Kpss Cozumlu Soru Bankasi

hakantok hakantok is basvurusu yap hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok Twitter Takipci hakantok iletisim Bilgilerim hakantok Web Sayfasi Yapilir hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok Yerli Arabamiz hakantok hakantok Gida Teroru hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok Aloculara Dikkat hakantok hakantok hakantok Turbeler Turk Starlar hakantok hakantok hakantok hakantok hakantok Nostalji Anilar hakantok Kaybolan Meslekler hakantok Antik Kentler Turizm Tanitimi sehitlerimiz  Kpss Test Kpss Test 2 Gezici Rehber VOLKSWAGEN 1303 Anadol STC Siyaset Yolsuzluk MARKALAR  Kangal  Ek Gelir israil Boykot Otel ik Derin Haber Edebsizlik  Teror Aile ve Evlilk Askerlik-Sehitlik Gundem  Evlenmek istiyorum 444 hakantok Favorite Links 01.Test ANAYASA - Anayasa Hukuku

1-   Aşağıdakilerden hangisi oy hakkına ilişkin ilkelerden biri değildir?

A-)  Genel oy
B-)  Ağırlıklı oy 
C-)  Eşit oy 
D-)  Bireysel oy
E-)  Serbestlik ve gizlilik

2-  Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasının değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir?
A-)  TBMM üye sayısı
B-)  Başkenti Ankaradır
C-)  Resmi dili Türkçe’dir
D-)  Milil marşi “İstiklal Marşı”dır
E-)  Türkiye devleti bir “Cumhuriyet”tir

3-  Siyasi parti guruplarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-)  1982 anayasası grup kurma sayısını 10 milletvekilinden 20 milletvekiline yükseltmiştir.
B-)  siyasi parti grupları üye sayısı oranında Meclis Başkanlık Divanı’na katılırlar
C-)  Siyasi parti gruplarına milletvekillerinden farklı ve öncelikli söz hakkı tanınmıştır
D-)  Bütün siyasi parti grupları anayasa mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptir.
E-)  Seçim için kurulan geçici Bakanlar Kurulu’na siyasi parti gruplarından güçlerine göre üye alınır.

4-  Kanun teklif etme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisi yada hangilerine aittir?
A-)   Başbakan
B-)   Yalnız Bakanlar
C-)  Cumhurbaşkanı
D-)  Yalnız milletvekilleri
E-)  Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri

5-  Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin korunması ile ilgili olarak 1982 Anayasası’nda yer alan ilkelerden biri değildir?

A-)  Dilekçe hakkı
B-)  Kanuni hakim ilkesi
C-)  Suç ve cezaların yasallığı ilkesi
D-)  Kamu görevlilerinin kişilere haksız işlemler sonucu verdikleri zararın devlet tarafından karşılanacağı   ilkesi
E-)  Haksız olarak zarar gören şahısların,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağı ilkesi

6-  Aşağıdaki şahıslardan hangisinin siyasi partilere üye olabilmesi için yasal bir engel bulunmamaktadır?

A-)  Hakim ve Savcılar
B-)   Sayıştay mensupları
C-)  Yüksek öğretim öncesi öğrenciler
D-)  İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri
E-)  Yüksek öğretim elemanları ve öğrencileri

7-  Milli Güvenlik Kurulu hangi tarihte Anayasal bir kurum haline gelmiştir?
A-)  1961
B-)   1971
C-)  1973
D-)  1980
E-)  1982

8-  Anayasa’nın 67 nci maddesinde düzenlenen seçme,seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-)  Seçmen yaşı 18’dir.
B-)  Eşit oy ilkesi geçerlidir.
C-)  Tutuklular oy kullanamaz.
D-)  Askeri öğrenciler oy kullanamaz.
E-)  Seçimler ve halkoylaması;serbest,eşit,gizli ve genel oy ilkelerine göre yapılır.

9-  Mülkiyet hakkı, 1982 Anayasası’nın aşağıdaki bölümlerinin hangisinde düzenlenmiştir.

A-)  sosyal hak ve ödevler
B-)  siyasal hak ve ödevler
C-)  Temel hak ve ödevler
D-)  Genel esaslar
E-)  kişi hak ve ödevleri

10- Atatürk ilkelerinin,Anayasa’ya girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  1924
B-)  1927
C-)  1928
D-)   1930
E-)  1937

11- 1982 Anayasa’sına göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkına sahiptir?

A-)  Askeri öğrenciler
B-)  Silah altında bulunan er ve erbaşlar
C-)  Taksirli suçlardan hüküm giyen hükümlüler
D-)   Kasten işlenen suçlardan hüküm giyen hükümlüler
E-)  Hiçbiri

12- Sosyal devletin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Fırsat eşitliğini sağlamak
B-)  Yargı bağımsızlığını sağlamak
C-)  İdareyi yargısal denetime tabi tutmak
D-)  Hukukun üstünlüğü ilkesini gerçekleştirmek
E-)  Temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak

13-  1982 Anayasası’na göre yakalanan veya tutuklanan kişinin durumunun yakınlarına bildirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sınırlandırılabilir?

A-)   Kamu düzeni
B-)  Milli Güvenlik
C-)  Genel ahlak
D-)  Soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa çıkmasının sakıncalarını önleme
E-)  Hiçbiri

14-  Sosyal güvenlik hakkı Anayasa’nın hangi bölümünde düzenlenmiştir?

A-)  Genel hükümler
B-)  Kişinin hakları ve ödevleri
C-)  Temel haklar ve ödevler
D-)  Siyasi haklar ve ödevler
E-)  Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler

15-  1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden biridir?

A-)  Sendika kurma hakkı
B-)  Kamu hizmetine girme hakkı
C-)  Düzeltme ve cevap hakkı
D-)  Grev hakkı
E-)  Dernek kurma hakkı

16-  1982 Anayasası’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı aşağıdaki nedenlerden hangisi ile sınırlandırılamaz?

A-)   Genel ahlak  
B-)  Kamu düzeni
C-)  Genel sağlık
D-)  Milli egemenlik
E-)  Suç işlenmesinin önlenmesi

17- Siyasi partilerin kurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-)  Siyasi partiler sulh hakiminin izni ile kurulur.
B-)   Siyasi partiler önceden izin almaksızın kurulur.
C-)  Siyasi partiler İçişleri Balkanlığı’nın izni ile kurulur.
D-)  Siyasi parti kurmak için en az 7 milletvekili gerekir
E-)  Siyasi parti kurucusu olabilmek için 30 yaşını ikmal etmiş olmak gerekir.

18- Din ve vicdan hürriyetini ifade eden Anayasa’nin 24 ncü maddesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır. 

A-)  Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretimde okutulan zorunlu dersler arasındadır.
B-)  Din kültürü ve ahlak öğretimi dışında din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteklerine bağlıdır.
C-)  Küçüklerin din eğitimine yasal temsilcinin müdahale etme hakkı yoktur.
D-)  Din kültürü ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin denetimi ve gözetimi altında yapılır.
E-)  İbadet,dini ayin ve törenler Anayasa’nın 14 ncü maddesini ihlal etmemek şartıyla serbesttir.

19-  l 1876 Anayasa’sı

      ll 1921 Anayasa’sı

      lll 1924 Anayasa’sı

      lV 1961 Anayasa’sı

      V 1982 Anayasa’sı

   Yukarıdaki Türk Anayasa’larından hangisi yada hangileri iki meclisli yasama sistemini benimsemiştir?

A-)  Yalnız l
B-)   Yalnız lV
C-)  ll – lll
D-)  l – lV
E-)  l – lll – V

20- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın  başlangıç hükümlerinde ve 2 nci maddesinde benimsenen ilkelerden biri değildir?

A-)  Sosyal Devlet
B-)  Temel hak ve hürriyetler
C-)  İnsan haklarına dayalı devlet
D-)  Laik devlet
E-)  Hukuk devleti

21-  Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir?

A-)  Dilekçe hakkı   
B-)  Lokavt hakkı
C-)  Çalışma hakkI
D-)  Sosyal Güvenlik hakkı
E-)  Toplu iş sözleşmesi hakkı

22- Laiklik kavramıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-)  Din kurallarıyla yönetilmeme
B-)  Devletin tek resmi dininin bulunması
C-)  Din hizmetlerinin bir kamu hizmeti olarak görülmesi
D-)  Devlet ve hukuk kurallarının din kurallarınan arındırılması
E-)  Çoğunluğun benimsediği dinde olmayanlara saygı duyulması

23- 1982 Anayasası’na göre yetkili merciin yazılı emri ile sınırlandırılan haberleşme hürriyetine ilişkin kararın hakimin onayına sunulmasından itibaren ne kadar süre içerisinde açıklanmaması sınırlamayı kendiliğinden ortadan kaldırır?

A-)  24 saat
B-)  48 saat  
C-)  3 gün
D-)  7 gün
E-)  10 gün

24- 1982 Anayasası’na göre haberleşme hürriyeti aşağıdaki nedenlerin hangisine dayanılarak sınırlandırılamaz?

A-)  Kamu düzeni
B-)  Genel sağlık
C-)  Genel ahlak
D-)  Genel seçimler
E-)  Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması

01.TEST - Doğru Cevaplar

1-B
2-A
3-D
4-E
5 E
6-E
7-E
8-C
9-A
10-E
11-C
12-A
13-D
14-E
15-B
16-D
17-B
18-C
19-D
20-B
21-A
22-B
23-B
24-D

02.Test ANAYASA – Vatandaşlık

1- T.B.M.M. tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvetlerin kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde T.C.Anayasası’na göre Silahlı Kuvvetlerin kullanılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A-)  Cumhurbaşkanı
B-)  Başbakan
C-)  Milli Savunma Bakanı
D-)  Genelkurmay Başkanı
E-)  İç işleri bakanı

2-  T.C. Anayasası kaç maddeden oluşmaktadır (Geçici maddeler hariç)?

A-)  167
B-)  173
C-)  175
D-)  177
E-)  197

3-  T.C. Anayasası’nın Genel Esaslar Kısmında yer alan 1 nci maddesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

A-)  Devletin Bütünlüğü
B-)  Cumhuriyetin Nitelikleri
C-)  Devletin Şekli
D-)  Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü
E-)  Devletin yönetim şekli.

4-  T.C. Anayasası kaç kısımdan oluşur?

A-)     4
B-)   5
C-)  6
D-)  7
E-)  8

5- Anayasa'ya göre Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından; aşağıdaki kurallardan hangisine göre atanır?

A-)  T.B.M.M. de salt çoğunluğu sağlayan parti içinden atanır,
B-)  T.B.M.M. üyesi veya dışarıdan istikrarlı bir hükümet kurabilecek kişiler arasından atanır,
C-)  T.B.M.M. içinde grup oluşturan siyasi partilerle görüşmelerden sonra atanır,
D-)  T.B.M.M. üyeleri arasından atanır.
E-)  T.B.M.M üyeleri dışından.

6-  T.C. Anayasasının 1 nci maddesindeki DEVLETIN SEKLININ CUMHURIYET OLDUGU hakkındaki hüküm ile 2 nci maddesindeki CUMHURIYETIN NITELIKLERI ve 3 ncü maddesi hükümleri hakkındaki aşağıdakilerden hangisi DOGRUDUR?

A-)  Cumhurbaşkanı’nın teklifi ve T.B.M.M. nin 2/3'ünün oy çoğunluğu ile değiştirilebilir,
B-)   Değiştirilmez ve değiştirilmesi teklif edilemez,
C-)  T.B.M.M. de görüşmeyi müteakip referandum ile değişebilir,
D-)  Milli Güvenlik Kurulu ve T.B.M.M.nde görüşülmeden değiştirilemez.
E-)  Sadece MGK belirler.

7-  T.C. Anayasasına göre; Aşağıdaki ifadelerden hangisi " Temel Hak ve Hürriyetlerin kötüye kullanılması " kapsamında DEGILDIR?

A-) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesi,
B-) Türk Devletinde dil, irk, din ve mezhep ayırımı yapılması
C-) Grev yahut lokavt yapılması
D-) Anayasa hükümlerinin bir kanunla verilmiş hakların ihlali seklinde yorumlanması.
E-) Hiçbiri

8-  Genelkurmay Başkanının atanması hakkında aşağıdaki cümlelerden hangisi DOĞRUDUR?

A-)  Başbakan tarafından atanır, Cumhurbaşkanınca onaylanır,
B-)  Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır,
C-)  Bakanlar Kurulu tarafından atanır, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır,
D-)  Milli Savunma Bakanı’nın teklifi ve üçlü kararname ile atanır.
E-)  TBMM Başkanı atar.

9-  Genelkurmay Başkanı; Savaşta BASKOMUTANLIK görevini aşağıdakilerin hangisi namına yerine getirir?

A-)  T.B.M.M.
B-)  Cumhurbaşkanı    
C-)  Milli Güvenlik Kurulu
D-)  Bakanlar Kurulu
E-)  Başbakan

10- Cumhurbaşkanının tek basına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Sura kararlarının denetimi hakkında aşağıdakilerden hangisi DOGRUDUR?

A-)  Yargıtay’ın denetimi içindedir.
B-)  Danıştay’ın denetimi içindedir
C-)  Yargı denetimi dışındadır.
D-)   Anayasa Mahkemesince denetlenir.
E-)  AYİM denetler.

11-  Cumhurbaşkanı tarafından aşağıdaki hangi tür kanun, ONAYLANMAYARAK yeniden görüşülmek üzere T.B.M.M. ne geri GÖNDERILMEZ?

A-)  Milletlerarası anlaşmaları onaylayan kanunlar,
B-)  Milli Güvenliği ilgilendiren kanunlar,
C-)  Bütçe kanunları
D-)   Yargıtay’a ilişkin kanunlar
E-)  Danıştayı ilgilendiren kanunlar.

12-  Gensoru önergesi, aşağıdaki şartlardan hangisi sağlandığında verilir?

A-)  Muhalefet partileri milletvekillerinin imzasıyla
B-)  T.B.M.M. salt çoğunluğunun imzasıyla
C-)  Bir siyasi parti grubu adına veya en az 20 milletvekili imzasıyla
D-)  Sadece bir millettekinin imzası
E-)  15 Milletvekili imzası.

13-  BAKANLAR KURULU’NA kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini aşağıdakilerden hangisi verir?

A-)   Anayasa Mahkemesi
B-)  Cumhurbaşkanı
C-)  Milli Güvenlik Kurulu
D-)  T.B.M.M.
E-)  MGK

14-     Anayasaya göre kuvvetler ayırımı neyi ifade etmemektedir?

A-)  Devlet organları arasındaki üstünlük sıralanışını
B-)  Devlet yetkilerinin kullanılmasını
C-)  İş bölümünü
D-)  İşbirliğini
E-)  Sıralaşmayı

15-  Türk Milleti, egemenliğini ne yolla kullanır?

A-)  Kendi eliyle
B-)  Cumhurbaşkanı vasıtasıyla
C-)  Yetkili organları eliyle
D-)  Hükümet vasıtasıyla
E-)  Başkanlık yöntemiyle.

16-  Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin bir unsuru değildir?
A-)   Bakanlar Kurulu       
B-)  T.B.M.M.
C-)  Genelkurmay Başkanı   
D-)  Cumhurbaşkanı
E-)  Adalet Bakanı

17-  Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası gereği T.B.M.M.’ nin görev ve yetkileri içinde YER ALMAZ?

A-)  Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
B-)   Bakanlar Kurulu’nu ve Bakanları denetlemek
C-)  Bütçe kanun tasarılarını görüşmek, kabul etmek
D-)  Milletler arası anlaşmaları onaylamak
E-)  Para basılmasına karar vermek.
18-  1982 tarihli T.C. Anayasa’sının Geçici Hükümler kısmında kaç tane geçici madde yer almaktadır?

A-)  14
B-)  15
C-)  16
D-)  17
E-)  20

19-  1982 Anayasası’na göre yetkili merciin yazılı emri ile bir kimsenin konutuna girip arama yapılması ve eşyalarına el konulması durumunda yetkili merci kararının, ne kadar süre içerisinde hakimin onayına sunulması şarttır?

A-)  Derhal
B-)   24 saat
C-)  48 saat
D-)  3 gün
E-)  4 gün

20-  Aşağıdakilerden hangisi Sosyal ve ekonomik haklardan biridir?

A-)  Dilekçe hakkı
B-)  Mülkiyet hakkı
C-)  Eğitim ve Öğrenim hakkı
D-)  Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
E-)  Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı

02.Test Doğru Cevaplar

1-A 7-C 13-D 19-B
2-D 8-B 14-A 20-C
3-E 9-B 15-C
4-D 10-C 16-B
5-D 11-C 17-D
6-B 12-C 18-C


03.Test ANAYASA - Vatandaşlık

1-  Aşağıdakilerden hangisi 03 10 2001 tarihli anayasa değişiklikleri ile Milli Güvenlik Kurulu üyeliği sıfatını iktisap eden bakanlardan biridir?

A-)  İçişleri Bakanı
B-)  Sağlık Bakanı
C-)  Adalet Bakanı
D-)  Milli Eğitim Bakanı
E-)  Milli Savunma Bakanı

2-  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

A-)  Başbakan
B-)  Cumhurbaşkanı
C-)  Milli Savunma Bakanı
D-)  Genel Kurmay Başkanı
E-)  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu

3-  Aşağıdakilerden hangisi sosyal devleti gerçekleştirme amacına yönelik bir araçtır?

A-)  Fırsat eşitliği ilkesi
B-)  Sosyal güvenlik hakkı
C-)  Yasaların genelliği ilkesi
D-)  Yönetimin hukukla bağlılığı
E-)  Temel hakların güvenceye bağlanması

4-  Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin özelliklerinden biri değildir?

A-)   Siyasal çoğulculuk ilkesi geçerlidir
B-)   Halk adına karar alma yetkisi genel ve eşit oyla seçilen temsilcilere aittir.
C-)  Çoğunluk, yönetim hakkına sahip olup; azınlık, muhalefet özgürlüğüne sahiptir.
D-)  Azınlık, çoğunluk kararına uymak zorunda olup herhangi bir hakkı haiz değildir.
E-)  Özgürlük anlayışı bireysel olup insanların doğuştan haklara sahip oldukları kabul edilir.

5-  Aşağıdakilerden hangisi Meclis komisyonlarından biri değildir?

A-)  Anayasa Komisyonu
B-)  Dilekçe Komisyonu
C-)  Hukuk İşleri Komisyonu
D-)  Adalet Komisyonu
E-)  Çevre Komisyonu

6-  1982 Anayasası’na göre aşağıdaki oylamalardan hangisinin gizli oy ile yapılması zorunlu değildir?

A-)  Güven oylaması
B-)   TBMM Başkanı seçimi
C-)  Cumhurbaşkanı seçimi
D-)  Meclis soruşturma isteminin karara bağlanması
E-)  Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden Milletvekilinin Milletvekilliğinin düşürülmesi.

7- ”Parlamenter Sistem; seçime dayalı ve temsil niteliği olan, parlamentoya karşı sorumlu bir hükümetin bulunduğu, yasama yürütme ilişkisinin esnek kuvvetler ayrımına dayandığı bir siyasal mekanizmadır”

Aşağıdakilerden hangisi bu sistemin bir özelliği olamaz?

A-)  Hükümet, Meclis çoğunluğuna dayanır.
B-)   Bakanlar Kurulu Meclis’e karşı sorumludur.
C-)  Devlet Başkanının siyasal, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
D-)  Yasama ile yürütme arasındaki ilişki işbirliği ve karşılıklı etkileme mekanizmasına dayanır.
E-)  Yürütme iki başlı olup; sorumsuz kanadını Devlet başkanı, sorumlu kanadını Başbakan oluşturur.

8-  Aşağıdakilerden hangisi Sıkıyönetim ilanını gerektiren nedenlerden biri değildir?

A-)  Savaş
B-)  Tabii afet
C-)  Ayaklanma çıkması
D-)  Şiddet harekelerinin yaygınlaşması
E-)  Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün tehlikeye girmesi

9- Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?

A-)  Anayasa
B-)  Kanun
C-)  Tüzük
D-)  Yönetmelik
E-)  Genelge

10-  Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nın da benimsemiş olduğu Meclis Hükümeti sisteminin özelliklerinden biri değildir?

A-)  Bakanlar arasında işbirliği ve dayanışmayı Başbakan sağlar.
B-)  Yürütme organının yasama organı üzerinde herhangi bir yetkisi yoktur.
C-)  Devlet Başkanlığı görevi meclisin seçtiği biri tarafından yine Meclis adına ifa edilir, başkanın görevleri      semboliktir.
D-)   Yürütme görevini üstlenen kurul üyeleri Meclis tarafından seçilir, her Bakan meclise karşı yalnız kendi    etkinliklerinden sorumludur.
E-)  Meclisin üstünlüğü ilkesi vardır, yasama ve yürütme yetkisi Meclis tarafından kullanılır

11-  Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın Cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlamak amacıyla koyduğu kurallardan biri değildir?

A-)  Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin 7 yıl olması
B-)  Bir kişinin iki kez Cumhurbaşkanı seçilememesi
C-)  Cumhurbaşkanının tek başına işlem yapabilmesi
D-)   Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin partisiyle ilişiğinin kesilmesi
E-)  Cumhurbaşkanının göreve başlarken tarafsız davranacağına dair ant içmesi

12-  Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-)  Suçüstü durumlarda dahi sorgulama yapılamaz.
B-)  Yasama dokunulmazlığı salt bir nitelik taşımaz, her zaman kaldırılabilir.
C-)  Siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığıyla ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
D-)  Dokunulmazlık sadece kovuşturma bakımındandır, hukuk davaları ve icra takipleri bu korumanın dışındadır.
E-)  Yasama dokunulmazlığı, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekilinin Meclisten karar alınmadıkça tutulmaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamamasını ifade eder.

13-  Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?

A-)   TBMM
B-)  Cumhurbaşkanı
C-)  Genelkurmay Başkanı
D-)  Bakanlar Kurulu
E-)  Milli Güvenlik Kurulu

14-  Yasa tasarıları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-)  Yasa önerileri Meclis Başkanlığı’na sunulur.
B-)  Tasarıların 1 ay içinde yasalaşması zorunludur aksi halde ”Kadük” sayılır.
C-)  Cumhurbaşkanı uygun bulmadığı yasayı gerekçeli olarak Meclise geri gönderebilir.
D-)  Mecliste kabul edilen yasaların 15 gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanmasıyla yasalaşma işlemi sona erer.
E-)  Yasa önermeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir. Bakanlar Kurulu’nun önerisine “tasarı,”    milletvekillerinin önerisine, “teklif” denir.

15- Anayasa Mahkemesi’nin çalışma düzeni ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.

A-)  İptal kararları geçmişe etkili olarak hüküm ve sonuç doğurur.
B-)  Anayasa Mahkemesi kural olarak salt çoğunlukla karar verir.
C-)  Anayasa mahkemesi, Yüce Divan olarak baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceleyerek karara     bağlar.
D-)  Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup, tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı etkiye sahiptir.
E-)  Anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasi parti davalarında kapatılmaya karar verebilmesi Anayasada öngörülen     ağırlatıcı nisabının gerçekleşmesi şartına bağlıdır.

16-  Anayasa Mahkemesi üyeleri aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından atanır?

A-)   Yargıtay
B-)  Bakanlar Kurulu
C-)  Cumhurbaşkanı
D-)  Danıştay
E-)  Başbakan
 
03.Test Doğru Cevaplar

1-C  8-B  15-A
2-B  9-B  16-C
3-A  10-C
4-D  11-A
5-A  12-A
6-A  13-B
7-D  14-D

04.Test ANAYASA - Vatandaşlık

1-  03 10 2001 tarihli Anayasa değişiklikleriyle Meclis soruşturmasında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir değişiklik yapılmıştır?

A-)  Soruşturmanın kimler hakkında istenebileceği konusunda
B-)  Soruşturma istemi için gerekli olan Meclis üye tam sayısında
C-)  Soruşturma isteminin mecliste görüşülme süresinde
D-)  Soruşturma isteminin karara bağlanma usulünde
E-)  Meclis soruşturma komisyonun teşekkül biçiminde

2-  1982 Anayasa’sına göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkına sahiptir?

A-)  Askeri öğrenciler
B-)  Silah altında bulunan er ve erbaşlar
C-)  Taksirli suçlardan hüküm giyen hükümlüler
D-)  Kasten işlenen suçlardan hüküm giyen hükümlüler
E-)  Hiçbiri

3-    

  l.Adalet Bakanı

  ll. İçişleri Bakanı

  lll. Ulaştırma Bakanı

TBMM, seçimlerin yenilenmesine karar verirse yukarıdaki bakanlardan hangisi yada hangileri görevlerinden alınarak yerlerine bağımsız adaylar atanır?

A-)   Yalnız l
B-)   Yalnız ll
C-)   Yalnız lll
D-)    l - ll
E-)    l - ll -  lll

4-   l.  Anayasa mahkemesinin varlığı

     ll. Yasama ve Yürütme organının düzenlenişi
    lll. Seçmen yaşının belirtilmesi
    lV. Ulus egemenliği ilkesi
     V. TBMM’de seçimle gelmemiş üyelere yer verilmesi
    Vl.Genel oy ilkesinin benimsenmesi

    Yukarıdakilerden hangileri bakımından 1961 Anayasası ile 1982 Anayasa’sı arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır?

A-)   ll – lll – Vl
B-)   ll – lV – V
C-)  lll – V – Vl
D-)  l – lV – Vl
E-)  l – lll – Vl

5-  1961 ve 1982 Anayasa’ları arasında kanun hükmünde kararnamenin düzenlenişi bakımından aşağıdakilerden hangisinde bir farklılık vardır?

A-)  Kanun hükmünde kararnameler yetki yasasına dayanılarak çıkartılır ve yetki yasası; kanun hükmünde    kararnamenin amacının, kapsamının, ilkelerini, yetkiyi kullanma süresini gösterir.
B-)  Bakanlar Kurulu’nun çekilmesi, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi ile belli bir süre için    verilmiş olan yetki sona ermez.
C-)  Anayasa’nın ikinci kısmının, birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel hak ve özgürlükler ile    dördüncü bölümde yer alan siyasi hak ve ödevler kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez.
D-)  Kanun hükmünde kararnameler Resmi Gazete’de yayınlandıkları gün yürürlüğe girer ve aynı gün    Meclise sunulur.
E-)  Kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya uygunluğu, Anayasa Mahkemesi’nce denetlenir.

6-  Aşağıdakilerden hangisi, isteme haklarından biridir?

A-)  Özel hayatın gizliliği
B-)   Haberleşme özgürlüğü
C-)   Eğitim ve öğrenim hakkı
D-)  Düşünce ve inanç özgürlüğü
E-)  Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

7-  Atatürk milliyetçiliği aşağıdaki unsurlardan hangisini ihtiva etmez?

A-)  İnsancıldır
B-)   Irkçılığı reddeder
C-)  Barışçıl ve birleştiricidir.
D-)  Bütünleştiricidir.
E-)  Azınlığa yaşam hakkı tanımaz

8-  Cumhurbaşkanı, Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verirse aşağıdakilerden hangisi istifa etmek zorundadır?

A-)  Başbakan
B-)  Adalet Bakanı
C-)  Tüm Bakanlar Kurulu
D-)  İçişleri Bakanı
E-)  Ulaştırma Bakanı

9-  Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerinden biri değildir?

A-)  Savaş ilanına karar vermek
B-)  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmak
C-)  Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
D-)  Belli koşullar altında kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak
E-)  Yabancı devletlere temsilci göndermek, yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek

10-  Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?

A-)  Genel Kurmay Başkanı’nı atamak
B-)  YÖK üyelerini seçmek
C-)  Devlet Denetleme Kurulu üyelerini azletmek
D-)   Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
E-)  Gerekli gördüğünde Meclis’i toplantıya çağırmak ve yasama yılının ilk günü açılış konuşmasını yapmak

11-  Tüzükler, aşağıdaki mercilerden hangisinin incelemesinde geçirilmek suretiyle çıkarılırlar?

