
E-)  Hat

5-Aşağıdaki şehirlerden hangileri Türkiye Selçuklu devletine başkentlik yapmıştır?

A-)  Bursa-İznik
B-)  İznik-Konya
C-)  Kütahya –Konya
D-)  Karaman Konya
E-)  Bursa-Edirne

6-Osmanlı Devleti’nin ilk defa Avrupa’nın üstünlüğünü kabul edip yeniliklerde Avrupa’yı örnek aldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Genç Osman ( II. Osman) dönemi
B-)   III. Selim dönemi
C-)  II. Mahmut dönemi
D-)  Lale devri
E-)  Tanzimat Dönemi

7-Aşağıdaki 17.yy padişahları veya devlet adamlarından hangisi Islahat (yenilik) yapmamıştır?

A-)  Genç Osman
B-)   IV. Murat
C-)  Kuyucu Murat Paşa
D-)  Köprülüler  Ailesi
E-)  Sultan İbrahim

8-Osmanlı Devleti ilk defa 1854 yılında Avrupa’dan borç para aldı. Ancak, zamanla dış borçlarını ödeyemeyince Avrupalılar Osmanlı Devleti’nin gelir kaynaklarına el koymak için aşağıdaki kurumlardan hangisini oluşturdular?

A-)  Kapitülasyonlar
B-)  Duyun-u Umumiye
C-)  Şirket-i Hayriye
D-)  Osmanlı Bankası
E-)  İstanbul Bankası

9-Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın kendi yetkilerini kısıtlayıp, kanun kuvvetinin padişahın kuvvetinin üzerinde olduğunu kabul ettiği ve anayasacılık hareketinin temelini oluşturan dönem hangisidir?

A-)  Islahat Fermanı
B-)  Tanzimat Fermanı
C-)  Sened-i İttifak
D-)  I. Meşrutiyet
E-)  II. Meşrutiyet

10-Mustafa Kemal,  I. Dünya Savaşında aşağıdaki cephelerden hangisinde bulunmuştur?

A-)  Kafkasya Cephesi
B-)  Hicaz-Yemen Cephesi
C-)  Süveyş (Kanal) Cephesi
D-)   Irak Cephesi
E-)  Galiçya Cephesi
11-Mustafa Kemal aynı zamanda bir fikir adamı olup, bir çok konuda çeşitli eserler yazmıştır. En önemli eseri ise NUTUK’tur.
             Nutuk aşağıdaki tarihlerden hangi dönemi kapsar?

A-)  1914 – 1924
B-)  1919 – 1927
C-)  1927 – 1938
D-)   1920 – 1923
E-)  1923 – 1930

12-TBMM düzenli ordusu Sakarya Savaşında Yunanlıları yenince bir çok devlet TBMM gerçeğini anlayın TBMM ile ikili anlaşmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi  Sakarya Savaşından sonra TBMM’nin imzaladığı anlaşmalardan birisidir?

A-)  Moskova Anlaşması
B-)  Gümrü Anlaşması
C-)  Kars Anlaşması
D-)  Lozan Anlaşması
E-)  Mudanya Ateşkes Anlaşması

13-Boğazlar ve Doğu Trakya’nın  savaş yapılmadan kazanılmasını sağlayan anlaşma hangisidir?

A-)   Ankara Anlaşması
B-)  Mudanya Ateşkes Anlaşması
C-)  Lozan Anlaşması
D-)  Gümrü Anlaşması
E-)  Kars Anlaşması

14-Anadolu ve Trakya’da faaliyet gösteren milli varlığa faydalı cemiyetler hangi olaydan sonra birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti adı verilmiştir.

A-)  Amasya Genelgesi
B-)  TBMM’nin açılması
C-)  Erzurum Kongresi
D-)  Sivas Kongresi
E-)  Amasya Görüşmeleri

15-Türk toplumuna egemenlik ilk defa kayıtsız, şartsız olarak ne zaman verilmiştir?

A-)  TBMM’nin açılması
B-)  Erzurum Kongresi
C-)  Sivas Kongresi
D-)  Amasya Genelgesi
E-)  Temsil Kurulunun Anakara’ya gelmesi

16-Aşağıdaki meselelerden hangisi Lozan Anlaşması ile tam olarak çözüme kavuşmuştur?

A-)   Boğazların egemenliğinin Türkiye’ye verilmesi
B-)  Hatay’ın Anavatana katılması
C-)  Irak  sınırının belirlenmesi
D-)  Yunanlılara nüfus mübadelesi
E-)  Kapitülasyonların kaldırılması

17-Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin işgali Türk Milli Mücadelesi’nin başlamasına ve hızlanmasına yol açmıştır?

A-)  İzmir
B-)   Aydın
C-)  Gaziantep
D-)  Antalya
E-)  Adana

18-1 Kasım 1928’de Arap Alfabesi kaldırılarak Latin Alfabesine dayanan Yeni Türk Harfleri kabul edildi. Bu İnkılap hangi Atatürk İlkeleri ile doğrudan ilişkilidir?

A-)  Devletçilik – Halkçılık
B-)  Laiklik – Milliyetçilik
C-)  Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik
D-)  Cumhuriyetçilik – Halkçılık
E-)  İnkılapçılık – Devletçilik

19-20 Haziran 1934’te Soyadı  Kanunu’nun kabulü ile toplumsal ayrıcalık ifade eden her türlü unvan ve lakaplar kaldırıldı. Böylece kanun önünde eşitlik ilkesinde önemli bir adım atıldı. Soyadı Kanunu Atatürk’ün hangi ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?

A-)  Milliyetçilik
B-)   Laiklik
C-)  Cumhuriyetçilik
D-)  Halkçılık
E-)  Devletçilik

20-Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Atatürk’ün siyasi alanda yaptığı inkılaplardan değildir?

A-)  Cumhuriyetin ilanı
B-)  Saltanatın Kaldırılması
C-)  Halifeliğin Kaldırılması
D-)  Ankara’nın başkent olması
E-)  Medeni Kanun’un kabulü

21-Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Halifeliğin kaldırılması ile kabul edilen yeniliklerden birisidir?

A-)   Aşar Vergisi’nin kaldırılması
B-)  Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C-)  Misak-ı İktisadi
D-)  Medeni Kanun’un kabulü
E-)  Soyadı Kanunu

22-Boğazların egemenliği tam anlamı ile Türkiye’ye ne zaman geçti?

A-)  Lozan Anlaşması
B-)  Montrö Sözleşmesi
C-)   Sadabat Paktı
D-)  Balkan Antantı
E-)  Mudanya Ateşkes Anlaşması
23-Aşağıdaki rejime yönelik ayaklanma ve olaylardan hangisi Türküye Cumhuriyeti dönemine ait değildir?

A-)  Şeyh Sait isyanı
B-)  Mustafa Kemal’e suikast girişimi
C-)  Dersim İsyanı
D-)  31 Mart olayı
E-)  Menemen olayı

24-Laiklik ilkesi ve diğer ilkeler, ilk defa anayasaya ne zaman girdi?

A-)  1937
B-)  1928
C-)  1924
D-)  1939
E-)  1921

25-Aşağıdaki Atatürk İlkeleri’nden hangileri cumhuriyetçiliğin doğal sonucu ve devamıdır?

A-)  Halkçılık – Devletçilik
B-)  Laiklik – İnkılapçılık
C-)  Milliyetçilik – Halkçılık
D-)  Laiklik – Milliyetçilik
E-)  Halkçılık – Devletçilik

26-Yeni Türk Medeni Kanunu hangi ülkeden alınmıştır?

A-)  Fransa
B-)  Almanya
C-)  İsviçre
D-)  İtalya
E-)  Japonya

27-Türkiye Cumhuriyeti aşağıdaki alanlardan hangisinde Avrupa ülkelerinin bir çoğundan daha önce adım atmıştır?

A-)  Kadın – erkek eşitliği
B-)  Laiklik
C-)  Kadınlara siyasal haklar verilmesi
D-)  Kız çocuklarının yüksek öğrenime alınması
E-)  Mirasta kadın-erkek eşitliği

28-Türkiye cumhuriyetinin ilk muhalefet partisi olup liberal  ve muhafazakar fikirleri benimser. Bu partinin adı nedir?

A-)  CHP
B-)   Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
C-)  İttihat ve Terakki Partisi
D-)  Demokrat Parti
E-)  Serbest Cumhuriyet Fırkası

29-Mustafa Kemal’in  ilk askeri başarısı aşağıdaki savaşlardan hangisinde olmuştur?

A-)  Trablusgarp savaşı
B-)  Balkan Savaşları
C-)  Çanakkale Savaşları
D-)  Sakarya Savaşı
E-)  Büyük Taarruz

30-Kurtuluş Savaşımızın gerekçesini ve yöntemini belirleyen gelişmenin adı nedir?

A-)  Kuvva-ı Milliye
B-)  Sivas Kongresi
C-)   Erzurum Kongresi
D-)  Amasya Genelgesi
E-)  Amasya Görüşmeleri
 1 E
 2  B
 3  D
 4  D
 5  B
 6  D
 7  E
 8  B
 9  B
 10  A
 11  B
 12  C
 13  B
 14  D
 15  A
 16  E
 17  A
 18  B
 19  D
 20  E
 21  B
 22  B
 23  D
 24  A
 25  C
 26  C
 27  C
 28  B
 29  A
 30  D

Tarih Yaprak Testi -  2

1-

 I.      Patrona Halil İsyanı
    II.      Kabakçı Mustafa İsyanı

          Yukarıdaki gelişmelerle tahttan indirilen Osmanlı padişahları sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

A-)  I. Ahmet – III. Selim
B-)  III. Ahmet – III. Selim
C-)  III. Selim – I. Ahmet
D-)  III. Selim – III. Ahmet
E-)  I. Ahmet – III.Ahmet

2-
 I.      Avrupa’yı yakından tanımak amacı ile ilk kez Avrupa’ya elçi gönderilmesi
II.      Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek amacı ile Avrupa’da daimi elçiliklerin kurulması

         Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki verilen padişahlardan hangilerinin döneminde meydana gelmiştir?

A-)  III. Ahmet – III. Selim
B-)  II. Mustafa – II. Mahmut
C-)  I. Ahmet – I. Abdülhamit
D-)  III. Mustafa – Abdülmecit
E-)  III. Ahmet – IV. Murat

3-Aşağıdakilerden hangisi III. Selim dönemi  yenileşme hareketlerinden değildir?

A-)  Askeri  harcamalar için hazine oluşturulmuştur.
B-)  Nizam-ı Cedit Ordusu kurulmuştur.
C-)  Kara ve Deniz Mühendishaneleri genişletildi.
D-)  Avrupa’ya ilk kez elçi gönderilmiştir.
E-)  Avrupa’da daimi elçilikler kurulmuştur.

4-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin zayıflamasının bir sonucu değildir?

A-)   Azınlık haklarının genişletilmesi
B-)   Duyun-u Umumiye’nin kurulması
C-)  İç isyanların başarılı olmaya başlaması
D-)  Fransızlara kapitülasyonların verilmesi
E-)  Toprak kayıplarının artması

5-Aşağıdakilerden hangisi Napolyon’un Mısır’ı işgaline neden olarak gösterilemez?

A-)  Süveyş Kanalı’nı ele geçirme düşüncesi
B-)  Akdeniz hakimiyetini ele geçirme düşüncesi
C-)  İngiltere’ye darbe vurma düşüncesi
D-)  Sömürgeler ele geçirme arzusu
E-)  Mısır’ın jeopolitik öneminden yararlanma düşüncesi

6-Fransız İhtilali fikirleri  ve Rusya’nın desteği ile Osmanlı Devleti’nden ayrıcalık alan ilk azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Yunanlar
B-)   Sırplar
C-)  Bulgarlar
D-)  Arnavutlar
E-)  Hırvatlar

7-Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını elde eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Yunanistan
B-)   Sırbistan
C-)  Bulgaristan
D-)  Arnavutluk
E-)  Yugoslavya

8-Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile ilk defa bir Balkan ulusu Osmanlı Devleti’nden kopmuştur?

A-)  Bükreş Antlaşması
B-)  Edirne Antlaşması
C-)  Paris Antlaşması
D-)  Ayestefanos Antlaşması
E-)  Berlin Antlaşması

9-Osmanlı Devleti, Yükselme, Duraklama ve Gerileme dönemlerinde çeşitli isyanlarla karşılaşmışsa da XIX.yüzyılda meydana gelen isyanlar diğerlerine göre devleti daha çok sarsmıştır.

         Bunda XIX. Yüzyıl isyanlarının hangi özelliğinin etkisi yoktur?

A-)  Milliyetçi düşüncenin etkisiyle çıkmaları
B-)  İsyanların devletin yıkılış dönemine rastlaması
C-)  İsyanların dış güçler tarafından desteklenmesi
D-)  İsyanların şahıs hareketi olmaktan ziyade kitle hareketi olması
E-)  İsyanların devlet düzenini değiştirmeye yönelik olması

10-Osmanlı Devleti’nin  dağılma dönemi hangi  tarihler arasını içermektedir?

A-)  1856 – 1922
B-)  1877 – 1922
C-)  1908 – 1922
D-)   1792 – 1922
E-)  1699 – 1922

11-1798’de Mısır’ı işgal ederek sömürge haline getirmek isteyen Fransa amacına ulaşamamıştır.

     Fransa aynı düşüncelerle bir müddet sonra hangi Osmanlı toprağını işgal etmiştir?

A-)  Habeşistan 
B-)  Arabistan
C-)  Trablusgarp
D-)   Cezayir
E-)  Suriye

12-Osmanlı Devleti’ne ait matbaada ilk basılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Koçi Bey Risalesi
B-)  Van Kulu Lügatı
C-)  Cihannüma
D-)  Mecelle
E-)  Darü’l – Tıbaatül – Amire

13-Türk Tarihinde anayasalı ve meclisli yönetime ilk kez ne zaman geçirilmiştir?

A-)   Tanzimat
B-)  I. Meşrutiyet
C-)  Sened-i İttifak
D-)  Teşkilat-ı Esasiye
E-)  Cumhuriyetin ilanı

14-Yeni Türk devletinin kurulması aşağıdaki olaylardan hangisi ile mümkün olmuştur?