A-)  Sayıştay
B-)  Anayasa Mahkemesi
C-)  Uyuşmazlık Mahkemesi
D-)   Danıştay
E-)  Yargıtay

12-  Din ve vicdan hürriyetini ifade eden Anayasa’nın 24’ncü maddesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır. 

A-)  Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretimde okutulan zorunlu dersler arasındadır.
B-)  Din kültürü ve ahlak öğretimi dışında din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteklerine bağlıdır.
C-)  Küçüklerin din eğitimine yasal temsilcinin müdahale etme hakkı yoktur.
D-)  Din kültürü ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin denetimi ve gözetimi altında yapılır.
E-)  İbadet, dini ayin ve törenler Anayasa’nın 14 ncü maddesini ihlal etmemek şartıyla serbesttir.

13-  Anayasa’mıza göre Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından kabul edilen kanunları ne kadar süre içinde yayınlamak zorundadır?

A-)   10 gün
B-)  15 gün
C-)  20 gün
D-)  30 gün
E-)  1 ay

14-    1982 Anayasası’na göre yetkili merciin yazılı emri ile sınırlandırılan haberleşme hürriyetine ilişkin kararın hakimin onayına sunulmasından itibaren ne kadar süre içerisinde açıklanmaması sınırlamayı kendiliğinden ortadan kaldırır?

A-)  24 saat
B-)  48 saat
C-)  3 gün
D-)  7 gün
E-)  10 gün

15-  Aşağıdakilerden hangisi Meclis soruşturması açılmasını isteme yetkisine sahiptir?

A-)  Bakanlar Kurulu
B-)  Cumhurbaşkanı
C-)  TBMM üye tam sayısının 1/10’u
D-)  Başbakan
E-)  Siyasi parti grupları

16-  1982 Anayasası’na göre haberleşme hürriyeti aşağıdaki nedenlerin hangisine dayanılarak sınırlandırılamaz?

A-)   Kamu düzeni
B-)  Genel sağlık
C-)  Genel ahlak
D-)  Genel seçimler
E-)  Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması

17-  Hükümet, yasalaşmasını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini meclise sunar?

A-)  Yönerge
B-)   Kanun teklifi
C-)  Kanun tasarısı
D-)  Tüzük
E-)  Yönetmelik

18-  1924 Anayasası’na göre uluslar arası antlaşmaları onama yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?

A-)  TBMM
B-)  Başbakan
C-)  Heyet-İ Vükela
D-)  Cumhurbaşkanı
E-)  Hariciye nazırı

04.Test Doğru Cevaplar

1-D
2-C
3-E
4-D
5-B
6-C
7-E
8-C
9-A
10-C
11-D
12-C
13-B
14-A
15-C
16-D
17-C
18-D

05.Test_ANAYASA – Vatandaşlık

1- Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini sona erdiren sebeplerden biri değildir?

A-)  İstifa
B-)  Cumhurbaşkanı seçilme
C-)  Dokunulmazlığın kaldırılması
D-)  Seçim döneminin bitmesi veya seçimin yenilenmesi
E-)  Beyan ve eylemleri ile partisinin kapatılmasına neden olmak

2-  Aşağıdakilerden hangisi TBMM başkanının görev ve yetkilerinden biri değildir?

A-)  Başbakan’a vekalet etmek
B-)  Cumhurbaşkanı’na vekalet etmek
C-)  TBMM’nin kolluk ve yönetim hizmetlerini yürütmek
D-)  Cumhurbaşkanı’na seçimin yenilenmesi konusunda görüş bildirmek
E-)  Geçici bakanlar kuruluna siyasi parti gruplarından alınacak bakan sayısını tespit etmek

3-  Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapar?

A-)  TBMM
B-)  Sayıştay
C-)  Cumhurbaşkanlığı
D-)  Başbakanlık
E-)  Bakanlar Kurulu

4-  1982 Anayasası’na göre temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar aşağıdakilerden hangisine aykırı olamaz?

A-)   Ölçülülük ilkesine
B-)   Demokratik toplum düzenine
C-)  Laik cumhuriyetin gereklerine
D-)  Anayasa’nın sözüne ve ruhuna
E-)  Hepsi

5-  Cumhurbaşkanının, Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi halinde seçimin yapılacağı tarih aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

A-)  Karadan itibaren 7 gün içinde
B-)  Kararı müteakip 45 nci günün sonundan itibaren ilk Pazar günü
C-)  Kararı müteakip günden itibaren 10 uncu ayın ilk Pazar günü
D-)  Yüksek Seçim Kurulu’nun ön gördüğü bir tarihte yapılır
E-)  Yenileme kararını izleyen 90 günden sonraki ilk Pazar günü

6-  Anayasa Mahkemesi, aşağıdaki görevlilerden hangisini Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz?

A-)  Milletvekilleri
B-)   Cumhurbaşkanı
C-)  Bakanlar kurulu üyeleri
D-)  Anayasa Mahkemesi başkanı
E-)  Hakimler ve Savcılar yüksek kurulu üyeleri

7-  Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?

A-)  Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir.
B-)   Kuvvetler ayrılığı benimsenmiştir.
C-)  Meclisin üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.
D-)  Ulusal egemenlik ilkesi benimsenmiştir.
E-) Meclis seçimlerinin 4 yılda bir yapılacağı belirtilmiştir.

8-  Aşağıda belirtilenlerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkına sahiptir?

A-)  Başbakan
B-)  Bakanlar Kurulu
C-)  Siyasi parti grupları
D-)  TBMM üye tam sayısının 1/3’ü.
E-)  TBMM üye tam sayısının 1/5’i
9- Meclis toplanması ve tatili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanıştır.

A-)  Olağan ilk toplantı her yıl ekim ayının ilk günü yapılır.
B-)  Meclis bir yasama döneminde en çok 3 ay tatil yapabilir.
C-)  Olağanüstü toplantıya çağırmada belli bir gündemin varlığı gerekmez.
D-)  Meclisi olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı’na aittir.
E-)  Olağanüstü toplantıya çağırma yetkisini Cumhurbaşkanı kendiliğinden veya Bakanlar Kurulu’nun istemi üzerine      kullanır. Meclis Başkanı ise ya kendiliğinden ya da milletvekillerinin 1/5’inin istemi üzerine kullanır.

10-  Sıkıyönetim ilan etme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?

A-)  Cumhurbaşkanı
B-)  Bakanlar Kurulu
C-)  Genelkurmay Başkanı
D-)   Başbakan
E-)  TBMM

11-  Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilmek için aranan koşullardan biri değildir?

A-)  Askerliğini yapmış olmak
B-)  30 yaşını doldurmuş olmak.
C-)  En az lise mezunu olmak
D-)   Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
E-)  Yüz kızartıcı suçlardan biriyle mahkum olmamak

12-  Meclisin Hükümeti denetleme yollarından iri olan ve belli bir konuda bilgi edinmek maksadıyla yapılan inceleme aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A-)  Soru
B-)  Genel görüşme
C-)  Meclis araştırması
D-)  Gensoru
E-)  Meclis soruşturması

13-  1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gereken kişiler grubunda yer almaz?

A-)   Yaşlılar
B-)  Kadınlar
C-)  Malul ve gaziler
D-)  Sakatlar
E-)  Korunmaya muhtaç çocuklar

14-  TBMM sandalye sayısının yüzde kaçının boşalması durumunda Anayasada öngörülen süre içinde ara seçimlerin yapılmasına karar verilmelidir?

A-)  % 5
B-)  % 8
C-)  % 10
D-)  % 28
E-)  % 30

15-  Aşağıdakilerden hangisi Meclisin hükümeti denetleme yollarından biri değildir?

A-)  Soru
B-)  Meclis araştırması
C-)  Genel araştırma
D-)  Gensoru
E-)  Meclis soruşturması

16-  TBMM’nin, özel bir çoğunluğunun aranmadığı hallerde karar nisabının sağlanmış olabilmesi için en az kaç milletvekilinin olumlu oy kullanmış olması şarttır?

A-) 276  B-) 184  C-) 139  D-) 114  E-) 110

17-  Cumhurbaşkanı’nın seçilme yöntemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-)  Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk iki turda meclis üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu; diğer turlarda meclis üye tam      sayısının salt çoğunluğu aranır.
B-)   4.turda da Cumhurbaşkanı seçilemezse seçime yeni baştan başlanır.
C-)  Seçime Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin dolmasından 30 gün önce; Cumhurbaşkanı makamı boşalmışsa,      bundan 10 gün sonra başlanır ve 30 gün içinde sonuçlandırılır.
D-)  Cumhurbaşkanı 30 gün içinde seçilemezse meclis seçimleri yenilenir.
E-)  Meclis seçimleri yenilenirse süresi biten Cumhurbaşkanı, yeni Cumhurbaşkanı seçilip göreve başlayıncaya kadar      göreve devam eder.

18-
 I.Cumhurbaşkanı

 II. Başbakan

 III. TBMM Başkanı

 IV. Bakanlar

Meclis denetim yollarından biri olan “soru” yukarıdakilerden hangilerine sorulabilir?

A-)  I-II
B-)  II-III
C-)  I-IV
D-)  II-IV
E-)  I-II-III-IV

19-  Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yasama ile ilgili görevlerinden biri değildir?

A-)  Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan emek
B-)   Kanunları yayınlamak, kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek
C-)  Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak.
D-)  Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Meclis İçtüzüğü’nün Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırılığı      gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmak.
E-)  Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
 
05.Test Doğru Cevaplar

1-E
2-A
3-C
4-E
5-D
6-A
7-B
8-E
9-C
10-A
11-C
12-C
13-B
14-A
15-C
16-C
17-B
18-D
19-A
              
06.Test ANAYASA – Vatandaşlık

1-   Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasının ilk maddesidir?

A-)  Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
B-)  Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
C-)  Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
D-)  Hayatta en hakiki mürşit itimdir.
E-)  Adalet mülkün temelidir.

2-    Aşağıdakilerden hangisi Anayasada yer almaz?

A-)  Başlangıç.
B-)  Madde numaraları.
C-)  Geçici maddeler.
D-)  Madde gerekçeleri.
E-)  Madde metinleri

3-  1982 Anayasası toplam kaç maddeden oluşmaktadır?

A-)  145
B-)  193
C-)  188
D-)  183
E-)  190

4-  Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın değiştirilemez maddelerinden biri değildir?

A-)   Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir.
B-)   Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
C-)  Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
D-)  Milli marşı "İstiklal Marşı "dır.
E-)  Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.

5-  1982 Anayasasıyla ilgili olan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-)  Halk oylamasına sunularak kabul edilmiştir.
B-)  Günümüze kadar hiçbir maddesinde değişiklik yapılmamıştır.
C-)  177 madde ve 16 geçici maddeden oluşmaktadır.
D-)  Değiştirilemeyecek hükümler içerir.
E-)  Herkesin, dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep ve benzeri sebeple ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit     olduğunu garanti altına almıştır 177 madde ve 16 geçici maddeden oluşmaktadır.

6-  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden değildir?

A-)  Laik devlet olması,
B-)   Monarşim devlet olması,
C-)  İnsan haklarına saygılı devlet olması,
D-)  Sosyal Devlet olması,
E-)  Hukuk devleti

7-  Aşağıdakilerden hangisi bireylerin, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklarından değildir?

A-)  Haberleşme hürriyeti,
B-)   Konut dokunulmazlığı,
C-)  Düşünce ve kanaat hürriyeti.
D-)  Temel hak ve hürriyetler,
E-)  Din ve vicdan hürriyeti

8-  Egemenlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-)  Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
B-)  Türk Milleti egemenliğini, yetkili organlar eliyle kullanır.
C-)  Egemenliğin kullanılması, bir kişiye, zümreye veya sınıfa terk edilebilir.
D-)  Egemenlik Anayasanın koyduğu esaslara göre kullanılır.
E-)  Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz.
9-  Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biri değildir?

A-)  Herhangi bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanımak.
B-)  Türk milletinin bağımsızlığı ve bütünlüğünü korumak.
C-)  Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak.
D-)  Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak.
E-)  Kişinin temel hak ve hürriyetleri önündeki engelleri kaldırmak.

10-  Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerle ilgili değildir?

A-)  Dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklardır.
B-)  Kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere sorumluluklar yükler.
C-)  Ancak anayasada belirtilen sebeplerle kanunla sınırlanabilir.
D-)   İnsan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler    biçiminde kullanılabilir.
E-)  Kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz.

11-  Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A-)  Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.
B-)  Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı yakınlarına hiçbir şekilde bildirilmez, gizli tutulur.
C-)  Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
D-)   Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
E-)  Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

12-  Grev hakkını tam olarak açıklayan aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin sahip olduğu haktır.

B-)  Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işverenlerin sahip olduğu     haktır.

C-)  İşçi ve işverenlerin, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek    amacıyla sahip oldukları sözleşme yapma hakkıdır.

D-)   Zorla çalıştırılamama hakkıdır.

E-)   Herkesin, dilediği alanda çalışma ve sözleşme yapma hakkıdır

13- İşçi ve işverenlerin, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla sözleşme yapma hakkına ne denir?

A-)   Sendika kurma hakkı,
B-)  Toplu iş sözleşmesi hakkı,
C-)  Çalışma hakkı,
D-)  Grev
E-)  Lokavt.

14-  Aşağıdakilerden hangisinde “vatandaş”ın tanımı verilmiştir?

A-)  Türkiye'de bulunan herkese vatandaş denir.
B-)  Türkiye'de 5 yıldır yaşayan herkese vatandaş denir.
C-)  Türkiye'de doğan herkes vatandaş denir.
D-)  Anne-babası Türk olan herkese vatandaş denir.
E-)  Türkiye'ye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese vatandaş denir.

15-  Bireyler kaç yaşında siyasi parti üyesi olabilirler?

A-)  25 yaşını doldurduğunda,
B-)  20 yaşını doldurduğunda,
C-)  15 yaşını doldurduğunda,
D-)  18 yaşını doldurduğunda,
E-)  17 yaşını doldurduğunda.

06.Test Doğru Cevaplar
1-C
2-D
3-B
4-E
5-B
6-B
7-D
8-C
9-A
10-D
11-B
12-A
13-B
14-E
15-D

07.Test ANAYASA - Vatandaşlık

1-  Milletvekili seçilmeye engel olmayan esas aşağıda hangi maddede verilmiştir?

A-)  40 yaşını doldurmamış olmak,
B-)  En az ilkokul mezunu olmamak,
C-)  Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olmak,
D-)  Kamu hizmetinden yasaklı olmak,
E-)  Hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler.

2-  Seçim zamanı dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verilerek yapılan seçime ne ad verilir?

A-)  Yerel seçim,
B-)  Genel seçim,
C-)  Araseçim,
D-)  Erken seçim,
E-)  Son seçim

3-  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-)  TBMM seçimleri beş yılda bir yapılır,
B-)  Süresi biten milletvekili yeniden seçilemez.
C-)  Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar milletvekili seçilemezler.
D-)  Milletvekili seçilme yaşı 25'dur.
E-)  TBMM seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

4-  Seçimin yenilenmesine karar verildiğinde, meclisin yetkileri nasıl kullanılır?

A-)   Yeni meclis göreve başlayıncaya kadar meclis yetkileri askıdadır,
B-)   Meclis faaliyetleri Cumhurbaşkanı tarafından vekâleten yürütülür,
C-)  İl Genel Meclisi tarafından vekâleten yürütülür,
D-)  Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından vekâleten yürütülür,
E-)  Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

5-  Aşağıdakilerden hangi durumda TBMM seçimlerinin geriye bırakılmasına karar verilebilir?

A-)  Sıkıyönetim,
B-)  Savaş hali,
C-)  Olağanüstü hal,
D-)  Doğal afet,
E-)  Ekonomik kriz.

6-  Seçimlerin ertelenmesi kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

A-)  TBMM,
B-)   Bakanlar Kurulu,
C-)  Kabine,
D-)  Senato,
E-)  Cumhurbaşkanlığı.

7-  Bir ilin veya seçim çevresinin, TBMM'de vekilinin kalmaması durumunda yapılan seçim aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Yerel seçim,
B-) Genel seçim,
C-) Ara seçim,
D-) Erken seçim,
E-) Son seçim.

8-  Bir seçim döneminde an çok kaç defa ara seçime gidilebilir?

A-)   2 kez,
B-)  1 kez,
C-)  3 kez,
D-)  5 kez,
E-)  Ara seçim yapılmaz.

9-  Hangi durumda ara seçim yapılamaz?

A-)  Sıkıyönetim halinde,
B-)  Ekonomik kriz hallerinde,
C-)  Genel seçimlere 1,5 yıl kala,
D-)  Genel seçimlere 2 yıl kala,
E-)  Genel seçimlere 1 yıl kala.

10-  Milletvekili aşağıdaki kurumlardan hangisinin kararı ile görevlendirilebilir?

A-)  TBMM,
B-)  Yüksek Seçim Kurulu,
C-)  Anayasa Mahkemesi,
D-)   Seçim Mahkemesi,
E-)  Danıştay

11-   Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçimle ilgili şikâyet ve itirazları inceleme görevi ile hangi kurum ilgilenir?

A-)  Yargıtay,
B-)  Yüksek Seçim Kurulu,
C-)  Anayasa Mahkemesi,
D-)   Seçim Mahkemesi,
E-)  Danıştay.

12-  Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine hangi mercie başvurulur?

A-)  Yargıtay,
B-)  Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz,
C-)  Anayasa Mahkemesi,
D-)  Seçim Mahkemesi,
E-)  Danıştay.

13-  Milletvekili kimi temsil eder? 

A-)   Seçildiği belgeyi,
B-)  Kendisini seçenleri,
C-)  Seçildiği ili,
D-)  Seçildiği il ve komşu illeri,
E-)  Bütün milleti.

14-  Milletvekili seçilme süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A-)  Adaylık-üyelik-seçim,
B-)  Seçim-adaylık-meclise kayıt yaptırma ve mazbata alma-üyelik,
C-)  Seçim-üyelik-adaylık-ant içme,
D-)  Adaylık-seçim-meclise kayıt yaptırma ve mazbata alma-ant içme-üyelik,
E-)  Seçim-ant içme-adaylık.

15-  Ant içme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-)  TBMM üyeleri, göreve başlarken ant içerler,
B-)  İkinci kez seçilen milletvekili tekrar yemin etmez,
C-)  Ant içme Cumhurbaşkanının önünde yapılır,
D-)  Ant İçme Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılır.
E-)  Ant içme Anayasa Mahkemesinde yapılır.

16-  Milletvekili nerede ant içer?

A-)   TBMM,
B-)  Yüksek Seçim Kurulu,
C-)  Anayasa Mahkemesi,
D-)  Seçim Mahkemesi,
E-)  Danıştay.

17-  Aşağıdakilerden hangisi milletvekili üyeliği ile bağdaşmaz?

A-)  Milletvekilinin yasama çalışmalarına katılması,
B-)   Milletvekilinin partisinin görüşleri dışında meclis kürsüsünde düşüncelerini açıklaması,
C-)  Milletvekilinin Türk Telekomünikasyon Kurumu A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi bulunması,
D-)  Milletvekilinin kanun teklifinde bulunması,
E-)  Milletvekilinin meclis lojmanları dışarısında ev kiralayarak orada ikamet etmesi.

18- Aşağıdakilerden hangisi milletvekili üyeliği ile bağdaşır?

A-)  Milletvekilinin TÜPRAŞ’ TA yönetim kurulu üyesi olması,
B-)  Milletvekilinin ASELSAN'da denelim kurulu üyesi olması,
C-)  Milletvekilinin oğlunun okulunda okul-aile birliği başkanı olması,
D-)  Milletvekilinin Tarım-İş Sendikası'nda yönetim kurulu üye olması,
E-)  Milletvekilinin Kızılay'ın vekilliğini üstlenmesi.

07.Test Doğru Cevaplar

1-B
2-D
3-B
4-E
5-B
6-A
7-C
8-B
9-E
10-A
11-B
12-B
13-E
14-D
15-A
16-A
17-C
18-C

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Test - 2

1-Ermeniler aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Doğu Anadolu’da bir devlet kurma hayallerine kesin olarak son vermek zorunda kalmışlardır?

A-)  Sevr Antlaşmasıyla
B-)  Mudanya Antlaşmasıyla
C-)  Gümrü Antlaşmasıyla
D-)  Moskova Antlaşmasıyla
E-)  Ankara Antlaşmasıyla

2-Londra Konferansının yapılmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  TBMM’nin kurulması
B-)  II. İnönü Savaşı
C-)  I. inönü Savaşı
D-)  Gümrü Barış Antlaşması
E-)  Sakarya Savaşı

3-Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşının sonuçlarından biri değildir?

A-)  Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır
B-)  İtalyanlar işgal ettikleri toprakları terk etmişlerdir
C-)  Fransa ve İtalya İngitere’den kopmuştur
D-)  İngilizler yunanlılara desteklerini azaltmışlardır
E-)  TBMM ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması yapılmıştır

4-Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde kurulan eğitim kurumlarından biridir?

A-)   Millet Mektepleri
B-)   İstanbul Üniversitesi
C-)  Ankara Hukuk Mektebi
D-)  Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
E-)  Köy Enstitüleri

5-Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antan-tı'nın zayıflamasında etkili olmuştur?

A-)  Türkiye'de tek parti yönetiminin bulunması
B-)  İtalya ve Almanya'nın güçlenmesi
C-)  Romanya'nın giderek Alman siyasetini benimsemesi
D-)  Türk - Yunan anlaşmazlığının devam etmesi
E-)  Sovyet Rusya'nın yayılmacı politika izlemesi

6-1924 Anayasasına "Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır" şeklindeki madde hangi tarihte konulmuştur?

A-)  20 Nisan 1924
B-)   10 Nisan 1928
C-)  5 Aralık 1938
D-)  5 Şubat 1937
E-)  14 Mayıs 1950

7-Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasına göre Cumhuriyet Senatosuna üye seçilmek için aranan koşullardan biridir?

A-)  30 yaşını bitirmiş olmak
B-)   Yüksek öğrenim görmüş olmak
C-)  Emekli olmak
D-)  Yüksek dereceli memur olmak
E-)  Aynı yerde 5 yıl ikamet etmiş olmak

8-Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanmasının bastırılması amacıyla çıkarılmıştır?

A-)  Tekalif-i Milliye Emirleri
B-)  Takrir-i Sükun Kanunu
C-)  Hıyanet-i Vataniye Kanunu
D-)  Teşvik-i Sanayi Kanunu
E-)  Tevhid-i Tedrisat Kanunu

9-Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü zaferi sonrasındaki gelişmelerdendir?

A-)  Gümrü Barışı
B-)  Düzenli Ordunun kurulması
C-)  Londra Konferansı
D-)  Sevr Antlaşması
E-)  TBMM'nin açılması

10-Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 1961 Anayasasında yer almıştır?

A-)  Siyasal partilerin kurulması
B-)  Hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
C-)  Birden fazla siyasal partinin kurulmasına olanak tanınması
D-)   Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
E-)  İşçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanınması

11-Aşağıdaki hangi iki ülkenin saldırgan tutumları Türkiye'nin boğazlarla ilgili kaygılarını artırmış ve Montreux Konferansının toplanmasına neden olmuştur?

A-)  Fransa - İngiltere
B-)  ABD - Sovyet Rusya
C-)  İspanya - Portekiz
D-)   Almanya - İtalya
E-)  Japonya - Çin

12-Demokrat Parti'nin iktidarında Nisan 1960'da kurulan Tahkikat Komisyonu aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A-)  Muhalefeti susturmak
B-)  Yeni eğitim kurumları açmak
C-)  Yeni seçim sistemi oluşturmak
D-)  ABD ile ilişkileri geliştirmek
E-)  Atatürk ilkelerini yaygınlaştırmak

13-Lozan Barışında aşağıdaki sorunlardan hangisi çözümlenememiştir?

A-)   Irak sınırı
B-)  Kapitülasyonlar
C-)  Osmanlı borçları
D-)  Azınlıkların durumu
E-)  Savaş tazminatları

14-Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinde yürürlüğe girmiş olan en özgürlükçü ve liberal anayasadır?

A-)  1921 Anayasası
B-)  1924 Anayasası
C-)  1876 Kanun-i Esasisi
D-)  1961 Anayasası
E-)  1982 Anayasası


15-"Ülkedeki üretici konumdaki erkekler askere alınmış. Bunun sonucunda tarım üretimi düşmüştür. Kısıtlı bütçenin çoğu asker masraflarına ayrılmış, yeni gelişen sanayi durmuş ülkede pahalılık ve yokluk başlamıştır."
Bu anlatılan olaylar hangi gelişme sonucu ortaya çıkmıştır?

A-)  Menemen olayı
B-)  I. Dünya savaşı
C-)  Balkan savaşları
D-)  Trablusgarp savaşı
E-)  II. Dünya savaşı

16-Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A-)   TPCF’nin Cumhuriyetçi olması
B-)  TPCF’nin ulusal egemenliğe inanmaması
C-)  TPCF’nin evrim yoluyla değişimin olabileceğine inanması
D-)  TPCF’nin askerlerce kurulmuş olması
E-)  CHP’nin çok partili rejimden yana olmaması

17-Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemal’in İstanbul’da toplanacak Mebuslar Meclisi’ne katılacak vekillerden istediği işlerden biri değildir?

A-)  Felah-ı Vatan Grubunun kurulması
B-)   Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulması
C-)  M.Kemal’in Meclis başkanı seçilmesi
D-)  İşgallerin kesinlikle kabul edilmemesi
E-)  “Türklerin vatanı bir bütündür ve parçalanamaz.” ilkesinin kabul edilmesi

18-TBMM Hükümeti’nin Lozan’a gidecek olan temsilciler kuruluna verdiği yönerge ile kesinlikle ödün verilmemesini istediği iki konu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-)  Azınlıklar-Devlet Borçları sorunu
B-)  Ermeni yurdu - Kapitülasyonlar
C-)  Batı sınırı - Savaş tazminatları
D-)  Boğazlar - Suriye sınırı
E-)  Kapitülasyonlar - Devlet borçları sorunu

19-Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin hükümlerinden biri değildir?

A-)  Türkiye’nin bir savaş durumunda tarafsız olması halinde savaşanların savaş gemilerinin boğazlardan geçemeyecek olması
B-)   Boğazların denetiminin Türklerin başkanlığı altında Uluslar Kurumu tarafından yapılacak olması
C-)  Türkiye’nin bir savaşa girmesi durumunda Boğazları dilediğine açıp-kapamakta özgür olması
D-)  Barışta ve savaşta Karadeniz’de kıyısı olmayan devletlerin Boğazlardan geçirecekleri savaş gemilerine sınırlandırma getirilmesi
E-)  Ticaret gemilerinin Türk denetimi altında serbestçe geçebilecek olması

20-Aşağıdakilerden hangisi 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgalinin doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

A-)  Halkın Osmanlı Hükümetinden umudunu kesmesi
B-)  Cumhuriyete geçiş için gerekli ortamın oluşması
C-)  Mustafa Kemal Paşa’nın haklılığının anlaşılması
D-)  İstanbul’dan Ankara’ya aydın ve asker göçünün başlaması
E-)  Ankara’da yeni bir meclisin toplanması için çalışmaların başlatılmas

21-Aşağıdakilerden hangisi, Birinci İnönü Savaşı sonrası toplanan Londra Konferansı için söylenemez?

A-)  İngilizler dostlarını son kez bu toplantıda bir arada tutabilmiştir

B-)  Anlaşma Devletleri konferansa TBMM ve Osmanlı Hükümeti temsilcilerini birlikte çağırarak Ankara ve İstanbul’u uzlaştırmak istemişlerdir

C-)  Tevfik Paşa, “Söz ulusun gerçek temsilcilerine aittir.” diyerek Türk ulusunu temsil edebilecek tek makamın TBMM olduğunu vurgulamıştır.