A-)  Sivas Kongresi  B-)  Amasya Genelgesi  C-)  TBMM’nin açılması
D-)  Saltanatın Kaldırılması E-)  1924 anayasanın kabulü
15-Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması XVII. Yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan sonra medreselerde bazı dersler okutulmamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir?

A-)  Coğrafya
B-)  Hukuk (fıkıh)
C-)  Icma
D-)  Kıyas
E-)  Kelam

16-

 I.     Mora İsyanı
       II.     Sırp İsyanı
         III.     Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
         IV.      Mısır Sorunu
          V.      Boğazlar Sorunu

Yukarıdaki olaylardan hangileri bir Avrupa sorunu şekline getirilmemiştir?

A-)   I ve II              
B-)  II ve III                 
C-)  II, III ve IV
D-)  I ve IV             
E-)  IV ve V

17-
  I.      Ayestefanos
        II.      Paris
      III.      Berlin 
      IV.      Bükreş
        V.      Edirne

1877 – 1878 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında yukarıdaki antlaşmalardan hangileri imzalanmıştır?

A-)  III ve IV        
B-)   I ve IV      
C-)  I ve III
D-)  I ve V              
E-)  II ve V

18-

  I.      Mavri Mira
 II.      EOKA
III.      Pontus Rum
 IV.      Filiki Eterya
      V.      Kilikyakılar

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Mora İsyanı’nın başarıya ulaşmasında etkili olmuştur?

A-)  Yalnız V         
B-)  IV ve V         
C-)  III, IV ve V
D-)  Yalnız IV         
E-)  I, II, III, IV ve V

19-Vakay-ı Hayriye ne demektir?

A-)  Çınar Vakası
B-)   Nizam-ı Cadit Ordusu’nun kurulması
C-)  Vak vak Vakası
D-)  Yeniçeri Ocağının kaldırılması
E-)  Kabakçı İsyanı’nın bastırılması

20-     I.      Duyun-u Umumiye’nin kurulması
         II.      Yunanistan’a bağımsızlık verilmesi
        III.      Boğazlarda uluslar arası komisyonun kurulması
        IV.      Möntrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
         V.      Kapitülasyonların tamamen kaldırılması

Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığı ile çelişen bir uygulama değildir?

A-)  IV ve V               
B-)  I ve II              
C-)  Yalnız II
D-)  II, IV ve V          
E-)  Yalnız I

21-II. Meşrutiyet ile birlikte görülen aşağıdaki yeniliklerden hangisi daha önceki dönemlerde görülmez?

A-)   Azınlıklara haklar verilmesi
B-)  Halkın yönetime katılması
C-)  Haklar alanında yeni değerlerin getirilmesi
D-)  Siyasal hayatta farklı partilerin kurulması
E-)  İmparatorluğun bütünlüğünün sağlanmaya çalışılması

22-
    
       I.      Sevr Barış Antlaşması
       II.      Mc.Mahon Antlaşması
      III.      Sykıs Picot Antlaşması
      IV.      Paris Barış Konferansı
       V.      Mondros Ateşkes Antlaşması

Yukarıdakilerden hangileri I.Dünya Savaşı sona ermeden önce Osmanlı Devleti’ni paylaşmak amacıyla yapılmış antlaşmalardır?

A-)  I ve IV                  
B-)  I ve V               
C-)   II ve III
D-)  I, IV ve V            
E-)  I, II, III, IV, V

23-Temsil Heyeti’nin görevi, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine kadar devam etmiştir?

A-)  Amasya Genelgesi
B-)  Erzurum Kongresi
C-)  Sivas Kongresi
D-)  TBMM’nin açılışı
E-)  Amasya Görüşmeleri

24-         I. Dünya Savaşı’nın sonucuyla ilgili olarak ABD’nin savaşa girişi aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

A-)  Savaşın İtilaf Devletleri lehine sonuçlanmasına
B-)  İngiltere’nin güçlenmesine
C-)  Almanya ve müttefiklerinin yenilmesine
D-)  Sovyet Rusya’nın savaştan çekilmesine
E-)  Savaşın daha erken bitmesine

25-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik politikalardan değildir?

A-)  Merkeziyetçilik
B-)  Osmanlıcılık
C-)  Ümmetçilik
D-)  Türkçülük
E-)  Batıcılık


26-Aşağıdakilerden hangisinin, I. Dünya Savaşı’na ortam hazırladığı ileri sürülemez?

A-)  Fransa ile Almanya arasındaki çekişmeler
B-)  Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması
C-)  Fransız İhtilali
D-)  Sanayi Devrimi
E-)  Devletler arasındaki ekonomik rekabet

27-Yeniçeri Ocağı aşağıdaki gelişmelerden hangisine karşı bir tepki göstermiş olamaz?

A-)  Nizam-ı Cedit’e
B-)  Eşkinci Ocağı’na
C-)  Sekban-ı Cedit’e
D-)  Batı tarzı eğitime
E-)  Asakir-i Mansure-i Muhammediye’ye

28-Çok uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti içinde aşağıdaki milletlerden hangisi diğerlerine göre daha ayrıcalıklıdır?

A-)  Bulgarlar
B-)   Ermeniler
C-)  Yahudiler
D-)  Araplar
E-)  Rumlar

29-İtalyanların Trablusgarb’ı işgalinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A-)  I. Dünya Savaşı
B-)  Balkan Savaşları
C-)  Fransız İhtilali
D-)  Sanayi İnkılabı
E-)  Coğrafi Keşifler

30-İslâmiyetten önceki Türk kültür ve uygarlığının temelini aşağıdakilerden hangisi atmıştır?

A-)  Göktürkler
B-)  Uygurlar
C-)   Hunlar
D-)  II. Göktürkler
E-)  Karluklar

1   B  26   B
2   A  27   E
3   D  28   D
4   D  29   D
5   A  30   C
6   B 
7   A
8   B
9   E
10   D
11   D
12   B
13   B
14   C
15   A
16   B
17   C
18   D
19   D
20   C
21   D
22   C
23   D
24   D
25   A
Tarih Yaprak Testi - 3

1-İslâmiyet öncesi Türk tarihinin ve edebiyatının en önemli Türkçe kaynaklarından biri  olan Orhun Yazıtları hangi Türk devleti dönemine aittir?

A-)  Asya Hunları
B-)  Avrupa Hunları
C-)  Kutluk Devleti
D-)  Göktürk Devleti
E-)  Hazarlar

2-

    I.      Tanhu
    II.      İlteber
   III.      İdikut
   IV.      Kağan
    V.      Melik

Türk devlet yöneticileri  İslâmiyet öncesi dönemde yukarıdaki ünvanlardan hangilerini kullanmamışlardır?

A-)  II ve III        
B-)  Yalnız II        
C-)  III ve V
D-)  Yalnız V        
E-)  Yalnız I

3-
     I.      Şu Destanı
     II.      Türeyiş Destanı
    III.      Göç Destanı
    IV.      Ergenekon Destanı

Yukarıdakilerden hangileri Uygurlara ait değildir?

A-)  I ve II          
B-)  II ve III       
C-)  III ve IV
D-)  I ve IV          
E-)  II ve IV

4-Aşağıdakilerden hangisi İslami bilimlerden biri değildir?

A-)   Tarşh
B-)   Tefsir
C-)  Hadis
D-)  Fıkıh
E-)  Kelam

5-Osmanlı Devleti ilk defa dış borcu kimin döneminde hangi devletten almıştır?

A-)  Kanuni – Fransa          
B-)  II. Abdülhamit – Almanya
C-)  Abdülmecit – İngiltere   
D-)  Abdülaziz – İngiltere
E-)  I. Abdülhamit – Fransa

6-Osmanlı Devleti’nin I.Balkan Savaşı’ndan sonra aşağıdaki Balkan devletlerinden hangisiyle sınırı kalmıştır?

A-)  Yunanistan      B-)   Sırbistan   C-)  Bulgaristan
D-)  Romanya   E-)  Arnavutluk


7-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonucunda oluşan yeni devletlerden biri değildir?

A-)  Çekoslovakya
B-)   Macaristan
C-)  Polonya
D-)  Bulgaristan
E-)  Yugoslavya

8-Aşağıdaki Osmanlı şehirlerinden hangisini, İtilaf Devletleri birlikte işgal etmişlerdir?

A-)  Musul
B-)  Urfa
C-)  İstanbul
D-)  Zonguldak
E-)  İzmir

9-Osmanlı Devleti’nin son döneminde toprak kayıpları sonucunda genel nüfus azalırken, kaybedilen topraklardan gelen göçlerle Türk nüfusu artmıştır.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

A-)  İngilizlerin Mısır’ı işgal etmesi
B-)  Trablusgarp Savaşı
C-)  Balkan Savaşları
D-)  Cezayir’in kaybedilmesi
E-)  Çanakkale Savaşı

10-Sivas Kongresi’nde bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişlerdir.
Bu cemiyetler adına karar verme yetkisi kime verilmiştir?

A-)  Mustafa Kemal Paşa’ya
B-)  TBMM’ye
C-)  Temsil Kurulu’na
D-)   Meclis-i Mebusan’a
E-)  İstanbul Hükümetine

11-Çok uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti içinde aşağıdaki milletlerden hangisi diğerlerine göre daha ayrıcalıklıdır?

A-)  Bulgarlar
B-)  Ermeniler
C-)  Yahudiler
D-)   Araplar
E-)  Rumlar

12-
      I.      Tanzimat Fermanı
     II.      Kanun-i Esasi
    III.      Sened-i İttifak
   
"Hukukun üstünlüğü prensibi” ilk defa hangisi ile kabul edilmiştir?

A-)  Yalnız I            
B-)  Yalnız II           
C-)  Yalnız III
D-)  I ve II                   
E-)  I ve III

13-

             I.      Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması
            II.      Islahat Fermanı’nın yayınlanması
           III.      Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi

XIX. yy’da gerçekleştirilen yukarıdaki yeniliklerin ortak amacı nedir?

A-)   Azınlıkların yönetime katılmasını sağlamak
B-)  Osmanlı Devleti’ni çöküntüden kurtarmak
C-)  Osmanlıcılık düşüncesini uygulamak
D-)  Avrupa’ya ayak uydurmak
E-)  Balkanlardaki karışıklıkları önlemek

14-Ulusal egemenlik düşüncesi aşağıdakilerden hangisinde ilk kez belirtilmiştir?

A-)  Erzurum Kongresi
B-)  Amasya Genelgesi
C-)  Sivas Kongresi
D-)  Amasya Görüşmeleri
E-)  TBMM’nin açılması

15-
       I.      Nevbet
      II.      Mehter
     III.      Çetr

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Türk ordu müziğinin örneklerinden biridir?

A-)  Yalnız I           
B-)  Yalnız II           
C-)  Yalnız III
D-)  I ve II                  
E-)  I, II ve III

16-El yazması kitaplarla, yazı levhalarının genellikle altın tozu ve boya ile doldurulan çiçek ve nakışlarla süslenmesi sanatına ne ad verilir?

A-)   Hat
B-)  Tezhip
C-)  Çini
D-)  Cilt sanatı
E-)  Minyatür

17-Öğrenimin vakıflar sayesinde ücretsiz olarak sürdürülmesi ve İslâm dünyasına yayılması Türk İslam tarihinin hangi döneminde  gerçekleşmiştir?

A-)  Karahanlılar   
B-)   Gazneliler
C-)  Selçuklular
D-)  Tolunoğulları
E-)  Osmanlılar

18-Nizamülmülk, Alparslan’dan aldığı yetki ile hangi kurumun açılmasında Türk İslâm tarihinde ilk olmuştur?

A-)  Nişabur Nizamiye Medresesi
B-)  Merv Nizamiye Medresesi
C-)  Belh Nizamiye Medresesi
D-)  Bağdat Nizamiye Medresesi
E-)  Rey Nizamiye Medresesi

19-Büyük düşünür Mevlana ; Allah ve insan sevgisi, kardeşlik, hoşgörü, ve insan olma konularını işlemiştir.Mevlana’nın öldüğü yıllarda bu fikirlerden halkın büyük ölçüde moral bulduğunu görmekteyiz.

Bu dönemde Anadolu’nun siyasi hakimiyeti hangi devletin elindedir?

A-)  Türkiye Selçuklu Devleti
B-)   Büyük Selçuklu Devleti
C-)  İlhanlılar
D-)  Abbasiler
E-)  Bizans İmparatorluğu

20-
      I.      Mevlana
      II.      Kaşgarlı Mahmut
     III.      Karamanoğlu Mehmet Bey
     IV.      Sultan Veled
      V.      Yunus Emre

Yukarıdakilerin hangisinde yada hangilerinde  ulusallık  ön plandadır?

A-)  I ve V                   
B-)  II, III ve IV             
C-)  IV ve V        
D-)  II, III ve V             
E-)  I,II,III, IV ve V
 
 1   C
 2   D
 3   D
 4   A
 5   C
 6   C
 7   D
 8   C
 9   C
 10   C
 11   D
 12   A
 13   B
 14   B
 15   D
 16   B
 17   C
 18   D
 19   C
 20   D

Tarih Yaprak Testi - 4

1-Fransa’nın 1881’de Tunus’u; İngiltere’nin 1882’ de Mısır’ı; İtalya’nın 1911’de Trablusgarp’ı işgal etmesinin nedenlerini hangi olayın sonuçları arasında aramak gerekir?

A-)  Rönesans ve Reform’un
B-)  Coğrafi Keşifler’in
C-)  Fransız İhtilali’nin
D-)  Sanayi Devrimi’nin
E-)  Gizli anlaşmaların

2-Osmanlı Devleti’nin Rusya ile 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması’nı imzalaması, aşağıda-kilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A-)  Boğazlar Sorunu’nun
B-)  Navarin Olayı’nın
C-)  Mısır İsyanı’nın
D-)  Islahat Fermanı’nın
E-)  Patrona Halil İsyanı’nın

3-Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, XIX. Yüzyıl başlarında Fransız ihtilali’nden olumsuz yönde etkilenmesinde etkilenmesine etkili olmuştur?

A-)  Teokratik olması
B-)  Çok uluslu olması
C-)  Merkeziyetçi olması
D-)  Monarşik olması
E-)  Hukuksal olması

4-Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti karşısında tarih içinde ortaya koydukları tutumlardan bazıları şunlardır :

I.   Azınlıklara bazı haklar sağlama isteği
II.  Halifenin dinsel nüfuzunu kullanma arzusu
III. Ekonomik çıkar sağlama düşüncesi
IV. Osmanlıları bir Avrupa devleti yapma planı
V.  Ticari ayrıcalık elde etme çabası

 Bunlardan hangileri, bu devletlerin XVIII. Yüzyıl sonlarında Osmanlı toprakları üzerinde rekabete girişmelerinin nedenlerinden biri değildir?

A-)   II.V                 
B-)   I.III                     
C-)  II.IV
D-)  IV.V                 
E-)  III.IV

5-Osmanlı topraklarının sömürgeci devletler tarafından işgaliyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
                   Devlet                        Bölge
A-)           Fransa                       Cezayir
B-)           Rusya                        Kırım
C-)           İngiltere                     Kıbrıs
D-)           İtalya                         Tunus
E-)           İngiltere                     Mısır

6-XIX. yüzyılda Osmanlı devleti ile Rusya arasında yapılan,

  I.Edirne
 II. Hünkar İskelesi
III. Paris
IV. Berlin
 V. Ayastefanos

Antlaşmalarından hangileri  “ikili antlaşma” niteliğindedir

A-)  I.III            
B-)   I.II veIV     
C-)  II. Ve V
D-)  I.II ve V      
E-)  II.IV ve V

7-Kongrelerle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-)  İlk defa Temsil Heyeti'nin oluşturulması  Erzurum Kongresi - Sivas Kongresi
B-)   Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi
C-)  Milli Mücadelenin amacının ve yönetiminin belirtilmesi - Amasya Genelgesi
D-)  Manda ve himayenin tartışılması - Sivas Kongresi
E-)  Hristiyan azınlığa verilen ayrıcalıkların reddedilmesi - Erzurum Kongresi

8-Balıkesir  ve  Alaşehir  Kongrelerinin  toplanış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Vatanı işgalden kurtarmak
B-)  Yunanlılara karşı strateji belirlemek
C-)  İzmir'i Yunan işgalinden kurtarmak
D-)  Milli Cemiyetleri birleştirmek
E-)  Erzurum Kongresi'nin kararlarını görüşmek

9-Aşağıdakilerden hangisi tüm vatanı temsil eden bir kurulun yaptığı bir çalışmadır?

A-)  Amasya Protokolü
B-)  Amasya Genelgesi
C-)  Balıkesir Kongresi
D-)  Erzurum Kongresi
E-)  Alaşehir Kongresi

10-Temsil Heyeti'nin Ankara'yı merkez yapmasında Ankara'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi yoktur?

A-)  Batı cephesine yakın olması
B-)  Haberleşme imkanının geniş olması
C-)  Meclis -i Mebusan'ın çalışmalarını yakından izleme düşüncesi
D-)   Ankara'nın eski bir yerleşim bölgesi olması
E-)  Ulaşım yönünden elverişli olması

11-Sivas Kongresi'nin ardından Damat Ferit Hükümeti istifa ederken yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti kurulmuştur.

Milli Mücadele hareketine ılımlı bakan AH Rıza Paşa Hükümeti'nin görevden ayrılması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucudur?

A-)  Meclis-i Mebusan'ın toplanması
B-)  Amasya Protokolü'nün imzalanması
C-)  TBMM'nin açılması
D-)   Misak-ı Milli'nin ilanı üzerine İtilaf Devletlerinin baskısı
E-)  Sultan Vahdeddin'in yurt dışına çıkması
12-Aşağıdakilerden  hangisi  Amasya  Görüşmeleri'nin bir sonucudur?

A-)  Temsil Kurulu'nun oluşturulması
B-)  Misak-ı Milli'nin esaslarının belirlenmesi
C-)  Meclis-i Mebusan'ın toplanması
D-)  İşgallerin önlenmesi
E-)  Manda ve himayenin reddedilmesi

13-İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal'in Amasya Gö-rüşmeleri'nde gündeme getirdiği aşağıdaki ta­leplerinden hangisini reddetmiştir?

A-)   İşgallere karşı mücadele edilmesi
B-)  Meclis-i Mebusan'ın toplanması
C-)  Temsil Heyeti'nin toplanması
D-)  İtilaf Devletleri ile barış görüşmelerinin Temsil Kurulu'nca yürütülmesi
E-)  Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin tanınması

14-Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadeleciler ile İstanbul Hükümeti arasındaki uzlaşmasının bir sonucudur?

A-)  Sivas Kongresi'nin toplanması
B-)  Temsil Kurulu'nun oluşturulması
C-)  Meclis-i Mebusan'ın toplanması
D-)  Damat Ferit Hükümeti'nin düşürülmesi
E-)  Amasya Genelgesi'nin yayınlanması

15-Aşağıdakilerden hangisi, güney bölgesinin iş­galine karşı direniş için kurulmuş milli bîr cemi­yet özelliği taşır?

A-)  Kürdistan Teali Cemiyeti
B-)  Kilikyalılar Cemiyeti
C-)  Redd-i İlhak Cemiyeti
D-)  Milli Kongre Cemiyeti
E-)  Trakya Paşaeli Cemiyeti

16-Anadolunun yer yer işgal edilmesi aşağıdakile-rin hangisinin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?

A-)   İttihat ve Terakki'nin
B-)  İstiklâl Mahkemelerinin
C-)  Kuvay-i Milliye'nin
D-)  Kuvay-i İnzibatiye'nin
E-)  Osmanlı Mebusan Meclisi'nin

17-Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı baş­langıcında direniş cemiyetlerinin amacını yansıtmaktadır?

A-)  İngiltere'nin himayesini sağlamak
B-)   Bölgesel kurtuluş yollarını gerçekleştirmek
C-)  Yeni bir Türk devleti kurmak
D-)  Amerikan mandasını gerçekleştirmek
E-)  Yurdun bütününün bağımsızlığını sağlamak

18-Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Osmanlı Devleti'nden toprak kazanmak amacıyla kurulmamıştır?

A-)  Mavri Mira Cemiyeti
B-)  Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
C-)  Pontus Rum Cemiyeti
D-)  İngiliz Muhipleri Cemiyeti
E-)  Kürt Teali Cemiyeti

19-Milli cemiyetlerin en önemli eksikliği aşağıdaki­lerden hangisidir?

A-)  Mustafa Kemal tarafından kurulmaması
B-)   Bölgesel kurtuluşu çare olarak görmeleri
C-)  Genellikle İstanbul'da faaliyet göstermeleri
D-)  Silahlı mücadeleye girişmemeleri
E-)  Hiçbiri

20-Aşağıdaki illerimizden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında düşman işgalinden düzenli ordular ta­rafından kurtarılmamıştır?

A-)  Kars
B-)  Maraş
C-)  Balıkesir
D-)  Bursa
E-)  Uşak

21-Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Fatih Döne-mi'nde yıkılan Trabzon Rum İmparatorluğu'nu tekrar kurmak amacı ile faaliyet göstermiştir?

A-) .  Mavr-i Mira Cemiyeti
B-)  Taşnak Cemiyeti
C-)  Pontus-Rum Cemiyeti
D-)  Zaven Efendi Derneği
E-)  Kilikyalılar Cemiyeti

22-Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi manda ve hi­maye fikrini savunmuştur?

A-)  Pontus - Rum Cemiyeti
B-)  İngiliz Muhipler Cemiyeti
C-)   Milli Kongre Cemiyeti
D-)  Mavr-i Mira Cemiyeti
E-)  Redd-i İlhak Cemiyeti

23-Mustafa Kemal'in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi İstanbul Hükümeti tarafından görevin­den alınmasına neden olmuştur?

A-)  Havza Genelgesi'ni yayınlaması
B-)  Amasya Genelgesi'ni yayınlaması
C-)  Erzurum Kongresi'ni toplaması
D-)  Sivas Kongresi'ni toplaması
E-)  Temsil Heyeti'nin başkanı seçilmesi

24-

I.    Temsil Heyeti oluşturma fikrinin ortaya çıkması -Amasya Genelgesi
II.   İlk defa Temsil Heyeti oluşturulması-Erzurum Kongresi
III. Temsil Heyeti'nin İstanbul Hükümeti tarafından tanınması-Amasya Görüşmeleri
IV.  Temsil   Heyeti'nin   görevinin   sona   ermesi Cumhuriyetin ilanı
V.    Temsil Heyeti'nin tüm vatanı temsil etmesi - Sivas Kongresi
               Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A-)  I
B-)  II
C-)  III
D-)  IV
E-)  V
   
1  D
2  A
3  B
4  C
5  D
6  D
7  B
8  B
9  A
10  D
11  D
12  C
13  B
14  C
15  B
16  C
17  B
18  D
19  B
20  B
21  C
22  B
23 B
24  D

Tarih Yaprak Testi - 5

1-Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde kazanmıştır?

A-)  Trablusgarp Savaşı
B-)  I. Balkan Savaşı
C-)  II. Balkan Savaşı
D-)  Çanakkale Savaşı
E-)  I. Dünya Savaşı

2-.   
  I. Balkan Savaşı
 II. II. Balkan Savaşı
III.Trablusgarp Savaşı
IV. Kanal Cephesi

Osmanlı Devleti yukarıdaki savaşlardan hangisini ya da hangilerini kazanmıştır?

A-)  I ve III             
B-)  II ve III           
C-)  Yalnız II
D-)  Yalnız IV        
E-)  II ve IV

3-
 I.   Uşi Antlaşması ( 1912 )
II.   Atina Antlaşması ( 1913 )
III.  İstanbul Antlaşması ( 1914 )

Yukarıdaki antlaşmalardan hangisinde ya da hangilerinde  adalarla ile ilgili bir karar alınmıştır?
A-)  Hiçbiri
B-)  I ve II          
C-)  II ve III
D-)  I ve III             
E-)  I, II, III

4- Uluslararası antlaşmaların parlamento da  onaylanması zorunluluğu aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?
A-)   Tanzimat
B-)   Islahat
C-)  İstibdat
D-)  II. Meşrutiyet
E-)  Kanun-i Esasi

5-Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde faaliyette bulunan siyasi partilerden değildir?

A-)  Osmanlı Demokrat Fırkası
B-)  Osmanlı Ahrar Fırkası
C-)  Osmanlı Sosyalist Fırkası
D-)  Hürriyet ve İtilaf Fırkası
E-)  Serbest Cumhuriyet Fırkası

6-II. Balkan Savaş sonucunda imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisi yanlıştır?

A-)  Bulgaristan ile Balkan Devletleri arasında Bükreş Antlaşması ( 1913 )
B-)   Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında Bükreş Antlaşması ( 1913 )
C-)  Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında Atina Antlaşması  ( 1913 )
D-)  Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında İstanbul Antlaşması  ( 1914 )
E-)  Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında İstanbul Antlaşması ( 1913 )

7-Aşağıdakilerden hangisi II.Balkan Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

A-)  Edirne’nin Osmanlı Devleti tarafından geri alınması
B-)   Bükreş Antlaşması’nın imzalanması
C-)  Arnavutluk’un bağımsızlık kazanması
D-)  Bulgaristan’ın diğer balkan devletleriyle arasının açılması
E-)  Yunanistan’ın daha da güçlenmesi

8-Osmanlı Devleti’ne karşı I. Balkan Savaşı’nı başlatan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A-)  Arnavutluk
B-)  Romanya
C-)  Bulgaristan
D-)  Sırbistan
E-)  Karadağ

9-
I.        Suriye
II.       Mısır
III.      Filistin
IV.      Cezayir
Osmanlı Devleti yukarıdaki topraklardan hangisini ya da hangilerini I. Dünya Savaşı sırasında kaybetmemiştir?
A-)  I ve II          
B-)  II ve III        
C-)  III ve IV
D-)  I ve III          
E-)  II ve IV

10-
I.       Bulgaristan’ı savaş dışı bırakma düşüncesi
II.      Boğazların Rusların eline geçmesine engel olma
III.     Osmanlı ile Almanya’nın irtibatını kesmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Çanakkale Cephesi’nin açılış nedenlerindendir?

A-)  Yalnız I        
B-)  Yalnız II       
C-)  Yalnız III
D-)   I ve II          
E-)  II ve III

11-Osmanlı Devleti’nde ilk rejim değişikliği aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

A-)  I. Meşrutiyet
B-)  Tanzimat
C-)  Islahat
D-)   31 Mart Olayı
E-)  İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin faaliyetleri ile

12-Mustafa Kemal’in “ordunun siyasete girmemesi gerektiği” görüşünün doğruluğu en açık bir şekilde aşağıdakilerin   hangisiyle ispatlanmıştır?

A-)  Trablusgarp Savaşı
B-)  I. Balkan Savaşı
C-)  II. Balkan Savaşı
D-)  Çanakkale Savaşı
E-)  Kanal cephesi

13-“ Ege adalarının durumu büyük devletlerinin kararına bırakılacak” kararı Türkler ile Yunanlılar arasında Ege Sorununu  ortaya çıkarmıştır.

Bu sonuç hangi savaş ve antlaşma ile ilgilidir?

A-)   I. Balkan Savaşı – Londra Antlaşması
B-)  II. Balkan Savaşı – Londra Antlaşması
C-)  I. Balkan Savaşı – İstanbul Antlaşması
D-)  II. Balkan Savaşı – Bükreş Antlaşması
E-)  I. Balkan Savaşı – Bükreş Antlaşması

14-Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki’nin kurucularından değildir?

A-)  İbrahim Temo
B-)  İshak Sukûti
C-)  Mehmet Reşit
D-)  Abdullah Cevdet
E-)  Enver Paşa

15-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı başındaki tutumunu yansıtmaz?