D-)  Anlaşma Devletleri, konferansa Ankara temsilcilerini de çağırarak TBMM hükümetini tanıdığını ortaya koymuştur

E-)  Anlaşma Devletlerinin küçük değişiklikler yaptıkları sevr projesini kabul ettirme girişimleri suya düşmüştür

22-1950-1960 dönemi iktidarlarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Dış politikada denge politikası izlemek
B-)  Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek
C-)   Askeri harcamaları kısmak
D-)  Gereksiz fabrikalar açmak
E-)  Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek

23-Aşağıdaki ülkelerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır?

A-)  Yunanistan
B-)  Romanya
C-)  Bulgaristan
D-)  Türkiye
E-)  Yugoslavya

24-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki olaylardan hangisi gerekçe gösterilerek kapatılmıştır?

A-)  Mustafa Kemal'e suikast girişimi
B-)  Menemen olayı
C-)  1929 Dünya Ekonomik krizi
D-)  Şeyh Sait Ayaklanması
E-)  31 Mart Olayı

25- 27 Mayıs 1960 dan sonra anayasa taslağı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmıştır?

A-)  Cumhuriyet Senatosu
B-)  Milli Birlik Komitesi
C-)  Temsilciler Meclisi
D-)  Danışma Meclisi
E-)  Millet Meclisi

26-Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasıyla ilk kez tanınan haklardan biri değildir?

A-)  Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı
B-)  Üniversitelerin özerkleşmesi
C-)  Grev ve toplu sözleşme hakkı
D-)  Anayasa mahkemesinin kurulması
E-)  Yargının her bakımdan bağımsız hale getirilmesi

27-Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükun Döneminde gerçekleşmemiştir?

A-)  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır
B-)  Belli başlı birçok devrim gerçekleştirilmiştir
C-)  Şeyh Sait ayaklanması bastırılmıştır
D-)  Çok partili yaşam kesintiye uğramıştır
E-)  Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur

28-Çerkes Ethem aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek ayaklanmıştır?

A-)  TBMM'nin açılmasına
B-)   Düzenli ordunun kurulmasına
C-)  Heyet-i Temsiliye'nin kurulmasına
D-)  Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasına
E-)  İstanbul'un işgal edilmesine

29-Aşağıdakilerden hangisi Tekalif-i Milliye emirleri içinde yer almaz?

A-)  Binek ve taşıt hayvanlarının yüzde yirmisi orduya teslim edilecekti
B-)  Halkın elinde ne kadar silah ve cephane varsa üç gün içinde orduya verilecekti.
C-)  Öküz ve at arabalarının hepsi orduya verilecekti
D-)  Teknik elemanların hepsi ordu emrine alınacaktı
E-)  Her aile bir takım çamaşır ile birer çift çorap ve çarık hazırlayıp orduya verecekti.

30-Vahdettin'in yurt dışına çıkmasından sonra TBMM aşağıdaki şahıslardan hangisini halife seçmiştir?

A-)  Ömer Faruk efendi
B-)  Abdülmecit Efendi
C-)   Orhan Efendi
D-)  Mehmet Reşat
E-)  Abdülhamit Efendi
   
KPSS Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Testi - 2

1   C
2   C
3   E
4   E
5   C
6   D
7   B
8   B
9   C
10   E
11   D
12   A
13   A
14   D
15   E
16   C
17   A
18   B
19   B
20   B
21   B
22   B
23   C
24   D
25   C
26   A
27   E
28   B
29   C
30   B


Tarih (Atatürkçülük) Yaprak Testi - 13

1-Atatürkçülük'de Türk devletinin Iç ve Dis güvenliginin asagidaki hangi prensibe bagli kalinarak en iyi biçimde saglamlasacagina inanilmaktadir ?

A-)  Milli egemenlik
B-)  Yurtta sulh cihanda sulh
C-)  Dış antlaşmalara taahhüt
D-)  Ülke sinirlarinin tabii arazi arizalarina dayandirilmasi

2-ATATÜRKÇÜ düsüncede Türk devletinin dayandigi esaslardan biri asagidakilerden hangisidir ?

A-)  Tam bağımsızlık
B-)  Harf inkılabı
C-)  Halifeliğin kaldırılması
D-)  Kıyafet İnkılabı

3- ATATÜRK "Milletimi gerçek saadete ulastiracak irfan ordusudur"sözü ile asagidakilerden hangisinin önemini belirtmistir ?

A-)   Ordunun önemini           
B-)  Eğitimin önemini
C-)  Baris ve esenligin önemini
D-)  Okur-yazarligin önemini

4-"Fikri hür,Irfani hür,vicdani hür nesiller yetistirmek" ATATÜRK'ün asagidaki ilkelerden hangisinin geregidir ?

A-)  İnkılapçılık
B-)  Halkçılık
C-)  Laiklik
D-)  Cumhuriyetçilik

5-ATATÜRK "Düsmanlara karsi en kuvvetli silahimiz ekonomide büyüme,saglamlik ve basarimiz olacaktir."derken asagidakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemistir ?

A-)  Ekonomide bagimsizlik
B-)  Ekonomide açik rejimlilik
C-)  Ekonomide insancillik
D-)   Ekonomide kalicilik

6- Türk Silahli Kuvvetleri,Türk Devletinin en önemli müesseselerinden biridir ve millet ile bir bütündür.Atatürk'ün bu kavrami belirten veciz ifadesi asagidakilerden hangisidir?

A-)  Türk ordusu gücünü egitimden alir.
B-)   Türk ordusu Genelkurmay'in emrindedir.
C-)  Türk Silahli Kuvvetleri;Türk birliginin,Türk kudret ve kabiliyetinin,Türk vatanseverliginin çeliklesmis bir ifadesidir.
D-)  Türk Silahli Kuvvetleri her bakimdan güçlüdür ve bunu tüm Dünya'ya ispatlamistir.

7- ATATÜRKÇÜ anlayisli Laik'lik kendi dinlerinden baska dinlere inananlara veya inanmayanlara karsi,inananlarda hosgörüyü gelistirir.Bu anlayisa göre Laiklik;

A-)  Dini inançlarin zamanla azalmasina sebep olur,
B-)  Dinde akilciligi yerlestirir,
C-)  Dinin Devlet düzeni ile müsterek yürümesini saglar,
D-)  Din ve mezhep kavgalarini önler.

8- ATATÜRK'ün "Yurtta sulh,Cihanda sulh"ilkesi asagidakilerden hangisini amaçlamaktadir.

A-)  Her ne olursa olsun baris içinde yasamak,istedigini amaçlamaktadir,
B-)   Ülkenin güvenligini amaçlayan bir baris istemektedir,
C-)  Bazi milletler ile dost geçinmeyi amaçlamaktadir,
D-)   Paktlara katilmak gerektigini ifade etmektedir.

9- ATATÜRK'e göre "Dinamik ideal Türk Devletinin gerçeklestirecegi bir hedefte"Dinamik ideale ulasma asagidakilerden hangisini güçlendirecektir.

A-)  Özel sektörü
B-)  Cumhuriyetçiliği
C-)  Yatırımları
D-)  Silahlı kuvvetleri

10- ATATÜRK asagidaki esaslardan hangisi için"Kayit ve sart yoktur"demistir.

A-)  Çalışkanlık için
B-)  Fedakarlık için
C-)  İlim ve fen için
D-)  Azim ve irade için

11- ATATÜRK "Bir millet ya hür,bagimsiz,canli,yüce bir sosyal topluluk halinde yasayan veya her milleti esaret ve sefalete terk eden egitimdir."ifadeleri ile egitimde asagidaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamak istemistir.

A-)  Laiklik
B-)  Milliyetçilik
C-)   Cumhuriyetçilik
D-)   Devletçilik

12- ATATÜRK'e göre "Dayanisma" asagidaki prensiplerden hangisini ifade eder?

A-)  Herkes kendi için çalismali,      
B-)  Herkes kendi için çalismali
C-)  Biri herkes için çalismali,
D-)  Herkes herkes için çalismali

13-  ATATÜRK "Para her türlü vasitanin üstünde bir var olus silahidir."sözü ile asagidakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemistir ?

A-)  Sermaye ve piyasanin,
B-)  Plan ve bütçenin
C-)   Ekonomik çevrenin,
D-)  Açik rejimciligin

14- Egemenligin kayitsiz sartsiz millette olmasi ilkesi,Türkiye Cumhuriyeti Devletinin asagidaki hangi niteligini yansitir

A-)   Cumhuriyetçilik
B-)  Milliyetçilik
C-)  Devletçilik
D-)  Halkçılık

15- ATATÜRKÇÜLÜK'te asagidakilerden hangisi milli dis politikanin bir unsurudur ?

A-)  Milli sinirlarimizi muhafaza etmek,disaridaki TÜRK'lerle kültürel iliskilerde bulunmak
B-)   Milli politikayi yürütürken her zaman iç teskilati dikkate almak,
C-)  Içinde bulunulan ittifakin gücüne dayanmak,
D-)  Her ne pahasina olursa olsun baris içinde yasamayi istemek,

16- Türkiye'yi DINAMK IDEAL'ine varmaktan EN FAZLA alikoyan kuvvet unsuru asagidakilerden hangisidir ?

A-)   Dış düşmanlar   
B-)  İçimizden çıkması muhtemel hainler
C-)  Aşırı sağ ve sol ideolojiler
D-)  Yetersiz tabii kaynaklar ve ekonomi

17- ATATÜRKÇÜLÜGÜN birlik ve beraberlik yaratma hususundaki ilk temel ilkesi asagidakilerden hangisidir ?

A-)  Bagimsiz mahkemeler
B-)   Inkilapçilik
C-)  Harf Inkilabi    
D-)  Milliyetçilik

18- ATATÜRKÇÜLÜK'de devletin dinamik ideali asagidakilerden hangisidir ?

A-)  Devletin aktif bir politika ile dis ülkeler nezdinde kendini kabul ettirmesidir.
B-)   Din ile devlet islerini ayirmaktir.
C-)  En medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varligini yükseltmektir.
D-)  Seciyesi yüksek bir millet meydana getirmektir.

19- Asagidakilerden hangisi ATATÜRK ilkelerinin tümünü ifade eder ?

A-) Cumhuriyetçilik,Milliyetçilik,Halkçilik,Barisseverlik,Laiklik
B-)  Halkçilik,Milliyetçilik,Cumhuriyetçilik,Laiklik,Devletçilik
C-)  Milliyetçilik,Halkçilik,Cumhuriyetçilik,Devrimcilik,Devletçilik
D-)  Devletçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Cumhuriyetçilik, İnkılapçılık.

20- ATATÜRK?ün Devlet için söylediği ? Kendisine özgü bir kuvvete sahip ? tanımı ile belirtilmek istenen husus aşağıdakilerden hangisidir ?

A-)  Milletin tarihi geçmişidir  
B-)   Egemenlik kavramıdır
C-)  Devlet gücüdür  
D-)  Milliyetçilik

KPSS Yaprak Testi Tarih - 13 Sonuçları

1 B
2 A
3  B
4  D
5 A
6 C
7 D
8 B
9 B
10 C
11 B
12 D
13 A
14 A
15 B
16 B
17 D
18 C
19 D
20 B

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Test - 2

1-Ermeniler aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Doğu Anadolu’da bir devlet kurma hayallerine kesin olarak son vermek zorunda kalmışlardır?

A-)  Sevr Antlaşmasıyla
B-)  Mudanya Antlaşmasıyla
C-)  Gümrü Antlaşmasıyla
D-)  Moskova Antlaşmasıyla
E-)  Ankara Antlaşmasıyla


2-Londra Konferansının yapılmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  TBMM’nin kurulması
B-)  II. İnönü Savaşı
C-)  I. inönü Savaşı
D-)  Gümrü Barış Antlaşması
E-)  Sakarya Savaşı

3-Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşının sonuçlarından biri değildir?

A-)  Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır
B-)  İtalyanlar işgal ettikleri toprakları terk etmişlerdir
C-)  Fransa ve İtalya İngitereden kopmuştur
D-)  İngilizler yunanlılara desteklerini azaltmışlardır
E-)  TBMM ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması yapılmıştır

4-Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde kurulan eğitim kurumlarından biridir?

A-)   Millet Mektepleri
B-)   İstanbul Üniversitesi
C-)  Ankara Hukuk Mektebi
D-)  Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
E-)  Köy Enstitüleri

5-Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antan-tı'nın zayıflamasında etkili olmuştur?

A-)  Türkiye'de tek parti yönetiminin bulunması
B-)  İtalya ve Almanya'nın güçlenmesi
C-)  Romanya'nın giderek Alman siyasetini benimsemesi
D-)  Türk - Yunan anlaşmazlığının devam etmesi
E-)  Sovyet Rusya'nın yayılmacı politika izlemesi

6-1924 Anayasasına "Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır" şeklindeki madde hangi tarihte konulmuştur?

A-)  20 Nisan 1924
B-)   10 Nisan 1928
C-)  5 Aralık 1938
D-)  5 Şubat 1937
E-)  14 Mayıs 1950


7-Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasına göre Cumhuriyet Senatosuna üye seçilmek için aranan koşullardan biridir?

A-)  30 yaşını bitirmiş olmak
B-)   Yüksek öğrenim görmüş olmak
C-)  Emekli olmak
D-)  Yüksek dereceli memur olmak
E-)  Aynı yerde 5 yıl ikamet etmiş olmak

8-Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanmasının bastırılması amacıyla çıkarılmıştır?

A-)  Tekalif-i Milliye Emirleri
B-)  Takrir-i Sükun Kanunu
C-)  Hıyanet-i Vataniye Kanunu
D-)  Teşvik-i Sanayi Kanunu
E-)  Tevhid-i Tedrisat Kanunu

9-Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü zaferi sonrasındaki gelişmelerdendir?

A-)  Gümrü Barışı
B-)  Düzenli Ordunun kurulması
C-)  Londra Konferansı
D-)  Sevr Antlaşması
E-)  TBMM'nin açılması

10-Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 1961 Anayasasında yer almıştır?

A-)  Siyasal partilerin kurulması
B-)  Hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
C-)  Birden fazla siyasal partinin kurulmasına olanak tanınması
D-)   Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
E-)  İşçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanınması

11-Aşağıdaki hangi iki ülkenin saldırgan tutumları Türkiye'nin boğazlarla ilgili kaygılarını artırmış ve Montreux Konferansının toplanmasına neden olmuştur?

A-)  Fransa - İngiltere
B-)  ABD - Sovyet Rusya
C-)  İspanya - Portekiz
D-)   Almanya - İtalya
E-)  Japonya - Çin

12-Demokrat Parti'nin iktidarında Nisan 1960'da kurulan Tahkikat Komisyonu aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A-)  Muhalefeti susturmak
B-)  Yeni eğitim kurumları açmak
C-)  Yeni seçim sistemi oluşturmak
D-)  ABD ile ilişkileri geliştirmek
E-)  Atatürk ilkelerini yaygınlaştırmak

13-Lozan Barışında aşağıdaki sorunlardan hangisi çözümlenememiştir?

A-)   Irak sınırı
B-)  Kapitülasyonlar
C-)  Osmanlı borçları
D-)  Azınlıkların durumu
E-)  Savaş tazminatları

14-Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinde yürürlüğe girmiş olan en özgürlükçü ve liberal anayasadır?

A-)  1921 Anayasası
B-)  1924 Anayasası
C-)  1876 Kanun-i Esasisi
D-)  1961 Anayasası
E-)  1982 Anayasası

15-"Ülkedeki üretici konumdaki erkekler askere alınmış. Bunun sonucunda tarım üretimi düşmüştür. Kısıtlı bütçenin çoğu asker masraflarına ayrılmış, yeni gelişen sanayi durmuş ülkede pahalılık ve yokluk başlamıştır."
Bu anlatılan olaylar hangi gelişme sonucu ortaya çıkmıştır?

A-)  Menemen olayı B-)  I. Dünya savaşı
C-)  Balkan savaşları D-)  Trablusgarp savaşı E-)  II. Dünya savaşı
16-Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A-)   TPCF’nin Cumhuriyetçi olması
B-)  TPCF’nin ulusal egemenliğe inanmaması
C-)  TPCF’nin evrim yoluyla değişimin olabileceğine inanması
D-)  TPCF’nin askerlerce kurulmuş olması
E-)  CHP’nin çok partili rejimden yana olmaması

17-Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemal’in İstanbul’da toplanacak Mebuslar Meclisi’ne katılacak vekillerden istediği işlerden biri değildir?

A-)  Felah-ı Vatan Grubunun kurulması
B-)   Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulması
C-)  M.Kemal’in Meclis başkanı seçilmesi
D-)  İşgallerin kesinlikle kabul edilmemesi
E-)  “Türklerin vatanı bir bütündür ve parçalanamaz.” ilkesinin kabul edilmesi

18-TBMM Hükümeti’nin Lozan’a gidecek olan temsilciler kuruluna verdiği yönerge ile kesinlikle ödün verilmemesini istediği iki konu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-)  Azınlıklar-Devlet Borçları sorunu
B-)  Ermeni yurdu - Kapitülasyonlar
C-)  Batı sınırı - Savaş tazminatları
D-)  Boğazlar - Suriye sınırı
E-)  Kapitülasyonlar - Devlet borçları sorunu

19-Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin hükümlerinden biri değildir?

A-)  Türkiye’nin bir savaş durumunda tarafsız olması halinde savaşanların savaş gemilerinin boğazlardan geçemeyecek olması

B-)   Boğazların denetiminin Türklerin başkanlığı altında Uluslar Kurumu tarafından yapılacak olması

C-)  Türkiye’nin bir savaşa girmesi durumunda Boğazları dilediğine açıp-kapamakta özgür olması

D-)  Barışta ve savaşta Karadeniz’de kıyısı olmayan devletlerin Boğazlardan geçirecekleri savaş gemilerine sınırlandırma getirilmesi

E-)  Ticaret gemilerinin Türk denetimi altında serbestçe geçebilecek olması

20-Aşağıdakilerden hangisi 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgalinin doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

A-)  Halkın Osmanlı Hükümetinden umudunu kesmesi
B-)  Cumhuriyete geçiş için gerekli ortamın oluşması
C-)  Mustafa Kemal Paşa’nın haklılığının anlaşılması
D-)  İstanbul’dan Ankara’ya aydın ve asker göçünün başlaması
E-)  Ankara’da yeni bir meclisin toplanması için çalışmaların başlatılması

21-Aşağıdakilerden hangisi, Birinci İnönü Savaşı sonrası toplanan Londra Konferansı için söylenemez?

A-)  İngilizler dostlarını son kez bu toplantıda bir arada tutabilmiştir

B-)  Anlaşma Devletleri konferansa TBMM ve Osmanlı Hükümeti temsilcilerini birlikte çağırarak Ankara ve İstanbul’u uzlaştırmak istemişlerdir

C-)  Tevfik Paşa, “Söz ulusun gerçek temsilcilerine aittir.” diyerek Türk ulusunu temsil edebilecek tek makamın TBMM olduğunu vurgulamıştır.

D-)  Anlaşma Devletleri, konferansa Ankara temsilcilerini de çağırarak TBMM hükümetini tanıdığını ortaya koymuştur

E-)  Anlaşma Devletlerinin küçük değişiklikler yaptıkları sevr projesini kabul ettirme girişimleri suya düşmüştür
22-1950-1960 dönemi iktidarlarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Dış politikada denge politikası izlemek
B-)  Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek
C-)   Askeri harcamaları kısmak
D-)  Gereksiz fabrikalar açmak
E-)  Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek

23-Aşağıdaki ülkelerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır?

A-)  Yunanistan
B-)  Romanya
C-)  Bulgaristan
D-)  Türkiye
E-)  Yugoslavya

24-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki olaylardan hangisi gerekçe gösterilerek kapatılmıştır?

A-)  Mustafa Kemal'e suikast girişimi
B-)  Menemen olayı
C-)  1929 Dünya Ekonomik krizi
D-)  Şeyh Sait Ayaklanması
E-)  31 Mart Olayı

25- 27 Mayıs 1960 dan sonra anayasa taslağı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmıştır?

A-)  Cumhuriyet Senatosu
B-)  Milli Birlik Komitesi
C-)  Temsilciler Meclisi
D-)  Danışma Meclisi
E-)  Millet Meclisi

26-Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasıyla ilk kez tanınan haklardan biri değildir?

A-)  Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı
B-)  Üniversitelerin özerkleşmesi
C-)  Grev ve toplu sözleşme hakkı
D-)  Anayasa mahkemesinin kurulması
E-)  Yargının her bakımdan bağımsız hale getirilmesi

27-Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükun Döneminde gerçekleşmemiştir?

A-)  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır
B-)  Belli başlı birçok devrim gerçekleştirilmiştir
C-)  Şeyh Sait ayaklanması bastırılmıştır
D-)  Çok partili yaşam kesintiye uğramıştır
E-)  Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur

28-Çerkes Ethem aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek ayaklanmıştır?

A-)  TBMM'nin açılmasına
B-)   Düzenli ordunun kurulmasına
C-)  Heyet-i Temsiliye'nin kurulmasına
D-)  Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasına
E-)  İstanbul'un işgal edilmesine

29-Aşağıdakilerden hangisi Tekalif-i Milliye emirleri içinde yer almaz?

A-)  Binek ve taşıt hayvanlarının yüzde yirmisi orduya teslim edilecekti
B-)  Halkın elinde ne kadar silah ve cephane varsa üç gün içinde orduya verilecekti.
C-)  Öküz ve at arabalarının hepsi orduya verilecekti
D-)  Teknik elemanların hepsi ordu emrine alınacaktı
E-)  Her aile bir takım çamaşır ile birer çift çorap ve çarık hazırlayıp orduya verecekti.

30-Vahdettin'in yurt dışına çıkmasından sonra TBMM aşağıdaki şahıslardan hangisini halife seçmiştir?

A-)  Ömer Faruk efendi
B-)  Abdülmecit Efendi
C-)   Orhan Efendi
D-)  Mehmet Reşat
E-)  Abdülhamit Efendi
 
1   C
2   C
3   E
4   E
5   C
6   D
7   B
8   B
9   C
10   E
11   D
12   A
13   A
14   D
15   E
16   C
17   A
18   B
19   B
20   B
21   B
22   B
23   C
24   D
25   C
26   A
27   E
28   B
29   C
30   B

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Test - 1

1-Hangi dönemde bütün yurttaşların devlet gücü üzerinde hakkı olduğu görüşü ortaya çıkmıştır?

A-)  Feodalite dönemi
B-)  Aydınlanma çağı
C-)  Liberal dönem
D-)  Hellenistik dönem
E-)  Orta Çağ

2-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın gerileme nedenlerinden biri değildir?

A-)  Coğrafi keşifler
B-)  Kapitülasyonlar
C-)  Toprak sisteminin bozulması
D-)  Yeterli derecede sermayenin olmaması
E-)  Fransız ihtilali

3-Aşağıdakilerden hangisi III. Selim dönemi ıslahatlarındandır?

A-)  Humbaracı ocağının açılması
B-)  Tımar sisteminin kaldırılması
C-)  Yeniçeri Ocağının kaldırılması
D-)  Nizam-ı Cedid ocağının kurulması
E-)  Mahkemelerin halka açık hale getirilmesi

4-Osmanlıdaki ıslahatların temel amacı ne olmuştur?

A-)   Halkın yaşam seviyesini yükseltmek
B-)   Rejim değişikliği sağlamak
C-)  Halka özgürlükler vermek
D-)  Devleti parçalanmaktan kurtarmak
E-)  Eğitim seviyesini yükseltmek

5-Amerika Birleşik Devletlerini I. Dünya Savaşına girmeye iten neden aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Bolşeviklerin Rusyayı savaştan çekmeleri
B-)  Almanların Amerika Birleşik Devletleri gemilerine saldırmaları
C-)  Almanların Atlas Okyanusunda üstünlüğünü yitirmeleri
D-)  Japonların ABD Limanlarına saldırmaları
E-)  Osmanlı Devletinin savaşa girmesi

6-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya toprakları üzerinde kurulmuş devletlerden biri değildir?

A-)  Polonya
B-)   Yugoslavya
C-)  Romanya
D-)  Macaristan
E-)  Çekoslavakya

7-Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliyenin Kurtuluş Savaşına sağladığı yararlardan biri olarak düşünülemez?

A-)  Düşmanı oyalama ve yıpratma
B-)   Düşmanı yurttan atma
C-)  Düzenli ordunun kurulması için gerekli zamanı yaratma
D-)  İç ayaklanmaları önleme
E-)  Kitlelere direniş ruhunu aşılama

8-Kurtuluş Savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?
A-)  Misak-ı Milli belgesiyle
B-)  Amasya Genelgesiyle
C-)  Sivas kongresi kararlarıyla
D-)  Erzurum kongresi kararlarıyla
E-)  İlk TBMM kararlarıyla
9-İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Derneği tarafından 17-19 Mart 1919 tarihinde düzenlenen Büyük İzmir Kongresi’nde aşağıdakilerden hangisi geliştirilmiştir?

A-)  Yeni bir devlet fikri
B-)  İşgallere karşı direnmeme anlayışı
C-)  Redd-i İlhak düşüncesi
D-)  Cumhuriyet düzenine geçme girişimi
E-)  Laik ve çağdaş bir devlet anlayışı

10-Aşağıdakilerden hangisi devrimin özelliklerinden biri değildir?

A-)  Bütün devrimlerde zorlama unsuru vardır
B-)  Devrimlerde hazırlık süreci vardır
C-)  Devrimin ön aşaması ihtilaldir
D-)   Devrim topyekün değişmeyi ifade eder
E-)  Devrimin amacı devleti güçlendirmektir

11- Devlet yapısının çeşitli alanlarda işlerliğini yitirmesi sonucu yapılan düzeltimlere ne ad verilir?

A-)  Evrim
B-)  Devrim
C-)  Islahat
D-)   Darbe
E-)  İhtilal

12-Eski Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Çin’in saldırıları
B-)  Bölgenin coğrafi durumu
C-)  Devletin geleneklere göre kardeşler arasında ortaklaşa yönetilmesi
D-)  Türklerin boylar halinde yaşamaları
E-)  Göktanrı anlayışının var olması

13-M. Kemal hangi olay öncesinde tüm resmi görevinden istifa etmiştir?

A-)   Amasya Görüşmesi
B-)  Amasya Tamimi
C-)  TBMM’nin açılması
D-)  Erzurum Kongresi
E-)  Sivas Kongresi

14-Aşağıdakilerden hangisinde milli güçlerin birleştirilmesine karar verilmiştir?

A-)  Erzurum Kongresi
B-)  Sivas Kongresi
C-)  Amasya Genelgesi
D-)  Amasya Görüşmesi
E-)  Son Osmanlı Mebusan Meclisi
15-
  I.   Havza Genelgesi
 II.   Erzurum Kongresi
III.   Amasya Görüşmesi
 IV.  Amasya Genelgesi
 V.   Sivas Kongresi

Adı geçen olayların tarihsel sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-)  I, II, III, IV, V
B-)  I, IV, II, V, III
C-)  I, IV, II, III, V
D-)  IV, II, I, V, III
E-)  IV, I, III, V, II

16-Kars-Ardahan-Batum ve Batı Trakya ile ilgili olarak Osmanlı meclisinde hangi karar alınmıştır?

A-)   Halkoyu ile milli sınırlara katmak
B-)  Barış görüşmeleriyle geri almak
C-)  Savaşarak işgalden kurtulmasını sağlamak
D-)  Milli kuvvetleri harekete geçirmek
E-)  Halka silah yardımında bulunmak

17-

I.   Müdafaa-i Hukuk grubu oluşturmak
II.  Mustafa Kemal’i başkan seçmek
III. Misak-ı Milli kararlarını kabul ettirmek

Yukarıdaki esaslar hangi toplantıya katılacak olanlara görev olarak verilmiştir?

A-)  Birinci TBMM’ye
B-)   Sivas Kongresine
C-)  Erzurum Kongresine
D-)  Balıkesir-Alaşehir Kongrelerine
E-)  Son Osmanlı Mebuslar Meclisine

18-TBMM’ni Osmanlı Meclis-i Mebusan’dan ayıran en önemli özellik nedir?

A-)  Zor şartlar altında toplanması
B-)  İstanbul Hükümetine karşı çıkması
C-)  Antlaşma Devletleri tarafından olumsuz karşılanması
D-)  Ulusal bir nitelik taşıması
E-)  İstanbul’da açılmamış olması

19-Düzenli ordu içine girmek istemeyerek ayaklanan Çerkez Ethem birliklerine ne ad verilir?

A-)  Kuvayi inzibatiye
B-)   Yıldırım Orduları
C-)  Hareket Ordusu
D-)  Felah-ı Vatan
E-)  Kuvayi Seyyare

20-Düzenli ordunun kurulmasının şart olduğu hangi olay ile ortaya çıkmıştır?

A-)  Yunan saldırısı karşısında kuva-i milliyenin tutunamaması
B-)  Misak-ı Millinin ilanı ile
C-)  Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılması ile
D-)  Sevr Barışının imzalanması ile
E-)  Çerkez Ethem’in ayaklanması ile

21- Aşağıdakilerden hangisi 1909 Anayasa değişikliği ile meydana gelen farklılıklardan değildir?

A-)   Siyasal partilerin kurulması döneminin açılması
B-)  Yargı güvensizliği yaratan hükmün kaldırılması
C-)  Meclis-i Mebusan’ın yetkilerinin daraltılması
D-)  Hükümetin meclise karşı sorumluluğunun kabul edilmesi
E-)  Padişahın yasama yetkisinin daraltılması

22-Osmanlı Devleti’nde memurların “kul” statüsünden çıkartılarak, can ve mallarının güvence altına alınması, onlara düzenli aylıkların bağlanması hangi padişah zamanında gerçekleştirilmiştir?

A-)  II.Mahmut
B-)  III.Selim
C-)   IV.Mustafa
D-)  Abdülmecit
E-)  II. Abdülhamit

23-Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın askeri hükümlerinden biri değildir?

A-)  Gereken miktar dışında Osmanlı ordularının terhis edilmesi
B-)  Bütün savaş gemileri, cephane, silah ve toplara el konulması
C-)  Bütün savaş tutsaklarının Ermeniler hariç serbest bırakılması
D-)  İran ve Kafkasya’ya giren Osmanlı birliklerinin geri çekilip dağıtılması
E-)  Anadolu dışındaki Osmanlı birliklerinin bölgelerindeki Anlaşma devletleri komutanlarına teslim olması

24-Yurtseverlerin tek amaç çevresinde toplanabileceklerinin kamuoyuna ilk kez gösterilmesi aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

A-)  Alaşehir Kongresi
B-)  Amasya Genelgesi
C-)  Amasya Görüşmesi
D-)  Sivas Kongresi
E-)  Erzurum Kongresi

25-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Heyet-i Temsiliye’nin çalışmalarını sona erdirmiştir?

A-)  Kuvayı Milliye’nin birleşmesi
B-)  İstanbul’un işgal edilmesi
C-)  Osmanlı Mebusan Meclisi’nin basılması
D-)  Büyük Millet Meclisi’nin açılması
E-)  Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması

26-Osmanlı Devleti içinde etnik grupların federasyona benzer bir sistem içinde yaşamasını savunan siyasal düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Kişisel girişim ve yerinden yönetim
B-)  Türkçülük
C-)  Osmanlıcılık
D-)  Turancılık
E-)  İslamcılık

27- Türk Devrimini diğer devrimlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Kendinden önceki devrimlerden esinlenmemesi
B-)  Egemenlik ile bağımsızlık savaşının birlikte yürütülmesi
C-)  Geçmişten gelen bir fikir tabanının olmaması
D-)  Zorlayıcılık öğesinin sürekli canlı tutulması
E-)  Salt bir öndere dayanması

28-Erzurum kongresi öncesi kenti örgütlenmeye iten neden aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Ermeni tehlikesinin yaklaşması
B-)   Kuvay-ı Milliye hareketinin güçlenmesi
C-)  Erzurumun işgal edilmemiş olması
D-)  Yunanlıların İzmir’i işgali
E-)  İtalya’nın Antalya ve çevresini işgal etmesi

29-İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Devlet yönetimini tamamiyle ele geçirdiği olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  31 Mart Vakası
B-)  Balkan Savaşları
C-)  I. Meşrutiyet
D-)  Babıâli Baskını
E-)  Trablusgarp Savaşı

30-Katılanlar açısından bölgesel, kararları yönünden ulusal nitelik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Balıkesir Kongresi  B-)  Alaşehir Kongresi C-)   Erzurum Kongresi
D-)  Sivas Kongresi  E-)  Nazilli Kongresi

KPSS Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Testi – 1

1  B
2 D
3  D
4  D
5  B
6  C
7  B
8  B
9  C
10  E
11  C
12  C
13  D
14  B
15  B
16  A
17  E
18  D
19  E
20  A
21  C
22  A
23  C
24  E
25  D
26  A
27  B
28  A
29  D
30  C

                                                         
Tarih (Atatürkçülük) Yaprak Testi – 12

1-“En büyük askerlik, çeşitli ihtimalleri çok iyi hesap ederek görüneni süratle uygulamaktır.”

     Atatürk’ün askerlik için istediği bu sözler aşağıdaki kavramlardan hangisinde EN UYGUN biçimde açıklanmaktadır?

A-)  Akılcılık
B-)  Liderlik
C-)  Gerçekçilik
D-)  Kararlılık

2-Atatürk’e göre siyasi partilerde görev alacak kişilerde bulunması gereken EN ÖNEMLİ özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Milli egemenlik ve çoğunluk esasına inanmak.
B-)  Laik, Cumhuriyetçi, Milliyetçi ve samimi olmak.
C-)  Cumhuriyetin faziletlerine inanmak.
D-)  Milli iradeye ve cumhuriyet ilkelerine bağlı kalmak.

3- “Herşey kanun  yapmaktan ibaret değildir. Aksine herşey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren daima karar verenden daha kuvvetlidir.”

Atatürk, bu sözleriyle aşağıda belirtilen kuvvetlerden hangisini vurgulamaktadır?

A-)   Yanlızca Yargı
B-)  Yalnızca Yasama
C-)  Yasama ve Yürütme
D-)  Yürütme ve Yargı

4-“Devlet belirli bir arazide yerleşmiş ve kendine özgü bir kuvvete sahip kişilerin bütününden oluşur.”

Atatürkçülük te yukarıdaki şekliyle açıklanan “devlet” kavramı içindeki “kendine özgü bir kuvvete sahip” tanımı ile belirtilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Kamu düzeni
B-)  Sosyal yapı
C-)  Egemenlik
D-)  Sosyal güç

5-“Türk! Övün , Çalış, Güven” özdeyişi Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasını sağlamıştır?

A-)  Milliyetçilik
B-)  Cumhuriyetçilik
C-)  Halkçılık
D-)   İnkılapçılık

6- Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü ulusal dış politikanın unsurlarından OLAMAZ?

A-)  Ulusal sınırlar içinde kalmak
B-)   Ulusal politikayı yürütürken her zaman iç örgütü dikkate almak
C-)  Her şeyden önce ulusal güce dayanmak
D-)  Diğer devletlerin iç politikalarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmek

7- Atatürkçülügün birlik ve beraberlik yaratma hususundaki ilk temel ilkesi ;

A-)  Halkçılıktır
B-)  Milli egemenlik
C-)  Cumhuriyetçiliktir.
D-)  Milliyetçiliktir

8- Atatürk’ün “ Biz, ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. “ ifadesi hangi ilkesinin dayandığı temellerden birini göstermektedir ?

A-)  Devletçilik
B-)   Laiklik
C-)  Halkçılık
D-)   Cumhuriyetçilik

9- Atatürkçülük’te “ Eğitim sistemi milli olmalıdır “ ifadesiyle kastedilmek istenen husus aşağıdakilerden hangisidir ?

A-)  Milli eğitim sistemi, Atatürk ilkelerini benimseyip uygulamalidir.
B-)  Milli egitim sistemi,demokratik olmalidir.
C-)  Okullarda milli kültür ve Türkiye cografyasi mutlaka islenmelidir.
D-)  Milli egitim sistemi bagimsiz olmalidir.

10- Atatürkçülük'te millet kavraminin olusmasi için üç ana faktör vardir,bunlar;

A-)  Din,cografya ve ahlak birligidir.
B-)  Sanat,tarih ve din birligidir.
C-)  Şuur,Cumhuriyet ve duygu birligidir.
D-)  Dil,kültür ve ülkü birligidir.

11- Atatürkçülük,Türk kültürünün gelistirilmesi ve yükseltilmesinde tarih konusuna özel bir önem verir.Bunun sebebi asagidakilerden hangisidir ?

A-)  Milli egitimi daha ileri seviyeye ulastirmaktir.
B-)  Ortak yasanmis bir tarihin,bir milletin olusmasinda etkin bir faktör olmasidir.
C-)   Milli birlik ve beraberligi saglamaktir.
D-)   Tarihten ders almaktir.
12- Milletimiz kesin ve gerçek kurtulusa kavusabilmek için iki ilkeye dayanmanin farz ve sart oldugunu anladi; büyük ve açik görüslerle anladi.O ilkelerden birincisi,...................ifade ettigi temel ruhtur. Atatürk'ün yukaridaki vecizesinde bos birakilan yeri asagidakilerden biri ile tamamlayiniz?

A-)  Misak-i Milli'nin
B-)  Milli egitimin
C-)  19 Mayis 1919'un
D-)  Büyük millet meclisinin

13-  "Zafer,zafer benimdir diyebilenindir.Basari,basaracagim diye baslayanin basardim diyebilenindir."
Atatürk bu vecizesinde asagidakilerden hangi temayi islemistir ?

A-)  Kararlılık
B-)  İnsan gücü
C-)   Moral
D-)  İnsiyatif

14- Atatürk,yeni Türk devleti'nin temelini attigi günden itibaren çagdas medeniyet       seviyesine ulastiracak Milli egitim sistem ve kurumlarini arastirmaya baslamistir.Bunun ilk kaniti ;

A-)   Harf devrimidir
B-)  Milli egitim surasinin toplanmasidir.
C-)  Tekke ve zaviyelerin kapatilmasidir.
D-)  Yeni okullarin açilmasidir.

15- Atatürk'ün "Türk,övün,çalis,güven"özdeyisi Türk Milletine..............giden en önemli anahtardir. Yukaridaki boslugu asagidakilerden biri ile tamamlayiniz.

A-)  Milliyetçilik
B-)   Kendine güven
C-)  Başarı yollarını
D-)  Halkçılığı

16- Atatürk'ün "Her vatandasin arzu ettigini yapmasini düsünmek hayalperestliktir. Yapilacak sey herkesin arzularinin toplaminin ortalkamasi olabilir"vecizesi onun hangi düsüncesini yansitir.

A-)   Kanuna uyma
B-)  Liberallik
C-)  Hoşgörü
D-)  Gerçekçilik

17- Atatürkçülük güçlü devleti öngörmektedir.Aasagidakilerden hangisi güçlü devlet ilkesinde temel unsurdur ?

A-)  Tam bagimsizlik ve milli egemenlik
B-)   Sportif faaliyetlerde önde olmak
C-)  Vatan topraklarinin büyüklügü ve bütünlügü
D-)  Sosyal dayanisma ve egitimde millilik

18- Atatürkçülügün ön gördügü "Cumhuriyet Egitimi" asagidakilerden hangisidir ?

A-)  Yaygin ve devletçi bir egitimdir.
B-)   Yaygin ve Inkilapçi bir egitimdir.
C-)  Yaygin,demokratik ve halkçi bir egitimdir.
D-)  Yaygin,milliyetçi ve mukaddesatçi bir egitimdir.

19- Atatürk'e göre "Egitimin basarili olmasi"asagidakilerden hangisinin degerine baglidir ?

A-) Okulun
B-)  Öğrencinin
C-)  Öğretmenin
D-)  Velilerin

20- Atatürkçü görüste kisiler,hak ve hürriyetlerini kullanirken asagidakilerden hangisine uymak zorundadirlar ?
A-)  Kendi iradesine,kisisel çikarina
B-)   Toplum iradesine,toplum çikarina
C-)  Bilim ve teknolojiye
D-)  Kendi iradesine ailesinin çikarina
 
1  A
2  B
3  D
4  C
5  A
6  D
7  D
8  B
9  B
10  D
11  B
12  A
13  A
14  B
15  C
16  D
17  A
18  C
19  C
20  B

16.Test TARİH - Atatürk İlke İnkılapları

1-   Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, Osmanlı Devleti'ndeki yapının tersine kadınlara millet
       vekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

      Bu   hak,  aşağıdaki  temel   ilkelerden hangileri ile ilgilidir?

A-)   Devletçilik-Bağımsızlık
B-)   Bağımsızlık-Özgürlük
C-)   Özgürlük - Ulusçuluk
D-)   Ulusçuluk - Laiklik
E-)   Lâiklik - Ulusal egemenlik

2-  Atatürk, Bağımsızlık ilkesini aşağıdakilerden hangisinde titizlikle uygulamıştır?

A-)    Dış politik ilişkilerde
B-)    Millî Eğitim ilkelerinin belirlenmesinde
C-)    Ekonominin canlandırılmasında
D-)    Devlet yapısının lâikleştirilmesinde
E-)    Çok partili rejim denemelerinde

3-    Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Batılılaşma amacına yönelik devrimlerden biri değildir?

A-)    Ölçülerde değişiklik
B-)    Soyadı Yasası
C-)    Takvim yılının değiştirilmesi
D-)    Giysilerde değişiklik
E-)    Türk Dil Kurumu'nun oluşturulması

4-   Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarında, aşağıdaki uygulamalardan hangisi halkçılık ilkesi ile doğrudan ilişkili değildir?

A-)     Topraksız köylüye toprak dağıtılması
B-)      İşçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi
C-)    Ağır sanayinin devlet eliyle oluşturulması
D-)    Aşar Vergisi'nin kaldırılması
E-)    Ticarî vurgulara engel olunması

5-   
 I.   Türk Tarih Kurumu'nun oluşturulması

          II.  Türk harflerinin benimsenmesi     

         III. Yabancı okulların denetime alınması

    Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  II  - III - I
B-)  I   - III - II
C-)  III - II  - I
D-)  III - I   - II 
E-)  II  - I   -III

6-   Türk Devletinin bağımsızlığı ile Atatürk devrimleri'nin korunması ve çağdaş hukuk devleti ilkelerinin sürdürülmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir?

A-)    Ulusal egemenlik  
B-)     Devrimcilik
C-)    Halkçılık          
D-)    Devletçilik
E-)    Ulusçuluk
7-  Aşağıdaki  devrimlerden  hangisi,  hukuksal   ve  aynı   zamanda  toplumsal alanda lâikliğe geçişi sağlamaya yöneliktir?

A-)    Soyadı Yasası'nın çıkarılması
B-)     Türk Medenî Yasası'nın kabul edilmesi
C-)    Saltanatın kaldırılması
D-)    Türk Dil Kurumu'nun oluşturulması
E-)    Tekke ve zaviye ve türbelerin kapatılması

8- Atatürkçülüğün temel ilkelerinden olan "devletçilik", Türkiye'de aşağıdakilerden hangisini    gerçekleştirmek   amacıyla uygulanmıştır?

A-)  Merkezî otoriteyi güçlendirmeyi
B-)  Ticareti yoğunlaştırmayı
C-)  Tarımsal üretimi artırmayı
D-)  Sanayileşmeyi
E-)  Devrimleri korumayı

9-  Aşağıdaki Atatürkçülüğün temel ilkelerinden hangisinin amacı, modernleşmek ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmaktır?

A-)  Devrimcilik
B-)  Laiklik  
C-)  Hakçılık
D-)  Ulusçuluk
E-)  Devletçilik

10- Ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasında, aşağıdaki etkenlerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?

A-)    Yurtta barış
B-)    Demokratik ortam
C-)    Çağdaş eğitim
D-)     Ekonomik kalkınma
E-)    Ülkenin alanı

11- Cumhuriyetin ilk yıllarında, aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerçekleştirilmesinin tehlikeye girmesi nedeniyle, girişilen çok partili düzen denemelerinden vazgeçilmiştir?

A-)  Cumhuriyetçilik
B-)  Devrimcilik
C-)  Laiklik
D-)   Halkçılık
E-)  Ulusçuluk

12-  Mustafa   Kemal'in   "ulusçuluk"   bilinci, öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı bir tepki
        olarak oluşmuştur?

A-)  Sömürgeciliğe  
B-)  Ümmetçiliğe
C-)  Osmanlıcılığa 
D-)  Islahatçılığa
E-)  Korumacılığa

13- Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin lâiklik ilkesinin yerleşmesine doğrudan katkısı olmamıştır?

A-)   Halifeliğin kaldırılması
B-)  Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C-)  Saltanatın kaldırılması
D-)  Medenî Yasa'nın kabul edilmesi
E-)  Türk Dil Kurumu'nun oluşturulması

14-  Aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra Türkiye'de hukuksal ve toplumsal alanlarda  lâikleşme uygulamaları büyük bir yoğunluk kazanmıştır?

A-)   Türk Medenî Yasası'nın çıkarılması
B-)   Takrir-i Sükûn Yasası'nın kabul edilmesi
C-)   Tekke ve zaviyelerin yasaklanması
D-)   Cumhuriyetin ilan edilmesi
E-)   Medreselerin kapatılması

15-   Cumhuriyetin ilk yıllarında;

         I. Türk Dil Kurumu'nun açılması,

        II. Türk Tarih Kurumu'nun oluşturulması,

       III. Medreselerin kapatılması,

    aşağıdaki alanlardan en çok hangisinde gelişme sağlama amacına yönelik uygulamalardır?

A-)  Ekonomik
B-)  Siyasal
C-)  Kültürel
D-)  Hukuksal 
E-)  Toplumsal

16-  Türkiye'de, cumhuriyetin ilk yıllarında sanayileşmek ve sermaye birikimi sağlayabilmek için izlenen yol, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)    Halkın tasarrufa özendirilmesi
B-)   Kooperatifçiliğin desteklenmesi
C-)   Kapitülasyonların kaldırılması
D-)   Devlet bankalarının kurulması
E-)   Avrupa'dan borç alınması

17-  "Ülkeler çeşitlidir. Fakat, uygarlık birdir ve bir ulusun ilerlemesi için de bu tek uygarlığa katılması gereklidir."

    Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Ke­mal'in bu görüşüne daha uygun düşer?

A-)    İlerlemek isteyenler, çağdaş uygarlığı örnek almalıdır.
B-)     Çağdaş uygarlığa her toplumun katkısı vardır.
C-)    Çağdaş uygarlık insanların katkılarıyla oluşur.
D-)    Ülkeler bir olsa da uygarlıklar çeşitlidir.
E-)   Her toplumun uygarlığı kendine özgüdür

18-  Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen "çok partili rejim denemeleriyle" aşağıdaki temel ilkelerden hangisini daha çok geliştirmeye çalışmıştır?

A-)  Devrimcilik  
B-)  Devletçilik
C-)  Ulusçuluk     
D-)  Lâiklik
E-)  Cumhuriyetçilik

19- Ulusçuluk ve Cumhuriyetçilik ilkelerinin doğal sonucu olan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  İnkılapçılık
B-)   Laiklik
C-)  Halkçılık
D-)  Devletçilik
E-)  Ulusal Egemenlik

20-  Aşağıdaki temel  ilkelerden hangileri, Ulusal    Kurtuluş   Savaşı   süresince, yurtsever güçler tarafından ödün vermeden uygulanmıştır?

A-) Ulusçuluk - Devletçilik
B-) Lâiklik - Devrimcilik
C-) Halkçılık-Ulusçuluk
D-) Devrimcilik - Cumhuriyetçilik
E-) Cumhuriyetçilik-Halkçılık

1 E
2 A
3  E
4  C
5  C
6  A
7  B
8  D
9  A
10  E
11  C
12  A
13  E
14  B
15  C
16  D
17  A
18  E
19  B
20  C

15.Test TARİH - Atatürk İlke İnkılapları

1-   Mustafa Kemal'in, "Türk dilini yabancı dillerin    boyunduruğundan   kurtarmaya" çalışması, onun aşağıdaki ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?

A-)   Halkçılık      
B-)   Bağımsızlık
C-)   Ulusal Egemenlik
D-)   Laiklik
E-)   Cumhuriyetçilik

2-       I. Ağırlık, uzunluk ve zaman ölçülerinde   değişiklik

    II. Soyadı Yasası'nın kabul edilmesi

       III.Tekke ve zaviyelerin kapatılması

   Yukarıda belirtilen devrimler, hangi alandaki gelişmeyi hızlandırma amacına yöneliktir?

A-)  Eğitim       
B-)  Toplumsal
C-)  Hukuksal
D-)  Kültürel
E-)  Ekonomik

3-    Bir toplumda, demokratik kuralların işleyiş kazanabilmesi için, aşağıdaki temel ilkelerden hangisinin öncelikle uygulanması gereklidir?

A-)   Cumhuriyetçilik 
B-)   Devletçilik
C-)   Ulusçuluk
D-)   Laiklik
E-)   Devrimcilik

4-   Cumhuriyet Dönemi'nin aşağıdaki sorunlarından hangisi, medenî Yasa'nın kabul edilmesiyle çözümlenmiştir?

A-)     Nüfus değişimi sorunu
B-)      Yabancı okullar sorunu
C-)    Patrikhane sorunu
D-)    Irak Sınırı sorunu
E-)    Hükümet bunalımı sorunu

5-  Türkiye Cumhuriyetinin ilk dönemlerinde, madenciliğin ve maden işlemeciliğin gelişmesini aşağıdaki kuruluşlardan hangisi üstlenmiştir?

A-)   Etibank 
B-)   Demirbank
C-)   Sümerbank
D-)   İş Bankası
E-)   Osmanlı Bankası

6-  Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, Türk toplumunun uluslaşmasından daha çok batılılaşmasını sağlamaya yöneliktir?

A-) Türk Dil Kurumu'nun kurulması
B-) Medreselerin kapatılması
C-) Türk Tarih Kurumu'nun açılması
D-) Türk Medenî Yasası'nın çıkarılması
E-) Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi

7-  Teşvik-i Sanayi Yasası'nın uygulanması ile beklenen gelişmenin sağlanama­ması sonucunda, 1933 yılında uygulamaya konulan temel ilke, aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Lâiklik   
B-)   Ulusçuluk
C-)  Devletçilik
D-)  Cumhuriyetçilik
E-)  Devrimcilik

8-  Önce Erzurum, sonra da Sivas Kongresi kararlarıyla reddedilen "manda (güdüm) ve himaye (koruma) yönetimleri", aşağıdaki ilkelerden hangisi ile çelişir? 

A-)    Halkçılık
B-)    Bağımsızlık
C-)    Laiklik
D-)    Devletçilik
E-)    Cumhuriyetçilik

9-  Birinci TBMM'nin aldığı, "Yasama ve Yürütme görevleri TBMM'ne aittir." kararı, aşağıdaki ilkelerden hangisinin kesin olarak uygulanacağının kanıtıdır?

A-)   Cumhuriyetçilik
B-)   Laiklik
C-)   Devletçilik
D-)   Ulusçuluk
E-)   Devrimcilik

10-  Türk Ulusu, aşağıdaki temel ilkelerden hangisini diğerlerinden sonra gerçekleştirmiştir?

A-)    Ulusçuluk
B-)    Halkçılık
C-)    Laiklik
D-)     Devletçilik
E-)    Cumhuriyetçilik

11-  Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Anadolu'da başlayan işgal eylemlerine karşı oluşturulan Müdafaa-i Hukuk dernekleri ve Kuvay-i Milliye örgütleri, Türk Ulusu'nun aşağıdaki ilkelerden hangisini öncelikle benimsediğinin göstergesidir?

A-)  Bağımsızlık
B-)  Halkçılık
C-)  Devrimcilik 
D-)   Cumhuriyetçilik
E-)  Laiklik

12-  Aşağıdaki sorunlardan hangisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uluslararası alanda zor durumda bırakmıştır?

A-)   Halifeliğin kaldırılması
B-)   Şeyh Sait Ayaklanması
C-)   Saltanatın kaldırılması
D-)   Yabancı Okullar Sorunu
E-)   Suriye Sınırı Sorunu

13- Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, devlet ve toplum yapısının laikleştirilmesiyle ilgili değildir?

A-)    Halifeliğin kaldırılması
B-)   Tevhid-i   Tedrisat   Yasası'nın   kabul edilmesi
C-)    Türk Medeni Yasası'nın benimsenme­si
D-)   Tekke ve zaviyelerin kapatılması
E-)    Kabotaj Hakkı Yasası'nın çıkarılması

14- Yeni Türk Devleti'nin  lâikleştirilmesinin en önemli aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A-)   TBMM'nin toplanması 
B-)   Saltanatın kaldırılması
C-)   Medeni Yasa'nın onaylanması
D-)   Halifeliğin kaldırılması
E-)   Tekke ve zaviyelerin kapatılması

15-  Aşağıdakilerden hangisi Yeni Türk Devleti'nde Devletçilik uygulamalarının ne­denlerinden biri değildir?

A-)   Sanayileşmeyi hızlandırmak
B-)   Toplumsal adaleti gerçekleştirmek
C-)    Dışa bağımsızlılığı yok etmek
D-)    Bölgeler arası ekonomik eşitsizliği gi­dermek
E-)    Sanayiyi devlet tekeline almak

16-  Türkiye'de Atatürkçülüğün temel ilkelerinin uygulanmasıyla, ulaşılmak istenen temel amaç, aşağıdakilerden hangisidir?


A-)    Ulusun bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü sağlamak
B-)   Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak
C-)   Ülkenin geleceğini gençliğe teslim etmek
D-)   Pan – Türkizm’i  gerçekleştirmek
E-)   İslâm dünyasını laikleştirmek

17-      I. Laiklik    

           II. Ulusçuluk

          III. Cumhuriyetçilik 

           IV. Devletçilik

            V. Devrimcilik

    TBMM, yukarıdaki ilkelerden hangilerinin uygulanmasına öncelik tanımıştır?

A-)  I - II
B-)   II - III
C-)  III - IV
D-)  IV - V 
E-)  II - IV


18- "Her ulusun kendi bağımsız devletini kurup, kendi geleceğini kendisinin belirlemesi (self determination) ve ulusların kültürlerini özgür bir ortamda geliştirebilmesi", aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulaması ile ilgilidir?

A-)   Ulusçuluk
B-)   Cumhuriyetçilik
C-)   Devletçilik
D-)   Halkçılık
E-)   Lâiklik

19-
    I.   Türk Medenî Yasası'nın kabul edilmesi

    II.  Yeni siyasal partilerin kuruluşuna izin verilmesi

    III. Halifeliğin kaldırılması

    IV. Kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması

    Yukarıdaki olaylardan hangi ikisi cumhuriyetçilik   ilkesinin   geliştirilmesiyle doğrudan ilişkilidir? 

A-)  I , II
B-)   I , III 
C-)  I , IV
D-)  II , III  
E-)  II , IV

20-  Türkiye Cumhuriyeti'nde, hukuk birliği aşağıdaki olaylardan hangisiyle kesin olarak sağlanmıştır?

A-)  Cumhuriyetin ilanıyla
B-)  Halifeliğin kaldırılmasıyla
C-)  Türk Medenî Yasası'nın kabul edilmesiyle
D-)  Kapitülâsyonların kaldırılmasıyla
E-)  1924 Anayasası'yla
 
  
1  B
2  B
3  A
4  C
5  A
6  E
7  C
8  B
9  B
10  C
11  A
12  B
13  E
14  D
15  E
16  B
17  B
18  A
19  E
20  C

Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Yaprak Testi – I

1-Aşağıdakilerden hangisi diğerlerini de kapsayan bir kavramdır?

A-)  Öğrenme
B-)  Büyüme
C-)  Olgunlaşma
D-)  Gelişim
E-)  Hazırbulunuşluk

2-”Ergenin, çocukluktan yetişkinliğe geçişte yaşadığı kimlik sorununu ergenlik döneminin sonunda çözmesi beklenir.” Bu ifade, aşağıdaki hangi kavramla ilişkilidir?