A-)  Tarafsızlığını ilan etti
B-)  Savaşa Almanya ile beraber girdi
C-)  Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdı
D-)  Boğazları kapattı
E-)  Seferberlik ilan etti

16-Osmanlı Devleti’nden ayrılıp bağımsızlığını kazanan en son Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A-)   Karadağ    
B-)  Arnavutluk 
C-)  Romanya
D-)  Bulgaristan  
E-)  Yunanistan

17-
I.         Ekonomik yayılma
II.        Hanedan çekişmeleri
III.       Dinsel ve kültürel yayılma
IV.       Bloklaşma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri I. Dünya Savaşı’nın çıkışında en az etkili olmuştur?
A-)  Yalnız I          
B-)   Yalnız II          
C-)  Yalnız III
D-)  I ve IV           
E-)  II, III, IV


18-Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda  Osmanlı Devleti’ne diğerlerinden daha önce savaş ilan etmiştir?

A-)  İngiltere
B-)  Fransa
C-)  Rusya
D-)  Yunanistan
E-)  İtalya

19-Aşağıdakilerden  hangisi ile Ortadoğu’da bağımsız bir Arap devletinin kurulması kararlaştırılmıştır?

A-)  Londra Antlaşması      B-)   Petrograd Protokolü  C-)  Mc. Mahon Antlaşması
D-)  Saint Jean De Maurienne Antlaşması  E-)  Boğazlar Antlaşması
20-Aşağıdakilerden hangisi Wilson İlkeleri kararlarından değildir?

A-)  Gizli antlaşmaların iptal edileceği
B-)  Savaştan sonra sınırların değişmeyeceği
C-)  Mandater yönetimlerin kurulacağı
D-)  Uluslar arası bir örgütün kurulacağı
E-)  Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin Türklere ait olduğu

21-
I. Avrupa’nın sorunlarının ve sınırlarının yeniden görüşülmesi
II.İtilaf devletlerinin Wilson İlkelerini nasıl aşacaklarını görüşmek istemesi

Yukarıdaki gündem maddeleri hangi tarihi gelişmeye aittir?

A-)   Versay Antlaşması
B-)  St.Germen Antlaşması
C-)  Paris Barış Konferansı
D-)  Nöyyi Antlaşması
E-)  Petrograd Protokolü

22- I. Dünya Savaşı’ndan en kazançlı çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  İngiltere
B-)  Fransa
C-)   ABD
D-)  İtalya
E-)  Japonya

23- I. Dünya Savaşı’nın sona ermesine neden olan en etkili gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Almanya’nın çeşitli cephelerde savaşması
B-)  İtilaf devletlerinin ittifak devletlerine oranla daha güçlü olması
C-)  Almanya’da ayaklanmaların çıkmaya başlaması
D-)  ABD’nin itilaf devletlerinin yanında savaşa girmesi
E-)  Almanya’nın denizlerde gücünün zayıf olması

24-
I.         Çanakkale Cephesi
II.        Filistin-Suriye Cephesi
III.       Irak Cephesi
IV.       Kanal Cephesi

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda çarpıştığı yukarıdaki cephelerden hangisinde M. Kemal görev almıştır?

A-)  Yalnız I         
B-)  I ve II
C-)  I, II, III
D-)  I ve IV
E-)  I, II, III, IV

25-I. Dünya Savaşı sonunda Almanya ile imzalanan Versay Antlaşması’na göre Almanya aşağıdaki devletlerden hangisine toprak vermemiştir?

A-)  Fransa
B-)  Belçika
C-)  Litvanya
D-)  Polonya
E-)  Romanya
1   A
2   C
3   B
4   D
5   E
6   B
7   C
8   E
9   E
10   C
11   A
12   B
13   A
14   E
15   B
16   B
17   B
18   C
19   C
20   C
21   C
22   A
23  D
24   B
25   E

Tarih Yaprak Testi – 6

1-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası yapılan antlaşmaların genel özellikleri arasında değildir?

A-)  Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Litvanya gibi devletler kuruldu
B-)  Bazı devletlerin sınırları değiştirildi
C-)  Yenilen devletlere ekonomik yükümlülükler getirildi
D-)  Antlaşmalar dünya barışını sağladı
E-)  Yenilen devletlere askeri kısıtlamalar getirildi

2-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

A-)  Barışı korumak amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu
B-)  Yeni rejimler ortaya çıktı
C-)  ABD’nin önemi azaldı
D-)  Sivil Savunma Teşkilatı kuruldu
E-)  Kadınların iş hayatındaki etkinliği azaldı

3-Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’nin  müzakere heyetinin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

A-)  Talat Paşa       
B-)  Rauf (Orbay) Bey   
C-)  Ahmet İzzet Paşa
D-)  Damat Ferit Paşa     
E-)  Salih Paşa

4-Kuvayı Milliye adı verilen halk hareketi ilk olarak aşağıdakilerin hangisinde kurulmuştur?

A-)   Güney Cephesinde
B-)   Batı Cephesinde
C-)  Musul’un işgalinde
D-)  Doğu Cephesinde
E-)  İstanbul’un resmen işgalinde

5-Aşağıdakiler içerisinde Osmanlı Devleti’nin fiilen yok oluşuna zemin hazırlayan  ilk gelişme hangisidir?

A-)  Mondros Ateşkes Antlaşması
B-)  Sevr Barış Antlaşması
C-)  Mudanya Ateşkes Antlaşması
D-)  Londra Konferansı (1921)
E-)  İstanbul’un resmen işgali

6-Mondros Ateşkes Antlaşması’nda “ Tüm haberleşme istasyonları Anlaşma Devletleri’nce denetim altına alınacaktır “ kararı alınmıştır.

          Bu karar ile ilgili en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A-)  Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakları kısıtlanmıştır.
B-)   Ekonomik olarak Osmanlı Devleti iflas etmiştir.
C-)  Osmanlı Devleti’nin askeri gücünü kısıtlayan hükümlerdendir.
D-)  Anadolu’da yeni devletler kurulacaktır..
E-)  Gizli antlaşmaları  harekete geçirmişlerdir.

7-“Vilayeti Sitte “ adı verilen altı doğu ili aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Erzurum – Erzincan – Elazığ – Diyarbakır – Van – Sivas
B-)   Diyarbakır – Elazığ – Van – Bitlis – Erzurum – Sivas
C-)  Diyarbakır – Van – Muş – Sivas – Erzurum – Elazığ
D-)  Erzincan – Van – Bitlis – Sivas – Bingöl – Diyarbakır
E-)  Erzurum – Van – Sivas – Bingöl – Elazığ – Diyarbakır

8-Misak-ı Milli Kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A-)  Amasya Genelgesi
B-)  Amasya Görüşmeleri
C-)  Son Osmanlı Meclisi
D-)  Sivas Kongresi
E-)  TBMM

9-
I.      Osmanlı Devletinin fiilen son ermesi
II.     Osmanlı Devletinin hukuken sona ermesi
III.   Osmanlı Devletinin resmen sona ermesi

Yukarıdaki olayların aşağıdaki olaylarla ilişkisi sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

A-)  Mondros Mütarekesi - Mudanya Mütarekesi - Saltanatın kaldırılması
B-)  İstanbul’un işgali - Sevr Antlaşması - Lozan Antlaşması
C-)  Büyük Taarruzun kazanılması - Lozan antlaşması - Cumhuriyetin İlanı
D-)  Saltanatın kaldırılması - Lozan antlaşması - Mudanya Mütarekesi
E-)  Saltanatın kaldırılması - Lozan Antlaşması - Mudanya Mütarekesi

10-
I.    Vatanın bütünlüğü, Milletin bağımsızlığı  tehlikededir.
II.   İstanbul Hükümeti görevini yapmamak-tadır.
III.  Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.
IV.  Erzurum Kongresi toplanmalıdır

Yukarıdaki hükümlerden hangilerinden Amasya genelgesinde bahsedilmiştir?

A-)  I. II. III.
B-)  II. III. IV.
C-)  I. II.
D-)   III. IV.
E-)  I. III. IV.

11-İşgallerin protesto edilmesi için mitingler düzenlenmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra olmuştur?
A-)  Havza Genelgesi
B-)  Amasya Genelgesi
C-)  Sivas Kongresi
D-)   Erzurum Kongresi
E-)  Misak-ı Milli’nin kabulü

12-
I.   Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek
II.   Batı Anadolu Yunanistan’a verilecek
III.  İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden  yerleri işgal edecek.
IV.  Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurulacak                  

Yukarıdakilerden hangileri Mondros Mütarekesi maddelerinden değildir?

A-)  I. II. III.
B-)  IV. III. I.
C-)  I. II. IV.
D-)  II. III. IV.
E-)  I. IV.

13-Azınlıklara hak verilemeyeceğinin ilk kez gündeme gelmesi ve bu meselenin kesin olarak halledilmesi hangi
olaylarla mümkün olmuştur?

A-)   Amasya Genelgesi-Misak-ı Milli
B-)  Sivas Kongresi-Misak-ı Milli
C-)  Sivas Kongresi-Lozan
D-)  Erzurum Kongresi-Lozan
E-)  Amasya Genelgesi-Lozan

14-Milli mücadelenin fiilen başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  16  Mayıs 1919
B-)  19  Mayıs 1919
C-)  30  Ekim 1918
D-)  15  Mayıs 1919
E-)  13  Kasım 1918

15-
I.   Musul
II.  İstanbul
III. İzmir

Yukarıdakilerden hangisi yada hangilerinin işgali, İtilaf devletleri arasında anlaşmazlıkların artmasına yol açmıştır?

A-)  Yalnız I         
B-)  Yalnız II        
C-)  Yalnız III
D-)  I ve II               
E-)  I, II, III

16-
I.   Paris Konferansı
II.  Amiral Bristol Raporu
III. Londra Konferansı   
IV. General Harbord Raporu

Yukarıdakilerden hangilerinde Türklerin milli  davalarındaki haklılığını gösteren ifadeler yer almıştır?

A-)   I ve II
B-)  III ve IV
C-)  I ve IV
D-)  II ve III
E-)  II ve IV

17-Aşağıdaki devletlerden hangisi Mondros Mütarekesinde İtilaf Devletlerini temsil etmiştir?

A-)  İngiltere
B-)   Fransa
C-)  İtalya
D-)  ABD
E-)  Rusya

18-

I.       Mebusan Meclisi’nin kapatılması
II.      İstanbul’un resmen işgali
III.     Sivas’taki temsil heyetinin başkanı olması
IV.     Amasya Görüşmelerinde Mebusan Meclisinin açılma kararı alınması

Yukarıdakilerden hangisi  M. Kemal’e milli mücadeleyi padişah adına da yürüttüğünü söyleme imkanı vermiştir?

A-)  I ve III              
B-)  Yalnız III        
C-)  III ve IV
D-)  I ve II               
E-)  I, II, III, IV

19-Ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adım aşağıdakilerin hangisidir?

A-)  Erzurum Kongresi
B-)   Sivas Kongresi
C-)  Amasya Tamimi
D-)  TBMM’nin açılması
E-)  Kuvay-i Milliye birliklerinin kurulması

20-“Doğu Anadolu’da Ermenilerin çoğunlukta olmadıklarını” bildiren rapor kim tarafından hazırlanmıştır?

A-)  General Harbord    
B-)  Amiral Bristol 
C-)  General Towsend
D-)  Yarbay Rawlinson
E-)  Lord Curzon

1  D
2  E
3  B
4  B
5  A
6  A
7  B
8  C
9  A
10  C
11  A
12  C
13  D
14  B
15  C
16  E
17  A
18  D
19  C
20  A

Tarih Yaprak Testi – 7

1-LOZAN Baris Andlasmasi geregince TÜRKIYE'den ayrilan topraklardaki TÜRK vatandaslari, asagidaki statülerden hangisine tabi olacaklardir ?

A-)  TÜRK vatandaslarinin tamami TÜRKIYE'ye göç edeceklerdir.

B-)  TÜRK ve Müslüman olanlar TÜRKIYE'ye göç edecek,gayri müslim TÜRK vatandaslari ise bu topraklarin
geçtigi devletin vatandasi olacak,

C-)  TÜRK ve Müslüman olanlar bu topraklarda,TÜRK vatandasliklarini muhafaza edeceklerdir,

D-)  Tam olarak ve mahalli kanunlarca konulmus sartlar çerçevesinde bu topraklarin geçtigi devletin vatandasi olacaklardir.

2-LOZAN Andlasmasi ile KARAAGAÇ kesimi TÜRKIYE'ye asagidaki nedenlerden dolayi verilmistir ?

A-)  Ingiltere ve Fransanin istegi üzerine
B-)  Edirne'nin mahallesi olmasi nedeni ile
C-)  TÜRKIYE'nin harp tazminatindan vazgeçilmesi karsiligi
D-)  Bulgaristan'in EGE'de mahreç istemesine

3- LOZAN Andlasmasi ile TÜRKIYE'nin azinliklara tanidigi haklar asagidakilerden hangisidir ?

A-)   Azinliklar,milletlerarasi adalet divaninin gözetimine birakilmistir.
B-)  Milletlerarasi kurulacak bir azinliklar Komisyonunun gözetiminde birakilmistir.
C-)  Azinliklar kendi soylarindan olan ülkelerin gözetimne birakilmistir.
D-)  Azinliklar, Milletler Cemiyetinin güvencesine birakilmis ve YUNANISTAN da kalan TÜRK azinliga'da,Türkiye'nin tanidigi haklarin aynisi taninmistir.

4-ANADOLU'da kurulan Türk Devletinin diger devletlerce hukuken taninmasi 23 SUBAT 1921'de toplanan asagidaki hangi konferansla olmustur ?

A-)  LONDRA Konferansi
B-)  LOZAN Konferansi
C-)  ATINA Konferansi
D-)  PARIS Konferansi

5-Asagidakilerden hangisi Osmanli Imparatorlugunu paylasmak için yapilan GIZLI ANLASMA’lardan DEGILDIR ?

A-)  26 Nisan 1915 tarihli Londra Andlasmasi
B-)  3 Ocak 1916 tarihli Sykes-Picot (Ingiliz-Fransiz) Andlasmasi
C-)  Mart 1916 Peyrograd Protokolü 
D-)   1 Aralik 1918 Lukorno Andlasmasi

6- Osmanli Imparatorlugunda ILK Anayasa asagidaki tarihlerin hangisinde ilan edilmistir ?