A-)  Büyüme
B-)  Olgunlaşma
C-)  Kritik Dönem
D-)  Öğrenme
E-)  Gelişim Görevi

3-Gelişimle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-)  Büyüme, gelişmenin olması için yeterli değildir.
B-)  Öğrenmenin olması için büyüme ve olgunlaşma gerekir.
C-)  Gelişimin olması için büyüme, olgunlaşma, öğrenme ve Hazırbulunuşluk gereklidir.
D-)  Kritik dönem, daha sonraki gelişim dönemleri için önemli bir basamaktır.
E-)  Büyüme, olgunlaşmanın ve fiziksel gelişimin ortak bir ürünüdür.

4-Gelişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A-)   Kalıtım bireyin gelişiminde çevreden daha önemli bir unsurdur.
B-)   Çevre bireyin gelişiminde kalıtımdan daha önemli bir faktördür.
C-)  Fenotip, bireyin kalıtımsal olarak daha önceki kuşaklardan aldığı özellikleridir.
D-)  Uygun bir çevre, kalıtımsal özelliklerin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.
E-)  Çevre, kalıtımsal özellikler üstünde herhangi bir etkiye sahip değildir.

5-Aşağıdakilerden hangisi, son çocukluk dönemi gelişim görevlerinden birisi değildir?

A-)  Kendisine ilişkin tutumlar geliştirme
B-)  Değerler ve vicdan anlayışı geliştirme
C-)  Cinsiyetine uygun sosyal rolleri öğrenme
D-)  Okuma, yazma ve aritmetik becerilerini kazanma
E-)  Ailesiyle ve yakın çevresiyle ilişki kurabilme

6-Aşağıdakilerden hangisi Piaget’nin gelişim dönemlerinden birisi değildir?

A-)  Soyut işlemler
B-)   Sosyal işlemler
C-)  Duyusal-motor
D-)  Somut işlemler
E-)  İşlem öncesi

7-Çocuğunun yeni karşılaştığı durumları önceki şemaları yerine yeni şemalarla açıklamaya çalışması, aşağıdaki hangi zihinsel işlemle gerçekleştirilir?

A-)  Dengeleme  
B-)   Uyumsama   
C-)  Özümleme    
D-)  Örgütleme
E-)  Şema

8-Aşağıdakilerden hangisi, işlem öncesi dönemin özelliklerinden birisi değildir?

A-)  Animizm   B-)  Paralel oyun C-)  Ben-merkezcilik
D-)  Sembolik düşünme  E-)  Korunum


9-Piaget’nin somut işlemler dönemi hangi öğretim kademesine denk düşmektedir?

A-)  Okul öncesi/ilköğretim birinci kademe
B-)  İlköğretim ikinci kademe/ortaöğretim
C-)  İlköğretim ikinci kademe
D-)  İlköğretim birinci kademe
E-)  Okul öncesi

10-Aşağıdakilerden hangisi, duygusal-motor dönemi özelliklerinden birisidir?

A-)  Paralel oyun
B-)  Sembolik düşünme
C-)  Nesnelerin sürekliliği
D-)   Korunum
E-)  Animizm

11-Gelişimsel açıdan Hazırbulunuşluk  hangi anlama gelmektedir?

A-)  Bireyin toplumsal açıdan sorumluluklar alabileceği bir düzeye erişmesi
B-)  Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi
C-)  Yaşamın değişik dönemlerinde hızlı fiziksel büyümenin gerçekleşmesi
D-)   Bedensel büyüme ve değişmenin gerekli davranış değişikleriyle tamamlanması
E-)  Organizmanın bir davranışı yababilecek düzeye gelmesinin yanında önbilgilere ve tutuma sahip olması.

12-Bir çocuk dili öğrenmede annesinin ona öğretmeye çalıştığı kelimeleri yalnızca öğrendiğini örneklerle sınırlandırarak kullanma eğilimi göstermektedir. Örneğin evdeki misafirlerin önünde ağzını açarak konuşmamayı öğrenen bir çocuk muayene için gittiği doktor ‘ağzını aç’ dediğinde bunu yapmamaktadır. Dil gelişimi açısından çocuğun bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A-)  Telgrafik konuşma
B-)  Eksik kurallaştırma
C-)  Aşırı kurallaştırma
D-)  Morfem
E-)  Ket vurma

13-Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme yoluyla kazanılan davranışa bir örnek olarak gösterilemez?

A-)   Bir öğrencinin okulun bulunduğu yeri tarif etmesi.
B-)  Bir televizyon tamircisinin bir televizyondaki bozuk sesin nedeninin kısa sürede bulması.
C-)  Bir hayvanın yavrusuna saldıracağını hissettiği diğer hayvanlara karşı yavrusunu savunmaya çalışması
D-)  Bir ev hanımının pişirdiği yemeğin tuzlu olup olmadığını tadarak anlaması.
E-)  Bir çocuğun Türk büyüklerine saygı duyması

14-Bir anne bebeğine şampuanla banyo yaptırdığında gözleri yanan  bebek ağlamıştır. Daha sonra annesi gözlerini yakmayan bir şampuan alarak bebeğine banyo yaptırmış ve bebek ağlama davranışında bulunmamıştır. Bir süre sonra ise bebek şampuanı gördüğünde tekrar ağlama davranışında bulunmuştur. Bu durum aşağıdaki koşullanma ilkelerinin hangisi ile açıklanabilir?

A-)  Sönme
B-)  Nötr uyaran koşulsuz uyarın eşlemesi
C-)  Olumsuz pekiştireç
D-)  Kademeli yaklaştırma
E-)  Kendiliğinden geri gelme

15-Edimsel (operant) koşullanma öğrenme sürecinde bireyi aşağıdakilerden hangisiyle ele almaktadır?

A-)  Birey başlangıçta ilişiksiz olan uyarana  tepkide bulunarak öğrenir.
B-)  Birey uyarıcıları ayırt ederek ve uyarıcıları genelleyerek öğrenir.
C-)  Bireyin öğrenmede hazır bulunuşluğu sağladıktan sonra uyaranlar sunulur.
D-)  Birey bir pekiştireç elde etmek için öğrenme sürecinde aktif bir şekilde etkinlikte bulunur.
E-)  Birey çevreyi gözleyerek seçtiği davranışları yapar ve pekiştireç alarak davranışına devam eder.

16-Sınıfta öğretmeninden azar işiten Ayşe eve geldiğinde annesine bağırmış ve onunla tartışmıştır.Bu durum aşağıdaki  savunma mekanizmalarından hangisiyle açıklanır ?

A-)   Yansıtma
B-)  Bastırma
C-)  Yer değiştirme
D-)  Rasyonelleştirme
E-)  Yüceltme

17-Öğrencilerde benlik kavramını güçlendirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki davranış şekillerinden hangisinden kaçınmalıdır.

A-)  Öğrencileri kendisine güven duymasına sağlayacak etkinliklere yönlendirme
B-)   Yetersiz oldukları alanları belirleme
C-)  Öğrenciler arasında saygı, empati ve dürüstlük değerlerini güçlendirme
D-)  Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılama
E-)  Öğrenciler arasındaki rekabet ortamını engelleme

18-Temizlikçi olarak yeni işe başladığı bir iş yerinde birey ilk temizlik işlerini iyi yaptığı için patronundan ek mesai ücreti alınca daha fazla çalışmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A-)  Klasik koşullanma
B-)  Edimsel koşullanma
C-)  Kavrayarak öğrenme
D-)  Deneme-Yanılma yoluyla öğrenme
E-)  Gözlem yoluyla öğrenme

19-Öğretmenin sınıfta olumlu  davranan öğrencilerin davranışlarına önem vermeyerek, sürekli olumsuz davranan öğrencilerle ilgilenmesi ve uyarması sonucunda sınıfta olumsuz davranışların arttığı görülmüştür. Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A-)  Bazı öğrencilerin öğretmenin dikkatini çekmek istemesi
B-)   Olumsuz davranışların sınıfta daha çok kabul görmesi
C-)  Olumlu davranışa önem vermenin bu davranışın devamlılığını sağlaması
D-)  Üzerinde durulan davranışlara ilginin olması
E-)  İstenmeyen davranışların sınıfta kabul görmesi

20-Öğretmen öğretme-öğrenme sürecinin yürütülmesinde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin dikkat etmelidir?

A-)  Veli beklentileri
B-)  Öğrenci ilgi ve ihtiyaçları
C-)  Konu alanı
D-)  Sınama durumları
E-)  Toplum istekleri

21-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir süreci ifade etmez?

A-)   Kavram öğrenme
B-)  Alışkanlık edinme
C-)  İçgüdüsel davranış
D-)  Beceri edinme
E-)  Korkuyu öğrenme

22-Klasik koşullanma aşağıdaki hangi yaklaşımların geliştirdiği bir öğrenme yaklaşımıdır?

A-)  Bilişsel yaklaşım
B-)  Davranışçı yaklaşım
C-)   Varoluşçu yaklaşım
D-)  Psikoanalitik yaklaşım
E-)  Nöro-fizyolojik yaklaşım

23-Pavlov, klasik koşullanma deneyinde köpeğe, zil sesinden sonra et vermez ve bunu bir kaç kez tekrar eder. Köpeğin artık salya akıtmadığı görülür.

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A-)  Koşulsuz tepki
B-)  Koşullu tepki
C-)  Alışkanlık edinme
D-)  Davranışın sönmesi
E-)  Uyarıcı genellemesi

24-Edimsel koşullanmanın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Skinner
B-)  Pavlov
C-)  Piaget
D-)  Rogers
E-)  Watson

25-Bir davranışın sonucu haz ve mutluluk veriyorsa tekrarlanma olasılığı artar. Davranışın sonucu acı ve elem veriyorsa bu davranışın tekrarlanma olasılığı kalkar.

Yukarıda açıklama aşağıdaki kavramların hangisin aittir?

A-)  Etki yasası
B-)  Hazırbulunuşluk
C-)  Güdüleme
D-)  Pekiştireç
E-)  Genelleme

26-Gelişim psikolojisi olarak adlandırılan ve aşağıdaki  eşlemelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir.

A-)  Psikoanaliz –Freud
B-)  Ahlak gelişimi- Kohlberg
C-)  Bilişsel gelişim-Piaget
D-)  Psiko-sosyal gelişim –Ericson
E-)  Ahlak gelişimi-Piaget

27-Aşağıdaki yaklaşımların hangisi öğrenme konusunda yapılan ilk çalışmaların sonucunda  ortaya çıkmıştır?

A-)  Bilişsel yaklaşım
B-)  Varoluşçu yaklaşım
C-)  Pisikoanalitik yaklaşım
D-)  Davranışçı yaklaşım
E-)  Nöro- fizyolojik yaklaşım

28-Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi öğrenmeyi, uyarıcı-tepki arasında bağ kurma süreci olarak açıklamıştır?

A-)  Bilişsel yaklaşım
B-)   Biyolojik yaklaşım
C-)  Varoluşçu yaklaşım
D-)  Nöro-fizyolojik yaklaşım
E-)  Davranışçı yaklaşım

29-Korku, sevgi gibi duygusal davranışlar ve fobiler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle öğrenilir?

A-)  Güdülenme
B-)  Klasik koşullanma
C-)  Edimsel koşullanma
D-)  Genelleme
E-)  Anlamsız öğrenme

30-Bir basketbol oyuncusunun basketbol maçında kurallara uygun olarak oynamasını ve hareket etmesini sağlayan bellek aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  İşlemsel bellek
B-)  Duyusal kayıt
C-)   Kısa süreli bellek
D-)  Anlamsal bellek
E-)  Anısal bellek

31-Aşağıdaki öğretme öğrenme etkinliklerinden hangisi doğru değildir?

A-)  Öğretmen sınıfta çok farklı düzeyde bilgi seviyesinde öğrencileri varsa, orta düzeydeki öğrencinin anlayabileceği şekilde genel bir öğretim yöntemi kullanmalıdır.
B-)  Öğrenciler öğrenme sürecinde aktif olmalıdırlar.
C-)  Dersin başında konunun işlerine çok yarayacağı konusunda öğrencileri güdülemek.
D-)  Öğrenciye her sınavdan sonra öğrenme eksikliği ile ilgili dönüt verilmeli.
E-)  Öğretmenin ses tonu, jest ve mimikleri öğrencinin derse ilgisini çekmede önemlidir.

32-Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme türlerinden değildir?

A-)  Problem çözmeyi öğrenme
B-)  Sözel bilgileri öğrenme
C-)  Kavramları öğrenme
D-)  İlkeleri öğrenme
E-)  Beceriyi öğrenme

33-Şiir yazan birinin kompozisyon yazarken zorlanması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A-)  Aktarma zorluğu
B-)  Olumsuz transfer
C-)   Olumlu pekiştireç
D-)  Yetenek genellemesi
E-)  Uyarıcı genellemesi

34-Uzmanlar bir yabancı dil bilen birisini ikinci bir yabancı dil öğrenmesinin kolay olacağını ifade etmektedirler. Çünkü belleklerinde yabancı dille ilgili kodlanmış bilgiler ve kurallar bulunmaktadır. Bunları kullanarak ikinci bir yabancı dili daha kolay öğrenirler.

Bu şekilde açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A-)  Yetenek genellemesi
B-)  Geriye ket vurma
C-)  Olumsuz aktarma
D-)  Aktarma kolaylığı
E-)  Olumlu transfer

35-Bir çocuğun etrafında bulunan her nesnenin kendisi için varolduğuna inanması, annesinin tek varlık nedeninin kendisine bakmak olduğunu düşünmesi, hangi bilişsel gelişim kavramıyla açıklanır?

A-)  Sistematik düşünme
B-)  Ben-merkezci düşünme
C-)  Devresel tepki
D-)  Tersine dönüştürme
E-)  Algı yanılması

36-Freud’un kuramına göre hangi dönemin ihtiyaçlarının yanlış karşılanması sonucu bireyler başkaldırma sinirlilik  saldırganlık gibi davranışları gösterirler?

A-)   Oral
B-)  Anal
C-)   Fallik
D-)   Genital
E-)  Gizil

37-  I. Kural koymazlar
      II.Çocuktan bir şey istemezler
     III.Genelde güvensiz ve tutarsızdırlar
     IV.Çocuğu cezalandırmaktan kaçınırlar
    
Yukarıda özellikleri verilen anne-baba tutumları aşagıdakilerden hangisidir?

A-)  Moratoryum
B-)  Aşırı ilgili
C-)  Otoriter
D-)  İlgisiz

Doğru Cevaplar

1  D
2  E
3  E
4  D
5  E
6  B
7  B
8  E
9  D
10  C
11  E
12  B
13  C
14  E
15  D
16  C
17  E
18  B
19  C
20  B
21  C
22  B
23  D
24  A
25  A
26  E
27  D
28  E
29  B
30  A
31  A
32  E
33  B
34  E
35  B
36  B
37  D

Gelişim Psikolojisi Yaprak Testi – 2

1-“Bu dönemde çocukların kendi kendine yemek yemesi sağlanmalı, bu yönde teşvik edilerek desteklenmelidir. Böylece çocuk bu beceriyi daha çabuk öğrenir.”

Yukarıda anlatılan dönem, Erikson’un kuramının hangi dönemine uygundur?

A-)  Temel güvene karşı güvensizlik
B-)  Özerkliğe karşı utanç ve kuşku
C-)  Girişkenliğe karşı suçluluk
D-)  Başarıya karşı aşağılık kompleksi
E-)  Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası

2-“Bir mağazanın vitrininde gördüğü elbiseyi alamayan genç kız eve gittiğinde çocuk gibi ağlamış, daha sonra arkadaşlarına elbiseyi beğenmediği için almadığını söylemiştir.”

Bu duruma göre genç kız sırasıyla aşağıdaki savunma mekanizmalarından  hangilerini kullanmıştır?

A-)  Yön değiştirme-bahane bulma
B-)  Gerileme- bahane bulma
C-)  Gerileme-Yön değiştirme
D-)  Gerileme-yansıtma
E-)  Yön değiştirme-yansıtma

3- “Diğer insanların duygularına karşı duyarlı, farklı kültürler ve yaşam tarzları hakkında meraklıdırlar.”Sözü edilen zeka türü Gardner’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Kişisel-özedönük
B-)  Sözel-dilsel
C-)  Sosyal-kişilerarası
D-)  Müziksel-ritmik
E-)  Mantıksal-matematiksel

4-Erikson’un başarıya karşı aşağılık kompleksi dönemi ile ilgili anne-baba ve öğretmen için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-)   Çocuk yapabileceği farklı etkinliklerde görevlendirilmelidir.
B-)   Çocuğun küçük hataları görmezden gelinmelidir.
C-)  Öğrenme-öğretme ortamı çocuğu araştırmacılığa ve yaratıcılığa yönlendirmelidir.
D-)  Başarılı çocuklar ile kıyaslama yapılarak çocuk başarıya güdülenmeli.
E-)  Çocuğun bir işi başarıp kıvanç duyması sağlanmalıdır.

5-Piaget’e göre çocuk hangi yaşta karmaşık ve yetişkinlerin konuşmalarına yakın dil gelişimine ulaşır?

A-)  1
B-)  2
C-)  3
D-)  4
E-)  5

6-Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in eğitim görüşlerine uygun değildir?

A-)  Eğitim gelişim teorilerine uygun olmalıdır.
B-)   Ders konularının dışardan sunulması çocuğun biliş yapısına yardım ederek, zenginleştirecektir.
C-)  Okul yaşama hazırlık değil, yaşamın kendisi olmalıdır.
D-)  Sınavlar eğitime zarar vermektedir ve belleğe yönelik sınav yapılmamalıdır.
E-)  Yeni bilgiler eski bilgilerin üzerine yapılandırılmalıdır.

7-Aşağıdakilerden hangisi Freud’un ileri  sürdüğü görüşlerden değildir?

A-)  Savunma mekanizmaları
B-)   Oedipus ve Elektra karmaşaları
C-)  Bilinçaltı kavramı
D-)  İd, ego, süperego
E-)  Kollektif bilinçaltı
8-Erikson’a göre ortaöğretim döneminde bireyler hangi temel çatışma içinde olurlar?

A-)  Bağımsızlık-utanma ve şüphe
B-)  Girişkenlik-suçluluk
C-)  Üretkenlik-verimsizlik
D-)  Başarı-aşağılık kompleksi
E-)  Kimlik kazanma-kimlik karmaşası

9-Havighurst’a göre aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi görevlerden değildir?

A-)  Her cinsle olgun ilişki kurma
B-)  Yaşıtlarıyla geçinme
C-)  Duygusal bağımsızlık
D-)  Mesleğe ve evliliğe hazırlık
E-)  Bedenini kabul etme

10-Havighurst’a göre aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik dönemi görevidir?

A-)  Boş zamanı değerlendirme
B-)  Cinsiyet bilinci
C-)  Kişisel bağımsızlık
D-)   Çocuk yetiştirme
E-)  Eş seçme

11-Freud’a göre ‘’aşırı kuralcılık’’eğilimi görülen bireylerdeki bu davranışın temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A-)  Baskıcı ve erken tuvalet eğitimi
B-)  Sütten erken kesilmiş olmak
C-)  Oedipus karmaşasının etkisiyle hareket etmek
D-)   Elektra karmaşası nedeniyle kendini ve başkalarını baskı altına almak
E-)  Aşırı kuralcı kişileri model almak

12-

-   Kişilik id, ego, süperego’dan oluşur.
-   Kişilikte ailenin çocuk yetiştirme tarzı ile aşağılık kompleksi ve üstünlük kompleksi önemlidir.
-   Kişilikte içedönüklük ve dışadönüklük ayıtedici özelliklerdir.
   
Yukarıdaki görüşlere ait bilim adamları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A-)  Freud-Jung-Adler
B-)  Freud-Adler-Erikson
C-)  Freud-Adler-Jung
D-)  Freud-Erikson-Jung
E-)  Freud-Erikson-Adler

13-Freud’a göre unutmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir

A-)   Örgütlenmeyen bilgiler unutulur.
B-)  Kullanılmayan bilgiler unutulur.
C-)  Gerginlik ve korku taratan bilgiler unutulur.
D-)  Ket vurma unutmaya neden olur.
E-)  Tekrarlanmayan bilgiler unutulur.

14-Freud’un fallik dönemine karşılık Erikson’un hangi dönemi gelmektedir?

A-)  Temel güven-güvensizlik
B-)  Özerklik-utanç veya şüphe
C-)  Girişkenlik-suçluluk
D-)  Başarı-aşağılık kompleksi
E-)  Kimlik-kimlik karmaşası
15-Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi için doğru değildir?

A-)  Bedensel orantısızlıkların olması
B-)  Kıskançlık ve imrenme duygularının yaşanması
C-)  Kişiliğin oturmuş olması
D-)  Karşı cinse ilginin yoğun olması
E-)  Onay görememe korkusunun olması

16-Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A-)   Freud’un oral dönemi,Erikson’un temel güvene karşı güvensizlik dönemine denk düşer
B-)  Freud’a göre cinsel eğitimin en faydalı olacağı dönem latent dönemdir.
C-)  Piaget’e göre bireyler her gelişim döneminde o döneme yetecek kadar zihinsel yetiye sahiptir
D-)  Rogers koşulsuz sevginin olumlu benlik bilincini oluşturacağını savunur.
E-)  Her gelişim dönemi önceki ve sonraki dönemin özelliklerini içinde barındırmaz.

17-Çocukların oyun oynarken “kaşıkları konuşturması” aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A-)  Adaptasyon
B-)   Örgütleme
C-)  Animizm
D-)  Özümleme
E-)  Uyumsuma
 
1  B
2  B
3  C
4  D
5  E
6  B
7  E
8  E
9  B
10  A
11  A
12  B
13  C
14  C
15  C
16  E
17 C

Gelişim Psikolojisi  Yaprak Testi - 3

1-Zihinsel gelişim açısından “kritik dönem” hangi anlama gelir?

A-)  Çocuğun, cinsel farkların ve kendi cinsiyetinin ayrımına vardığı dönem
B-)  Problem çözme ve soyut düşünme becerisinin en üst düzeye ulaştığı dönem
C-)  Çocuk kimliğinden ergen kimliğe geçilen dönem
D-)  Çevresel uyarıcıların öğrenme üzerinde en çok etkili olduğu dönem
E-)  Yaşlanma yüzünden bireyin kendisini yetersiz hissettiği dönem

2-Gelişimsel bağlamada “olgunlaşma” hangi anlama gelmektedir?

A-)  Toplumsal olayları objektif bir biçimde ele alma becerisini kazanma
B-)  Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi
C-)  Çocukluk döneminde gözlenen hızlı zihinsel büyüme
D-)  Toplum tarafından kabul gören ve görmeyen davranışların öğrenilmesi
E-)  Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması

3-İki yaşındaki bir çocuk kaydıraktan kaymak istemekte, kendisini tutmaya çalışan annesinin ellerini itmektedir.
Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellikle açıklanabilir?

A-)  Merak
B-)  Özerklik
C-)  Başarı
D-)  Yakınlık
E-)  Üretkenlik

4-Somut işlemler dönemindeki bir çocuğa eşit miktarda kilden oluşturulmuş iki top gösterilmiş ve hangisinde daha çok kil olduğu sorulmuştur. Çocuktan, “ikisinde de aynı.” yanıtı alındıktan sonra, onun gözü önünde, toplardan biri bozulup üç tane küçük top halinde getirilmiştir.
Bu çocuğun “bu üç küçük topta mı yoksa bozulmayan topta mı daha çok kil var?” sorusuna, aşağıdaki yanıtlardan hangisini vermesi beklenir, neden?

A-)   "İkisinde de aynı” der, çünkü nesnelerin devamlılığı kavramını kazanmamıştır.
B-)   “Küplerdeki kil çok” der, çünkü sayı boyutuna bağımlılık vardır.
C-)  “İkisinde de aynı.” der, çünkü miktar korunumu kazanmıştır.
D-)  “Küplerdeki kil az” der, çünkü görelilik ilkesini öğrenmiştir.
E-)   “Küplerdeki kil çok” der, çünkü dönüştürme işlemini henüz başaramaz.

5-Araştırmalar, (7-11 yaş) çocukların somut düşünme döneminde olduğunu, soyut düşünmenin ancak (11 yaş ve üstü)’nde gelişmeye başladığını göstermektedir.
Buna göre, aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi, ilköğretim 3. sınıf düzeyine uygun değildir?

A-)  Dünyanın, kendi etrafında döndüğünü öğretmek için, içinden şiş geçirilmiş toptan yararlanmak

B-)  Paraları tanıtırken, kullanılmakta olan paralarla nelerin satın alınabildiğini göstermek

C-)  Mikropların dokunmakla nasıl bulaştığını göstermek için, eline tebeşir tozu sürüp öğrencileriyle tokalaşmak

D-)  Caddede karşıdan karşıya güvenli geçişi öğretmek için, bu durumu sınıfta canlandırmak

E-)  Uzay yolculuğunu anlatmak için, öğrencilerden, kendilerini sınıf yerine bir uzay mekiğindeymiş gibi düşünmelerini istemek

6-Yaşam süreci içerisinde yer alan gelişim sorunlarını en iyi ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Yaşamın farklı dönemlerinde farklı nitelikte gelişimsel sorunlarla karşılaşılır.
B-)   Ergenlik dönemindeki gelişimsel sorunların çoğu öğrenme ile ilgilidir.
C-)  Yetişkinlik yıllarında biyolojik sorunlar azalır, psikolojik sorunlar artar.
D-)  Çocukluk yıllarında ortaya çıkan gelişimsel sorunların çözülmesi çok zordur.
E-)  Orta yaş döneminin gelişimsel sorunları, yaşlılık döneminde de devam eder.

7-Bir çocuk annesinden su isterken “Anne su” diyor.
Çocuğun bu sözü, dil gelişimi açısından aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A-)  Duyu organlarıyla alınan bir bilgiyi nesnelerin zihinsel tasarımlarına dönüştürme
B-)   Özne, yüklem, bağlaç, ek vb. öğelerin bazılarını kullanmama
C-)  Kuralları, ilişkili olan ve olmayan bütün durumlara genelleme eğilimi
D-)  Kuralları yalnızca öğrenilen örnekle sınırlı olarak kullanma
E-)  Yeni sözcük üretebilmek için bekleme eğilimi

8-Diğerleri kadar iyi okuyamayan öğrencisine, “Senin de yakında çok iyi okuyabileceğini biliyorum. Matematik işlemlerinde çok başarılısın. Bunu da yapabilirsin.” diyen bir öğretmen Erikson’un “Psikososyal Gelişim Kuramı”na göre, bu sözleriyle hangi gelişimsel soruna çözüm bulmaya çalışmaktadır?

A-)  Özerkliğe karşı utanç ve kuşku
B-)  Girişkenliğe karşı suçluluk
C-)  Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu
D-)  Kimliğe karşı rol karmaşası
E-)  Üretkenliğe karşı durgunluk

9-Sınıf arkadaşlarına göre kısa boylu olan bir 7. sınıf öğrencisini, “Ufaklık, gel buraya.” diye çağıran bir öğretmenin bu davranışının gelişim psikolojisi açısından olumsuz olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Bireysel farklılığı, öğrenciyi incitebilecek şekilde kullanması
B-)  Öğrencilerin özellikleriyle ilgilenmediğini göstermesi
C-)  Öğrenciye beslenen olumlu duyguları iletmekte yetersiz kalması
D-)  Ergenlikte ortaya çıkan fiziksel farklılıklara dikkat çekmesi
E-)   Okul başarısını etkilemeyen bir özelliği vurgulaması

10-Bir sınıf öğretmeni okuldaki tüm kutlamalarda, bütün öğrencilerine aktif roller vermiştir. Çocuklar yetenek ve ilgilerine göre, sunuculuk, koro üyeliği, drama, şiir okuma ve halkoyunları alanlarında görev almışlardır.
Öğretmenin bu yaklaşımının gelişim psikolojisi açısından sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Çocukların onaylama, tanınma, başarma gereksinimlerinin doyurulması
B-)  Çocuklar arasında en çok tercih edilen etkinliğin belirlenmesi
C-)  Çocukların kendi liderlerini belirlemelerine olanak sağlanması
D-)   Çocukların eğlenmelerinin sağlanması

Doğru Cevalar

1  D
2  E
3  B
4  C
5  E
6  A
7  B
8  C
9  A
10 A

Öğrenme Psikolojisi  Yaprak Testi - 1

1-Aşağıdakilerden hangisi olumsuz   pekiştirmeye örnektir?

A-)  Ödevlerini yapan çocuğu lunaparka götürmek
B-)  Havasız sınıftaki derse ara vermek
C-)  Soruyu bilen öğrenciye aferin demek
D-)  Konuya örnek veren öğrenciye not vermek
E-)  Ödevini yapmayan öğrenciyi teneffüse çıkarmamak

2-“ Üç grup çocuk üzerinde yapılan deneyde, ilk gruba davranıştan hemen sonra, ikinci gruba 5 sn. sonra, üçüncü gruba ise 30 sn. sonra ödül verilmiştir.Sonuçta en hızlı öğrenmeyi ilk grup gerçekleştirmiştir.”

Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrular?

A-)  Davranışın pekişme düzeyi ödülün miktarına bağlıdır
B-)  Davranışın hemen ardından yapılan pekiştirme öğrenmeyi artırır
C-)  Transfer edilen bilgiler pekiştirilmiş olur
D-)  Tam öğrenme aralıklı tekrar yoluyla gerçekleşir
E-)  İhtiyaçları karşılayan materyaller pekiştirme yapılmadan da öğrenilir

3-Bazı annelerin çocuklarını sadece ağladıklarında kucaklayıp sevdiklerinde, ağlama davranışının  arttığı görülmüştür.

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini örnekler?

A-)  Bazı davranışlar uygun  olgunlaşma düzeyini gerektirir
B-)  Ceza istenmeyen davranışı azaltır
C-)  Ağlama davranışı doğal tepkidir
D-)  Pekiştirilen davranışlar yerleşir
E-)  Ödül cezadan daha etkilidir.

4-“İki grup çocuk üzerinde deney yapılmıştır.İlk gruptakiler oyuncak bir bebeğe sert vurduklarında şekerle ödüllendirilmiş,diğerleri ise hafif vurduklarında ödüllendirilmiştir.daha sonra deneye katılmayan çocuklarla birlikte iki grup oynamaya bırakılmıştır.Oyun sırasında deneye katılan çocuklarda diz   vurma,itme,tekmeleme gibi davranışlar gözlenmiştir.Deney sırasında bebeğe sert vuran çocukların hafif vuranlara göre daha saldırgan oldukları görülmüştür.”

Buradan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A-)   Davranışlar ancak gruplar üzerine yapılan deneylerle anlaşılır.
B-)   Deneylerde yapılan her davranış  için ödül verilmelidir
C-)  Bir durumda öğrenilen davranış, diğer durumlara genellenip yayılabilir
D-)  Her deneyde iki grup kullanılmalıdır
E-)  Deney sonuçlarının sağlıklı olması için kontrol grubu kullanılmalıdır

5-Öğrenme sırasında yapılan geribildirim, öğrencinin hatalarını hemen düzeltmesini, doğrularını saklamasını sağlayarak öğrenmeyi güçlendirir. Çünkü hata yapmak, istenmeyen bir durumdur ve öğrenci bu durumdan kurtulmak ister. Aynı zamanda  doğru yanıt vermek , istenen bir durumdur ve öğrencide bu durumu tekrarlama eğilimi meydana getirir. 
Bu duruma göre geribildirimin temelinde aşağıdaki öğrenme süreçlerinden hangisi yer alır?

A-)  Zeka ve olgunlaşma
B-)  Olumlu  ve olumsuz transfer
C-)  Olumlu ve olumsuz pekiştirme
D-)  Genelleme ve ayırtetme
E-)  Genel uyarılmışlık hali

6-Pekiştirme, davranışın sürmesini sağlayan ve davranana doyum veren bir süreçtir.

          Buna göre aşağıdakilerden hangisinde pekiştirme söz konusudur?
A-)  Bazı kurumların derece yapan öğrenciye burs vermesinde
B-)   Müdürün çalışanların hangi kurallara uyacağını söylemesinde
C-)  Öğretmenin öğrencilere hangi kaynaklarda, hangi bilgileri bulacağını anlatmasında
D-)  Garsonun yemekleri çabucak getirmesinde
E-)  Sürücünün trafik kurallarına uymasında
7-Bazı cep telefonu modelleri tuş kilidi yapılmadığında alarm çalarak sahibini uyarmaktadır.

Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A-)  Transfer
B-)   Ket vurma
C-)  Özümleme
D-)  Olumlu pekiştireç
E-)  Olumsuz pekiştireç

8-Okulda   arkadaşlarıyla top   oynarken, "Top benim, şiir  giderim," diyerek  onlara her istediğini  kabul  ettirebileceğini öğre­nen bir çocuk, arkadaşlarının durmadan sıkılıp birkaç kez üst üste "istiyorsan al to­punu git."   demeleri üzerine bu davranışı göstermez   olmuştur. Ancak, yarıyıl tatili dönüşünde çocuk arkadaşlarına oynarken istediklerini yaptırmak için   tekrar "Top be­nim, alır giderim," demeye başlamıştır.Çocuğun  tatil  dönüşünde  tekrar "Top benim, alır giderim," demeye  başlaması, aşağıdakilerden, hangisine örnektir?

A-)  Karşıt tepki oluşturma
B-)  Olumlu pekiştirme
C-)  Duyarsızlaşma
D-)  Kendiliğinden geri gelme
E-)  Olumsuz aktarma

9-“On gömlek diken bir işçiye sürekli olarak beş puan verilmesi” aşağıdakilerden hangi pekiştirme tarifesine örnektir?

A-)  Değişken oranlı
B-)  Değişken aralıklı
C-)  Sabit aralıklı
D-)  Sürekli
E-)  Sabit oranlı

10-Aşağıdakilerden hangisi ikincil pekiştireçler için yanlıştır?

A-)  İkincil pekiştireçleri vermek birincil pekiştireçlere göre daha kolaydır.
B-)  İkincil pekiştireçler öğrenilmiş pekiştireçlerdir.
C-)  İkincil pekiştireçler daha çok klasik koşullanma ile öğrenilirler.
D-)   İnsanda ikincil pekiştireçler doğuştandır.
E-)  Başlangıçta birincil pekiştireçlerden yararlanılarak öğrenilirler.

11-Aşağıdakilerden hangisi içsel pekiştireçlere örnektir?

A-)  Genç kızın ilgi duyduğu gencin beğendiği model giysiler giymesi.
B-)  Çocuğun televizyonda gördüğü örnek gibi şarkı söylemesi.
C-)  Öğrencinin işsiz kalma tehlikesine rağmen ilgisini daha çok çeken felsefe bölümünü seçmesi.
D-)   Öğrencinin işsiz kalma tehlikesine karşı bilgisayar bölümünü seçmesi
E-)  Yüksek not almak için öğrencinin öğretmenin isteklerini yerine getirmesi.

12-Çocuk her ağladığında istediği yapılırsa, çocuk tüm isteklerini ağlayarak elde etmeyi öğrenir.

 Yukarıdaki öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Klasik koşullanma
B-)  Edimsel koşullanma
C-)  Deneme-Yanılma
D-)  Bilişsel öğrenme
E-)  Ani kavrayışla öğrenme

13-“Dönem ödevleri” hangi tür pekiştirme tarifesine örnektir?

A-)   Değişken oranlı
B-)  Sürekli pekiştirme
C-)  Değişken aralıklı
D-)  Sabit oranlı
E-)  Sabit aralıklı
   

Doğru Cevaplar

1  B
2  B
3  D
4  C
5  C
6  A
7  E
8  E
9  D
10  D
11  C
12  B
13      E

Öğrenme Psikolojisi - 2

1-Aşağıdakilerden hangisi devinimsel (psiko-motor) öğrenmeye uygun örnektir?

A-)  Kavramlara uygun örnek verme
B-)  Düzenli kitap okuma alışkanlığı
C-)  Yere çöp atanları uyarma
D-)  Okula düzenli devam etme
E-)  Elle eğik yazı yazma

2-Bu tür öğrenme bir tür algılama sürecidir. Birey geçmiş yaşantılarından (sınama-yanılmalarından) ya da zihindeki tasarım ve kavramlardan yararlanıp içinde bulunduğu durumda ilişkileri birbirine bağlayarak öğrenir. Yukarıda açıklanan öğrenme yaklaşımı hangisidir?

A-)  Kavrama (seziş) yoluyla öğrenme
B-)  Gizil (örtük) öğrenme
C-)  Kademeli yaklaşma
D-)  Sınama – yanılma yoluyla öğrenme
E-)  Klasik (tepkisel) koşullanma

3-Kavrama (içgörüsel düşünme) yoluyla problem çözmede bireyin sahip olduğu bilişsel yapılarla, geçmiş yaşantılarından edindiği bilgiler önemlidir. Öğrenciler bir problemi çözmeleri için problemi ilgilendiren kavram ve ilkeler arasındaki ilişkileri zihninde ilişkilendirebilmelidir. Buna göre kavrama yoluyla öğrenmenin oluşmasında en önemli ilke hangisidir?

A-)  Öğrenmede zihinde gerçekleşen yapı ve birikimler
B-)  Öğrenmeyi etkileyen çevre uyarıcıları
C-)  Bireyler arası öğrenme farklılıkları
D-)  Deneme –yanılma süresi
E-)  Uyarıcı – tepki ilişkisi

4-“İnsanlar gördüklerini bir bütün olarak algılar ve bütün parçalardan farklıdır.” Temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A-)   Bitişikçi öğrenme
B-)   Gestalt öğrenme
C-)  Nöro – fizyolojik öğrenme
D-)  Edimsel (operant) koşullanma
E-)  Temel öğretme modeli

5-Aşağıdakilerden hangisi içgörüsel öğrenmenin (içgörü kazanma) temel özelliklerinden birisi değildir?

A-)  Çözüme aniden ve birdenbire ulaşma
B-)  İçgörü yoluyla problem çözme becerisini  uzun süre kullanılma ve hatırlama
C-)  Diğer problemlerin çözümünde kullanılma
D-)  Zeki bireylerde daha etkili olma
E-)  Önceki öğrenmelerden bağımsız olma

6-Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrencileri derse güdülemede en etkili olması beklenir?

A-)  Dersin hedef – davranışlarını açıklama
B-)   Derste konuya uygun sorular sorma
C-)  Derste sürekli örnek durumları kullanma
D-)  Öğrencileri öğrenmeye istekli hale getirme
E-)  Öğrenme konularını basitten karmaşığa doğru sıralama

7-Aşağıdakilerden hangisi davranışçı öğrenme yaklaşımının geliştirdiği “Programlı öğretim” modelinin kullandığı süreci doğru olarak ifade eder?

A-)  Olaylar ve durumlar arasındaki ilişkilerin aniden kavranmasıyla, öğrenmenin oluşumu
B-)   Öğrencilerin grup içerisinde öğrenme eksikliklerinin giderilmesi
C-)  Bilginin anlamlandırılması ve hafızaya yerleştirilmesi
D-)  Davranışın aşamalara bölünerek hedefe götürecek davranışların pekiştirilmesi
E-)  Sınıf içi öğretim etkinliklerinin planlanması

8-Aşağıdaki öğrenme yollarından en sağlam, güvenilir, geçerli ve en üst düzeyde zihinsel becerileri kullanmayı sağlayan öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Şartlanma yoluyla öğrenme
B-)  Sınama – yanılma yoluyla öğrenme
C-)  Kavrama (seziş) yoluyla öğrenme
D-)  Akıl yürütme yoluyla öğrenme
E-)  Sosyal (modelden)öğrenme

9-Bir obje koşullar değişmesine rağmen obje olarak görülür. Örneğin bir hayvanı yanımızda olması ya da televizyonda görmemize bağlı olmaksızın aynı hayvan olarak algılarız. Bu süreç aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A-)  Algıda seçicilik
B-)  Algısal değişmezlik
C-)  Algı tamamlaması
D-)  Sabit düşünce
E-)  Nesnelerin değişmezliği

10-Okulun bahçesinde oynayan çocukların topu bir ağacın dallarının arasında kalmıştır. Çocuklar topu almak için bir takım denemelerde bulunmuş ve başarılı olamamışlardır. Bir süre sonra aralarından birisi bir merdiven bularak ağacın üzerine çıkarak topu alabileceğini fark etmiş, bunu arkadaşlarına söylemiş ve merdiveni getirerek ağaçta kalan topu alabilmişlerdir. Çocuğun merdiven getirerek ağaçta kalan topu alabileceğini anlaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A-)  Model alma
B-)  İçgörü oluşturma
C-)  Sınama – yanılma
D-)   Kademeli yaklaşma
E-)  Örtük öğrenme

11-Yeni aldığı bilgisayarın parçalarını tek tek inceleyerek  bunların nasıl, hangi sırayla bir araya getirilmesi gerektiğini belirleyerek sonuçta bilgisayarı kuran bir bireyin öğrenmesi hangi yolla gerçekleşmiştir?

A-)  Kavrayarak öğrenme
B-)  Gizil (örtük) öğrenme
C-)  Sınama – yanılma
D-)   Tepkisel (klasik) koşullanma
E-)  Edimsel (operant) koşullanma

12-6 yaşındaki Fatih oyun legolarıyla zihninde tasarladığı bir şekli yapmak için değişik denemeler yapmış fakat başaramamış, başka bir oyuncağının parçasından yararlandığı taktirde, istediği şekli yapabileceğini düşünmüş ve istediği şekli yapabilmiştir. Fatih’in legolarla istediği şekli elde etmek için başka bir oyuncağının parçasını da kullanması gerektiğini anlaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A-)  İçgörü oluşturma
B-)  Gizil (örtük) öğrenme
C-)  Sınama – yanılma
D-)  Tepkisel (klasik) koşullanma
E-)  Edimsel (operant) koşullanma

13-Bilgi –İşlem kuramına göre bir bilginin öğrenilmesi için öğrenme sürecine zihinsel olarak etkin katılması gerekmektedir. Buna göre önce uyarıcılar seçilir ve anlamlandırılır sonra da hafızaya yerleştirilerek öğrenme gerçekleşir. Buna göre bilgi – işlem kuramı öğrenmeyi nasıl açıklamaktadır?

A-)   Öğrenme uyarıcı –tepki ilişkisiyle açıklanır.
B-)  Öğrenme problem çözme sürecidir.
C-)  Öğrenme tekrarlar ve pekiştirme ile gerçekleşir.
D-)  Öğrenme zihinsel yapıda meydana gelen değişikliklerle açıklanır.
E-)  Öğrenme sosyal çevreye uyum sürecidir.

14-Öğrencinin öğrenme sürecinde, bir paragrafı okuyarak anladığını açıklaması, okuduğunu ve öğretmenin anlattıklarını kendi cümleleriyle özetlemesi, konulara değişik örnekler vermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A-)  Öğretim stratejilerinin çeşitliliği
B-)  Anlamlandırma stratejisini kullanma
C-)  Öğretmen – öğrenci iletişiminin sonucu
D-)  Uyarıcı – zenginliğinin öğrenmeye katkısı
E-)  Öğretimde dönüt – düzeltme kullanma

15-Bir ev hanımı zihninde tasarladığı bir yemeği pişirebilmek için değişik malzemeleri ve farklı miktarlarda  yağ, tuz ve baharat çeşitlerini kullanarak yaptığı denemelerden sonra istediği yemeği yapabilmiştir. Bu süreçte kullanılan öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Şartlanma yoluyla öğrenme
B-)  Sınama – yanılma öğrenme
C-)  Kavrama (seziş) yoluyla öğrenme
D-)  Akıl yürütme yoluyla öğrenme
E-)  Sosyal (modelden)öğrenme

16-Bir öğrenci İngilizce dersinde başarısız olunca, öğretmenine “aslında çok çalışıyorum ama bir türlü bu dersi öğrene-miyorum” demiş ve kendisini savunmuştur. Bu durum karşısında gelişim ve öğrenme psikolojisini dikkate alarak aşağıdaki sözlerden hangisini söyleyemeyiz?

A-)   İngilizceyi öğrenip öğrenemediğine ancak performansına bakarak karar verebiliriz.
B-)  İngilizce konuşma deneyiminiz arttıkça daha iyi öğreneceksiniz.
C-)  İngilizce aslında kolay bir derstir, öğrenilmeyecek bir ders değildir.
D-)  Çalışma tekniklerinizi gözden geçirmenizi öneririm.
E-)  Yardımcı kaynak ya da özel ders alma ihtiyacınız olabilir.

17-Bir araba tamircisi arızalı bir arabayı tamir etmek için motorunu sökmüş, gerekli parça değişikliklerini yapmış fakat arızayı giderememiştir. Bunun üzerine motorun yağına, arabanın suyuna ve diğer bölümleri tek tek kontrol etmiş yine başarılı olamamıştır. Daha sonra akünün suyunun eksik olabileceğini düşünmüş ve akünün suyunu tamamlamış böylece arızayı gidermiştir. Bu tamircinin daha sonra akünün suyunun eksik olabileceğini düşünmesi ve böylece arızayı gidermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A-)  Şartlanma yoluyla öğrenme
B-)   İçgörü oluşturma
C-)  Sınama – yanılma yoluyla öğrenme
D-)  Gizil (örtük) öğrenme
E-)  Sosyal (modelden) öğrenme

18-Bir ilköğretim öğrencisi matematik dersinde verilen bir problemi, verilen ve istenilenler arasındaki ilişkileri dikkate alarak değil, çeşitli çözüm yollarını uygulayıp sonucu bulmaya çalışmaktadır.
 
Çocuğun problemin doğru çözümünü çeşitli çözüm yollarının sonucuna göre bulmaya çalışması aşağıdakilerin hangisine bir örnektir?

A-)  Anlamlı öğrenme
B-)  Sınama – yanılma yoluyla öğrenme
C-)  Modelden öğrenme
D-)  Kavrayarak öğrenme
E-)  Gizil (örtük) öğrenme

19-Bir teknisyen yüksek gürültü ile çalışan bir çamaşır makinesini tamir etmek üzere söktü, birçok yerini kurcaladı, taktı ve çalıştırdı. Fakat  arıza giderilmedi tekrar söktü ve çeşitli denemeler yaptı yine gürültü kesilmedi. Kayışları ve makineyi yağladı gürültü biraz hafifler gibi oldu ama yine kesilmedi. Makine çalışırken gövdesinden tutulduğunda gürültünün azaldığını fark etti böylece makine ile gövdeyi birbirine bağlayan civatalar iyice sıkıştırıldı ve makine normal bir sesle çalışmaya başladı. Bu süreçte aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A-)  Kavrama yoluyla öğrenme  B-)   Sınama – yanılma yoluyla öğrenme
C-)  Gizil (örtük) öğrenme  D-)  Kademeli yaklaşma
E-)  Problem çözme

20-Bir öğrenci fen bilgisi dersinde yaptığı deneyleri bazen oldukça düzenli yapmakta, bazen de hatalar yapmaktadır. Bu öğrenciye öğretmenin yapabileceği en etkili yardım aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Fen bilgisi dersinin öneminden bahsetmek
B-)  Deney yaparken gerekli güvenlik önlemlerini alıp almadığını sormak
C-)  Deney yöntemine ilgisi ile ilgili bir sorunu olup, olmadığını sormak
D-)  Her hatanın ardından kendisine yapması gereken doğru işlem ile ilgili ipucu ve açıklama yapmak
E-)  Derse daha fazla çalışması gerektiğini söyleme

21-Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde olumsuz davranışlarıyla dikkat çekmek isteyen bir öğrencinin bu davranışlarını değiştirmek isteyen bir öğretmenin yararlanabileceği yaklaşımlardan biri değildir?

A-) .  Öğrencinin olumsuz davranışlarının altında yatan sorunu anlamaya çalışma
B-)  Öğrenciye sınıf içerisinde sorumluluk verme
C-)  Öğrenme konularını öğrencinin yaşantılarıyla ilişkilendirme
D-)  Öğrencinin yaptığı olumlu davranışları pekiştirme
E-)  Kendisinin ve sınıf arkadaşlarının artık kendisini çekemediklerini söyleme

22-Okul başarısı düşük ve ders çalışmayan çocuğu olan bir anne – babanın aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapmaması gerekir?

A-)  Sorunun kaynağını anlama
B-)  Sabırlı olma
C-)   Uygun davranışlar üzerinde durma
D-)  Öğrenme tekniklerini geliştirme
E-)  Çalışması için sık sık uyarma

23-İlköğretim 3. sınıf öğretmeni sınıfın orta ve arka sıralarında oturan birkaç öğrencinin dersin son bölümlerinde dikkatlerini yoğunlaştırmada güçlük çektiklerini gözlemiştir. Bilişsel öğrenme ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu öğrenciler için uygulayabileceği yardım yaklaşımlarından en etkisiz olanıdır?

A-)  Sınıfın orta ve arka sıralarına doğru hareketlenerek dersi anlatmayı sürdürme
B-)  Dersi dikkatli dinlemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunma
C-)  Öğrencilerin sınıf içinde aktif olmalarını sağlama
D-)  Öğrencileri sınıfın ön tarafındaki sıralara yönlendirme
E-)  Dikkat dağınıklığı ile baş edebilmeleri için değişik teknikleri öğretmek

24-Bilgi – İşlem yaklaşımına göre aşağıda verilen bellek türleri ve karşılarındaki açıklamalar hangisinde yanlış verilmiştir?

A-)  Anlamsal bellek – konu alanları, kavramlar, genellemeler ve kurallar yer alır (depolanır)
B-)  Anısal bellek – yaşanılan olayların depolandığı yer
C-)  İşlemsel bellek – belli bir işin yapılması gereken işlem basamaklarının depolandığı yer
D-)  Kısa süreli bellek – bilgilerin anlamlandırıldığı ve işlendiği, düşünmenin gerçekleştiği bellek
E-)  Uzun süreli bellek – duyu organları aracılığıyla uyarıcıların geldiği bellek

25-Aşağıdakilerden hangisi, öğrenilen konuların hafızada tutulmasını en etkili sağlar?

A-)  Anlamlı öğrenme
B-)  Tekrarlama
C-)  Örgütleme
D-)  Parça-bütün öğrenme
E-)  Ezberleme

26-Aşağıdakilerden hangisi Gestalt öğrenme yaklaşımının ilkelerinden birisi değildir?

A-)  Bir nesnenin ya da parçanın algılanışı, onun diğer parçalarla olan ilişkisine bağlıdır
B-)  Eşya ya da olaylar tek başlarına değil, organize edilmiş bir bütünlük içinde anlam kazanır.
C-)  Öğrenme kişinin karşılaştığı bir durumu algılaması ve yorumlamasındaki bir değişmedir.
D-)  Öğrenme sürecinde kavrayarak öğrenme, iç görüsel problem çözme ve üretici düşünme tekniklerini geliştirmiştir.
E-)  Öğrenmeler diğer öğrenmelerden bağımsızdır.

27-Bir insan yaşadığı şehirden farklı bir şehirde aradığı bir yeri bulmak için, yaşadığı şehir ile ilgili zihninde oluşturduğu yer öğrenmesi ilkelerinden faydalanarak aradığı yeri rahatlıkla bulabilmiştir. Bu öğrenme süreci aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A-)  Algıda değişmezlik
B-)  Algıda seçicilik
C-)  Bilişsel harita   
D-)  Bilişsel senaryo   
E-)  Kavram haritası (ağı)

28-Bir öğretmen dikkati çabuk dağılan ve dersi izlemekte güçlük çeken öğrencilerinin dikkatini ders boyunca çekmek için değişik dikkati yoğunlaştırma stratejileri kullanır. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin kullanacağı dikkati yoğunlaştırma stratejilerinden etkisi en az olanıdır?

A-)  Yazı tahtasına farklı biçimlerde ve renklerde yazı ve şekiller yapma
B-)   Dersi dinlemenin önemini vurgulama
C-)  Öğrencilere isimleriyle hitap etme
D-)  Hareketli olma, jest ve mimik kullanma
E-)  Zıt etki yapan uyarıcıları kullanma

29-Duyusal kayıda gelen çevresel uyarıcılardan dikkat edilenlerin kısa süreli bellekte anlamlandırılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A-)  Öğretme
B-)  Algılama
C-)  Tekrar
D-)  Hafıza
E-)  Düşünme

30-Aşağıdakilerden hangisi bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe depolanması sürecinde kullanılan “anlamlandırma stratejilerinden” birisi değildir?

A-)  Öğrenilen konunun ana fikrini ortaya koyma
B-)  Özet çıkarma
C-)   Metni yorumlayarak kendi cümleleriyle not alma
D-)  Sorular oluşturma ve sorulara cevap verme
E-)  Önemli yerlerin altını çizme

31-Aşağıdaki öğrenme türlerinden en basit ve en kolay öğrenilenler hangisidir?

A-)  Sözel bilgileri öğrenme
B-)  Kavram öğrenme
C-)  İlke (kural) öğrenme
D-)  Genelleme öğrenme
E-)  Problem çözme

32-Bir öğretmen ders konularını kavram haritaları (ağı) şeklinde düzenleyerek konular arasında somut ve görsel anlamda ilişkiler kurmakta ve bunları bir grafik, şema ya da matriks üzerinde göstermektedir. Öğretmen öğretme – öğrenme sürecinde bu uygulamasıyla öncelikle yaptığı aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Anlamlı öğrenmeyi sağlama
B-)  Tekrar stratejilerini kullanma
C-)  Öğretimi planlama
D-)  Konuya dikkat çekme
E-)  Öğrenciyi güdüleme

33-Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yoluyla öğrenme yaklaşımına ilişki doğru bir açıklama değildir?

A-)  J. Dewey tarafından geliştirilmiştir.
B-)  Üst düzey zihinsel beceriler kullanılmaktadır.
C-)   Akademik özgüveni artırır.
D-)  Verilen çözüm kalıbını kullanma
E-)  Denenceler (hipotez) üretme ve test etme
34-Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencide “koşulsuz saygı” özelliklerinin gelişmesini sağlamaz?

A-)  Anne babanın beklentilerini karşılama
B-)  Farklı yaşantılara açık olma
C-)  Kendine karşı dürüst olma, olumlu zayıf yönlerinin farkında olma
D-)  Kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul etme
E-)  Değişime açık olma

35-Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerde benlik tasarımını geliştirmede etkili ola-bilecek öğretim ilkelerinden birisi sayılmaz?

A-)  Bilgilerin aktarıldığı öğretim modelini uygulama
B-)  Öğrencinin kendini ifade etmesine olanak sağlama
C-)  Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini geliştirme
D-)  Merak ve belirsizlikten kurtulma eğilimlerini güçlendirme
E-)  Sınıfta saygı, empati ve dürüstlük değerlerini geliştirme

36-Aşağıdakilerden hangisi insancıl (hümanist) yaklaşım sınıf içi eğitim uygulamalarının ilkelerinden birisi değildir?

A-)   Bireyin tek ve temel güdüsü kendini gerçekleştirmesinden kaynaklanmaktadır
B-)  Davranış bozukluklarının altında yatan temel neden güvensizliktir.
C-)   Birey dış uyarıcılar tarafından yönlendirilir.
D-)   Bireyin davranışlarını, kendi öznel gerçeği tayin eder.
E-)  Bireyin kendini algılayış biçimi davranışlarını yönlendirir.

37-Okulöncesi ve ilköğretim dönemindeki çocukların bilişsel gelişimini hızlandırmak isteyen anne baba ve öğretmenlerin öncelikle yapmaları gereken hangisidir?