A-)  1839   
B-)   1876
C-)  1908
D-)  1911

7- Mustafa Kemal Pasa SAMSUN'a çikisini müteakip ILK durak olarak asagidaki yerlesim merkezlerinden hangisine gitmistir ?

A-)  İnebolu
B-)  Sivas
C-)  Havza
D-)  Amasya

8- Sakarya Meydan Muharebasinin kazanilmasindan sonra imzalanan ANKARA Itilafnamesi ile asagidaki devletlerden hangisi resmi düsmanimiz olmaktan ÇIKMISTIR ?

A-)  Yunanistan
B-)   İngiltere
C-)  İtalya
D-)   Fransa

9- TÜRKIYE-IRAK Sinirini belirlemek üzere TÜRKIYE-INGILTERE-IRAK arasinda yapilan anlasma asagidaki hükümlerden hangisini tasiyordu ?

A-)  MUSUL,IRAK'a birakilacak,ancak bu bölgedeki yabanci halka muhtariyet verilecekti,

B-)  Anlasmanin yürürlüge girmesinden itibaren IRAK,25 yil süreyle petrolden elde edecegi gelirin % 10'unu TÜRKIYE'ye verecekti,

C-)  TÜRKIYE,IRAK'in her yil petrolden elde ettigi gelirin % 20'sini TÜRKIYE'ye verecek,ancak TÜRKIYE arzu ettigi takdirde bu parayi sermayeye çevirebilecekti,

D-)  TÜRKIYE-IRAK siniri,iki ülke temsilcilerinden olusan heyet tarafindan 6 ay içinde KESIN olarak belirlenecekti,

10- Balkan Antantuna asagidaki ülkelerden hangisi katilmamistir ?

A-)  Yugoslavya
B-)  Yunanistan
C-)  Bulgaristan
D-)  Romanya

11- 12 Ocak 1920 tarihinde ISTANBUL'da toplanan son Meclis-i Mebusan'in yaptigi son olumlu is asagidakilerden hangisidir ?

A-)  Felah-i Vatan adli bir toplulugun olusmasini saglamak
B-)  Müdafaa-i Hukuk Grubunun benimsenmesi
C-)   Mustafa Kemal Pasa'nin faaliyetlerini desteklemek
D-)   Misak-i Milli'yi dünyaya ilan etmek

12- Asagidakilerden hangisi Mondros Mütarekesine ait madde degildir ?

A-)  Bogazlar açilacak ve Müttefikler tarafindan isgal edilecek
B-)  Osmanli Imparatorlugu,Istanbul ve Anadolu'nun küçük bir parçasindan ibaret kalacak
C-)  Türk limanlari,tersaneleri,telgraf ve posta merkezleri ile demiryollari müttefik denetimi altında kalacak
D-)  Türk Hükümeti,bütün Alman ve Avusturya'lilari bir ay içinde sinir disi edecek

13-  Asagidakilerden hangisi Birinci Dünya Savasi sonuçlari arasindadir ?

A-)  Ingiltere savastan en karli çikan devlet olmus,ancak ekonomik sikintiya düsmüstür,
B-)  Italya,kuzeye GENISLEYEMEMIS ancak Akdeniz ve çevresinde etkili olmustur,
C-)   Almanya,Avusturya-Macaristan,Osmanli Imparatorlugu ile Japonya parçalanmistir
D-)  Galip devletlerin hepsi savastan memnun olarak çikmislardir

14- M.Kemal ATATÜRK bugün yerin Savunma Konsepti diye yerlesen prensibi "Hatti Müdafaa yoktur,sathi
müdafaa vardir" sözleriyle ilk defa hangi savas esnasinda kullanmisti ?

A-)   1 nci Inönü        
B-)  2 nci Inönü        
C-)  Sakarya muh.        
D-)  Büyük Taarruz

15- AMASYA TAMIMI'ne müteakip yapilan bir kongrenin ismi nedir ?

A-)  Sivas Kongresi
B-)   Erzurum kongresi
C-)  KURTULUS Kon.
D-)  HAVZA Kongresi
16- Hangi muharebeden sonra siyasal olarak büyük bir etkenlik basladi ve ilk kez Yunanlilar Türk Ordusunun Taarruza geçeceginden korkarak endiselenmistir ?

A-)   ESKISEHIR Muh.
B-)  2 nci Inönü Muh
C-)  SAKARYA Mey. Muh.
D-)  Büyük Taarruz

17-Kisilerin,hak ve borçlari;Ailenin kurulusu,isleyisi ve sona ermesi;Miras iliskilerinin düzenlenmesi,kisilerin birbirleriyle münasebetlerinin dogmasi,sürmesi ve bitmesi,hukuk düzeninin temel tasi olan hukuk konularindan hangisidir ?

A-)  Medeni Hukuk   
B-)   Mecelle
C-)  Kıyas
D-)  İcma

18- Sakarya Muharebesi SAKARYA nehri etrafinda cereyan etmistir ve ne kadar sürmüstür ?

A-)  Geceli gündüzlü 10 gün
B-)   Geceli gündüzlü 15 gün
C-)  Geceli gündüzlü 22 gün
D-)  Geceli gündüzlü 5 gün

19- Toplumun bünyesini saramadan meydana gelen degismeye ne denir ?

A-) İnkılap
B-)  Devrim
C-)  İhtilal
D-)  Tekamül

20- Osmanli Devletinin çökmesinin iç sebepleri nelerdir ?

A-)  Kapitülasyonlar
B-)   1789 Fransiz ihtilalinin ortaya saçtigi milliyetçilik akimlari
C-)  Batidan alinan borçlar
D-)  Ekonomik ve siyasi sistemin bozulmasi ile birlikte fetihlerin durmasi ve verimli bölgelerin elden çikmasi


1   D  11   D
2   C  12   B
3   D  13   C
4   A  14   C
5   D  15   B
6   B  16   C
7   C  17   A
8   D  18   C
9   B  19   A
10   C  20   D

Tarih Yaprak Testi - 8

1-Osmanli Devletinin son dönemlerinde anarsi unsuru durumuna gelmis olan yeniçerilik hangi padisah tarafindan kaldirilmistir ?

A-)  1 nci Mahmut   
B-)  3 ncü Selim   
C-)  4 ncü Mustafa   
D-)  2 nci Mahmut

2-Osmanli Meclisinin dagitilmadan evvelki son karari olan ve milli mücadeleye ruh ve sekil veren kararin adi nedir ?

A-)  Müdafa-i Hukuk
B-)  Falah-i Vatan
C-)  Misak-i Milli
D-)  Hayat-i Temsiliyedir

3- 1 nci Dünya Harbi sirasinda Osmanli Imparatorlugunun yenilecegi gerekçesi ile;Asagidaki devletlerden hangileri,1916 yilinin ilk baharinda aldiklari bir kararla Osmanli Imparatorlugunu paylasmislardi.Bunlardan RUSYA bilahare her türlü hakkindan vazgeçti ?

A-)   AVUSTURYA,FRANSA,INGILTERE,RUSYA
B-)  RUSYA,INGILTERE
C-)  FRANSA,INGILTERE,RUSYA,ITALYA   
D-)  ITALYA,INGILTERE,RUSYA

4-TBMM.nin yaptigi ilk anayasa ve kuvvetler birligi esasina göre devletin yönetilmesini esas olan anayasamiz hangi tarihte kabul edilmistir ?

A-)  1921
B-)  1922
C-)  1923
D-)  1924

5-Londra Konferansi 23 SUBAT 1921'de Ankara ve Istanbul temsilcilerinin de katilmasi ile yapilmisti.Milli zafer bu konferansin toplanmasina etkili olmustu ?

A-)  Büyük Taarruz   
B-)  Sakarya Muharebesi
C-)  Kütahya Muharebesi
D-)   1 nci Inönü Muharebesi

6- Istiklal savasindan sonra Türk Ordusu IZMIR'e ne zaman girdi ?

A-)  23 Nisan 1922     
B-)   30 Agustos 1922   
C-)  9 Eylül 1922    
D-)  29 Ekim 1922

7- Padisah Vahdettin ülkeden kaçinca halife olarak kim seçildi ?
A-)  Hoca Mustafa Efendi
B-)  Abdülmecit Efendi
C-)  Abdülhamit Efendi
D-)  Sait Halim Pasa

8- Lozan'a giden Türk heyetine TBMM'nin verdigi direktife hiç bir taviz kabul edilmeyecek konulardan biri olarak belirtilen asagidakilerden hangisidir ?

A-)  Musul sorunudur          
B-)   Kapütülasyonlarin kaldirilmasidir
C-)  Hatay sorunudur
D-)   Azinliklar sorunudur

9- Ögretimi zorlastiran Arap alfabesi yerine Latin harfleri hangi tarihte kabul edilmistir ?

A-)  18 Eyllül 1924   
B-)  9 Agustos 1925   
C-)  17 Ocak 1926     
D-)  1 Kasim 1928

10- 10 Agustos 1920 tarihinde Osmanli yöneticilerinin imza ettigi Sevr Anadlasmasinin en kabul edilmez maddelerinden birisi;

A-)  Bütün Arabistan Yarimadasinin Ingilizlere birakilmasi
B-)  Izmir'in Yunanlilara birakilmasi
C-)  Bogazlara el konulmasi
D-)  Doguda Ermenistan ve Kürdistan Devletlerinin kurulmasi

11- Rusya Lozan Andlasmasinin sadece bir bölümünü imzalamistir.Bu bölüm ;

A-)  Ege Adalarinin stratejisi 
B-)  Dogu sinirlarimizin sekli
C-)   Ermenilere verilecek azinlik haklari
D-)   Kapütülasyonlar

12- Mudanya Mütarekesi ne zaman imzalandi ?

A-)  22 Ocak 1921  
B-)  10 Eylül 1921
C-)  11 Ekim 1922  
D-)   29 Ekim 1922 

13-  Türk hukuk düzeninin temel tasi asagidakilerden hangisidir ?

A-)  Devletler Hukukudur
B-)  Anayasa Hukukudur
C-)   Medeni Hukuktur
D-)  Idare Hukukudur

14- 1921 yilinda dis siyaset alaninda görülen gelismelerin temeli asagidaki muharebelerin hangisinden sonra atilimistir ?

A-)   1 nci Inönü    
B-)  2 nci Inönü   
C-)  KÜTAHYA-ESKISEHIR   
D-)  SAKARYA

15- TBMM.nin açilisindan bir yil sonra olusan "Müdafaa-i Hukuk Grubu"nun diger ismi asagidakilerden hangisidir ?

A-)  Tesanüt Grubu     
B-)   Birinci Grup   
C-)  Halk zümresi      
D-)  Yesil Ordu

16- Bugünkü ARNAVUTLUK Bölgesini kaybettigimiz savas asagidakilerden hangisidir ?

A-)   Çanakkale harbi
B-)  Kurtuluş savaşı
C-)  1 nci Dünya Harbi
D-)  Balkan harbi

17- FRANSIZ makamlarinin destegi ile "ERMENI INTIKAM ALAYI" asagidaki sehirlerden hangisinde kurulmustur ?

A-)  Adana
B-)   Hatay
C-)  Antalya
D-)  Erzurum
18- 27 ARALIK 1920-24 OCAK 1921 tarihleri arasinda cereyan eden Çerkez Ethem ayaklanmasi asagidaki bölgelerden hangisinde meydana gelmistir ?

A-)  DOGU ANADOLU BÖLGESI
B-)   GÜNEY ANADOLU BÖLGESI
C-)  IÇ ANADOLU BÖLGESI   
D-)  EGE BÖLGESI

19- FRANSA,20 EKIM 1921 tarihinde imzalanan asagidaki hangi itilafname ile düsmanimiz olmaktan olmaktan çıkmıştır ?

A-) LONDRA İtilafnamesi
B-)  ANKARA İtilafnamesi
C-)  BERLİN İtilafnamesi
D-)  PARİS İtilafnamesi

20- Orduyu güçlendirmek için hazırlanan Tekalif-i Milliye (Milli Yükümlülük) emirleri aşağıdaki savaşların hangisinden önce yürürlüğe girmiştir ?

A-)  1 nci İNÖNÜ      
B-)   Sakarya Meydan Muharebesi
C-)  2 nci İNÖNÜ
D-)  Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

1  D
2   C
3   C
4   D
5   D
6   C
7   B
8   B
9   D
10   D
11   D
12   C
13   C
14   A
15   B
16   D
17   A
18   D
19   B
20   B

29.Test TARİH - Türk Kültür ve Uygarlığı - Osmanlı Dönemi

1-   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar'ın Avrupa'ya sattığı mallardan biri değildir?

A-)    Pamuk
B-)   Yün
C-)    Yapağı
D-)      Saat
E-)      Tuz

2-  Türkler, aşağıdaki dönemlerinden hangisinde denizcilikte en gelişmiş düzeye ulaşmışlardır?

A-)   Osmanlılar
B-)     Karahanlılar
C-)  Büyük Selçuklular
D-)    Gazneliler
E-)    Anadolu Selçuklular

3-       I.   Anadolu Selçuklu Devleti

         II.  Karahanlı Devleti

        III. Osmanlı Devleti

        IV. Gazneli Devleti

        V.  Büyük Selçuklu Devleti

Yukarıdaki Müslüman - Türk devletlerinden hangisinin yaşam süresi diğerlerinden daha uzun olmuştur?

A-)     I
B-)    II
C-)    III
D-)    IV
E-)    V

4-      Osmanlı İmparatorluğunda, aşağıdaki vergilerden hangisi yalnız Müslüman olmayan reayadan alınırdı?

A-)     Resm-i Çift
B-)     Darbent Resmi
C-)    Ağnam  
D-)    Avarız
E-)    Cizye

5-  Osmanlı Devleti’nde toprağı kullanma hakkı, devletin denetimi altında reayaya verilmişti. Devlet tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, toprağını bir yıl ekmeyenden ceza alındı.

Bu ceza, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Çift bozan   
B-)  Ispenç
C-)  Ağnam
D-)  Haraç
E-)  Cizye

6-  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde "Dirlik" sisteminin uygulanmasıyla ulaşılan amaçlardan biri değildir?

A-)   Asker sayısının artırılması
B-)    Tarımsal üretimin artırılması
C-)   Kapıkulu ocaklarına devşirme yetiştirilmesi
D-)   Ülke topraklarında düzenin sağlanması
E-)   Hazine giderlerinin azaltılması

7-   Osmanlı İmparatorluğumda,    Divan üyeleriyle yüksek dereceli devlet memurlarına görevleri karşılığı gelirleri verilen toprak, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Tımar
B-)   Zeamet
C-)  Yurtluk
D-)  Has   
E-)  Mukataa

8-  Osmanlı Devletinde dirlik sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yapma hakkı yoktur?

A-)  Araziyi ekip - biçme
B-)  Asker besleme
C-)  Devlet adına vergi toplama
D-)  Araziyi varislerine bırakma
E-)  Araziyi satma, devretme

9- Osmanlı Devleti, tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisini almıştır?

A-)  Uç  bölgelere  Türkmenler  yerleştirilmiştir.
B-)  Müslüman olmayanlardan daha çok vergi alınmıştır.
C-)  Toprağını ekmeyenlerden Çift Bozan Cezası alınmıştır.
D-)  Tarım alanlarından özel mülkiyet kaldı­rılmıştır.
E-)  Devlet işlerinde başarılı olana toprak verilmiştir.

10-   Osmanlı Devleti’nde, sınırların güvenliğini sağlamak amacıyla Türkmen aşiretlerine ayrılan toprak bölümü, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)    Mülk
B-)    Yurtluk
C-)    Vakıf
D-)     Dirlik 
E-)    Mukataa

11-  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti Kapıkulu askerleri için söylenemez?

A-)  Devşirme yöntemiyle oluşurlar
B-)  Maaşlı askerlerdir
C-)  Yaya ve atlılardan oluşurlar
D-)   Merkezi ordulardır
E-)  Beylerbeyinin komutasında savaşırlar

12-  I.   Saliyane denilen maaş alırlar

      II.  Devşirmelerden oluşurlar

     III. Tümü atlı askerlerdir

     IV. Hükümdar değişikliklerinde cülus bahşişi alırlar

      V.   İstanbul ve yakın çevresinde otururlar.

Yukarıda verilenlerden hangileri, kapıkulu askerleri ile ilgili yanlış bilgilerdir?

A-)  I - II  
B-)  I - III
C-)  II - IV
D-)  III - IV
E-)  IV – V

13-  Yeniçeri Ocağı, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi zamanında orta

A-)   II. Mahmut    B-)  II. Selim  C-)  I. Abdülhamit
D-)  I. Ahmet   E-)  III. Murat

14-  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin   Bağlı   Beylik  Eyalet Sistemi içinde yönettiği eyaletlerinden biri değildir?

A-)  Erdel  
B-)  Basra  
C-)  Eflak
D-)  Kırım
E-)  Boğdan

15-  Osmanlı ülkesinde sancak merkezlerinin güvenlik işlerinden sorumlu olan görevli, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Kadılar 
B-)  Subaşılar
C-)  Sancak beyleri
D-)  Timar beyleri
E-)  Yeniçeri ağası

16-   Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde ülke yönetim birimlerinden biri olan Merkeze Bağlı Eyaletlerin temel özelliklerinden biri değildir?

A-)   Klâsik İslâmî vergi sisteminin uygulanması
B-)  Eyalet   askerlerinin   bu   bölgelerden toplanması
C-)  Eyaletlerin,   sancaklara   sancakların kazalara ayrılması
D-)  Memurlara   ve    askerlere   saliyane ödenmesi
E-)  Toprak mülkiyetinin genel olarak dev­lete ait olması

17-  Osmanlı Devletinde Türk kökenli olup medrese eğitimi görmek zorunda olan divan üyeleri, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A-)  Kazaskerler - Müftü
B-)   Başvezir - Reis-ül Küttap
C-)  Kaptan-ı Derya - Defterdarlar
D-)  Nişancı - Başvezir
E-)  Şeyhül İslâm - Kaptan-ı Derya

18-  Osmanlı Devleti'nde, Aşağıdaki görevlilerden hangisinin divanda yeri yoktur?

A-)    Kasazkerler
B-)    Başvezir
C-)    Kaptan-ı Derya
D-)    Reis-ül Küttap
E-)    Sancak Beyi

19-  Osmanlı toplumunda çok önemli bir müessese olan Loncalar, esnaflarca oluşturulan bir birlikti.

Aşağıdakilerin hangisi Loncaların görevleri arasında yer almaz?

A-)  Fiyatları denetlemek.
B-)   Haksız rekabeti önlemek.
C-)  Esnaf - Hükümet ilişkisini düzenlemek.
D-)  Yoksullara yardım etmek
E-)  Mahkemelerde son kararı vermek.

20-   I.    Kadı
       II.   Atabey
      III.  Sancak Beyi
      IV. Tımar Beyi
      V.  Beylerbeyi
Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yönetimle ilgili bir uygulama değildir?

A-)  I
B-)  II
C-)  III
D-)  IV
E-)  V
1  D
2  A
3  C
4  E
5  A
6  C
7  D
8  E
9  C
10  B
11  E
12  B
13  A
14  B
15  B
16  D
17  A
18  E
19  E
20  B

30.Test TARİH - Türk Kültür ve Uygarlığı - Osmanlı Dönemi

1-    Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin önemli ticaret merkezlerinden biri değildir?

A-)   Süveyş  
B-)   Kalküta  
C-)   İskenderiye
D-)   Kefe
E-)   Azak

2-    Osmanlı Devleti'nde, Acemi Oğlanlar Ocağı'ndan seçilen iyi huylu, akıllı ve yakışıklı devşirme çocuklarının devlet adamı olarak yetiştirildikleri saray okulu, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Medrese
B-)  Sultani 
C-)  Enderun
D-)  Rüştiye 
E-)  İdadi

3-    Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devlet hazinesinin  gelir kaynakları arasında yer almaz?

A-)   Vakıf topraklarının gelirleri
B-)   Gümrük vergileri
C-)   İltizam gelirleri
D-)   Maden ve tuzla kiraları
E-)   Cizye ve haraç

4-   Osmanlı Devleti ülke yönetim birimlerinden "Özel Yönetimli Eyaletlerin (Saliyaneli) vergi gelirlerini açık artırma ile alarak kendi adına toplayan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)     Mültezim 
B-)     Tahsildar
C-)    Defterdar
D-)    İltizam  
E-)    Kethüda

5-   Osmanlı Devleti'nde toprak genel olarak devletinde. Fakat kullanım hakkı bazı koşullarla kişilere verilirdi.

Kale koruyucularına görevleri karşılığı verilen veya gelirleri tersane giderlerine ayrılan toprak, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Yurtluk Toprak
B-)  Vakıf Toprak
C-)  Mülk Toprak
D-)  Ocaklık Toprak
E-)   Mukataa Toprak

6-  Aşağıdakilerden hangisi,  Osmanlılarda dirlik arazi uygulamasıyla ulaşılmak istenen amaçlardan biridir?

A-)  Donanma giderlerini karşılamak
B-)   İltizam gelirlerini artırmak
C-)  Tımarlı Sipahi yetiştirmek
D-)  Kapıkulu giderlerini karşılamak
E-)  Medreselerin yapılmasını sağlamak

7-  Osmanlı Devleti'nde, geliri doğrudan hazineye ait olan toprağa ne ad verilirdi?

A-)   Mukataa
B-)   Ocaklık
C-)   Yurtluk
D-)    Zeamet
E-)      Dirlik

8- Osmanlı Devleti'nde dirlik adı verilen toprakların gelirlerinin bir bölümüyle beslenen askerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Yeniçeri       
B-)  Eyalet Askeri
C-)  Müsellem  
D-)  Sipahi
E-)  Kapıkulu Süvarisi

9-   Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki toprak dağılım biçimlerinden hangisi iltizama verilirdi?

A-)  Vakıf
B-)  Yurtluk
C-)  Mülk
D-)  Ocaklık
E-)  Mukataa

10-    Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ve merkezi ordu birlikleri, aşağıdaki hüküm­darlardan hangisinin devrinde oluşturulmuştur?

A-)    I. Osman
B-)    Orhan Bey
C-)    I. Murat
D-)     I. Bayezit  
E-)    I. Mehmet

11-    Osmanlı Devleti'nde, aşağıdaki askerî sınıflardan hangisi doğrudan merkeze bağlı değildir?

A-)  Yeniçeri Ocağı
B-)  Cebeci Ocağı
C-)  Tımarlı Sipahiler 
D-)   Lâğımcı Ocağı
E-)  Kapıkulu Süvarileri

12-  Osmanlılar ilk dönemlerinde, esir düşen­lerden uygun koşullara sahip olanlara İslâm eğitimi vererek yeni bir sınıf asker oluşturmaya başladılar. Bu girişim Yeniçeri Ocağının başlangıcı olmuştur.

Osmanlı Devleti'ni böyle bir uygulamaya iten en önemli neden, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Esir askerlerin savaşçı özelliklerinden yararlanma
B-)  Osmanlı ordusunun teknik geriliği
C-)  Osmanlı askerinin itaatsizliği
D-)  Toprakların genişlemesiyle daha çok savaşçıya ihtiyaç duyulması
E-)  Katolik birliğini parçalama düşüncesi

13-    Osmanlı Devleti'nde ülke üç yönetim birimine ayrılmıştır.

   Aşağıdakilerden hangisi, devlete imparatorluk döneminde katılan, yöneticileri padişah tarafından atanan bağlı beyliklerden biridir?

A-)   Habeş
B-)  Sırbistan
C-)  Tunus
D-)  Yemen
E-)  Mısır

14-  Osmanlı  Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde, aşağıdaki eyaletlerden hangisi iç işlerinde özgürdü ve buna karşılık olarak her yıl devlete vergi verir, savaşlarda asker gönderirdi?

A-)  Anadolu
B-)  Rumeli
C-)  Mısır
D-)  Eflak
E-)  Basra

15-

          I. Kazaskerler
         II. Defterdarlar
        III. Nişancı
        IV. Müftü

Yukarıda belirtilen Osmanlı Devleti, Divan üyelerinden hangileri Türk medrese kökenli değildir?

A-)  III - IV
B-)  I - II
C-)  II- III
D-)  II - IV
E-)  I - IV

16-   Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti merkez örgütü olan "Divan'da yer alan görevlilerden biri değildir?

A-)   Müftü
B-)  Nişancı
C-)  Defterdar
D-)  Beylerbeyi
E-)  Reis’ül Küttap

17-   Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı padişahı II. Mehmet (Fatih) tarafından yayınlanan "Kanunname-i  Ali Osman"ın özelliklerinden biri değildir?

A-)   Şehzadelerin sancaklarda görevlendi­rilmesinin sona erdirilmesi
B-)    Osmanlı vezirlerinin, sayılarının artırılması
C-)    Bağlı Beylik Eyalet Sisteminin oluşturulması
D-)    Hükümdarın kardeşlerini öldürtmelerinin yasallaşması
E-)    Divana başvezirlerin başkanlık etme­lerinin sağlanması

18-  Osmanlı Devlet yönetimi için, aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru değildir?

A-)  Dinsel yasalar etkilidir.
B-)  Halk yönetim de söz sahibidir.
C-)  Tahıl alanlarının mülkiyeti devlete aittir.
D-)  Merkezi bir yönetim vardır.
E-)  Devlet işleri divanda görüşülür.

19-   Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu ocaklarının özellikleri arasında yer almaz?

A-)  Genellikle devşirmelerden seçilir
B-)   Masrafları devlet tarafından karşılanır
C-)  İstanbul'un güvenliğini sağlarlar
D-)  Devletin teknik askeri gücünü oluştururlar
E-)  Cebelü denilen askerler yetiştirilir

20-  Yükseliş döneminden başlamak üzere Osmanlı Devleti'nde mülki ve idari sahada görev yapacak devlet adamları aşağıdaki kurumlardan hangisinde yetişmekte idi?

A-)  Sübyan Mektebi
B-)  Medrese
C-)  Tekke
D-)  Enderun
E-)  Darü'ş-Şifa
 
 1 B   9  E   17  A
 2  C   10  B   18  B
 3  A   11  C   19  E
 4  A   12  D   20  D
 5  D   13  B 
 6  C   14  D
 7  A   15  C
 8  E   16  D

02.Test_TARİH - Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

1-     I.      Prusya

           II.      Piyomonte Krallığı – Prusya

         III.      Piyomonte Krallığı – Avusturya

          IV.      Prusya – Macaristan

            V.      Prusya - Lehistan

1853 - 1856 Kırım Savaşı’na katılmadığı halde Osmanlı Devleti’ni destekleyen ve Paris Antlaşması’nda bulunan devletler hangileridir?

A-)     I
B-)    II
C-)    III 
D-)    IV
E-)     V

2-        I. Karadeniz tarafsız bir deniz olacak, bütün dünya savaş gemilerine açık olacaktı,

           II.      Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin güvencesi altında olacaktır,

          III.      Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz’de askeri amaçlı  tersane yapmayacak

1856 Paris Antlaşması’nın hangi maddesi Osmanlı Devleti’ni galip geldiği halde yenik duruma düşürmüştür?

A-)  I ve II
B-)  II ve III
C-)  I ve III
D-)  Yalnız II
E-)  I,II ve III

3-   Osmanlı Devleti’nin XIX.yy’da galip devlet olarak imzaladığı son antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Ayestefanos Antlaşması
B-)  Berlin Antlaşması
C-)  Paris Antlaşması
D-)  El Ariş Antlaşması
E-)  Kütahya Antlaşması

4-   XIX. YY’ın son çeyreğinde Balkanlardaki  azınlık isyanlarının  nedenleri içerisinde en çok etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Osmanlıcılık düşüncesi
B-) Eşitlik düşüncesi
C-) Panslavizm düşüncesi
D-) Panislamizm düşüncesi
E-) Alman Milliyetçiliği

5-   Yaptığı yurt dışı gezilerle ön plana çıkan; Yavuz’dan sonra Mısır’a giden ikinci padişah ünvanını alarak Avrupa’yı da ziyaret eden Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A-)    Abdülmecit
B-)    II. Mahmut 
C-)    III.Selim
D-)    Abdülaziz 
E-)    V. Murat

6-    I. Meşrutiyet hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

A-)    V.Murat
B-)     Abdülaziz  
C-)    Abdülmecit
D-)    II. Mahmut   
E-)    II. Abdülhamit

7-   1856 Paris Antlaşması  bir süre Avrupa’da dengeyi sağladı. Yüzyılın son çeyreğine  doğru yaşanan hangi gelişme Avrupa’da siyasi dengenin bozulmasına neden olmuştur?