A-)  Zengin uyarıcılar çevre içinde yaşantılar kazandırma
B-)  Öğretimi planlama
C-)  Ölçme – değerlendirme etkinliklerini geliştirme
D-)  Çocuğa gerekli açıklamaları yapma
E-)  Zararlı alışkanlıklardan kaçınma

38-Futbol oynamaya yeni başlayan bireyin daha önce sıkça oynadığı basketbol oyun kuralları bilgisinden dolayı, yeni öğrenmekte olduğu futbol kurallarını sürekli karıştırması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A-)  İleriye ket vurma
B-)    Geriye ket vurma
C-)  Olumsuz pekiştirme
D-)  Nötr öğrenme
E-)  Algıda tamamlama

39-Bir üniversite öğrencisi yürütmekte olduğu araştırma  projesi için kütüphanede kaynak taraması yaptığı günlerden birinde arkadaşlarıyla sohbet ederken onların yürütmekte olduğu proje konusu ile ilgili farkında olmadan bazı bilgilere sahip olduğunu fark etmiştir. Bu ne tür bir öğrenmedir?

A-)  Sınama – yanılma yoluyla öğrenme
B-)   Kavrama (seziş) yoluyla öğrenme
C-)  Gizil (örtük) öğrenme
D-)   Bilişsel öğrenme
E-)  Duyarlık kazanma

40-Bir öğretmenin eğitim-öğretim sürecin-de sınavları önceden haber vermeden yapması hangi tür pekiştireçtir?

A-)  Sürekli pekiştireç
B-)  Değişken aralıklı pekiştireç
C-)  Sabit oranlı pekiştireç
D-)  Değişken oranlı pekiştireç
E-)  Sabit oranlı pekiştireç

41-Sevgilisinin verdiği kalem ile sınava giren bir kişinin yüksek not alması durumunda bu kalemin ona şans getirdiğini sanarak daha sonra o kalem ile sınavlara girmek istemesini açıkla-yan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Batıl (boş) inanç
B-)  Güdüleme
C-)  Ödülleme
D-)  Tepki
E-)  Algı

42-İnsandaki bilişsel süreçleri bilgisayarın işleyişine benzeten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Bilgiyi işleme kuramı
B-)  Buluş yoluyla öğrenme
C-)  Sosyal öğrenme kuramı
D-)  Tam öğrenme yaklaşımı
E-)  Sosyal – bilişsel öğrenme

43-Aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi en etkili öğrenmeyi sağlar?

A-)  Şiir okumak
B-)  Bir kompozisyon yazmak
C-)  Test sorularını yazmak
D-)  Bir problemi yazmak
E-)  Bir öğrenme konusuyla ilgili bir maket ya da model yapmak

44-İngilizce öğretmeni dersi sevmeyen ya da İngilizce öğrenemeyeceğini düşünerek korkan öğrencilerin olumsuz duygularını ortadan kaldırmak ister. Bunun için onlar ile etkili iletişim kurmaya çalışır. Olumsuz düşüncelerin neler olduğunu öğrenir. Olumsuz düşünceleri ortadan kaldıracak uyarıcı zenginliğini sınıfa getirir. Öğretmenin bu davranışı nasıl bir koşullanmadır?

A-)   Duyarsızlaşma
B-)  Karşı koşullanma (Bastırma)
C-)  Sönme
D-)   Ayırt etme
E-)  Kendiliğinden geri gelme

45-Okula geç gelmeyi alışkanlık haline getiren Ahmet tarih hocasından çekindiğinden dolayı onun dersine zamanında gelmeye dikkat eder. Yukarıdaki olayı açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Pekiştirme
B-)  Ödül
C-)  Genelleme
D-)  Ayırt etme
E-)  Davranış

46-Bilgiyi hem görsel hem de sözel olarak kodlayan ve birbirlerine bağlanmış olan ağlarda depolayan ayrıca okulda öğreni-lenlerin çoğunluğunun da sakladığı belleğe ne ad verilir?

A-)  Anısal bellek
B-)  Anlamsal bellek
C-)  Şema
D-)  İşlemsel bellek
E-)  Kısa süreli bellek

47-Çöplerini döken kişilerin belediye zabıta ekipleri tarafından cezalandığını gören birey çöplerini çöp kutusuna atmaya karar verir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir öğrenmedir?

A-)  Bilişsel öğrenme
B-)  Klasik koşullanmayla öğrenme
C-)   Sosyal öğrenme
D-)  Biçimsel yolla öğrenme
E-)  Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme

48-Bir çocuk, kapıyı iç taraftan farklı, dış taraftan farklı, yan taraftan açıkken farklı olmasına rağmen hangi durumda olursa olsun kapı olarak algılanmaktadır.Bu çocuğun objeyi aynı şekilde algılanması hangisi ile açıklanabilir?

A-)  Basitlik yasası
B-)  Algısal değişmezlik
C-)  Tamamlama yasası
D-)  Devamsızlık yasası
E-)  Benzerlik yasası

49-Oğlunun okuldan döndükten sonra düzenli ödev yapmasını isteyen bir anne, bu alışkanlığı kazandırmak için ödüllendirme yöntemini seçmiştir. Çocuk ödüllediği dönemde okul dönüşünde düzenli olarak ödevlerini yapmaktadır. Belli bir süre sonra anne çocuğun davranışı kazandığını düşü-nerek ödülü kesmiştir. Kısa bir süre sonra çocuk düzensiz ödev yapmaya başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun en önemli nedenidir?

A-)  Anne çocuğun düzenli ödev yapması için uygun ödülü seçmemiş.
B-)  Düzenli ödev yapma alışkanlığı ilköğretimin I. kademesine kadar devam eder.
C-)   Çocuğun, babasının bu konuda duyarsız olduğunu düşünmesi
D-)    Davranış değişikliğinin kalıcı olması için uzun süre pekiştirilmesi gerekir.
E-)  Annenin tutarsız davranışları

50-Bulunduğu ilköğretim birinci sınıfın sonlarına doğru öğrencilerin istenmeyen bazı davranış-lara sahip olduğunu ve istenmeyen davranışların değişmesini isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak yapmalıdır?

A-)  Sorunu abarttığını düşünmeli
B-)  Sorunun kaynağı hakkında araştırmalar yapmalı
C-)  Sorunlu öğrencileri okul yönetimine söylemeli
D-)  Kurallara uymayanları cezalandırmalıdır
E-)  Sorunlu çocukların velileri ile görüşmeli

51-Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme sürecinin ilk basamağıdır?

A-)  Güdülenme süreci
B-)  Hatırlanma süreci
C-)  Geribildirim süreci
D-)  Davranışa dönüştürme süreci
E-)  Dikkat etme süreci

52-Organizmanın dışarıdan gelen duyumlara, kendisinden bir şeyler katarak yaşantıyı yeniden örgütlediğine inanmaktadırlar. Bu kurama göre bizler dünyayı bütün olarak algılarız. Bize gelen uyarıcıları birbirinden ayrılmış bir şekilde değil, bir arada anlamlı bütünler halinde örgütlenmiş bir biçimde gördüğümüzü savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Gestalt öğrenme kuramı
B-)  Klasik koşullanma
C-)  Sosyal öğrenme koşullanma
D-)  İnsancıl öğrenme kuramı
E-)  Nörofizyolojik kuram

53-Bir matematik öğretmeni öğrencilerin meraklarını harekete geçirmek amacıyla bir problem durumu verir ve öğrencilerin çözmesini bekler, öğrencilerde problemi çözmek için bilişsel süreçlerini kullanırlar. Öğrenciler problemi çözmek için bilişi yeniden organize ederek çözüme ulaşmaları ne ile açıklanır?

A-)  Öğretmen konuyu işlemiş olur.
B-)  Öğretmenini mutlu etme
C-)  Bilişsel dengeye ulaşma
D-)  Dışsal pekiştireçler alınır.
E-)  Dersi daha çok sever.

54-Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen kişisel etmenlerden biri değildir?

A-)  Olgunlaşma
B-)  Yaş
C-)  Zeka
D-)  Güdülenme
E-)  Öğretim yöntemleri

1  E
2  A
3  A
4  B
5  E
6  D
7  D
8  C
9  B
10  B
11  A
12  A
13  D
14  B
15  B
16  C
17  B
18  B
19  A
20  D
21  E
22  E
23  B
24  E
25  A
26  E
27  C
28  B
29  B
30  E
31  A
32  A
33  D
34  A
35  A
36  C
37  A
38  A
39  C
40  B
41  A
42  A
43  E
44  B
45  D
46  B
47  C
48  B
49  D
50  B
51  E
52  A
53  C
54  E

Öğrenme Psikolojisi Yaprak Testi - 3

1-Sirk gösterilerinde yer alan bazı kişilerin kolunda, belinde ve ayağındaki halkaları aynı anda hatasız bir şekilde çevirebilmeleri belli bir süreç sonucunda gerçekleşmektedir.

Bu parçada belirtilen öğrenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Motor öğrenme       
B-)  Farkına varmadan öğrenme
C-)  Model alarak öğrenme 
D-)  Bilişsel öğrenme
E-)  Sezgisel öğrenme

2- Turistik bir otelde yönetici olmak isteyen biri, bir yabancı dili kısa sürede öğrenir. Hayatinin sonuna kadar maden ocağında çalışan bir başkası ise yabancı dil öğrenmeyi aklından bile geçirmez.

Bu örnekte hangi etkenin öğrenmedeki rolü vurgulanmaktadır?

A-)  Dikkat
B-)  Ket vurma
C-)  Tekrar
D-)  Motivasyon
E-)  Transfer

3-Çözülemeyen bir geometri probleminin verileri arasındaki ilişkinin birden bire görülmesi, hangi tür öğrenmeye bir örnektir?

A-)  Deneme yanılma yoluyla öğrenme
B-)  Kavrayış yolu ile öğrenme
C-)  Şartlanma yolu ile öğrenme
D-)  Operant şartlanma ile öğrenme
E-)  Güdelenerek öğrenme

4-Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi zorlaş­tırıcı bir etkendir?

A-)   Konuyu parça parça öğrenme
B-)   Konuyla ilgili alıştırmalara yer verme
C-)  Öğrenilecek konuya güdülenme
D-)  Konuyu sık sık tekrarlama
E-)  Önceki öğrenilenlerle bağlantı kurma

5-Öğrenmede transferle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A-)  Transfer öğrenmeyi her zaman kolaylaştı­rır.
B-)  Transferde öğrenenlerin zeka düzeyleri ve yetenekleri etkili olur.
C-)  İçerik, teknik ve ilkeleri birbirine benzeyen öğrenmelerde transfer öğrenmeyi kolay­laştırır.
D-)  Önceki öğrenilenlerin gücü transferde etkili olur.
E-)  Birbirinden tümüyle farklı alanlarda trans­fer yok gibidir. 

6-Aşağıdaki seçeneklerin hangisi bilişsel öğrenmeyle ilgili bir açıklamadır?

A-)  Nesneler ve olaylara karşı tepkiler geliştirme biçimidir.
B-)   Duyu organları ile algıla­nan eylemlere dönüktür.
C-)  Zihinsel faaliyetlere dönük öğrenme şeklidir.
D-)  Sevme, korkma gibi duy­guların öğrenme şeklidir.
E-)  Koşma, yürüme gibi davra­nışların öğrenilmesine yöneliktir.


7-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla kazanılmış davranıştır?

A-)  Koşan bireyin hızlı nefes alması.
B-)   Vücut ısısı yükselen bireyin terlemesi
C-)  Bebeğin biberonu görünce susması
D-)  Göze toz kaçınca gözden yaş gelmesi
E-)  Çok üşümüş bireyin titremesi

8-Aşağıdakilerden hangisi geçici davranış olarak adlandırılır?

A-)  Gözbebeğinin karanlıkta büyümesi
B-)  Koşan bireyin hızlı nefes alması
C-)  Dize aniden vurulduğunda alt bacağın sıçraması
D-)  Sıcak sobaya değen elin aniden çekilmesi
E-)  Aldığı alkolün etkisiyle bireyin yürümekte zorlanması

9-Bireyin herhangi bir olaya tepki gösterme­sini, aynı tepkiyi gösteren başkalarını göz­leyerek öğrenmesi hangi öğrenme yoluna örnektir?

A-)  Klasik koşullanma
B-)  Gözleyerek öğrenme
C-)  Operant  koşullanma
D-)  Deneme - yanılma
E-)  Kavrayış

10-Oymacılığı sanat haline getirmiş bir usta daha sonra bir kereste fabrikasında çalışmaya baş­lamış, ancak becerilerini yitirdiği görülmüştür. Buna göre, unutmayı oluşturan etken aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A-)  Bilinç altına itme
B-)  Geriye ket vurma
C-)  Tekrar yoksunluğu
D-)   Pozitif transfer
E-)  Zeka

11-İnsanın herşeyi hergün yeni baştan öğrenme durumunda kaldığını varsayalım. Burada öğ­renme ile ilgili hangi özelliğin eksikliğinden söz edilebilir?

A-)  Uygulama eksikliği
B-)  Ödülün yetersiz olması
C-)  Transfer olmaması
D-)   Motivasyon eksikliği
E-)  Konuların anlamlı olmaması

12-Bireyin geçmiş öğrenmeleri, kişiliği üzerinde büyük rol oynar. Örneğin, insanları sürekli memnun etmeye çalışan bir kimse, korkuyla güdülenmiş olabilir. Ana-babası çok güç mutlu olan ve memnun olmadıklarında da kolaylıkla ağır cezalar veren bireylerin bu korkusu, tüm yetişkinlere
genellenmiştir. Ve bireyde herkesi memnun etme eğilimi ortaya çıkmıştır.

              Bu parçada bahsedilen "genelleme" kavramı­nın tanımı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-)  Bireyin bir ihtiyacını karşılamak amacıyla harekete geçmesidir.
B-)  Bireyin kendisine zarar veren uyarıcılardan uzak durmasıdır.
C-)  Bireyin kaygı düzeyini azaltan davranışlara yönelmesidir.
D-)  Bireyin bir uyarıcıya gösterdiği tepkiyi benzer­lerine de göstermesidir.
E-)  Bireyin geçmiş bilgilerine dayanarak davranış­ta bulunmasıdır.

13-Gestalt psikologlarına göre, öğrenme olayını bütünle olan ilişkileri içinde ele almak gerekir. Öğrenmede kavrama, sezme, o anki durumu algı­lama önemlidir. Geçmiş yaşantılar sinir sisteminde bıraktıkları izlerle geçmişi temsil edebilirler ancak, yeni düzenlemelerle sistemli bir değişiklik gösterip yeni bütünler oluşturabilirler.

 Bütünlükçü yaklaşım, öğrenmeyi aşağıdakilerden hangisiyle açıklamaktadır?

A-)   Kalıtsal özelliklerimizle
B-)  Deneme ve yanılmalarımızla
C-)  Geçmiş yaşantılarımızla
D-)  Edindiğimiz bilgilerin yeni öğrenmelerimizi kolaylaştırmasına
E-)  Sezgilerimizle oluşturduğumuz genellemelerle

14-Piaget'e göre, bilişsel gelişimi, çevreyle etkileşi­mine bağlı olan bireyin bilgi edinmesi, öğrenmesi ancak eylem içinde olanaklıdır. Etkin olan kimse bilgi edinebilir, edilgin olan bilgiye ulaşamaz. Bilgi eylemden, işten doğar. Bir nesneyi bilmek, onun üstünde bir iş yapmakla onu bir başka şeye dö­nüştürmekle mümkün olur.

Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi, Piaget'in öğrenme ile ilgili açıklamalarına ters düşer?

A-)  Öğretmenin derste gözlem yapıp sorular sorması
B-)  Öğrencinin problem çözerken yeni yollar bulması
C-)  Zil çalınca öğrencilerin sınıftan çıkması
D-)  Bir gencin gitar çalmayı öğrenmesi
E-)  Küçük bir çocuğun legolardan yeni şekiller yapması

15-
I.      Mutlak unutma yoktur.
II.     Unutma hızlıdan yavaşa doğrudur.
III.   Tekrarla unutma arasında ters orantı söz konusudur.
IV.    Beyine gelen darbeler, yaşlılık gibi etkenler unutmayı hızlandırır.
V.     Unutma uzaktan yakına doğrudur.
      
Unutmayla ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A-)  Sadece V
B-)  I ve V
C-)  Sadece III
D-)  II ve III
E-)  Sadece I
   
1  A
2  D
3  B
4  D
5  A
6  C
7  C
8  E
9  B
10  B
11  C
12  D
13  C
14  C
15  A

Öğrenim Psikolojisi - 4

I. Yaşantıyla edinilmesi
II.Değişik olması
III.Kalıcı olması
IV.Türe özgü olması

Bireyin yapmış olduğu bir davranışın öğrenme sonucunda oluşan bir davranış olabilmesi için yukarıdaki koşullardan hangilerini taşıması gerekir.

A-)  I ve III
B-)  II ve III
C-)  I,II,III
D-)  I,III,IV
E-)  II,III,IV

2-Bir organizmanın ancak biyolojik donanımının izin verdiği bir davranışı öğrenebilmesi, aşağıdakilerden hangisine bağımlı bir durumdur.

A-)  Olgunlaşma
B-)  Büyüme
C-)  Genel uyarılmışlık
D-)  Hazırbulunuşluluk
E-)  Türe göre hazır oluş

3-Eski bilgilerin yeni bilgiler edinmeyi zorlaştırmasına ne denir ?

A-)  Olumlu aktarma
B-)  Olumsuz aktarma
C-)  Olumlu pekiştirme
D-)  Klasik koşullanma
E-)  Olumsuz pekiştirme

4-Davranışçıların insan öğrenmesini açıklayabilmek için duygu, düşünce ve güdü gibi içsel özelliklerden yararlanmamaları bu özelliklerle ilgili hangi nedenlerden kaynaklanmaktadır ?

A-)   Bireye özgü olmalarından
B-)   Karmaşık olmalarından
C-)  Doğrudan gözlenememelerinden
D-)  Anlaşılabilir olmamalarından
E-)  Değişken olmalarından

5-Gök gürültüsünden korkan bir bireyin yağmur çiselediğinde ise korku tepkisi sergilemesi aşağıdakilerden hangisi vasıtası ile öğrenilmiştir?

A-)  Edimsel koşullanma
B-)  Anlamlı öğrenme
C-)  Bilişsel öğrenme
D-)  Koşullanma yoluyla öğrenme
E-)  Kavram öğrenme


6-Klasik koşullanma sürecinde bir uyarıcıya karşı gösterilen bir tepkinin istenmeyen uyaranlara da genellemesinin önlenebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile olanıklıdır

A-)  Unutma
B-)   Dikkat
C-)  Bitişiklik
D-)  Sönme
E-)  Ayırt etme

7-Birincil pekiştireci tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir ?

A-)  Koşulsuz tepkiyi meydana getiren nötr uyaran 
B-)   Koşulsuz tepkiyi meydana getiren koşullu uyaran
C-)  Koşulsuz tepkiyi meydana getiren itici uyaran
D-)  Koşullu tepkiyi meydana getiren koşullu uyaran
E-)  Koşulsuz tepkiyi meydan getiren koşulsuz uyaran

8-Koşulsuz uyarıcının uzun süre verilmemesi sonucu ortadan kalkan şartlı tepkinin koşulsuz uyarıcıyı çağrıştıran bir uyarıcıyı çağrıştıran bir uyarıcı verildiğinde yeniden ortaya çıkmasına ne denir ?

A-)  Kendiliğinden geri gelme
B-)  Üst düzey koşullanma
C-)  Genelleme
D-)  Sönme
E-)  Habercilik

9-Ödevini zamanında yapan çocuğun oyuncakları ile oynamasına izin bir anne çocugun ödev yapma davranışını pekiştirmek için ne tür bir pekiştireç kullanmaktadır ?

A-)  Birincil
B-)  Sosyal
C-)  Faaliyetsel
D-)  Sembolik
E-)  Olumsuz

10-Çocuklara verilen haftalık harçlıklar hangi türden bir pekiştirme tarifesine örnektir ?

A-)  Sabit oranlı 
B-)  Değişken oranlı
C-)  Sabit aralıklı
D-)   Değişken aralıklı
E-)  Sürekli

11-Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmenin süreçlerinden biridir?

A-)  İpucu
B-)  Dönüt
C-)  Dikkat
D-)   Pekiştirme
E-)  Hazırbulunuşluluk

12-Sınıfta konuşma alışkanlığı olan bir öğrenciyi, bu öğrenciyi bu davranışından vazgeçirebilmek için,öğretmenin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir ?

A-)  Öğrenciyi konuşmaması için uyarmak
B-)  Öğrenciye uygun bir ceza vermek
C-)  Öğrencinin konuşma davranışını görmezden gelmek , doğru davranışını pekiştirmek
D-)  Ders esnasında konuşan öğrencilerin diğer öğrencilere verdikleri zarar konusunda açıklamalar yapmak
E-)  Konuşma alışkanlığı olan öğrencileri sınıf dışına çıkarmak

13-Yaşanmış olayların yer ve zaman gibi olayları gözlemleyerek saklandığı bilgi deposu hangisidir ?

A-)   Anlamlı bellek
B-)  Anısal bellek
C-)  Geçici bellek
D-)  İşlemsel bellek
E-)  Duyusal bellek

14-Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmeyi kolaylaştıran etmenlerden birisidir ?

A-)  Dolaylı ceza  B-)  Bitişik-yakınlık C-)  Geri getirme
D-)  Biliş bilgisi  E-)  İşlemsel bilgi

15-Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin uyarıcılarla etkileşimde bulunmak ve pekiştireç olması için etkin olması gerektiği görüşü hangi öğrenme kavramına aittir ?

A-)  Bilişsel
B-)  Davranışçı
C-)  İnsancı
D-)  Gözleyerek
E-)  Gestald

16-Bir etkinliğin nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alan bilgilerdendir?

A-)   Açıklayıcı bilgi
B-)  İşlemsel bilgi
C-)  Koşul bilgisi
D-)  Olgusal bilgi
E-)  Kavramsal bilgi

17-Bilgilerin ancak iki saniye muhafaza edilebildiği bilgi deposunun bilgi işleme modelindeki adı hangisidir ?

A-)  Duyusal bellek
B-)   Kısa süreli bellek
C-)  Anlamsal bellek
D-)  Anısal bellek
E-)  İşlemsel bellek

18-İşleyen belleğin kapasitesini arttırması için yapılan işleme ne denir ?

A-)  Sınırlama
B-)  Kümeleme
C-)  Biriktirme
D-)  Kodlama
E-)  Tekrarlama

19-Okulda derslerde öğrenilen bilgilerin çoğu hangi bellekte saklanır ?

A-)  İşlemsel bellek
B-)   Anlamsal bellek
C-)  Anısal bellek
D-)  İşleyen bellek
E-)  Duyusal bellek

20-Öğrenilmesi oldukça zaman alan ve herhangi birşeyin nasıl yapıldığına ilişkin olan bilgilerin saklandığı bellek deposu hangisidir ?

A-)  İşlemsel bellek
B-)  İşleyen bellek
C-)  İşlevsel bellek
D-)  İşleten bellek
E-)  Anısal bellek

21-Uzun süreli bellekte saklanan bir bilginin unutulması , ne anlama gelmektedir ?

A-)  Bilginin tamamen yok olması
B-)  Bilginin uzun süreli bellekte aranamaması
C-)  Uzun süreli bellekte saklanan bilginin geri getirilememesi
D-)  Uzun süreli beleğin deforme olması
E-)  Uzun süreli bellek ile kısa süreli bellek arasında iletişim kurulamaması

22-

I. Davranış öğrenilebilir ama gösterilmeyebilir.
II.Öğrenme her koşulda pekiştirece bağlı değildir.
III.İnsan uyarıcıya karşı tepki veren basit bir organizma değildir.
IV.İnançlar ve beklentilerin pekiştirme tarifeleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal öğrenme kuramlarınca ileri sürülen görüşlerdendir ?

A-)  I,II,III
B-)  I,II,IV
C-)   I,III,IV
D-)  II,III,IV
E-)  I,II,III,IV

23-Beyaz bir zemin üzerindeki üç noktanın bir üçgen olarak algılanması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir ?

A-)  Bütün parçaların toplamından fazla ve farklıdır.
B-)  Birbirine yakın olan uyarıcılar olduklarından farklı algılanırlar
C-)  Birbirine benzeyen uyarıcılar olduklarından farklı algılanırlar.
D-)  Bütün kendi parçalarının toplamına eşdeğerdir.
E-)  Bireyde parçaları birleştirerek algılama eğilimi vardır. 

24-Alt sınıftaki öğrencinin model aldığı üst sınıftaki bir arkadaşı bir dersten başarılı olmuş ise alt sınıftaki öğrencinin o derse karşı güdülenmesinin olumlu olacağı görüşü,hangi öğrenme kuramına dayalı bir görüştür ?

A-)  Klasik koşullanma
B-)  Edimsel koşullanma
C-)  Sosyal öğrenme
D-)  Bilişsel öğrenme
E-)  İnsancı öğrenme


25-Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi etkileyen kişisel etmenlerden değildir ?

A-)  Genel uyarılmışlık hali
B-)  Gereksinim
C-)  İnanç
D-)  Türe özgü davranış
E-)  Amaç

26-Aşağıda verilen ifadelerden hangisi "öğrenmenin" özelliklerinden değildir ?

A-)  Davranış değişikliliğinin olması
B-)  Yaşantı ürünü olması
C-)  Kalıcı izli olması
D-)  Sadece istendik davranış değişikliği olması
E-)  Zaman ve yer açısından sınırsız olması

27-Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeye örnek değildir ?

A-)  Bir bebeğin kaşığı tutması
B-)  Para üstü alınca teşekkür etme
C-)  Sigara içme
D-)  Korkunca sıçrama
E-)  Araba kullanma

28-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme değildir ?

A-)  Konuşma
B-)   Acıkma
C-)  Şarkı söyleme
D-)  Nefret etme
E-)  Hayvanları sevme
Doğru Cevaplar

1  C
2  E
3  B
4  C
5  D
6  E
7  E
8  A
9  C
10 C
11 C
12 C
13 B
14 A
15 B
16 B
17 A
18 D
19 B
20 A
21 C
22 A
23 E
24 C
25 D
26 E
27 D
28 B

KPSS Öğrenme Psikolojisi Yaprak Testi - 5

1-Yolda yürürken düşen birinin bu davranışının öğrenme olarak nitelendirilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A-)  Değişik bir davranış olmaması
B-)  Yaşantı sonucunda oluşması
C-)  Kalıcı olmaması
D-)  Tekrarlanarak edinilmiş olması
E-)  Karmaşık bir görüntü göstermemesi

2-Bir çocuğun diğerinden daha ileri yaşta olmasına rağmen yürümeyi daha geç öğrenmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili bir durumdur ?

A-)  Büyüme
B-)  Olgunlaşma
C-)  Öğrenme
D-)  Tekrar
E-)  Beslenme

3-Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma yoluyla öğrenilmiş bir davranıştır ?

A-)  Et gösterilen bir köpeğin salya salgılaması
B-)  Bireyde hoşlanma duygusu yaratan bir davranışın kalıcı olması
C-)  Şartsız uyarıcıya gösterilen tepki
D-)  Kasvetli havalarda bireyin huzursuz olması
E-)  Tehlikeli bir durum karşısında gösterilen korku davranışı

4-Klasik koşullanma ile kazanılmış bir tepkinin giderek zayıflaması ve tamamen yok olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A-)   Pekiştirecin kesilmesi
B-)   Ayırt etmenin gerçekleşmemesi
C-)  Genelleme yapılmaması
D-)  Güdüleme eksikliği
E-)  Eski yaşantıların aktarılamaması

5-"Belli bir ortamda bireyi doyuma ulaştıran belirli bir davranışın aynı ortamda tekrarlanma olasılığı artar." ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar ?

A-)  Etki kanunu
B-)  Tepki kanunu
C-)  Olumlu pekiştireç
D-)  Olumsuz pekiştireç
E-)  Edimsel koşullanma

6-

I. Sürekli pekiştirme
II.Zaman aralıklı pekiştirme
III.Oran aralıklı pekiştirme
IV.Premack ilkesi

         Yazı yazmayı sevmeyen fakat bisiklete binmekten hoşlanan bir çocuğa yazı yazdırabilmek için bisiklete binmeyi pekiştireç olarak kullanmak isteyen bir öğretmen yukarıdakilerden hangisinden ya da hangilerinden yararlanabilir ?

A-)  I
B-)   I,II
C-)  III
D-)  II,III
E-)  IV
7-Sınavlardan önce öğrencilerin daha sıkı çalışmaya başlamaları aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisiyle yakından ilgilidir ?

A-)  Sabit aralıklı
B-)   Sabit oranlı
C-)  Değişken aralıklı
D-)  Değişken oranlı
E-)  Sürekli

8-Bir davranışın gelecekte tekrar edilme sıklığını arttıran davranış sonrası uyarıcılara ne denir ?

A-)  Edim
B-)  Dönüt
C-)  Pekiştireç
D-)  Ceza
E-)  İpucu

9-Aşağıdakilerden hangisinin gözleyenin gözlediği modeli kendisine örnek almasının kolaylaştırıcı işlevi yoktur ?

A-)  Gözleyenin modeli tanıması
B-)  Gözleyenle modelin benzerliği
C-)  Modelin saygınlığı
D-)  Modelin sosyal statüsü
E-)  Modelin uzmanlığı

10-Duyusal belleğe gelen bilgilerin anlamlandırılarak yorumlanması işlemi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir
zihinsel etkinliktir ?

A-)  Dikkat
B-)  Algı
C-)  Tekrar
D-)   Kodlama
E-)  Geri getirme

11-"Çocuk 2+2 yi tahtada toplamayı öğrenmişse yerine oturduğunda bu işlemi yapamayabilir.Çünkü tahtadaki uyarıcı koşullar ile sıradaki koşullar birbirinden farklıdır." görüşünü ileri sürerek eğitimde transferi çok az kabul eden öğrenme kuramının sahibi aşağıdakilerden hangisidir ?

A-)  Pavlov
B-)  Skinner
C-)  Guthire
D-)   Köhler
E-)  Hiçbiri

12-Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin dikkatini toplamasına uyarıcıları seçmesine seçtiği uyarıcıları kullanmasına yönelik etkinliklerde bulunması gerektiğini savunan öğrenme kuramı hangisidir ?

A-)  Klasik koşullanma
B-)  Edimsel koşullanma
C-)  Sosyal öğrenme
D-)  Bilişsel
E-)  İnsancı

13-Bilgi işleme modelindeki bilgi depolarından kapasitesi en sınırlı olan hangisidir ?

A-)   Duyusal bellek
B-)  İşleyen bellek
C-)  Anısal bellek
D-)  Anlamsal bellek
E-)  İşlemsel bellek


14-Bilgiyi işleme sürecinde en yoğun zihinsel işlemlerin yapıldığı bilgi deposu aşağıdakilerden hangisidir ?

A-)  Duyusal bellek
B-)  İşleyen bellek
C-)  Anısal bellek
D-)  Anlamsal bellek
E-)  İşlemsel bellek

15-Geç öğrenilen ve kolay kolay unutulmayan kurallar ve eylemlere ilişkin bilgiler hangi bilgi deposunda saklanırlar ?

A-)  İşlemsel bellek
B-)  İşleyen bellek
C-)  İşlevsel bellek
D-)  Anısal bellek
E-)  Kısa süreli bellek

16-Ödevlerini zamanında yapmayan çocuğun top oynama izninin kaldırılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir ?

A-)   II. Tip ceza
B-)  Sönme
C-)  Olumsuz pekiştirme
D-)  Olumlu pekiştirme
E-)  I. Tip ceza

17-Odasının dağınıklığı nedeniyle dikkatini toplayamadığı için ders çalışmayan çocuğun annesi odayı topladıktan sonra çocuk yüksek notlar almaya başlamıştır.Anneni odayı toplaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır ?

A-)  Olumlu pekiştirme
B-)   Olumsuz pekiştirme
C-)  Olumlu pekiştireç
D-)  Olumsuz pekiştireç
E-)  Ödül

18-Karadenizli bir genç kendi yöresinin oyunlarını oynayabilmektedir. Üniversiteye geldiğinde halkoyunları topluluğuna giren genç Karadeniz yöresine ait oyunları daha farklı öğrenmek durumunda kalmış ancak yeni figürleri öğrenmekte zorlanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir ?

A-)  Karışma
B-)  Sönme
C-)  Genelleme
D-)  Geriye ket vurma
E-)  Olumsuz transfer

19-Resim bölümüne girmek için kurs alan öğrenci teknikleri zorlanmadan öğrenmektedir. Okula girmeyi başardıktan sonra farklı teknikler öğrenen genç daha önce öğrendiklerini uygulamakta zorlanmaya başlamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır ?

A-)  Olumlu transfer
B-)   Olumsuz transfer
C-)  Geriye ket vurma
D-)  İleriye ket vurma
E-)  Sönme

20-

I.Düşük benlik kavramı
II.Öğrenilmiş çaresizlik
III.Düşük öz yeterlilik
IV.Orta düzeyde kaygı

             Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri güdülenmeyi olumsuz yönde etkileyen öğrenci ile ilgili etmenlerdendir ?

A-)  I
B-)  I,II
C-)  I,II,III
D-)  I,III
E-)  IV

21-Gestalda yaklaşımın öğrenmeye olan en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisi olmuştur ?

A-)   Algısal değişmezlik
B-)  Şekil zemin ilişkisi
C-)  İç görüsel öğrenme
D-)  Benzerlik yasası
E-)  Algısal tamamlama

22-Belli bir frekanstaki zil sesine koşullandırılarak salya çıkarmasını öğrenen bir köpek farklı bir frekanstaki zil sesi karşısında salya çıkarmamıştır. Köpeğin bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir ?

A-)  Ayırt etme
B-)  Sönme
C-)   Genelleme
D-)  Bitişiklik
E-)  Unutma

23-Sınıfta en yüksek notu alan bir öğrenciyi öven bir öğretmen ne türden bir pekiştireç kullanmaktadır ?

A-)  Birincil
B-)  Sosyal
C-)  Faaliyetsel
D-)  Sembolik
E-)  Olumsuz

24-Öğrencilerini sürekli çalışmaya yöneltmek isteyen bir öğretmen hangi pekiştirme tarifesini kullanmalıdır ?

A-)  Sürekli
B-)  Sabit oranlı
C-)  Sabit aralıklı
D-)  Değişken oranlı
E-)  Değişken aralıklı
   
1  C   15 A
2  B   16 A
3  D   17 B
4  A   18 E
5  E   19 C
6  E   20 C
7  A
8  C   21 C
9      22 A
10 B   23 B
11 C   14 B
12 D
13 B
24 D
07.Test ÖĞRETİM - Öğretimde Strateji Metot ve Teknikler

1-   Proje yönteminde en etkin kullanılabilecek strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A-)   Sunuş yoluyla öğretim
B-)   Buluş yoluyla öğretim
C-)   Araştırma inceleme yoluyla öğretim
D-)   Tam öğrenme
E-)    Programlı öğretim

2-   Öğretmenin ses tonu, öğrencilere karşı tutumu, dili     kullanma     becerisi     gibi     özellikleri aşağıdakilerden en çok hangisini etkiler?

A-)  Öğrencilerin derse etkin katılımı
B-)  Sınıftaki fiziki durumu
C-)  Ölçme değerlendirme etkinliklerini
D-)  Materyal kullanımı
E-)  Sınıftaki psikolojik havayı

3-  Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sınıf içinde soru sorma nedenlerindendir?

A-)  Öğrencilerin konuya dikkatlerini çekme
B-)  Sınıf disiplini sağlama
C-)  Öğrenmeyi etkin hale getirme
D-)  Dönüt sağlama
E-)  Yukarıdakilerin hepsi

4-    Aşağıdakilerden hangisi zamandan tasarruf sağlayan ve öğretmene güven veren yöntemdir?

A-)     Problem çözme
B-)     Soru cevap
C-)    Anlatım
D-)    Tartışma
E-)    Örnek olay

5-  Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin en belirgin özelliğidir?

A-)    Belli bir konuda organize bilgi edinilmesine yardımcı olur.
B-)    Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar.
C-)    Öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirir.
D-)    Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlar.
E-)    Öğrencileri öğrenmeye motive eder.

6-   Aşağıdakilerden hangisi “Soru-cevap Yönteminin” en belirgin özelliğidir?

A-)  Gerçek hayat deneyimleri kazanmalarına olanak sağlar.

B-)   Kullanılması kısa zaman alır.

C-)  Olayın çözümü uzun zaman alır.

D-)  Öğretimde analiz, sentez ve değerlendirme gibi yük­sek düzeyde bilişsel amaç­ların kazandırılmasına   yardım eder.

E-)  Hem görerek hem de işiterek öğrenme imkânı sağlar

7-  Soru-Cevap Metodunun, Anlatım Metoduna göre üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Belli bir konunun kısa tek­rarını yapmada etkilidir.
B-)   Ezberlemeyi ortadan kaldırarak, gerçek öğrenmeyi sağlar.
C-)  Öğrencilere belli bir konu hakkında organize edilmiş bilgiler temin eder.
D-)  Yöntemin uygulanması kolay ve ekonomiktir.
E-)  Kalabalık sınıflarda kolayca kullanılabilir.

8-  Aşağıdakilerden hangisi Problem Çözme Metodunun üstünlüklerinden sayılabilir?

A-)  Öğrencilere serbestlik duygusu  kazandırır.
B-)  Uygulanması kolaydır.
C-)  Plansız ve rahat bir ortam­da gerçekleştirilir.
D-)  Başkalarının fikirlerine saygılı olmayı öğrenirler.
E-)  Öğrencilere karar vermede, acele edilmemesi gerektiği düşüncesini benimsetir.

9-  Aşağıdakilerden hangisi 'Problem Çözme Tekniklerinden biri değildir?

A-)  Tümdengelim Metodu
B-)  Tümevarım Metodu
C-)  Tartışma Metodu
D-)  Anoloji Metodu
E-)  Deneme-yanılma Metodu

10-  Aklın, gerçek olarak kabul ettiği hükümlerden veya prensiplerden, özel hüküm ve prensiplere varma yoluna ne ad verilir?

A-)   Tümdengelim (Dedüksiyon)
B-)   Tümevarım (Endüksiyon)
C-)   Analiz
D-)    Sentez
E-)   Takrir

11- Ayrı ayrı olaylardan kanunlar çıkarma yolu ile, genel hüküm ve prensiplere varma metoduna ne ad verilir?

A-)  Tümdengelim
B-)  Analiz
C-)  Sentez
D-)   Tümevarım
E-)  Takrir

12-  Aşağıdakilerden hangisi 'Soru-cevap Yöntemi' ve 'Tartışma Yönteminin' ortak özelliklerinden biridir?

A-)  Kalabalık sınıflarda uygulanması kolaydır.
B-)  Öğrencilerin sözel iletişim ve etkileşim becerilerinin gelişmesine yardım ederler.
C-)  Her türlü öğrenciye uygulandığında istenen verimi sağlayabilirler.
D-)  Sınıfta demokratik bir öğrenme ortamı oluşturur.
E-)  Teorik bilgileri uygulama fırsatı verir.

13-  Aşağıdakilerden hangisi 'Tartışma Yönteminin' yararlarından biridir?

A-)   Öğretmene güven duygusu verir.
B-)  Kalabalık sınıflarda uygulanması kolaydır.
C-)  Sınıfta demokratik bir öğrenme ortamı oluşturur.
D-)  Gerçek hayat durumlarının incelenmesinde etkilidir.
E-)  Eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini geliştirir.

14-  Aşağıdakilerden hangisi, “Problem Çözme Yönteminin” yararlarından biridir?

A-)  Belli bir konunun kısa tekrarını yapmada veya belli bir konuyu özetlemede etkilidir.
B-)  Öğrencilerin eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini geliştirirler.
C-)  Uygulanması kısa zaman alır.
D-)  Sınıfta informal bir ortamda gerçekleştirilir.
E-)  Öğrencilere pratik deneyimler kazandırır.

15-  Öğretmen, öğrenilecek bilgi­nin bir parçasını öğrenciye söylüyorsa; buna ne ad verilir?

A-)  Dönüt Verme
B-)  Pekiştireç Verme
C-)  Genelleme yapma
D-)  Güdülenme
E-)  İpucu verme

16-  Aşağıdakilerden hangisi, öğrenmenin değerlendirilmesinden elde edilen dönütlerin öğrencilere sağladığı yararlardan biri değildir?

A-)   Öğrenciyi, başka öğrenim görevlerini öğrenmeye güdüleyebilir.
B-)  Öğrencinin yeteneklerini, yetersizliklerini tanımasına yardım eder.
C-)  Öğrenciyi, öğrenmesini tamamlamaya yöneltebilir.
D-)   Hedef davranış için, öğrenilen bilgi, beceri ve tutumun eksik ve yetersiz yönlerini gösterir.
E-)   Öğretmenin yetersizliğini ortaya çıkararak, öğrenciyi öğrenmeye sevk eder.

17-  Aşağıdakilerden hangisi, uyumsuz öğretmenin davranışlarından biri değildir?    

A-)  Disiplin kurallarını, öğren­meyle ilgili olmayan kişisel sorunlar için kullanır.
B-)   Öğrencilerin duygularını anlatmaya izin vermez.
C-)  Öğrencileri konuşmaya cesaret edemez.
D-)  Sınıfta informal bir hava yaratırlar.
E-)  Öğrencilerini sürekli gülünç duruma düşürür.

1  C
2  E
3  E
4  C
5  A
6  D
7  B
8  E
9  C
10  A
11  D
12  B
13  C
14  E
15  E
16  E
17  D

Ölçme Değerlendirme Yaprak Testi – 1

1- “Matematik öğretmeni sınıfta sorduğu  sorulara  doğru cevap veren her öğrenciye bir artı vermektedir.”           Öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Ölçüt
B-)  Değerlendirme
C-)  Soru-Cevap
D-)  Ölçme
E-)  Barem

2-"Nesnelere verilen sayıların anlamların  ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kuralları   belirler.’’

Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan  hangisine aittir?

A-)  Değer
B-)  Değerlendirme
C-)  Oransız Ölçek
D-)  Ölçme
E-)  Ölçek

3-Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin eğitim  sürecindeki temel işlevi anlamında aşağıdaki kavramlardan hangisi en doğru ifadedir?

A-)  Başarısız öğrencileri belirlemek
B-)  İstenmeyen davranışları belirlemek
C-)  Öğrenci başarı düzeyini yükseltmek
D-)  Davranışların kazanılma düzeyini belirlemek      
E-)  Başarılı öğrencileri belirlemek

4-Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının  hatalardan arınıklık derecesi olarak ifade edilir?

A-)   Objektiflik
B-)   Güvenirlik
C-)  Geçerlik
D-)  Yargı
E-)  Karar

5-‘’İngilizce dersinde başarılı olmak için en az 50  puan almak gerekmektedir.’’
            İfadesindeki 50  puan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle  ilgilidir?

A-)  Mutlak Ölçüt
B-)  Bağıl Ölçüt
C-)  Baraj Ölçüt
D-)  Nitel Ölçüt
E-)  Değerlendirme

6-Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme sürecine karışan hata kaynaklarından birisi değildir?

A-)  Ölçmeyi yapan kişi
B-)   Ölçmede kullanılan araçlar
C-)  Ölçmenin standart  hatası
D-)  Ölçmenin yapıldığı ortam
E-)  Ölçülmek istenen hedef- davranış

7. ve 8. soruları aşağıdaki açıklamaya göre cevaplayınız?                   

    “Bir öğretmen  Türkçe dersinde  öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek için hazırladığı testi bir sınıfta uygulamıştır. Daha  sonra teste yer alan her bir maddenin güçlük derecesini belirleyerek homojen ve tutarlı olduğuna bakarak güvenilir olup olmadığını belirlemiştir.”

7-Öğretmenin uyguladığı güvenirlik belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  KR-20 güvenirliği
B-)   Cronbach alfa katsayısı
C-)  Faktör analizi
D-)  Madde ayırt ediciliği
E-)  Ölçmenin standart hatası

8-Bu işlemin sonucuna dayanarak aşağıdaki  yorumlardan hangisi yapılmaz?

A-)  Puanların hatalardan arınıklığı
B-)  Terstin yapı geçerliliği
C-)  Testi oluşturan maddelerin homojenliği
D-)  Testin grubu birbirinden ayırma düzeyi
E-)  Teste elde edilen en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark

9-Hangisi yazılı ve sözlü sınavlar için en doğrudur?

A-)  Bu sınavlar tamamen kaldırılmalıdır.
B-)  Hazırlaması kolay olduğu için teşvik edilmelidir.
C-)  Bu tür sınavların geçerlilik derecesi,sınavı yapana göre değişir.
D-)  Soru sayıları az olduğu için geçerliliği yüksek değildir.
E-)  Soruların daha önceden hazırlanması.

10-Test düzeniyle ilgili olarak, yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Cevaplama biçimleri aynı olan sorular bir araya getirilmelidir.
B-)  Soruların satır uzunluğu en az normal bir kitap satırı kadar olmalıdır.
C-)  Soruların tüm kopyalarının okunabilir olup olmadığını denetlenmelidir.
D-)   Testin başında bir açıklamaya yer verilmelidir.
E-)  Aynı konuyla ilgili olan sorular alt alta getirilmelidir.

11,12,13,14. soruları aşağıdaki verilerden yararlanarak cevaplayınız?
        Bir öğrenci grubunun resim dersinden aldıkları notlar;   3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9,10 biçimindedir.

11-Puan dağılımının ranjı kaçtır?

A-)  3
B-)  5
C-)  6
D-)   7
E-)  10

12-Puan dağılımının ortancası kaçtır?
  
A-)  3
B-)  5
C-)  6
D-)  7
E-)  10

13-Puan dağılımının standart sapması kaçtır?

A-)   1.01
B-)  2.21
C-)  4.89
D-)  5.36
E-)  6.65


14-Puan dağılımının varyansı kaçtır?

A-)  1.01
B-)  2.21
C-)  4.89
D-)  5.36
E-)  6.65

15-Hangisi eğitim sistemlerindeki ‘’ gizli başarısızlığın’’  nedenlerinden birisi değildir?

A-)  Minimum başarı sınırının  program hedeflerinin altında tutulması
B-)  Öğretmen maaşlarındaki düşüş
C-)  Kurallardaki boşluklar
D-)  Öğretmenin kanaat notu kullanması
E-)  Gereksiz hoşgörüler

16-Sınıf geçme sisteminin en fazla uygulanabilir olduğu eğitim kademesi hangisidir?

A-)   İlkokul
B-)  Orta okul
C-)  Lise
D-)  Üniversite
E-)  Lisansüstü eğitim

17-Aşağıdakilerden hangisi medyan için söylenemez?

A-)  Merkezi dağılım ölçüsüdür.
B-)   Dağılımdaki ham puanların sayısından etkilenir.
C-)  Ortancayı bulurken, veriler mutlaka sıraya konmalıdır.
D-)  Ham puanların ortalama etrafındaki yayılma derecesini gösterir.
E-)  % 50’ si bir tarafta, %50’si de diğer tarafta olmak üzere grubu ikiye ayırır.

18-Aşağıdakilerden hangisi KR 21 formülüne dayalı güvenirlik hesaplamanın dayandığı sayıtlılardan biri değildir?

A-)  Testteki maddelerin tamamının belirtilen hedefleri ölçtüğü
B-)  Her maddenin varyansının eşit olduğu
C-)  Maddeler arası korelasyonun eşit olduğu
D-)  Maddelerin güçlük derecelerinin eşit olduğu
E-)  Puanlamanın birden fazla kişi tarafından yapılmış olduğu

19-Aşağıdaki ölçeklerden hangi ikisinde ‘’birimlerin eşit olduğu’’ söylenebilir?

A-)  Sınıflama- eşit oranlı
B-)   Sıralama- eşit aralıklı
C-)  Eşit oranlı- eşit aralıklı
D-)  Eşit aralıklı- sınıflama
E-)  Eşit oranlı-sıralama

20-Aşağıdaki özelliklerden hangisi, doğrudan (temel) ölçme yoluyla ölçülebilir?

A-)  Sınıfın başarı ortalaması
B-)  Sınıftaki öğrenci sayısı
C-)  Öğrenci yetenekleri
D-)  Öğretmenin öğrencilere karşı tutumu
E-)  Öğrencilerin derse ilgisi
   
1  D  11  D
2  E  12  C
3  D  13  B
4  B  14  C
5  A  15  D
6  E  16  A
7  A  17  D
8  E  18  E
9  C  19  C
10  B  20  B

Ölçme ve Değerlendirme Yaprak Testi – 2

1-Hangileri bilgi düzeyindeki davranış­ların öğretim hedefi olarak seçilme­sinin sebeplerindendir?

           I.    Belli alandaki bilgilerin hiç değişmemesi
          II.    Ezber sayesinde öğrencilerin zekalarının gelişeceği
         III.   Daha   ileriki   öğrenmelere   temel oluşturması
         VI.   Öğretiminin ve ölçülmesinin kolay olması

A-)  I-II     
B-)  I-III
C-)  II-IV
D-)  I-II-IV
E-)  Hepsi

2-Hangisi bir öğretmenin derste örnek vererek açıkladığı bir ilkenin kavran­dığının kanıtıdır?

A-)  İlkenin tanımı yazılı bir şekilde ve­rildiği zaman adını söylemek
B-)  İlkenin adı verilince dersteki örneğin aynısını yazmak
C-)  İlkeyi derste verilenden farklı bir ör­nekle açıklamak
D-)  İlkeyi derste verilen örnek ve ifadey­le açıklamak
E-)  Yukarıdakilerin hepsi

3-Bir coğrafya öğretmeni çoktan seç­meli bir sınavda öğrencilerine bir grafik vermiş ve öğrencilerin grafiğe göre verilen seçeneklerden yanlış olanını bulmasını istemiştir. Bu du­rumda öğretmen hangi bilişsel dü­zeydeki davranışı ölçmek istemiştir?

A-)  Bilgi
B-)  Kavrama
C-)  Uygulama
D-)  Sentez
E-)  Değerlendirme

4-Aşağıdaki eylemlerden hangisi ders kitabında bir örnekle açıklanan bir il­kenin kavrandığına kanıttır?

A-)   İlkenin yazılı biçimi verildiği zaman adını söylemek
B-)   İlkeyi kitapta verilen örnek ve ifade ile söylemek
C-)  İlkenin adı verilince ders kitabındaki ifadesini yazmak
D-)  İlkeyi ders kitabındakinden farklı bir örnekle açıklamak
E-)  Yukarıdakilerin hepsi

5-Hangisi ya da hangileri sentez basamağındaki davranışlardır?

  I.    Bir cümleyi öğelerine ayırmak
 II.    Bir grafiği sözel bir ifadeye dönüş­türme
III.   Eldeki verilerle ilgili ve tutarlı uygun hipotezler kurabilme
VI.   Belli davranıştan ölçmek için özgül test maddeleri geliştirme

A-)  Yalnızca I        
B-)  I-II
C-)  I-III
D-)  III-IV
E-)  Hepsi


6-Bir başarı testi için Belirtge tablosu hazırlayan bir birey en az hangi dü­zeydeki bir davranışı sergilemiş olur?

A-)  Bilgi
B-)   Kavrama
C-)  Uygulama
D-)  Analiz
E-)  Sentez

7-Bilişsel alanda öğretim hedeflerinin sınıflandırılmasında üçüncü aşama hangisidir?

A-)  Bilgi
B-)   Uygulama
C-)  Kavrama
D-)  Sentez
E-)  Değerlendirme

8-Öteleme hangi bilişsel aşamanın ba­samağıdır?

A-)  Bilgi
B-)  Uygulama
C-)  Kavrama
D-)  Analiz
E-)  Değerlendirme

9-Olguların bilgisi hangi bilişsel aşa­mada yer alır?

A-)  Kavrama
B-)  Analiz
C-)  Uygulama
D-)  Sentez
E-)  Bilgi

10-Bir  yüksek   lisans   öğrencisinden kendisinin   belirlediği   bir  konuda araştırma yapıp, sonuçlan rapor ha­linde getirip sunması istenmiştir. Bu işlemi başarıyla yapan öğrenci en az hangi düzeydeki davranışı göstermiş olur?

A-)  Kavrama
B-)  Analiz
C-)  Uygulama
D-)   Sentez
E-)  Değerlendirme

11-Bir konu ile özgün bir iletişim iletme hangi bilişsel aşamayı gösterir?

A-)  Analiz
B-)  Sentez
C-)  Kavrama
D-)   Bilgi
E-)  Değerlendirme

12-Hangisi en alt düzey bilişsel beceri alanıdır?

A-)  Sentez
B-)  Analiz
C-)  Bilgi
D-)  Değerlendirme
E-)  Uygulama

13-Bir edebiyat öğretmeninin çoktan seçmeli bir testte öğrencilerinden, verilen beyitteki en belirgin söz sanatını bulmalarını istemesi öğretme­nin hangi düzeydeki davranışı ölç­mek istediğinin kanıtıdır?

A-)   Bilgi
B-)  Kavrama
C-)  Uygulama
D-)  Analiz
E-)  Sentez

14-Çoktan seçmeli testlerle ölçülebile­cek en üst düzey bilişsel davranış hangisidir?

A-)  Uygulama  B-)  Kavrama  C-)  Analiz
D-)  Sentez   E-)  Bilgi


15-Hangisi bir bireyde "iç ölçütle" de­ğerlendirme davranışının oluştuğunun kanıtadır?

A-)  Bir deyimin anlamını açıklamak
B-)  Bir öykünün ana fikrini özetlemek
C-)  Bir makaledeki birbiriyle çelişen iki düşünceyi göstermek
D-)  Projesini gördüğü bir aletin nasıl ça­lıştığını kestirmek
E-)  Formülü verilen bir kimyasal mad­denin adını söylemek

16-Bloom'un bilişsel davranışlar ile ilgili aşamalı sınıflandırmasında hangileri sırası ile peş peşe gelir?

A-)   Bilgi-analiz
B-)  Analiz-değerlendirme
C-)  Sentez-Analiz
D-)  Kavrama-Uygulama
E-)  Uygulama-Değerlendirme

17-Sentez düzeyinde bilişsel davranışı ölçmede en uygun ölçme aracı hangisidir?

A-)  Kısa cevaplı testler
B-)   Çoktan seçmeli dersler
C-)  Doğru-yanlış testleri
D-)  Yazılı yoklamalar
E-)  Eşleştirme maddeleri

18-Bir öğretmen adayının öğretim ko­nusu ile ilgili hangi öğretim yöntem­lerini kullanacağını açıklaması, onun hangi  bilişsel  aşamada  olduğunu gösterir?

A-)  Uygulama
B-)  Analiz
C-)  Sentez
D-)  Değerlendirme
E-)  Kavrama


19-Bilişsel davranışların uygulama ba­samağında ölçülebilmesi için ölçme durumunun verdiği problem nasıl olmalıdır?

A-)  Hatırlamayı önlemelidir
B-)   Uygulanacak ilkeyi de vermelidir
C-)  Cevaplayıcı için yeni olmalıdır.
D-)  Uygulanacak ilkenin değerlendiril­mesini gerektirmelidir
E-)  Cevaplayıcıdan çözümleme isteme­lidir

20-Bir psikoloji öğretmeni kopyanın sı­nav puanlarını nasıl etkileyeceğini çeşitli yönleri ile açıklamıştır. Öğretmen bu davranışı ile en az hangi aşamaya ulaşmıştır?

A-)  Değerlendirme
B-)  Analiz
C-)  Yorumlama
D-)  Kavrama
E-)  Çevirme
 
1 B  11  B
2  C  12  C
3  B  13  D
4  D  14  D
5  D  15  C
6  E  16  D
7  B  17  D
8  C  18  B
9  E  19  C
10  D  20  B