A-)    Rusya’daki yönetim değişikliği
B-)     İngiltere – Fransa rekabeti
C-)    İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmaları
D-)    Osmanlının denge siyasetinin sona ermesi
E-)     Fransız ihtilali

8-    Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik  düşünce akımlarından değildir?

A-)  Osmanlıcılık
B-)  Ümmetçilik
C-)  Türkçülük
D-)  Panislamizm
E-)  Yayılmacılık

9-
  I. Sırbistan
 II. Yunanistan
III. Arnavutluk
 IV. Bulgaristan

Yukarıdaki devletlerden hangileri II. Abdülhamit döneminde kurulmamıştır?

A-)   Yalnız II
B-)   Yalnız  III 
C-)   II ve III
D-)   I ve IV  
E-)   II ve IV

10-      I.     Tunus
           II.     Trablusgarp
          III.     Kıbrıs
          IV.     Bosna-Hersek
           V.     Girit          

Yukarıdaki bölgeler devletin dağılma döneminde sırası ile aşağıdaki hangi devletler tarafından ele geçirilmiştir?

A-)     Fransa-İtalya-İngiltere-Rusya-Yunanistan
B-)     Fransa-İtalya-İngiltere-Avusturya-Yunanistan
C-)     Fransa-İtalya-İngiltere-Almanya-Bulgaristan
D-)      İngiltere-İtalya-Fransa-Rusya-Yunanistan
E-)     Rusya-İtalya-İngiltere-Fransa-Almanya

11-    “Kanuni Esasi’yi kimin başkanlığındaki bir kurul hazırlamıştır?

A-)     Padişah II. Abdülhamit
B-)     Mithat Paşa
C-)     Fuat Paşa
D-)     Namık Kemal
E-)    Enver Paşa

12-                            I.     Duyun-u Umumiye

                                 II.    Sanayi-i Nefise Mektebi

                                 III.   Sırbistan’ın bağımsız oluşu

Yukarıdaki gelişmeler hangi dönemde olmuştur?

A-)     II. Mahmut
B-)   Abdülmecit
C-)    II. Abdülhamit
D-)     Abdülaziz
E-)     V. Mehmet Reşat

13-    “Tehcir” kanunu hangi yıl çıkmıştır?

A-)     1915
B-)    1914 
C-)    1916
D-)    1917
E-)    1918

14-    İttihat ve Terakki Cemiyeti özellikle kimler arasında taraftar bulmuştur?

A-)  Aydınlar
B-)  Gazeteciler
C-)  Politikacılar
D-)  Köylüler
E-)  Harp Okulu ve Tıbbiye öğrencileri

15-    Askerlik hizmetinin vatan hizmeti olarak kabulü hangi dönemde olmuştur?

A-)    II. Mahmut
B-)    I. Abülhamit
C-)   II. Abdülhamit
D-)   Tanzimat Fermanı
E-)    Islahat Fermanı

16-   31 Mart Ayaklanması’ndan  sonra  Kanun-i Esasi’nin bazı maddeleri değiştirildi.Yapılan değişikliklerle ülkede güç ve iktidar kimin eline geçmiştir?

A-)     Padişaha
B-)    Yeni Osmanlılara   
C-)    İttihat ve Terakki Partisi’ne
D-)    Ayanlara
E-)    Hürriyet ve İtilaf Partisi’ne

17-

I.       Süveyş Kanalı’nın açılması

II.     Osmanlı Devleti’nin en ağır dış borçlanması

III.  Çırağan Sarayı’nın inşa edilmesi

Yukarıdaki gelişmeler hangi padişah dönemine aittir?

A-)      III. Selim
B-)      II. Abdülhamit
C-)     Abdülaziz
D-)     Abdülmecit
E-)     V. Murat
18-   1882 ‘de İngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A-)     1869 ‘dan sonra Mısır’ın siyasal ve ekonomik  değerinin artması
B-)    Mısır’ın İngiltere’den aldığı borcu ödeyememesi
C-)    1882 İstanbul Konferansı’nın aldığı kararlar
D-)    Mısır Valisi’nin Fransız yanlısı politikası
E-)    İngiltere’nin kendi haklarını koruma bahanesi

19-    Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması’nın maddelerinden değildir?

A-)    Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu
B-)     Bulgaristan üç bölgeye ayrıldı,
C-)    Bosna-Hersek’in yönetimi Avusturya’ya bırakıldı,
D-)    Kars,Ardahan ve Batum Osmanlıya, Doğu Beyazıt Rusya’ya bırakıldı,
E-)    Girit adası ve Ermenilerin oturduğu Anadolu vilayetlerinde ıslahat yapılması kabul edildi.

20-   Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir hareketlerinden “Turancılık” hareketinin zayıflamasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A-)   Liderlerinin otoriter tavırları
B-)    Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’nda yenilmesi
C-)   Dünya Türklüğünden karşılık görülmemesi
D-)   Partinin ileri gelenleri tarafından yeterince destek görememesi
E-)   Alman desteğinden dolayı tepki görmesi
1  A
2  C
3  C
4  C
5  D
6  E
7  C
8  E
9  C
10  B
11  B
12  C
13  A
14  E
15  D
16  C
17  C
18  C
19  D
20  B

01.Test TARİH - Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

1-   Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde, dağılmayı önlemek için içerde “her alanda ıslahat” yapılırken dışarıda hangi politika takip edilmiştir?

A-)   Osmanlıcılık
B-)   Türkçülük
C-)   Denge politikası
D-)   Yayılmacı
E-)   İstibdat politikası

2-  Osmanlı Devleti’nin  dağılma dönemi hangi  tarihler arasını içermektedir?

A-)  1856 – 1922
B-)  1877 – 1922
C-)  1908 – 1922
D-)  1792 – 1922
E-)  1699 – 1922

3-    Osmanlı Devleti’nde, Fransız İhtilali’nin getirdiği Milliyetçilik, bağımsızlık ve özgürlük  düşüncesi ilk olarak hangi topluluğun özerklik elde etmesini sağlamıştır?

A-)  Yunanlılar
B-)  Bulgarlar
C-)  Arnavutlar
D-)  Ermeniler
E-)  Sırplar

4-   Dağılma döneminde Avrupa devletlerinin Yunanistan’a destek vermelerinin nedeni nedir?

A-)     Fransız ihtilalinin yarattığı adalet düşüncesi
B-)     Yunanlıların eski Yunan uygarlığının mirasçısı olduğu inancı
C-)    Etnik-i Eterya Cemiyeti’nin halkı Osmanlıya karşı kışkırtması
D-)    Osmanlı Devleti’nin Yunanlılara baskı yapması
E-)    Osmanlı Devleti’nin parlemento anlayışını kabul etmemesi.

5-   I.      Yunanistan’a kültürel destek vermişlerdir,

           II.      Osmanlının gücünü kabullenmişlerdir,

          III.      Osmanlı ile barış yapmışlardır,

          IV.      Navarin’de bulunan Osmanlı donanmasını yakmışlardır.

            V.      Osmanlı Devleti’ne tazminat vermeyi kabul  etmişlerdir.

  “Yunan İsyanı”nın Mısır’dan gelen güçlerle bastırılması üzerine Avrupalı devletler ilk iş olarak nasıl bir yol izlemişlerdir?

A-)  Yalnız I 
B-)  I ve II
C-)  II, III ve V
D-)  Yalnız IV
E-)  I ve IV

6-  1798’de Mısır’ı işgal ederek sömürge haline getirmek isteyen Fransa amacına ulaşamamıştır.

Fransa aynı düşüncelerle bir müddet sonra hangi Osmanlı toprağını işgal etmiştir?

A-)    Habeşistan
B-)     Arabistan
C-)   Trablusgarp
D-)      Cezayir 
E-)      Suriye

7-    I.      Kara Yorgi İsyanı

       II.      Patrona Halil İsyanı

      III.      Mehmet Ali Paşa İsyanı

       IV.      Mora İsyanı

         V.      Ermeni İsyanı

Yukarıdaki isyanların hangilerini Rusya desteklememiştir?

A-)   I – II
B-)    II – III 
C-)   IV – V    
D-)   I – V
E-)   II – IV


8-        I.      Sırp İsyanı

           II.      Sened –i İttifak

          III.      Yunan İsyanı

          IV.      Navarin Olayı

           V.      Edirne Antlaşması

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik  sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır?

A-)  I,II,III,IV ve V
B-)  II,I,III,IV ve V
C-)  I,III,II,V ve IV
D-)  I,II,IV,III ve V
E-)  II,I,III,V ve IV

9-
            I.      Cezayir’in Fransa tarafından işgali

           II.      Mısır’ın Fransa tarafından işgali

          III.      İngiltere’nin Mısır’ İşgali

          IV.      Mora isyanı

           V.      Kırım Savaşı

Yukarıdaki gelişmelerin hangisinde Nizam-ı Cedid ordusunun ilk askeri başarısı gerçekleşmiştir?

A-)    I
B-)    II
C-)    III
D-)    IV
E-)    V

10-      I.      Rusya’nın Karadeniz’de güvenliği artmıştır

           II.      II. Mahmut kendisini güvenceye almıştır

          III.      Boğazlar meselesi ortaya çıkmıştır

          IV.      Mehmet Ali Paşa’ya Mısır valiliğinin yanında Suriye valiliği verilmiştir

           V.      Mısır Meselesi geçici olarak çözümlenmiştir.

Yukarıdaki gelişmeler hangi tarihi vesikaların sonucunda ortaya çıkmıştır?

A-)     Edirne Antlaşması – Kütahya Antlaşması
B-)    Mora İsyanı – Kütahya Antlaşması
C-)    Hünkar İskelesi Antlaşması – Balta Limanı Antlaşması
D-)     Kütahya Antlaşması – Hünkar İskelesi Antlaşması
E-)    Balta Limanı Antlaşması – Kütahya Antlaşması


11-        I.      Tanzimat Fermanı

             II.      Islahat Fermanı

            III.      İlk kağıt paranın basılması

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki padişahların hangisi döneminde olmuştur?

A-)    Abdülaziz
B-)   Abdülmecit
C-)   V. Murat 
D-)     II. Abdülhamit 
E-)    II. Mahmut


12-          I.      Bulgarlar

               II.      Rumlar

              III.      Sırplar

               IV.      Boşnaklar

Navarin Olayı hangi azınlığın bağımsızlığını hızlandırmıştır?

A-)    Yalnız  I   
B-)    I ve II
C-)   Yalnız II
D-)    II ve III    
E-)    Yalnız III

13-   Lozan ve Möntrö antlaşmalarında hakimiyetin sınırlandırılıp kaldırılmasına yönelik benzer ilişki aşağıdaki hangi iki antlaşma arasında kurulabilir?

A-)     Sevr – Lozan
B-)    Sevr – Mondros
C-)    Hünkar İskelesi – Londra Sözleşmesi ( 1841 )
D-)    Hünkar İskelesi – Kütahya Antlaşması
E-)    Hünkar İskelesi – Londra Antlaşması ( 1840 )

14-   Rusya Hünkar İskelesi Antlaşması ile boğazlar üzerinde avantaj elde etmiştir.Buna karşılık İngiltere ekonomik çıkarlarına yönelik Osmanlı Devleti ile  hangi antlaşmayı yapmıştır?

A-)    Kütahya      B-)    Paris       C-)    Balta Limanı
D-)    Yaş       E-)    Berlin


15-         I.      Londra Sözleşmesi

              II.      Londra Antlaşması

              III.      Paris Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmalar daha çok aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisinin çıkarlarına göre hazırlanmıştır?

A-) Rusya
B-)  İngiltere 
C-)  Fransa
D-)  Almanya
E-)  Avusturya

16-          I.      Rusya’nın boğazları kontrol etmek istemesi

               II.      Osmanlı Devleti’ndeki Ortodokslara yönelik tehcir

               III.      Rusya’nın Panslavizm politikası

                IV.      Mençikof’un  kutsal yerler sorununa yönelik istekleri

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Kırım Savaşı’nın nedenleri arasında gösterilemez?

A-)    Yalnız I   
B-)   Yalnız II  
C-)   Yalnız III
D-)   Yalnız IV     
E-)   II ve IV

17-  Osmanlı Devleti’ne XIX yy’da  “ Hasta Adam “ yakıştırmasını hangi devlet adamı yapmıştır?

A-)  Napolyon
B-)   Mençikof
C-)  Çar I. Nikola
D-)  Kraliçe Viktorya
E-)  Leopold

18-   “ Şark Meselesi “ deyimi ilk defa nerede hangi devlet adamı tarafından kullanılmıştır?

A-)   1815 Viyana Kongresi’nde Rus Çarı I. Aleksandr
B-)   1878 Berlin Kongresi’nde Rus Çarı I. Nikola
C-)   Paris Barış Konferansı’nda İngiliz Çörçil
D-)   Pars Barış Konferansı’nda ABD Başkanı Wilson
E-)   1815 Viyana Kongresi’nde Fransız III.Napolyon

19-    Aşağıdaki olaylardan hangisi bir Avrupa sorunu şekline getirilmemiştir?

A-)   Arnavutluğun bağımsız oluşu
B-)    Boğazlar Sorunu
C-)  Mısır Sorunu
D-)  Ayestefanos Antlaşması
E-)  Mora İsyanı

1  C   11  D
2  D   12  C
3  E   13  C
4  B   14  C
5  D   15  B
6  D   16  B
7  E   17  C
8  A   18  A
9  B   19  A
10  D

03.Test TARİH - Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

1-              I.        Sened-i İttifak

                 II.        Tanzimat Fermanı

                 III.        Vaka-i Hayriye

Yukarıdakilerden hangilerinde padişahın mutlak otoritesi sınırlandırılmıştır?

A-)    I ve II
B-)    I ve III
C-)    II ve III
D-)    Yalnız III
E-)    I,II ve III

2-         I.        Mekteb-i Harbiye
           II.        Vaka-i Hayriye
          III.        Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye

Yukarıdakilerden hangileri askeri alanla ilgili değildir?

A-)    I ve II
B-)    I ve III
C-)    II ve III
D-)    Yalnız III
E-)    Yalnız I

3-    Bayraktar Mustafa Paşa hangi ocağın kuruluşunda etkili olmuştur?

A-)    Yeniçeri Ocağı
B-)    Nizam-ı Cedit
C-)    Sekban-ı Cedit
D-)    Eşkinci Ocağı
E-)    Mekteb-i Harbiye

4-    Osmanlı tarihinde 1839 – 1876 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?

A-)      II. Mahmut Dönemi
B-)      Abdülmecit Dönemi
C-)    Abdülaziz Dönemi
D-)    Tanzimat Dönemi
E-)    Meşrutiyet Dönemi

5-  
I.         Takvim-i Vakayi gazetesinin çıkarılması

II.       Muhtarlıkların kurulması

III.    Ayanlıkların kaldırılması

IV.     Mekteb-i Harbiye’nin açılması

V.        Müslüman olmayanlara mülk edinme hakkı verilmesi

Yukarıdaki uygulamalardan hangileri II. Mahmut dönemi uygulamalarından değildir?

A-)     Yalnız III  
B-)     III ve IV 
C-)     I,II ve IV
D-)     Yalnız I
E-)     Yalnız V


6-         I.      Yeşilköy Antlaşması

            II.      Edirne Antlaşması

           III.      Paris Antlaşması ( 1856 )

           IV.      Berlin Antlaşması

             V.      Hünkar İskelesi Antlaşması

Yukarıdakilerin hangilerinde Ermenilerle ilgili karar alınmıştır?

A-)      I ve II   
B-)      II ve III
C-)     III ve IV 
D-)     IV ve V
E-)      I ve IV

7-   Osmanlı Devleti ile Rusya hangi antlaşmada işbirliği yapmıştır?

A-)     Paris    
B-)      Berlin  
C-)     Edirne
D-)     Ayestefanos
E-)     Hünkar İskelesi

8-    Aşağıdaki hangi önemli gelişme, Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin gerçekleştirilmesine ortam hazırlamıştır?

A-)     Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
B-)     Ekber ve erşed sisteminin uygulanması
C-)     Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
D-)      Divan-ı Hümayun’un kaldırılması
E-)     Ayanlara maaş bağlanması

9-              I.      Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

                 II.      Müsadere uygulamasının kaldırılması
 
                III.      Sekban-ı Cedit Ocağının kurulması

                IV.      Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi

Yukarıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde özel mülkiyete geçiş aşamalarından biridir?

A-)    Yalnız III
B-)    II ve III
C-)    II ve IV
D-)    I ve III 
E-)    II,III ve IV

10-     I.Mahmut dönemindeki aşağıdaki gelişmelerin hangisinde ilişkilendirme yanlıştır?

A-)     Vaka-i Hayriye–Bektaşi tarikatının yasaklanması
B-)      Müsaderenin kaldırılması-Özel mülkiyetin gelişmesi
C-)     Kanunları hazırlamak için danışma meclisi niteliğinde Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye’nin açılması
D-)      Vergi kaynaklarını belirlemek için mülk yazımı yapılması
E-)    Tanzimat Fermanı’nın ilanı ilk batılılaşma yaşanmıştır

11-    Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat Dönemi padişahları bir arada verilmiştir?

A-)     II. Mahmut – Abdülmecit – Abdülaziz
B-)     Abdülmecit – Abdülaziz – II. Abdülhamit
C-)     Abdülaziz – II. Abdülhamit – V. Mehmet
D-)      Abdülmecit – Abdülaziz - V.Murat
E-)     Abdülmecit – Abdülaziz – V. Mehmet
12-   Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın özelliği değildir?

A-)    Anayasacılığın ilk aşamasıdır,
B-)    İlk anayasamız değildir,
C-)    Hazırlanışında dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa etkili olmuştur,
D-)    Temel amaç Osmanlı Devleti’nin çöküşünü önlemektir,
E-)    Bedelli askerlik uygulamasını getirmiştir.

13-    Osmanlıda I. Meşrutiyet döneminin kısa sürmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A-)      Yasa yapmada son sözün padişaha ait olması
B-)     Ayan meclisi üyelerinin padişah tarafından seçilmesi
C-)     Savaş ve barış yetkilerinin padişahta olması
D-)     Meclisi açma ve kapama yetkisinin padişahta olması
E-)     Toplumun demokrasiyi benimseyememesi

14-    Osmanlı Devleti’nin toplumsal yapısının çeşitli etnik gruplardan oluşması aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini daha çok engellemiştir?

A-)   Millet olgusunun
B-)   Merkeziyetçiliğin
C-)   Ulusal ticaretin
D-)   Kültürel çeşitliliğin
E-)   Hoşgörünün

15-  Osmanlı Devleti’nde kız öğrencilerin eğitimi ilk kez hangi devirde devletin görevleri arasına girmiştir?

A-)    Lâle Devri
B-)    Fetret Devri
C-)    Tanzimat Devri
D-)    Yükselme Devri
E-)    Duraklama Devri

16-  Osmanlı Devleti’nde Sekban-ı Cedit ve Eşkinci adı verilen düzenlemelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A-)     Eyaletlerin yönetimine yeni bir düzen getirmek
B-)    Eğitim ve öğretimde yenilik yapmak
C-)     Devşirme sistemini sürdürmek
D-)    Avrupa hukukundan yararlanmak
E-)    Avrupa usulünde bir ordu kurmak

17-  II. Mahmut döneminde Osmanlı tüccarlarına gümrük kolaylıkları getirilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A-)    Kapitülasyonları kaldırmak
B-)     Yeniliklere taraftar kazanmak
C-)    Bol ve ucuz Avrupa malı getirebilmek
D-)    Avrupa tüccarlarıyla rekabeti kolaylaştırmak
E-)    Yerli malı kullanmayı yaygınlaştırmak

18-  Kanun-i Esasi’ye göre, aşağıdaki kurumlardan hangisinin üyelerini seçme hakkı padişaha aittir?

A-)    Ayan Meclisi’nin
B-)    Meb’usan  Meclisi’nin
C-)    Mahkemelerin
D-)    İl genel meclislerinin
E-)    Siyasal partilerin

19-  Osmanlı Devleti’nde Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı ile Avrupa usulünde ordunun kurulması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?      

A-)    Tanzimat-ı Hayriye
B-)     Sened-i İttifak
C-)    31 Mart Vakası
D-)    Vaka-i Hayriye
E-)    Vaka-i Vakvakiye

20-   Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın özelliklerinden değildir?     

A-)    Yapılacak ıslahatları içerme
B-)    II. Mahmut kendi isteği ile hazırlamıştır
C-)    Batılılaşma hareketi olması
D-)    Halka açıklanmış ve okunmuş olması
E-)    Padişahın üstünde bir güç olduğunu vurgulama

1  A
2  D
3  C
4  D
5  E
6  E
7  E
8  C
9  C
10  E
11  D
12  E
13  D
14  A
15  C
16  E
17  C
18  A
19  D
20  B

32.Test TARİH - Türk Kültür ve Uygarlığı - Osmanlı Dönemi

1-   Kuruluş ve Yükseliş dönemlerinde Osmanlı ekonomisinin dayandığı temel kaynaklar,   aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A-)   Ticaret - Tarım
B-)   Hayvancılık-El sanatları
C-)   Tarım - Savaş gelirleri
D-)   Ticaret - Hayvancılık
E-)   Sanayi – Ticaret
2-   Yunanca,  Bulgarca,  Sırpça,  Macarca ve Arnavutça gibi Avrupa dillerinde, çok sayıda Osmanlıca - Türkçe sözcüğün bulunması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A-)  Uzun süren Osmanlı egemenliğiyle
B-)  Türkçenin Ural - Altay dil ailesinden olmasıyla
C-)  Avrupa dillerinin yetersizliğiyle
D-)  Avrupa'nın feodal - derebey yapısıyla
E-)   Osmanlı edebiyatının gelişmiş olmasıyla

3-     Osmanlı Devlet'inde vergiler ikiye ayrılırdı. Bunlardan bir bölümü gereksinmeler sonucu (örfî) bir bölümü de İslâm hukuku­nun gereği (şeri) olarak alınırdı.

Aşağıdakilerden hangisi gereksinme­ler sonucu alınan örfî vergilerden biri değildir?

A-)  Avarız   
B-)  Darbent
C-)  Cizye  
D-)  Baç
E-)  Yem Hakkı

4-   "Osmanlılarda yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan topraklara Has denirdi."

Aşağıdakilerden hangi görevliye Has verilmezdi?

A-)    Vezir
B-)    Nişancı
C-)   Kazasker
D-)   Beylerbeyi
E-)   Kadı

5-    Osmanlı Devleti toprak dağılım biçimleri arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A-)  Mülk 
B-)  Kaza
C-)  Mukataa
D-)  Vakıf 
E-)  Ocaklık 

6-    Osmanlı Devleti'nde devlet giderlerini ve askerî harcamaları karşılamak amacıyla uygulanan toprak sistemi, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)   Dirlik
B-)   Eyalet
C-)   Devşirme
D-)   Vakıf
E-)   Divan

7-   Osmanlı Toprak yönetimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-)  Toprak genel olarak devletin malıdır.
B-)   Toprağın işletilmesi hakkı reayanındır.
C-)  Reaya toprağı kiraya verebilir.
D-)  Toprağı işleyen kira ve vergi ödemek­le yükümlüdür.
E-)  Toprak gereksinmelere göre bölümlendirilmiştir.

8-  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde tarım üretiminin sürekliliğini sağlamak için alınan önlemlerden biridir?

A-)  Üç yıl işlemeyenin toprağını elinden al­mak
B-)  Köylüden (reaya) alınan vergiyi azalt­mak
C-)  İltizam uygulanmasını yaygınlaştırmak
D-)  Toprakta özel mülkiyeti yaygınlaştır­mak
E-)  Toprağı ihtiyaca göre ektirmek

9-  Osmanlı Devleti'nde yıllık vergi gelirleri eğitim, dinsel ve toplumsal alanlarda hizmet veren kurumlara ayrılan toprak, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Dirlik 
B-)  Ocaklık
C-)  Yurtluk
D-)  Mukataa 
E-)  Vakıf

10-  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Ordusu'nun en önemli ocaklarından biri olan Yeniçeri Ocağı'nın personel (asker) gereksinmesini karşılamakla görevlidir?

A-)    Acemi Oğlanlar Ocağı
B-)    Lâğımcı Ocağı
C-)    Cebeci Ocağı
D-)     Humbaracı Ocağı
E-)    Saka Ocağı

11-  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti ordusundaki askerî ocaklardan biri değildir?

A-)  Humbaracı
B-)  Saka
C-)  Cebeci
D-)   Acemi Oğlanlar
E-)  Mültezim

12-  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda Özel Yönetimli Eyaletler içerisinde sayılamaz?

A-)  Trablusgarb 
B-)  Tunus
C-)  Eflak 
D-)  Mısır 
E-)  Yemen

13-  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde  Özel Yönetimli (Saliyaneli) Eyaletlerin özelliklerinden biridir?

A-)   Toprakları dirliklere verilir.
B-)  Halkı Ortodoks inanışındadır.
C-)  Sancak beyleri tarafından yönetilirler.
D-)  Toprakları iltizama ayrılmıştır.
E-)  Yöneticilerini kendileri seçer

14-  Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi ülke yönetim birimlerinden biridir?

A-)  Yurtluk
B-)  Sancak
C-)  Tımar
D-)  Zeamet  
E-)  Ocaklık

15-  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde Divan üyeleri arasında asaleten yer almaz?

A-)  Vezir   B-)  Kazasker  C-)  Nişancı
D-)  Defterdar  E-)  Müftü

16-  Osmanlı Devleti’nde,   başkent İstanbul’da adalet işlerini yürüten ve Osmanlı padişahlarınca atanan görevli,  aşağıdakilerden hangisidir?

A-)   Başvezir
B-)  Reis’ül Küttap
C-)  Kazasker
D-)  Taht kadısı
E-)  Şehremini

17-  Türk tarihinde veraset yasası, ilk kez Osmanlı hükümdarı I. Ahmet tarafından hazırlanmıştır. Bu yasaya göre, Osmanlı Ailesi erkekleri içinden ekber ve erşed (en büyük ve en akıllı) olanlar hükümdar olacaktır.

Osmanlı ailesi içinde bu özellikte olanların seçimini aşağıdaki güçlerden hangisi yapmıştır?

A-)  Türk halkı
B-)   Eyalet Askerleri 
C-)  Kapıkulu
D-)  Beylerbeyi
E-)  Kazaskerler

18-  Osmanlı Devleti'nde, XV. yüzyıla kadar Divana hükümdar başbakanlık ederdi.

Bu geleneği bozan ve bu görevi oluşturduğu başvezirliğe devreden Osmanlı hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  I. Mehmet (Çelebi)
B-)  II. Mehmet (Fatih)
C-)  I.Bayezit (Yıldırım)
D-)  I. Murat (Hüdavendigâr)
E-)  I. Selim (Yavuz)

19-  Osmanlı ülkesinde Müslüman ve Müslüman olmayan ayrımının en açık olarak görüldüğü alanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Ticaret-Tarım
B-)   Askerlik-Memurluk
C-)  Sanat-Ticaret
D-)  Askerlik-Sanat
E-)  Memurluk-Ticaret

20-  Aşağıdakilerden hangisi yalnızca gayrimüslimlerden alınan vergilerdendir?

A-)  Resmi İspence
B-)  Çift bozan
C-)  Avarız
D-)  Ağnam
E-)  Öşür
 
1  C   18  B
2  A   19  B
3  C   20  A
4  E
5  B
6  A
7  C
8  A
9  E
10  A
11  E
12  C
13  D
14  B
15  E
16  D
17  C